ПУБЛІЧНА ПРОПОЗИЦІЯ (ОФЕРТА)

Справжній документ є безвідкличною публічною пропозицією (офертою) укласти за допомогою інформаційно-телекомунікаційних систем в якості публічного договору від імені ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НЕТПІК», юридичної особи, створеної та зареєстрованої відповідно до законодавства України, що є платником податку на прибуток на загальних підставах, в особі директора Бородатюка Артема Ігоровича, який діє на підставі Статуту (надалі - «Ліцензіар»), з однієї сторони, з фізичною або юридичною особою, яка правомірно знаходиться і діє на території України (надалі - “Ліцензіат”), з іншої сторони, (надалі разом – «Сторони», а кожна окремо – «Сторона»), ліцензійний договір (надалі - “Договір”) на передбачених нижче умовах.

Якщо Ви не є особою, яка правомірно знаходиться і діє на території України, але бажаєте укласти Договір, поверніться на попередню сторінку нашого Сайту, виберіть країну вашого перебування та здійснення діяльності і ознайомтеся з адресованою Вам публічною пропозицією (офертою).

Перш, ніж продовжити і прийняти цю пропозицію в передбаченому договором порядку, наполегливо рекомендуємо Вам уважно ознайомитися з його умовами, викладеними нижче та  встановленими однаковими для всіх ліцензіатів, крім тих, кому за чинним в Україні законом надані відповідні пільги. Якщо Ви згідно з чинним законодавством України маєте пільги щодо умов будь-яких зобов'язань, що виникають у зв'язку з укладенням зазначеного Договору, для підготовки адресованої Вам пропозиції поверніться на попередню сторінку нашого Сайту та надішліть нам електронне повідомлення з інформацією про Ваші пільги, спосіб їх підтвердження та чинний в Україні закон, на підставі якого Вам надані такі пільги.

Реєстрація на Сайті Ліцензіара та/або оплата ліцензійної винагороди фізичною або юридичною особою вважається беззастережним прийняттям умов, викладених в оферті, тобто акцептом цього Договору та засвідчує факт його укладання, а особа, яка висловила свою згоду з цим Договором стає Ліцензіатом.

Погоджуючись з умовами Договору шляхом беззастережного прийняття пропозиції (умов), Ліцензіат підтверджує свою правоздатність і дієздатність, включаючи досягнення 18-річного віку, а також усвідомлює відповідальність за зобов'язання, які покладаються на нього в результаті акцепту цього Договору.

Ця оферта набирає чинності з моменту розміщення в мережі Інтернет за адресою: https://ringostat.com і діє до моменту відкликання оферти Ліцензіаром. Ліцензіар вправі в будь-який час на свій розсуд змінювати будь-які умови оферти в односторонньому порядку або відкликати її без попереднього узгодження з користувачем. У разі зміни Ліцензіаром умов оферти, нова редакція оферти набуває чинності з моменту розміщення нової оферти в мережі Інтернет, якщо інший термін не зазначений Ліцензіаром при такому розміщенні.

1. ТЕРМІНИ ТА ЇХ ВИЗНАЧЕННЯ

1.1. «Сервіс» – об’єкт права інтелектуальної власності, а саме комп’ютерна програма (програмний продукт) «RINGOSTAT», що є доступною для використання користувачами як сервіс віддаленого самообслуговування через мережу Інтернет за адресою сайту Ліцензіара: https://ringostat.com.

1.2. «Користувач» – це Ліцензіат, який здійснив акцепт оферти на викладених в ній умовах, та/або будь-який з його співробітників та/або представників, яким Ліцензіат шляхом налаштування Проекту та внесення відповідних відомостей про таку особу до відомостей акаунту Ліцензіата, надав доступ до Сервісу та певного набору його функціональних можливостей.

1.3. «Співробітники та/або представники» – особи, що з боку відповідної Сторони приймають участь в укладанні, виконанні, припиненні Договору, зокрема, підписанти Договору та фахівці, що залучені з боку відповідної Сторони для забезпечення належного виконання обов’язків та/або здійснення прав за Договором такою Стороною, що їх залучила. Кожна із Сторін на власний розсуд та за власним рішенням, без необхідності будь-яких додаткових погоджень з іншою Стороною визначає необхідність та умови залучення своїх співробітників та/або представників, покладання на них виконання своїх обов’язків та/або уповноваження на здійснення своїх прав за Договором, однак така Сторона продовжує нести перед іншою Стороною повну відповідальність за дії та наслідки дій своїх співробітників та/або представників, зокрема щодо виконання Договору, як за свої власні дії та їх наслідки.

1.4. «Акцепт» - повна та безумовна, своєчасна та безвідклична згода Ліцензіата з умовами публічної пропозиції (оферти) Ліцензіара, надана Ліцензіатом шляхом здійснення ним дій, передбачених цією офертою.

1.5. «Акаунт» або «обліковий запис» – це інструмент повноважного використання прав доступу до Особового кабінету та Сервісу через мережу Інтернет, який містить інформацію про користувача Сервісу, який отримує доступ, про засоби отримання доступу через процедуру ідентифікації, автентифікації та авторизації користувача, а також містить ідентифікатор акаунту, вказівку на статистичну та іншу інформацію про використання Сервісу і дії користувача. Акаунт створюється Ліцензіаром на сайті Ліцензіара шляхом реєстрації Ліцензіата в передбаченому Договором порядку.

1.6. «Ідентифікатор акаунту» – це інформація, що присвоюється Ліцензіаром акаунту Ліцензіата та призначена для його визначення (ідентифікації) серед інших акаунтів на сайті Ліцензіара.

1.7. «Особовий кабінет» – віртуальний розділ сайту Ліцензіара, через інтерактивний інтерфейс якого здійснюється налаштування, управління та контроль використання Сервісу, з можливостями: вибору Тарифу, створення Проекту та зміни його налаштувань, отримання статистики використання Сервісу тощо. Доступ до Особового кабінету надається користувачеві через акаунт Ліцензіата.

1.8. «Проект» – сукупність зазначених користувачем відомостей та виконаного ним щодо певного сайту Ліцензіата підключення, налаштування пускових установок Сервісу відповідно до визначеного Тарифу. Ідентифікація Проекту в Особовому кабінеті здійснюється із зазначенням доменного імені сайту Ліцензіата, щодо якого Ліцензіатом виконано підключення та буде здійснюватися використання Сервісу.

1.9. «Сайт» – будь-який інформаційний ресурс в мережі Інтернет, що складається із однієї чи певної кількості сторінок в мережі Інтернет, кожна з яких має власні зміст (контент) та адресу в мережі Інтернет, та вільно або на певних умовах доступний за певним доменним іменем особам, що мають доступ до мережі Інтернет. Позначення в Договорі належності Сайту Стороні, як «Сайт Ліцензіара» чи «Сайт Ліцензіата», розуміється як підтвердження з боку відповідної Сторони її права використовувати Сайт, у тому числі з метою використання Сервісу за Договором, та обов’язку такої Сторони самостійно нести будь-які ризики та відповідальність у зв’язку із неправомірністю використання такою Стороною Сайту, у тому числі із зазначеною вище метою, а також із невідповідністю змісту Сайту вимогам чинного законодавства України, умовам Договору, зокрема щодо наявності на Сайті необхідної, доступної, достовірної, своєчасної інформації тощо.

1.10. «Ліцензія» – дозвіл на використання Сервісу в обсязі певних її функціональних можливостей, що отримується Ліцензіатом відповідно до Договору щодо кожного із Проектів.

1.11. «Ліцензійна винагорода» - це оплата Ліцензіару за використання об’єкта права інтелектуальної власності, а саме Сервісу. Розмір ліцензійної винагороди Ліцензіара та обсяг функціональних можливостей Сервісу визначаються за Договором відповідно до обраного Ліцензіатом Тарифу.

1.12. «Тариф» – це умови Договору, що визначають розмір оплати ліцензійної винагороди Ліцензіара за кожну Ліцензію, видану за кожним Проектом. Тариф щодо кожного Проекту визначається у передбаченому Договором порядку та підтверджується відповідними рахунками, виставленими Ліцензіаром та оплаченими Ліцензіатом згідно Договору.

1.13. «Технічна підтримка» – приймання та розгляд службою технічної підтримки Ліцензіара звернень користувачів щодо будь-яких питань використання Сайту Ліцензіара та/або Сервісу, та надання на них відповідей та роз’яснень, у тому числі вказівок по налаштуванню й використанню Сервісу користувачами. Звернення користувачів приймаються службою технічної підтримки Ліцензіара через електронне листування Сторін на адресу електронної пошти support@ringostat.com або шляхом  звернення в Онлайн-чат, що доступний Ліцензіату в Особовому кабінеті, з 09:00 до 18:00 за київським часом щоденно, окрім вихідних днів (субота та неділя) та святкових чи неробочих днів за законодавством України. Відповіді та роз’яснення надаються службою технічної підтримки Ліцензіара або у строки та порядку, аналогічних зазначеним вище щодо приймання звернень користувачів, або в інші строки та порядку, погоджені із користувачем, щодо звернення якого вони надаються.

1.14. «Електронне листування Сторін» – надіслання будь-якою із Сторін іншій Стороні у передбачених Договором випадках електронних повідомлень та/або документів (файлів) в електронному вигляді, що відбувається через визначені Договором та/або Сайтом Ліцензіара (зокрема, виконаними Ліцензіатом налаштуваннями Особового кабінету та/або даними, зазначеними Ліцензіатом при реєстрації та/або в Особовому кабінеті), адреси електронної пошти (e-mail) Сторін чи їх співробітників та/або представників, та/або через інтерфейс та функціональні можливості або Особового кабінету, або Інтернет-сервісів «Google Docs» (https://docs.google.com/), «Google Drive» (https://drive.google.com/), до документів чи таблиць у яких будь-якою із Сторін іншій Стороні може бути надано доступ через адреси електронної пошти, визначені у зазначеному вище порядку.

Будь-які із зазначених вище термінів можуть вживатися в Договорі з великої або з малої літери, у відповідному відмінку та числі в залежності від контексту. Інші терміни, що вживаються в Договорі, мають значення і зміст відповідно до чинного законодавства України та звичаїв ділового обороту у відповідній сфері.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Ліцензіар зобов’язується надати Ліцензіату за плату згідно Тарифу Ліцензію на право використання Сервісу для відповідного Проекту, а також надати дозвіл на використання Сайту Ліцензіара, розташованого в мережі Інтернет за адресою: https://ringostat.com/ (надалі – «Сайт Ліцензіара»), в порядку та на умовах, визначених Договором.

2.2. За Договором та/або будь-якою з виданих відповідно до Договору Ліцензій Ліцензіар зобов’язується надати Ліцензіату невиключні права та дозвіл використовувати відповідно Сайт Ліцензіара та/або Сервіс, в передбачених Договором порядку та способами в межах відповідного обсягу функціональних можливостей Сайту Ліцензіара та/або Сервісу, на території України, протягом строку дії Договору та/або Ліцензії, без права видачі субліцензії та/або передачі третім особам доступів до недоступних у загальному порядку розділів Сайту Ліцензіара (в тому числі Особового кабінету) та/або Сервісу.

2.3. Права Ліцензіата, що виникають на підставі Договору та/або Ліцензії стосовно використання Сайту Ліцензіара та/або Сервісу, також поширюються на будь-які зміни, поновлення та доповнення протягом строку дії Договору та/або Ліцензії відповідно тих функціональних можливостей Сайту Ліцензіара та/або Сервісу, що до моменту такої зміни, поновлення, доповнення вже були передбачені Договором та/або Ліцензією й доступні Ліцензіату. Нові, раніше не передбачені функціональні можливості Сайту Ліцензіара та/або Сервісу стають доступними Ліцензіату лише на розсуд та за додатковою згодою Ліцензіара та/або за умови отримання Ліцензіатом нової Ліцензії.

2.4. Ліцензіат отримує зазначені вище дозвіл та права використання Сайту Ліцензіара з моменту акцепту Договору.

3. ПОРЯДОК ОТРИМАННЯ, СТРОК ДІЇ ЛІЦЕНЗІЇ

3.1. Порядок отримання Ліцензії наступний:

3.1.1. Ліцензіат реєструється на Сайті Ліцензіара:

3.1.1.1. надає Ліцензіару достовірну, актуальну та повну інформацію про себе з питань, які пропонуються в реєстраційній картці (формі);

3.1.1.2. підтверджує зазначені у відповідній реєстраційній картці (формі) відомості шляхом переходу в Особовий кабінет по посиланню, надісланому Ліцензіаром на вказану в такій картці (формі) адресу електронної пошти Ліцензіата;

3.1.1.3. самостійно обирає і присвоює в Особовому кабінеті пароль до акаунту Ліцензіата, за умови відповідності такого пароля вимогам до нього (довжина, допустимі символи тощо), встановленим Ліцензіаром;

3.1.2. Ліцензіар за фактом завершення реєстрації створює акаунт Ліцензіата і надає Ліцензіату повний доступ до Особового кабінету;

3.1.3. Ліцензіат через Особовий кабінет обирає Тариф;

3.1.4. Ліцензіат через Особовий кабінет створює Проект:

3.1.4.1. вказує основні параметри (налаштування Проекту);

3.1.4.2. визначає канали трафіку;

3.1.4.3. створює схеми переадресації;

3.1.4.4. налаштовує номери;

3.1.4.5. налаштовує підміну (у тому числі здійснює установку на сайті Ліцензіата відповідних скриптів).

3.1.5. Ліцензіат в передбачені Договором строки та порядку здійснює першу оплату Ліцензіару ліцензійної винагороди за отримання Ліцензії для Проекту відповідно до обраного Тарифу.

3.2. З моменту здійснення Ліцензіатом в передбачені Договором строки та порядку першої оплати ліцензійної винагороди за отримання Ліцензії для Проекту, відповідна Ліцензія вважається виданою Ліцензіаром Ліцензіату.

3.3. Строк дії Ліцензії для Проекту включає в себе пробний період, що триває 14 (чотирнадцять) календарних днів з моменту створення Проекту, для якого видається така Ліцензія, та загальний період, що триває з моменту здійснення Ліцензіатом першої оплати ліцензійної винагороди та протягом тієї кількості календарних місяців, за які була здійснена така перша оплата. Якщо перша оплата ліцензійної винагороди здійснюється після закінчення пробного періоду, використання Сервісу призупиняється на строк до моменту здійснення відповідної першої оплати ліцензійної винагороди, а такий строк призупинення не входить до строку дії Ліцензії.

3.4. Строк дії Ліцензії для Проекту може бути продовжений на додатковий період використання Сервісу, який не може бути менше 1 (одного) календарного місяця, за умови здійснення в передбачені Договором строки та порядку відповідної оплати ліцензійної винагороди за продовження строку дії такої Ліцензії.

3.5. Невикористання та/або не в повному обсязі використання Ліцензіатом функціональних можливостей Сервісу та/або Сайту Ліцензіара не призводять до призупинення та/або подовження строку дії Ліцензії, а також не є підставою для повернення ліцензійної винагороди, сплаченої за отримання чи продовження строку дії такої Ліцензії, а також не є підставою для зарахування такої оплати в якості оплати за отримання чи продовження строку дії іншої Ліцензії щодо іншого Проекту.

3.6. Отримання Ліцензії для будь-якого наступного за першим Проекту відбувається в порядку, визначеному п.3.1.3., 3.1.4., 3.1.5. Договору.

3.7. Зміна обраного Тарифу протягом строку дії Ліцензії для Проекту можлива лише за додатковою згодою Сторін.

4. УМОВИ ЛІЦЕНЗІЇ, СПОСІБ ТА ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ САЙТУ ЛІЦЕНЗІАРА ТА СЕРВІСУ

4.1. По кожній Ліцензії, що видана Ліцензіаром Ліцензіату згідно з Договором, надаються дозволи та права використання Сервісу, що обмежуються наступним способом використання Сервісу: через мережу Інтернет за адресою Сайту Ліцензіара через акаунт Ліцензіата, як сервісом віддаленого самообслуговування, в межах цільового призначення та доступних функціональних можливостей Сервісу та відповідно до умов Договору, Ліцензії, а також інструкцій, правил та вказівок по налаштуванню й використанню Сервісу, що містяться на Сайті Ліцензіара та/або в роз’ясненнях служби технічної підтримки Ліцензіара, які надаються Ліцензіату за його зверненням у встановленому Договором порядку технічної підтримки, з можливістю підключення (налаштування) та/або відтворення (копіювання) Сервісу на необмеженій кількості комп’ютерів користувачів лише в тій частині Сервісу, відтворення (копіювання) якої є необхідною для використання доступних користувачеві функціональних можливостей Сервісу.

4.2. Ліцензіат запевняє, що він розуміє та підтверджує свою згоду з тим, що:

4.2.1. акцепт Договору та/або видача Ліцензії не призводить до передачі Ліцензіату та/або користувачеві будь-яких виняткових прав інтелектуальної власності на Сервіс та/або Сайт Ліцензіара в цілому або в будь-якій їх частині (в тому числі щодо акаунту Ліцензіата та/або Особового кабінету), а також не означає придбання Ліцензіатом та/або користувачем Сервісу та/або Сайту Ліцензіара у власність або отримання Ліцензіатом та/або користувачем будь-яких речових прав (в тому числі користування, володіння та/або розпорядження) на Сервіс та/або Сайт Ліцензіара та/або речей, нематеріальних благ (в тому числі інформації), в яких виражена або міститься Сервіс та/або Сайт Ліцензіара в цілому або в будь-якій їх частині (розділі). Сторони підтверджують, що право, що було передано, виключає право або можливість Ліцензіата продати або здійснити відчуження в інший спосіб Сервісу та/або Сайту Ліцензіара будь-якій третій особі, а також виключає можливість Ліцензіата іншим чином передати Сервіс та/або Сайт Ліцензіара в розпорядження чи власність третій особі;

4.2.2. використання Ліцензіатом та/або користувачем контенту, а також будь-яких елементів дизайну, тексту, графічних зображень, ілюстрацій, відео, комп’ютерних програм, баз даних, музики, звуку та інших об’єктів права інтелектуальної власності, доступних Ліцензіату та/або користувачеві через Сайт Ліцензіара та/або Сервіс, можливо лише в рамках наданих функціональних можливостей Сайту Ліцензіара та/або Сервісу. Їх використання будь-яким іншим способом (у тому числі відтворення, копіювання, переробка, поширення на будь-яких підставах, відображення у фреймі тощо) допускається лише за попереднім дозволом особи, яка має виключне право дозволяти використання такого об’єкта права інтелектуальної власності, а в разі їх використання Ліцензіатом та/або користувачем в особистих некомерційних цілях – за умови збереження всіх знаків охорони авторського права та/або суміжних прав, знаків для товарів та послуг (торговельних марок), інших повідомлень про авторство, збереження імені (або псевдоніма) автора та/або найменування особи, яка має виключне право дозволяти використання такого об’єкта права інтелектуальної власності, в незмінному вигляді, збереження відповідного об’єкта права інтелектуальної власності в незмінному вигляді, крім випадків, прямо передбачених вимогами законодавства України або іншими умовами Договору та/або Ліцензії;

4.2.3. за винятком використання в обсягах і способами, прямо передбаченими умовами Договору та/або Ліцензії або вимогами законодавства України, Ліцензіат та/або користувач не має права змінювати (модифікувати), декомпілювати, дизасемблювати, дешифрувати та виконувати інші дії з об’єктним кодом Сайту Ліцензіара та/або Сервісу, метою яких є отримання інформації про реалізацію алгоритмів, використовуваних на Сайті Ліцензіара та/або в Сервісі, створювати похідні програмні продукти (комп’ютерні Сервісу) з використанням Сайту Ліцензіара та/або Сервісу, а також здійснювати (дозволяти здійснювати) інше використання недоступних в загальному порядку частин (розділів) Сайту Ліцензіара (в тому числі Особового кабінету) та/або Сервісу без письмової згоди Ліцензіара;

4.2.4. Ліцензіат та/або користувач не має право відтворювати і поширювати Сервіс (в тому числі в особистих цілях або в цілях навчання) в складі збірників програмних продуктів (комп’ютерних програм), без письмової згоди Ліцензіара;

4.2.5. використання Сайту Ліцензіара та/або Сервісу повинно здійснюватися під найменуванням «RINGOSTAT». Ліцензіат та/або користувач не має право змінювати найменування Сайту Ліцензіара та/або Сервісу, видалити знак охорони авторського права або інші відомості про особу, яка має виключне право дозволяти використання такого об’єкта права інтелектуальної власності;

4.2.6. використання функціональних можливостей Сайту Ліцензіара та/або Сервісу можливо лише при наявності доступу Ліцензіата та/або користувача до мережі Інтернет, а щодо Сервісу також і до телекомунікаційних послуг телефонного зв’язку за SIP-протоколом. Ліцензіат та/або користувач самостійно отримує та оплачує такий доступ на умовах і за тарифами свого оператора телекомунікаційних послуг та/або провайдера телекомунікаційних послуг доступу до мережі Інтернет. У разі надання на Сайті Ліцензіара та/або в Сервісі функціональних можливостей для отримання та/або використання Ліцензіатом доступу Ліцензіара та/або третіх осіб до телекомунікаційних послуг телефонного зв’язку, умови отримання і оплати Ліцензіатом такого доступу не є предметом Договору і визначаються за окремою згодою Сторін. Коректна робота та використання Особового кабінету Ліцензіата можливо лише при використанні Ліцензіатом браузеру Google Chrome, також можливе використання й інших браузерів на розсуд Ліцензіата, однак в такому випадку Ліцензіар не несе відповідальність за коректну роботу усіх функціональних можливостей Особового кабінету Ліцензіата.

4.2.7. Ліцензіат та/або користувач самостійно несе відповідальність перед третіми особами за свої дії, пов’язані з використанням Сайту Ліцензіара та/або Сервісу, в тому числі якщо такі дії призведуть до порушення прав і законних інтересів третіх осіб, а також за дотримання законодавства України під час використання Сервісу та/або Сайту Ліцензіара. Зокрема, виконання деяких з функціональних можливостей Сайту Ліцензіара та/або Сервісу передбачає запис, зберігання на веб-сервері Ліцензіара та відтворення (копіювання) Ліцензіатом даних про зміст голосових повідомлень та/або телефонних переговорів, здійснених під час вхідного, вихідного або переадресованого дзвінків з використанням будь-якого з телефонних номерів, вказаних в виконаних Ліцензіатом або користувачем налаштуваннях Сервісу. Ліцензіар здійснює запис та зберігання, обробку таких даних виключно за допомогою повністю автоматизованих алгоритмів, що працюють без участі людини, та не використовує зміст таких даних в особистих цілях та/або цілях третіх осіб. У зв’язку з цим Ліцензіат повідомлений і згодний з тим, що він самостійно забезпечує попередження будь-яких осіб, що створюють такі голосові повідомлення та/або беруть участь у таких телефонних переговорах, про можливість запису, зберігання та використання таких даних, зокрема шляхом використання стандартного усного попередження, доступного в Сервісі, а також, що Ліцензіат самостійно забезпечує та, за необхідності, підтверджує належним чином наявність такого попередження та/або згоди відповідних осіб, що створюють такі голосові повідомлення та/або беруть участь у таких телефонних переговорах, на зазначений запис, зберігання, обробку та відтворення (копіювання) таких даних. У разі відсутності у Ліцензіата можливості забезпечити зазначені попередження та/або отримання згоди відповідних осіб, він зобов’язаний самостійно відключити в налаштуваннях використання Сервісу функцію «запис розмов».

4.2.8. Права використання за Договором та/або Ліцензією Сайту Ліцензіара та/або Сервісу передаються на умовах «як є» («as is»). Ліцензіар не надає гарантій щодо відповідності Сайту Ліцензіара та/або Сервісу конкретним цілям й очікуванням Ліцензіата та/або користувача, а також не надає ніяких інших гарантій, прямо не вказаних в Договорі.

4.2.9. Ліцензіар не несе відповідальності за будь-які прямі або непрямі наслідки будь-якого використання або неможливості використання Сайту Ліцензіара та/або Сервісу, та/або збитки, заподіяні Ліцензіату та/або користувачеві, та/або третім особам в результаті будь-якого використання, невикористання або неможливості використання Сайту Ліцензіара та/або Сервісу, окремих їх компонентів та/або функціональних можливостей, в тому числі за можливих помилок або збоїв в роботі Сайту Ліцензіара та/або Сервісу, за винятком випадків, прямо передбачених законодавством України.

4.3. Використовуючи Сайт Ліцензіара та/або Сервіс, Ліцензіат підтверджує свою повну та безумовну згоду з усіма умовами Договору та/або отриманої Ліцензії, а також підтверджує наявність такої згоди від будь-якого з інших користувачів, яким Ліцензіат надав доступ до використання недоступних в загальному порядку частин (розділів) Сайту Ліцензіара (в тому числі Особового кабінету) та/або Сервісу згідно з Договором. Якщо Ліцензіат або користувач не приймає будь-які з умов Договору та/або отриманої Ліцензії в повному обсязі, Ліцензіат та/або такий користувач не має право використовувати недоступні в загальному порядку частини (розділи) Сайту Ліцензіара (в тому числі Особовий кабінет) та/або Сервіс з будь-якою метою. Використання Сайту Ліцензіара та/або Сервісу з порушенням (невиконанням) будь-якої умови Договору, а також Сервісу без Ліцензії (в тому числі після закінчення строку дії та/або припинення (анулювання) Ліцензії) заборонено.

4.3.1. У разі виявлення Ліцензіаром вчинення Ліцензіатом та/або користувачами порушень Договору, зокрема щодо способу та порядку використання Сайту Ліцензіара та/або Сервісу, Ліцензіар має право частково або повністю призупинити доступ Ліцензіата та/або будь-якого із користувачів до Сайту Ліцензіара та/або Сервісу до моменту припинення такого порушення та виправлення його наслідків чи відновлення нормального стану, що передував такому порушенню, а у разі неможливості цього – припинити (анулювати) Ліцензію, а також припинити Договір.

4.3.2. Зазначене вище призупинення доступу та/або припинення (анулювання) Ліцензії відбувається з моменту повідомлення про це Ліцензіата автоматично, в порядку забезпечення виконання зобов’язань Ліцензіата за Договором та оперативно-господарської санкції до Ліцензіата, за допомогою програмно-технічних засобів Ліцензіара, із використанням яких надається доступ до Сайту Ліцензіара та/або Сервісу. Ліцензіар усвідомлює і приймає всі ризики, які виникають внаслідок цього.

4.4. Протягом строку дії Договору Ліцензіар забезпечує технічну підтримку використання Ліцензіатом Сайту Ліцензіара та/або Сервісу за умови, що звернення до служби технічної підтримки Ліцензіара надійшло від користувача у передбачені Договором порядку та строки, а також із зазначенням користувачем на вимогу Ліцензіара ідентифікатору акаунту, Проекту та/або інших даних, що підтверджують право доступу користувача до Сервісу та певного набору її функціональних можливостей.

5. ЦІНА ДОГОВОРУ, ЛІЦЕНЗІЙНА ВИНАГОРОДА ТА РОЗРАХУНКИ ЗА ДОГОВОРОМ

5.1. Ціна Договору дорівнює сумі ліцензійних винагород, отриманих Ліцензіаром протягом строку дії Договору щодо всіх виданих відповідно до Договору Ліцензій.

5.2. Розмір ліцензійної винагороди щодо кожної з виданих за Договором Ліцензій визначається відповідно до обраного Ліцензіатом на Сайті Ліцензіара Тарифу для відповідного Проекту та включає в себе ліцензійну винагороду за отримане за Договором право використання Сайту Ліцензіара.

5.3. Оплата ліцензійної винагороди щодо кожної з виданих за Договором Ліцензій здійснюється Ліцензіатом у такі строки та в такому порядку:

5.3.1. перша оплата за видачу Ліцензії для відповідного Проекту згідно з обраними Ліцензіатом в Особовому кабінеті Тарифу і кількості календарних місяців загального періоду строку дії Ліцензії – протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту отримання у встановленому Договором порядку рахунку на першу оплату;

5.3.2. кожна наступна оплата за продовження строку дії Ліцензії для відповідного Проекту та кількості календарних місяців додаткового періоду строку дії Ліцензії – протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту запиту та отримання у встановленому Договором порядку рахунку на кожну таку оплату, але не пізніше, ніж за три робочих дні до закінчення строку дії відповідної Ліцензії.

5.3.3. Рахунок щодо кожної оплати ліцензійної винагороди запитується Ліцензіатом та виставляється (виписується та надається) Ліцензіаром через електронне листування Сторін протягом 5 (п’яти) робочих днів.

5.4. Оплата ліцензійної винагороди здійснюється Ліцензіатом або іншою особою, на яку Ліцензіатом покладено виконання такого обов’язку, в порядку безготівкового переказу грошових коштів в національній валюті України – гривні на поточний банківський рахунок Ліцензіара, з обов’язковим зазначенням у розрахункових документах, що оформлюються для такої оплати, даних про Договір (його найменування, номер та дата) та рахунку (номер та дата), на підставі яких здійснюється оплата.

5.4.1.  Оплата ліцензійної винагороди також може бути здійснена Ліцензіатом (в тому числі Ліцензіатом - фізичною особою) будь-яким іншим способом та за допомогою інших платіжних систем, вказаних на Сайті Ліцензіара.

5.5. Оплата вважається здійсненою з моменту зарахування грошових коштів на поточний рахунок Ліцензіара. Підтвердженням для Ліцензіата вказаної події є дані статистики оплат, доступні в Особовому кабінеті.

5.6. Оплата ліцензійної винагороди може здійснюватись шляхом регулярних автоматичних переказів грошових коштів на користь Ліцензіара з банківських карт Ліцензіата (надалі – «Повторні платежі»). Ліцензіат гарантує, що він є власником банківської карти, усвідомлено, коректно та повністю вводить всі необхідні реквізити банківської карти при оплаті.

5.6.1. З банківської карти будуть здійснюватися перекази грошових коштів в строки і розмірах, необхідних для належного виконання зобов’язань Ліцензіата за Договором. У разі недостатньої кількості коштів на рахунку банківської карти Ліцензіата для здійснення переказу, Ліцензіар має право повторювати запит на списання з банківської карти грошових коштів.

5.6.2. Функціональна можливість Сервісу «Повторні платежі» в Особовому кабінеті Ліцензіата активована автоматично.

5.6.3. Відключення (відмова) Ліцензіата від функціональної можливості Сервісу «Повторні платежі» відбувається в такому порядку: в «Особовому кабінеті» Ліцензіат обирає розділ «Кошти», підрозділ «Методи оплати» та навпроти пункту «Повторні платежі» відключає перемикач та натискає «Зберегти». При цьому грошові кошти, що переведені з банківської карти до відключення (відмови) Ліцензіата від повторних платежів, Ліцензіату не повертаються.

5.6.4. Ліцензіар не несе відповідальність за непрацездатність та/або тимчасову непрацездатність функціональної можливості сервісу «Повторні платежі». Ліцензіат самостійно контролює виконання свого зобов’язання по сплаті згідно Договору. При непрацездатності та/або тимчасовій непрацездатності функціональної можливості сервісу «Повторні платежі» Ліцензіат зобов'язаний використовувати інші засоби оплати за Договором.

5.7. За фактом оплати, Сторони підписують Акт приймання–передачі  датою оплати ліцензійної винагороди (надалі – «Акт») у наступному порядку та строки:

5.7.1. Ліцензіар протягом 7 (семи) робочих днів зі здійснення оплати складає та надсилає Ліцензіату через електронне листування Сторін, а також, із накладанням електронно-цифрового підпису Ліцензіара, через систему «1С-Звіт», що використовується Ліцензіаром, до системи «M.E.DOC» або до системи «1С-Звіт», що використовується Ліцензіатом, Акт, а Ліцензіат протягом 5 (п’яти) робочих днів з дня його отримання підписує такий Акт шляхом накладання електронно-цифрового підпису Ліцензіата та повертає Ліцензіару примірник такого засвідченого з боку Ліцензіата Акту, або у той же час надсилає чи передає Ліцензіару письмову претензію з обґрунтуванням зауважень та заперечень щодо приймання Ліцензії, передбаченої таким Актом.

5.7.2. У разі наявності обґрунтованих зауважень та заперечень Ліцензіата щодо наданої Ліцензії відповідальність Ліцензіара обмежується виправленням останнім за власні кошти таких зауважень та надання ним Ліцензії в повному обсязі та в строки, погоджені Сторонами через електронне листування Сторін, із повторенням визначеної Договором процедури підписання Акту, а у разі, якщо на розсуд Ліцензіара це неможливо чи недоцільно, – відшкодуванням збитків Ліцензіата в розмірі виключно ліцензійної винагороди, що була отримана Ліцензіаром щодо такої Ліцензії за таким Актом.

5.7.3. У разі технічної неможливості (помилки, збою тощо) належного надіслання та/або підписання Акту в передбаченому п.5.7.1. Договору порядку кожна із Сторін зобов’язується якнайшвидше повідомити про це іншу Сторону та докласти необхідних зусиль для підписання відповідного Акту, щодо підписання якого виникла така неможливість, на паперовому носії у зазначені п.5.7.1. Договору строки. При цьому Ліцензіат зобов’язується за відсутності обґрунтованих зауважень та заперечень щодо приймання Ліцензії, передбаченої таким Актом, роздрукувати такий Акт, отриманий шляхом електронного листування Сторін, у двох оригінальних примірниках без жодних змін, засвідчити їх зі свого боку підписом, печаткою (за наявності) та надіслати чи передати Ліцензіару два примірника паперового оригіналу такого засвідченого з боку Ліцензіата Акту на адресу Ліцензіара для листування, що визначена Договором, а Ліцензіар зобов’язується протягом 5 (п’яти) робочих днів з дати отримання зазначених підписаних Ліцензіатом на паперовому носії примірників Акту засвідчити їх зі свого боку підписом, печаткою (за наявності) та повернути (надіслати чи передати) Ліцензіару один з оригінальних примірників засвідченого Сторонами Акту на паперовому носії.

5.7.4. У разі порушення Ліцензіатом визначених п.5.7.1. чи 5.7.3. Договору строків та/або порядку надіслання чи передачі засвідченого з боку Ліцензіата Акту чи претензії Ліцензіата, а також у разі безпідставної відмови та/або надання Ліцензіатом претензії із необґрунтованими зауваженнями та запереченнями щодо прийняття послуг, передбачених відповідним Актом, такий Акт може бути підписаний Ліцензіаром в односторонньому порядку із зазначенням про це у ньому, а відповідна Ліцензія, передбачена таким Актом, з моменту одностороннього підписання Акту Ліцензіаром вважається такою, що належним чином надана, передана Ліцензіаром та прийнята Ліцензіатом. Акт, підписаний Ліцензіаром в односторонньому порядку, може бути визнаний судом недійсним лише у разі, якщо мотиви відмови Ліцензіата від підписання Акта визнані судом обґрунтованими. При цьому Сторони досягли згоди вважати необґрунтованими такі зауваження та заперечення щодо прийняття Ліцензії, передбаченої відповідним Актом, які: або не стосуються суті зобов’язань Ліцензіара за Договором та/або не підтверджені його умовами; або стосуються тих зобов’язань Ліцензіара за Договором, що неможливо було виконати належним чином через порушення Ліцензіатом умов Договору та/або через наявність обставин, передбачених п.4.2.9., 6.2., 7.1. Договору; або повністю чи частково повторюють раніше заявлені Ліцензіатом та виправлені Ліцензіаром зауваження та заперечення та/або могли бути заявлені Ліцензіатом разом із такими раніше заявленими та виправленими зауваженнями та запереченнями.

5.7.5. Будь-яке електронне листування Сторін, що здійснюється щодо Актів та/або передбаченого Договором порядку їх підписання, здійснюється Сторонами на адреси електронної пошти, передбачені Договором для кожної із Сторін, та/або через Особовий кабінет. При цьому Сторони досягли згоди, що відповідно до ЗУ «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» первині та зведені документи, складені та надані в електронному вигляді будь-якою із Сторін через електронне листування Сторін у зазначеному вище порядку, за умови наявності обов’язкових реквізитів є складеними на машинних носіях та визнаються кожною із Сторін належним підтвердженням здійснення господарської операції й підставою для її бухгалтерського обліку.

5.8. Будь-які додаткові розрахунки (платежі) між Сторонами, в тому числі з метою відшкодування витрат за використання однієї із Сторін доступу іншої Сторони та/або третьої особи до телекомунікаційних послуг (використання номерного ресурсу (абонентських номерів), використання каналів зв’язку для переадресації трафіку голосових повідомлень та/або телефонних переговорів), здійснюються на умовах, визначених за додатковою згодою Сторін, і не входять до складу ліцензійної винагороди і зобов’язань Сторін за Договором.

5.9. Укладаючи Договір, Ліцензіат погоджується, що Тариф та/або умови щодо розміру ліцензійної винагороди щодо Ліцензії, що були надані чи надаватимуться за Договором, можуть бути скасовані або змінені без необхідності додаткових домовленостей Сторін та без додаткового укладення Сторонами угод щодо внесення змін, у разі, якщо такі зміни відбуваються та набирають чинності для Сторін на наступних умовах та у порядку:

5.9.1. Ліцензіар через електронне листування Сторін повідомляє Ліцензіата про такі зміни, із наданням останньому можливості ознайомитись із Тарифами та/або умовами щодо розміру ліцензійної винагороди щодо Ліцензії у новій редакції на Сайті Ліцензіара за 30 (тридцять) робочих днів до дати набрання чинності відповідними змінами;

5.9.2. Ліцензіат при незгоді із такими змінами зобов’язаний письмово повідомити про це Ліцензіара до дати набрання чинності такими змінами у передбачені Договором строки та порядку. Отримання Ліцензіаром повідомлення Ліцензіата про незгоду із зміною Тарифу та/або умов щодо розміру ліцензійної винагороди щодо Ліцензії вважається ініціюванням Ліцензіатом передбаченої Договором процедури припинення Договору та/або припинення Ліцензій, щодо яких відбуваються відповідні зміни Тарифу та/або умов щодо розміру ліцензійної винагороди;

5.9.3. Тариф та/або умови щодо розміру ліцензійної винагороди щодо Ліцензії у новій редакції вважаються прийнятими Ліцензіатом, а Договір діє з урахуванням відповідних змін у разі: або неотримання Ліцензіаром до дати набрання чинності такими змінами повідомлення від Ліцензіата про незгоду із такими змінами, або у разі продовження використання Сервісу Ліцензіатом після дати набрання чинності такими змінами, або у разі отримання Ліцензії чи продовження строку дії Ліцензії у передбаченому Договором порядку і відповідно до нової редакції Тарифу та/або умов щодо розміру ліцензійної винагороди щодо такої Ліцензії.

5.10. Ліцензіат має право в односторонньому порядку відмовитись від Ліцензії на право використання Сервісу шляхом відправлення на електронну адресу Ліцензіара мотивованого повідомлення про відмову від Ліцензії з вимогою повернення сплаченої ліцензійної винагороди в порядку, передбаченому цим Договором.

5.11. Ліцензіар розглядає повідомлення Ліцензіата про повернення сплаченої ліцензійної винагороди протягом 30 (тридцяти) календарних днів з моменту надходження повідомлення на електронну адресу Ліцензіара. За підсумками розгляду Ліцензіар приймає одне з таких рішень: 1) про незгоду з повідомленням і про відмову в поверненні коштів, або 2) про згоду з повідомленням і про задоволення вимоги про повернення коштів.

5.12. У разі прийняття рішення Ліцензіаром про повернення грошових коштів, грошові кошти повертаються Ліцензіату шляхом їх зарахування на рахунок Ліцензіата в платіжних системах (за погодженням із Ліцензіатом) протягом 45 (сорока п’яти) робочих днів з моменту отримання вимоги від Ліцензіата та після підписання Сторонами Акту звіряння. Грошова сума, що підлягає поверненню, розраховується за наступною формулою: ∑пов = Д х (Тміс х К) / 30,4 - (Тзаг х 30%), де ∑пов - сума повернення; Д – кількість днів строку дії ліцензії, що залишилась по проекту до дати «Активний до» в Особовому кабінеті; Тміс – вартість тарифу на місяць; К – коефіцієнт знижки (якщо вона була); 30,4 - середня кількість днів у місяці (універсальне число); Тзаг – загальна вартість Тарифу, що був сплачений; 30% - фактичні витрати Ліцензіара.

5.13. Сторонами беззастережно приймається, що остаточне рішення про повернення грошових коштів залишається в кожному конкретному випадку на розсуд Ліцензіара.

5.14. У разі, якщо Ліцензіат не використав передану Ліцензіаром ліцензію протягом строку її дії, але не повідомив Ліцензіара про відмову від ліцензії, обов'язок Ліцензіара з передачі невиключного права (ліцензії) вважається в повному обсязі виконаним, а повернення сплаченої Ліцензіатом ліцензійної винагороди не здійснюється.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

6.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за Договором відповідно до Договору.

6.2. Ліцензіат погоджується з тим, що для використання Сервісу та/або Сайту Ліцензіара необхідно використовувати програмне забезпечення (веб-браузери, операційні системи та інше) та обладнання (персональні комп’ютери, мережеве обладнання, телефони та інше) вироблене і надане третіми особами, і Ліцензіар не несе відповідальності за якість їх роботи та їх придатність для використання Сервісу та/або Сайту Ліцензіара.

6.3. Ліцензіар не несе відповідальності за будь-які дії Ліцензіата та/або користувачів, пов’язані з використанням Сервісу та/або Сайту Ліцензіара, у тому числі за будь-які викликані цим порушення прав та інтересів третіх осіб та/або вимог законодавства, що застосовується відносно таких третіх осіб або використання Сайту Ліцензіара та/або Сервісу користувачами.

6.4. Ліцензіар відшкодовує Ліцензіату виключно реальні документально підтверджені Ліцензіатом збитки, завдані порушенням Договору з вини Ліцензіара, в обсязі та у розмірі, що не може перевищувати розмір оплати ліцензійної винагороди, здійсненої Ліцензіатом за останній календарний місяць строку дії Ліцензії, щодо якої протягом такого календарного місяця сталось таке порушення Договору з вини Ліцензіара.

6.5. Сторони досягли згоди, що будь-які зобов’язання щодо відшкодування Ліцензіаром будь-якого збитку, неустойки, компенсації чи інших штрафних (фінансових) санкцій, індексацій та процентів – в повному розмірі, разом або кожний окремо, – що підлягатимуть виплаті Ліцензіату в зв’язку або внаслідок порушення Договору з вини Ліцензіара, можуть бути припинені шляхом передання Ліцензіату відступного у вигляді виплати Ліцензіаром Ліцензіату грошової суми в розмірі оплати ліцензійної винагороди, здійсненої Ліцензіатом за останній календарний місяць строку дії Ліцензії, щодо якої протягом такого календарного місяця сталось таке порушення Договору з вини Ліцензіара, у зв’язку з якими у Ліцензіара виникли зазначені зобов’язання, що припиняються.

6.5.1. Передання зазначеного вище відступного не потребує будь-якої додаткової згоди Сторін та здійснюється Ліцензіаром протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту повідомлення Ліцензіаром Ліцензіата про передачу відступного за Договором, але у будь-якому разі не пізніше 45 (сорока п’яти) робочих днів з моменту отримання Ліцензіаром відповідної вимоги Ліцензіата щодо відшкодування Ліцензіаром будь-якого збитку, неустойки, компенсації чи інших штрафних (фінансових) санкцій, індексацій та процентів, шляхом сплати визначеної згідно Договору грошової суми на поточний рахунок Ліцензіата або внесенням її в депозит нотаріусу (нотаріальної контори) для передачі її Ліцензіату.

6.5.2. Переданням зазначеного вище відступного також припиняється й Ліцензія, щодо якої сталось порушення Договору з вини Ліцензіара, у зв’язку з яким у Ліцензіара виникли зазначені вище зобов’язання щодо відшкодування Ліцензіаром будь-якого збитку, неустойки, компенсації чи інших штрафних (фінансових) санкцій, індексацій та процентів.

6.5.3. Виконання зобов’язань за Договором за рахунок Ліцензіара не допускається.

6.6. У випадку порушення Ліцензіатом своїх зобов’язань за п.5.3. Договору та за умови, що Ліцензіар не здійснює передбачене Договором призупинення доступу та/або припинення (анулювання) Ліцензії, щодо якої сталось відповідне порушення Ліцензіата, Ліцензіат зобов’язується за вимогою Ліцензіара сплатити останньому пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла у період порушення, від суми заборгованості за кожен день такого порушення.

6.7. У разі використання Ліцензіатом Сервісу та/або Сайту Ліцензіара з порушенням Договору, він зобов’язується за вимогою Ліцензіара відшкодувати всі документально підтверджені Ліцензіатом збитки, завдані порушенням Договору з вини Ліцензіара, в повному обсязі та розмірі, визначеному згідно чинного законодавства України.

6.8. Ліцензіар гарантує, що йому належать майнові права інтелектуальної власності на Сервіс в обсязі, необхідному для укладення та належного виконання цього Договору і що такі дії не порушують прав третіх осіб.

6.9. Сторони досягли згоди, що будь-які претензії та/або інші вимоги Ліцензіата щодо невиконання, неналежного виконання Ліцензіаром своїх зобов’язань за Договором та/або відповідальності за Договором надаються Ліцензіатом та приймаються Ліцензіаром до розгляду у разі їх надання Ліцензіату у письмовій формі на адресу для листування, зазначену у Договорі. При цьому строк розгляду та відповіді Ліцензіара щодо результатів розгляду зазначених претензії чи інших вимог Ліцензіата складає 5 (п’ять) робочих днів з моменту їх отримання Ліцензіатом у зазначеному вище порядку.

6.10. Усі суперечки та розбіжності, що виникають між Сторонами, в порядку досудового врегулювання вирішуються шляхом переговорів та/або надання пропозицій щодо врегулювання таких розбіжностей чи суперечок. При цьому Сторони погодилися, що строк розгляду та надання відповіді кожною із Сторін щодо результатів розгляду отриманої нею пропозиції іншої Сторони складає 3 (три) робочих дня з моменту отримання такої пропозиції. Сторони також досягли згоди, що у спірних ситуаціях достатнім підтвердженням фактів належного чи неналежного виконання Сторонами своїх обов’язків за Договором (зокрема щодо надання Ліцензії та/або дозволу та права використання Сайту Ліцензіара) є дані статистичної та іншої інформації про використання Сервісу і дії користувача, доступні Сторонам в електронному вигляді через акаунт Ліцензіата та Особовий кабінет.

6.11. У разі недосягнення згоди та неможливості врегулювання Сторонами суперечок та розбіжностей в зазначеному досудовому порядку спір підлягає вирішенню судом відповідно до чинного законодавства України.

7. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

7.1. Будь-яка із Сторін звільняється від відповідальності за часткове або повне невиконання, або неналежне виконання зобов’язань за Договором, якщо нею буде доведено, що таке невиконання або неналежне виконання пов’язано з дією обставин непереборної сили – форс-мажорних обставин.

7.2. Під форс-мажорними обставинами Сторони розуміють надзвичайні обставини, виникнення, існування, припинення яких не залежать від волі Сторони, та негативний вплив яких на виконання зобов’язань за Договором та/або обов’язків згідно із законодавчими та іншими нормативними актами неможливо було обачливо обмежити та/або попередити, а саме: загроза війни, збройний конфлікт або серйозна погроза такого конфлікту, включаючи, але не обмежуючись ворожими атаками, блокадами, військовим ембарго, дії іноземного ворога, загальна військова мобілізація, військові дії, оголошена та неоголошена війна, дії суспільного ворога, збурення, акти тероризму, диверсії, безлади, вторгнення, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення, введення комендантської години, експропріація, примусове вилучення, захоплення підприємств, реквізиція, громадська демонстрація, блокада, страйк, аварія, відключення електроенергії, пошкодження телекомунікаційних мереж, дія чи вплив дії шкідливих програм для електронно-обчислювальних машин, протиправні дії третіх осіб, пожежа, вибух, тривалі перерви в роботі транспорту, регламентовані умовами відповідних рішень та актами державних органів влади, ембарго, заборона (обмеження) експорту/імпорту, розрахунків (платежів) тощо, а також викликані винятковими погодними умовами і стихійним лихом, а саме: епідемія, сильний шторм, циклон, ураган, торнадо, буревій, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, град, заморозки, землетрус, блискавка, пожежа, посуха, просідання і зсув ґрунту, інші стихійні лиха тощо.

7.3. Сторона, що підпала під дію форс-мажорних обставин та внаслідок цього була позбавлена можливості належним чином виконувати свої зобов’язання за Договором, повинна негайно, але у будь-якому разі не пізніше трьох наступних робочих днів, повідомити іншу Сторону. Не інформування або несвоєчасне інформування про дію форс-мажорних обставин, а також відсутність або несвоєчасність їх належного документального підтвердження позбавляє відповідну Сторону права посилатися на їх дію.

7.4. Виникнення форс-мажорних обставин в момент порушення виконання Стороною своїх зобов’язань за Договором позбавляє Сторону права посилатися на ці обставини, як на підстави для звільнення від відповідальності за Договором за такі порушення.

7.5. Дія форс-мажорних обставин повинна бути підтверджена документами, виданими компетентними юридичними особами приватного або публічного права України, міжнародними організаціями або повноважними представниками третіх осіб, що спричинили виникнення форс-мажору, або документом, що надається торгово-промисловою палатою в Україні чи її регіональним осередком за місцезнаходженням Сторони, що посилається на їх дію. Таке документальне підтвердження повинне бути надане іншій Стороні не пізніше 7 (семи) робочих днів з моменту початку дії (впливу) форс-мажорних обставин, якщо інший строк оформлення відповідного документу не визначено особою, що видає такий документ.

7.6. Строки виконання зобов’язань Сторін за Договором подовжуються на строк дії форс-мажорних обставин. У разі тривалості форс-мажорних обставин понад 30 (тридцять) календарних днів, кожна із Сторін має право відмовитись від Договору у передбаченому ним порядку без відшкодування збитків та витрат іншій Стороні.

8. ОСОБЛИВІ УМОВИ

8.1. Якщо інше не передбачено додатковою згодою Сторін, досягнутою через електронне листування Сторін, Ліцензіат погоджуючись з Договором шляхом акцепту надає Ліцензіару свою однозначну згоду (дозвіл) на:

8.1.1. розміщення на Сайті Ліцензіара в розділі «Клієнти» інформації про Ліцензіата (зокрема, фірмового найменування, комерційного позначення, логотипу, товарного знаку та знаку обслуговування (торговельної марки), права на які належать Ліцензіату, короткої інформації щодо професійної діяльності Ліцензіата в тому вигляді, в якому він надає таку інформацію про себе на Сайті Ліцензіата або у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців);

8.1.2. на використання та публікацію (поширення, відтворення) знеособленої інформації щодо результатів використання Ліцензіатом Сервісу та/або Сайту Ліцензіара за Договором у будь-яких кейсах (доповідях, публікаціях, професійних та інших виданнях, засобах масової інформації та у мережі Інтернет) без зазначення відносно таких результатів будь-яких згадувань чи посилань, що можуть однозначно ідентифікувати Ліцензіата та його сайт.

8.2. Ліцензіат погоджуючись з Договором шляхом акцепту надає Ліцензіару свою однозначну згоду (дозвіл) на обробку Ліцензіаром персональних даних Ліцензіата, його співробітників та/або представників, що надалі разом або кожен окремо іменується «Власник персональних даних», у тому числі, але не виключно, будь-якої інформації щодо прізвища, власного імені, по-батькові, паспортних даних, номеру облікової картки платника податку, дати та місця народження, громадянства, адреси проживання, адреси реєстрації, номерів стаціонарного, мобільного телефонного зв’язку, адрес електронної пошти, акаунтів на будь-яких сайтах в мережі Інтернет, зокрема у соціальних мережах тощо, що надалі разом або кожне окремо іменується «персональні дані», з метою виконання Ліцензіаром Договору та належного використання Сайту Ліцензіара та/або Сервісу, з метою розширення кола користувачів, споживачів та контрагентів Ліцензіара, й оцінки впливу наданих Ліцензій та технічної підтримки на діяльність Ліцензіара, а також з метою дотримання Ліцензіаром вимог чинного законодавства України, захисту прав та інтересів Ліцензіара, які можуть бути порушені, в зв’язку з встановленням правовідносин між Ліцензіаром та Ліцензіатом.

8.2.1. Використання і поширення інформації, що становить персональні дані Власника персональних даних, здійснюється виключно в межах, необхідних для забезпечення діяльності Ліцензіара та/або захисту його інтересів та/або необхідних для забезпечення виконання Договору. Підписанням Договору Ліцензіат стверджує, що вся надана ним Ліцензіару інформація, в тому числі що становить персональні дані Власника персональних даних, надана Ліцензіатом на законних підставах і він має право її використовувати та розпоряджатися нею та самостійно несе будь-які ризики та відповідальність щодо отримання і обробки Ліцензіаром персональних даних Власника персональних даних, наданих з зазначених вище цілях протягом строку дії Договору.

8.2.2. Власник персональних даних надає свою згоду на обробку персональних даних на термін, який є необхідним відповідно до мети обробки персональних даних, передбачених вище згодою/дозволом, однак у будь-якому випадку до моменту припинення Ліцензіара та/або його правонаступників.

8.2.3. Крім того, Власник персональних даних надає свою згоду на те, що його персональні дані можуть бути передані та/або поширені, та/або розкриті (у тому числі для їх подальшої обробки та використання) у зв’язку із реалізацією правовідносин у сфері використання Сайту Ліцензіара та/або Сервісу між ним та Ліцензіаром третім особам (зокрема, співробітникам та/або представникам Ліцензіара, юридичним компаніям, новим кредиторам у разі відступлення права вимоги за Договором тощо).

8.2.4. Персональні дані передаються, у т.ч. шляхом транскордонної передачі персональних даних, розпорядникам баз даних та третім особам, яких Ліцензіар визначає самостійно. Власник персональних даних погоджується з тим, що Ліцензіар не зобов’язаний його повідомляти про таку передачу.

8.2.5. Власник персональних даних надає свою згоду на те, що до його персональних даних може бути наданий доступ третім особам за їх запитом, за умови надання зазначеними особами зобов’язання щодо забезпечення виконання вимог ЗУ «Про захист персональних даних», в порядку, передбаченому ст. 16 ЗУ «Про захист персональних даних».

8.2.6. Шляхом укладення Договору Власник персональних даних підтверджує факт отримання письмового повідомлення про його права, пов’язані із захистом персональних даних під час їх обробки, визначені ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних», мету збору персональних даних та осіб, яким передаються його персональні дані.

8.2.7. Своїм погодженням з цим Договором Ліцензіат засвідчує, що він розуміє та погоджується з режимом використання інформації, що передбачено вище, а також що він належним чином повідомлений про можливість включення персональних даних Власника персональних даних, що стали або стануть відомі Ліцензіару у ході виконання Договору, до будь-якої бази персональних даних Ліцензіара. При цьому Сторони погодили, що Ліцензіат не матиме до Ліцензіара жодних претензій в разі вчинення останнім будь-якої дії, зазначеної вище стосовно персональних даних та порядку їх обробки.

8.3. Погодженням з цим Договором Ліцензіат засвідчує, що він розуміє та підтверджує свою згоду з тим, що він самостійно у повному обсязі та розмірі несе відповідальність за законом та/або будь-якими вимогами третіх осіб з приводу обробки будь-яких персональних даних третіх осіб, що може відбутися внаслідок чи в ході використання Ліцензіатом та/або користувачами Сайту Ліцензіара та/або Сервісу, у зв’язку з чим Ліцензіат зобов’язується самостійно забезпечувати обробку і захист таких персональних даних та законних прав і інтересів третіх осіб відповідно до чинного законодавства, що поширюється на таких третіх осіб та обробку і захист їх персональних даних.

8.4. Ліцензіат погодженням з цим Договору засвідчує, що він дає свою однозначну згоду на можливість аудіо-фіксування Ліцензіаром будь-яких телефонних розмов між Сторонами, їх співробітниками та/або представниками, а також що він забезпечує наявність згоди та самостійно несе будь-які ризики та відповідальність щодо повідомлення та наявності згоди своїх співробітників та/або уповноважених представників щодо зазначеного вище аудіо-фіксування телефонних розмов між ними та Ліцензіаром, співробітниками та/або представниками Ліцензіара. Зазначене аудіо-фіксування розмов може здійснюватися виключно з метою контролю Ліцензіаром виконання Договору та має конфіденційний характер, однак запис аудіо-фіксування розмов також може бути використано як доказ в порядку, передбаченому чинним законодавством України щодо надання доказів у судовому процесі.

8.5. Під час виконання своїх зобов’язань за Договором кожна із Сторін в порядку та на умовах, передбачених Договором або за додатковими погодженнями Сторін, може передати інформацію, що складає комерційну таємницю, інформацію з обмеженим доступом та/або персональні дані фізичних осіб (надалі – «Інформація»), іншій Стороні (надалі – «Отримувач»), а Отримувач зобов’язується використовувати отриману Інформацію в порядку та на умовах, визначених наступними умовами Договору, із дотриманням наступних вимог щодо її конфіденційності:

8.5.1. Інформація Сторони, що надає Інформацію (надалі – «Постачальник»), може бути надана Отримувачу, співробітникам та/або представникам Отримувача в усній формі або шляхом надання доступу до будь-яких носіїв, що містять Інформацію, зокрема шляхом передачі документів, що містять Інформацію, або шляхом передачі Інформації чи надання доступу до Інформації в електронній формі. При цьому відсутність підтвердження, відмітки, прямого чи непрямого зазначення конфіденційності Інформації та/або факту її передачі Отримувачу не означає відмови Постачальника чи звільнення Отримувача від дотримання передбачених Договором зобов’язань щодо конфіденційності такої Інформації.

8.5.2. Сторони досягли згоди, що конфіденційною є будь-яка Інформація: про умови та порядок виконання та функціонування, доступу до Сервісу та/або Сайту Ліцензіара, зокрема до Особового кабінету та будь-які наявні дані, що містяться у ньому; про умови доступу до акаунтів Ліцензіата в системах (сервісах) веб-аналітики Google Analytics та/або Яндекс.Метрика та будь-яка інформація, що міститься чи стає доступною через доступ до зазначених акаунтів (зокрема, про відвідування, джерела трафіку, геодані цільової аудиторії Сайту Ліцензіата, кількість одночасних відвідувачів Сайту Ліцензіата тощо); статистична та інша інформація про використання Сервісу і дії користувача (зокрема, про зміст голосових повідомлень та/або телефонних переговорів, здійснених під час вхідного, вихідного або переадресованого дзвінків з використанням будь-якого з телефонних номерів, вказаних в виконаних Ліцензіатом або користувачем налаштуваннях Сервісу, якщо функція «запис розмов» було включено для Проекту, а також про джерела зазначених дзвінків та їх співвідношення із кількістю онлайн-замовлень на Сайті Ліцензіата); про господарську діяльність чи комерційні проекти та процеси Ліцензіата та/або його контрагентів (клієнтів), що буде необхідна для укладання Договору та/або стане відома Ліцензіату чи його співробітникам та/або представникам в ході виконання Договору; про факт, умови та порядок будь-яких розрахунків за Договором; про зміст, умови Договору, обставин його укладання, виконання, припинення. Окрім цього конфіденційною є інформація, що складає комерційну таємницю та/або персональні дані, як такі, що належать Постачальнику, так й ті, що належать третім особам, що надали Постачальнику таку інформацію.

Визначення та підтвердження віднесення інформації до комерційної таємниці є обов’язком Постачальника на момент передачі такої інформації, та у випадку порушення такого обов’язку Постачальник приймає на себе будь-які ризики, відповідальність та витрати, пов’язані із недотриманням конфіденційності такої інформації Отримувачем.

Не є конфіденційною в розумінні Договору Інформація, отримання якої не від Постачальника та раніше, ніж від Постачальника, буде документально підтверджено Отримувачем, а також Інформація, конфіденційність якої припинено внаслідок її поширення без поширення на отримувача такої Інформації вимог щодо її конфіденційності, у тому числі шляхом публічного розкриття для необмеженого доступу третіх осіб не у зв’язку із діями чи бездіяльністю Отримувача, його співробітників та/або представників.

Також передбачені Договором умови та вимоги конфіденційності Інформації не поширюються на будь-яке використання чи передачу, поширення, публікацію такої Інформації Виконавцем згідно п.8.1.2. Договору – знеособлене без зазначення відносно такої Інформації будь-яких згадувань чи посилань, що можуть однозначно ідентифікувати Ліцензіата та його сайт, а також не поширюється на Інформацію, що підтверджує сам факт укладання Договору та/або існування зобов’язань та правовідносин Сторін, зокрема передбачена п.8.1.1. Договору.

8.5.3. У випадку, якщо у складі Інформації, що надається, міститься інформація, що складає комерційну таємницю третіх осіб або персональні дані фізичних осіб, Постачальник гарантує Отримувачу, що він має необхідні права на передачу такої Інформації, та зобов’язується забезпечити дотримання прав третіх осіб, а також дотриматися всіх вимог законодавства, що підлягає застосуванню, необхідних для правомірної передачі такої Інформації Отримувачу за Договором.

8.5.4. Стосовно Інформації, що є конфіденційною та надається за Договором, Постачальник надає Отримувачу невиключне право використання такої Інформації з метою та в межах, необхідних для виконання Отримувачем своїх зобов’язань та/або захисту своїх прав за Договором, із дотриманням обмежень та заборон, визначених умовами та вимогами Договору.

8.5.5. Отримувач має забезпечити дотримання режиму конфіденційності та захист Інформації, не розголошувати, не копіювати, не відтворювати та не передавати Інформацію будь-якій третій особі, а також не використовувати Інформацію іншим чином з метою, відмінною від передбаченої Договором, в тому числі здійснити необхідні організаційні та технічні заходи із забезпечення захисту Інформації від неправомірного чи випадкового доступу до неї, знищення, зміни, блокування, копіювання, поширення та інших неправомірних дій щодо такої отриманої Інформації, як щодо захисту своєї власної конфіденційної інформації, але у будь-якому разі з достатньою мірою добросовісності та розумності для уникнення порушення умов та вимог Договору щодо конфіденційності.

8.5.6. Отримувач має право передати Інформацію третім особам за умови попередньої письмової згоди на це Постачальника. За дії третіх осіб щодо дотримання режиму комерційної таємниці або конфіденційності персональних даних стосовно Інформації відповідає Отримувач.

Зазначена вище вимога щодо отримання попередньої згоди не поширюється на наступних осіб, що не є третіми особами в розумінні Договору стосовно його умов та вимог щодо конфіденційності Інформації, а саме на будь-кого із: a) членів групи Отримувача, що включає Отримувача, будь-які підприємства із значною часткою участі в материнській компанії Отримувача, його філії та дочірні підприємства, та його спільні підприємства, підконтрольних або здійснюючих контроль юридичних осіб, пов’язаних юридичних осіб, а також будь-які поєднання вищезгаданого (надалі – «Група Отримувача»); або (b) представників Отримувача, включно з власниками, директорами, керівниками, працівниками, агентами, консультантами чи представниками, підконтрольними або здійснюючими контроль фізичними особами, а також пов’язаними фізичними особами Отримувача або інших членів Групи Отримувача (надалі – «Представники Отримувача»); або (c) залучених Отримувачем спеціалістів-контрагентів Отримувача, що надають йому бухгалтерські та/або юридичні послуги чи приймають участь у виконанні Отримувачем зобов’язань за Договором (надалі – «Уповноважені Особи Отримувача»), за умови, що такі зазначені особи зобов’язуються дотримуватись режиму конфіденційності Інформації в порядку та на умовах, аналогічних визначеним Договором, а Отримувач повністю несе відповідальність за дії чи бездіяльність таких осіб та їх наслідки щодо дотримання режиму конфіденційності Інформації, як за свої власні.

8.5.7. Кожна із Сторін має право надати органам державної влади України та/або їх посадовим особам, працівникам (службовцям) отриману за Договором конфіденційну Інформацію без попередньої письмової згоди іншої Сторони тільки у випадку, коли це прямо передбачено законодавством України, що діє відносно таких органів та/або їх посадових осіб, працівників (службовців). В таких випадках Сторона, що надає таким органам та/або їх посадовим особам, працівникам (службовцям) Інформацію, зобов’язана:

Отримувач зобов’язаний протягом 5 (п’яти) календарних днів з моменту отримання письмового запиту Постачальника або моменту, коли йому стало відомо про прийняття рішення про ліквідацію (смерть) чи реорганізацію Постачальника, знищити чи передати Постачальнику всі наявні в Отримувача документи чи будь-які інші матеріали, що містять Інформацію, в тому числі копії таких матеріалів, та видалити Інформацію з будь-яких носіїв даних, в тому числі комп’ютерів чи іншої апаратури, віддалених сервісів (служб) зі зберігання та обробки даних через мережу Інтернет, хмарних сховищ тощо, що містить Інформацію. Постачальник має право отримати документальне підтвердження знищення Інформації, належним чином засвідчене уповноваженим представником Отримувача, який здійснює контроль за таким процесом.

8.5.7.1. докласти всі розумні зусилля для повідомлення іншої Сторони до моменту розкриття такої Інформації щодо можливих форми, терміну, характеру та мети такого розкриття або (якщо це неможливо) повідомити іншу Сторону про всі обставини такого розкриття негайно після такого розкриття Інформації;

8.5.7.2. не пізніше дня, наступного за днем отримання від зазначених вище органів та/або їх посадових осіб, працівників (службовців) запиту (вимоги/наказу/рішення тощо), у тому числі усного, про надання Інформації, надати повну інформацію про такий запит (вимогу/наказ/рішення тощо), в тому числі його копію (за наявності), іншій Стороні;

8.5.7.3. не пізніше дня, наступного за днем надання зазначеним вище органам та/або їх посадовим особам, працівникам (службовцям) Інформації, надати іншій Стороні повний перелік Інформації, наданої (розкритої) таким органам та/або їх посадовим особам, працівникам (службовцям).

8.5.8. Вимоги та умови Договору щодо конфіденційності Інформації починають діяти з моменту акцпету Договору та припиняють дію через 5 (п’ять) років з моменту припинення дії Договору, а вимоги з дотримання режиму конфіденційності Інформації щодо персональних даних діють безстроково, незалежно від припинення дії Договору.

8.5.9. Отримувач зобов’язаний протягом 5 (п’яти) календарних днів з моменту отримання письмового запиту Постачальника або моменту, коли йому стало відомо про прийняття рішення про ліквідацію (смерть) чи реорганізацію Постачальника, знищити чи передати Постачальнику всі наявні в Отримувача документи чи будь-які інші матеріали, що містять Інформацію, в тому числі копії таких матеріалів, та видалити Інформацію з будь-яких носіїв даних, в тому числі комп’ютерів чи іншої апаратури, віддалених сервісів (служб) зі зберігання та обробки даних через мережу Інтернет, хмарних сховищ тощо, що містить Інформацію. Постачальник має право отримати документальне підтвердження знищення Інформації, належним чином засвідчене уповноваженим представником Отримувача, який здійснює контроль за таким процесом.

Незважаючи на усе вищевказане, Отримувач та будь-хто з Групи Отримувача, його Представників, Уповноважених Осіб Отримувача (дотримуючись обумовлених Договором зобов’язань стосовно конфіденційності) можуть зберігати копії Інформації та будь-які документи, підготовлені на основі такої Інформації, які вони зобов’язані зберігати у відповідності до вимог законодавства та нормативних актів, а також документи, підготовлені на основі Інформації, які вони зобов’язані зберігати для внутрішнього обліку (навіть після припинення дії Договору), за умови, що така Інформація та інші документи, підготовлені на її основі, продовжать залишатися предметом дії усіх зобов’язань, без часових обмежень, згідно зазначених вище умов та вимог Договору.

 

 ​​​​​8.5.10. Сторона, що порушила вимоги та умови Договору щодо конфіденційності Інформації, повинна за вимогою іншої Сторони відшкодувати останній реальні збитки, спричинені таким порушенням, за умови, що Сторона, яка заявляє такі вимоги про відшкодування збитків, надасть іншій Стороні документальне підтвердження факту спричинення та розміру таких збитків.

8.6. Сторони шляхом підписання Договору засвідчують, що досягнення згоди Сторін за будь-якими питаннями стосовно видачі Ліцензії та/або виконання будь-якою із Сторін своїх зобов’язань за Договором можливе шляхом надання пропозицій та відповіді на кожну з них в електронному вигляді шляхом електронного листування Сторін.

8.6.1. При цьому Сторони домовились, що в рамках правовідносин за Договором електронне листування Сторін, зокрема повідомлення (відповіді) та кореспонденція (документи чи файли), направлені будь-якою із Сторін через визначені відповідно до Договору адреси електронної пошти (e-mail) відповідної Сторони та/або через Особовий кабінет, вважаються вчиненими в письмовій формі та визнаються нарівні з іншими документами на паперових носіях як належна правова підстава для виникнення, зміни та припинення правовідносин Сторін та доказ у спорах між Сторонами.

8.6.1.1. Зазначені вище повідомлення (відповіді) та кореспонденція (документи чи файли), що створюються та/або надсилаються в електронному вигляді через електронне листування Сторін, вважаються підписаними електронним підписом відповідної Сторони-відправника, ключем до якого є засоби автентифікації та отримання прав авторизованого доступу (логін, пароль тощо) до Особового кабінету, електронної пошти відповідної Сторони, що застосовується відповідно до правил, встановлених оператором (адміністратором) відповідної інформаційної системи сервісу електронної пошти, Особового кабінету, з використанням якої відповідною Стороною здійснюється створення та/або надання (відправлення) відповідного електронного повідомлення (відповіді) та кореспонденцій (документу чи файлу), за умови, що в їх тексті та/або супровідному повідомленні міститься інформація про співробітника та/або представника відповідної Сторони-відправника, якому надається доступ до Особового кабінету, або інформація про адресу електронної пошти відповідної Сторони-відправника, що збігається із передбаченою згідно Договору адресою електронної пошти відповідної Сторони, а таке електронне повідомлення (відповідь), кореспонденція (документ чи файл) надіслано на адресу співробітника та/або представника відповідної Сторони-отримувача, якому надається доступ до Особового кабінету, або на адресу електронної пошти Сторони-отримувача, що збігається із визначеною згідно Договору адресою електронної пошти відповідної Сторони-отримувача.

8.6.1.2. Кожна із Сторін зобов’язується забезпечити конфіденційність інформації щодо засобів ідентифікації, автентифікації та отримання прав авторизованого доступу (логін, пароль тощо) до Особового кабінету та до власної електронної пошти відповідної Сторони, що визначена згідно Договору. Кожна із Сторін самостійно несе будь-які ризики та наслідки, що виникають внаслідок розкриття, поширення чи неправомірного використання зазначеної вище конфіденційної інформації, спричинені з вини (у т.ч. необережності) такої Сторони, її співробітників та/або представників, що мали доступ до такої інформації, окрім випадків негайного (але у будь-якому разі не пізніше наступного робочого дня) письмового повідомлення про це іншій Стороні.

8.6.1.3. Всі дії та правочини, що були вчинені шляхом електронного листування Сторін зі створенням та/або наданням (відправленням) електронних повідомлень (відповідей), кореспонденції (документів чи файлів) з використанням Особового Кабінету та/або електронної пошти відповідної Сторони до моменту отримання іншою Стороною зазначеного в п.8.6.1.2. Договору повідомлення відповідної Сторони вважаються такими, що були вчинені від імені, в інтересах та по волі такої відповідної Сторони за її згодою.

8.6.1.4. У випадку порушення передбаченої в п.8.6.1.2. Договору конфіденційності інформації, відповідна Сторона окрім зазначеного в п.8.6.1.2. Договору повідомлення має надати іншій Стороні відомості щодо нової адреси електронної пошти такої Сторони на заміну тої, що була передбачена Договором та щодо якої сталося зазначене порушення конфіденційності, а також вчинити всі належні дії щодо заміни або блокування стороннього несанкціонованого доступу до Особового кабінету.

8.7. Сторони досягли згоди, що будь-які повідомлення (відповіді) та кореспонденція (документи чи файли) та інформація у письмовій формі, що надаються будь-якою із Сторін іншій Стороні відповідно до Договору, зокрема вимоги, листи тощо, вважаються наданими належним чином, за умови, що їх розбірливі примірники чи копії надійшли Стороні-отримувачу у передбачений Договором строк через електронне листування Сторін, а викладені на паперовому носії оригінали чи дублікати були передані нарочним або відправлені Стороні-отримувачу за її письмовою вимогою та за її кошти – або поштовим відправленням із повідомленням про вручення та описом вкладення, або з використанням служби кур’єрської доставки, – не пізніше десяти робочих днів з моменту отримання зазначеної письмової вимоги від такої Сторони-отримувача.

8.7.1. Зазначені вище повідомлення (відповіді) та кореспонденція (документи чи файли) вважаються врученими:

8.7.1.1. у разі надсилання через електронне листування Сторін – в дату відправлення, за умови, що Сторона-відправник отримала відповідь або автоматичне повідомлення про доставку такого електронного відправлення, або якщо таке відправлене електронне відправлення чи додані до нього повідомлення (відповіді) та кореспонденція (документи чи файли) в електронному вигляді зафіксовані та доступні до ознайомлення в інтерактивному інтерфейсі Особового кабінету чи відповідного поштового агенту чи сервісу (служби) електронної пошти та електронних повідомлень, як надіслані співробітнику та/або представнику відповідної Сторони-отримувача, якому надається доступ до Особового кабінету, або як надіслані на адресу електронної пошти Сторони-отримувача, що збігається із визначеної згідно Договору адресою електронної пошти відповідної Сторони-отримувача;

8.7.1.2. у разі доставки нарочним, поштовим відправленням або з використанням служби кур’єрської доставки – в дату, вказану в підтверджені про вручення, при цьому кожна із Сторін зобов’язується в момент вручення такій Стороні зазначених повідомлень (відповідей) та кореспонденції (документів чи файлів) надати відповідне письмове підтвердження або проставити відмітку на супроводжувальних таку доставку документах про її отримання із зазначенням дати отримання, а також посади, прізвища, ім’я та по-батькові особи, якій такі повідомлення (відповіді) та кореспонденцію (документи чи файли) було вручено, а Сторона, що відмовилась від цього, вважатиметься такою, що відмовилась від отримання відповідних повідомлення (відповіді) та кореспонденції (документів чи файлів) із покладенням на таку Сторону будь-яких наслідків такої відмови.

8.7.2. Кожна із Сторін зобов’язується якнайшвидше протягом розумного строку, але у будь-якому випадку не пізніше 5 (п’яти) робочих днів, повідомити іншу Сторону про зміну власних реквізитів, у тому числі щодо адреси для листування та адреси електронної пошти, що визначені згідно Договору, або самостійно нести ризики та наслідки порушення такого зобов’язання.

8.8. Жодна із Сторін не має права здійснювати заміну Сторони у Договорі, відступлення прав вимоги, переведення боргу за Договором або будь-якими з зобов’язань за Договором третій особі без попередньої письмової згоди на це іншої Сторони. Будь-яке забезпечення за участі третьої особи (порука, гарантія, застава тощо) щодо зобов’язань будь-якої із Сторін за Договором без попередньої письмової згоди іншої Сторони не допускається та є недійсним.

9. УМОВИ ЩОДО СТРОКУ ДІЇ, ПОРЯДКУ ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДОГОВОРУ

9.1. Договір є укладеним з моменту прийняття пропозиції (акцепту) іншою стороною – Ліцензіатом, шляхом сплати ліцензійної винагороди згідно умов цього Договору та діє до повного виконання кожною із Сторін своїх зобов’язань за Договором, але у будь-якому разі до спливу строку чинності майнових прав Ліцензіара на Сайт Ліцензіара та/або Сервіс, про що Ліцензіар має повідомити Ліцензіата не пізніше, ніж за один календарний місяць до спливу строку дії Ліцензії, а в частині окремих зобов’язань Сторін, прямо визначених Договором, – до спливу строків, передбачених Договором, щодо таких зобов’язань. Датою укладання Договору є дата першої сплати Ліцензіатом ліцензійної винагороди згідно умов цього Договору.

9.2. Припинення Договору призводить до негайного припинення (анулювання) будь-яких Ліцензій, що були видані за Договором з моменту припинення Договору.

9.3. Договір може бути достроково припинено Сторонами, у тому числі шляхом його розірвання або односторонньої відмови будь-якої із Сторін від Договору, в наступному порядку та на підставах:

9.3.1. Ліцензіаром в односторонньому повідомному порядку з дати, зазначеної у такому повідомлені, без оформлення письмової згоди Сторін, якщо Ліцензіат порушує визначені Договором умови Ліцензії, спосіб та порядок використання Сайту Ліцензіара та/або Сервісу або вчинив інше порушення Договору, що створює перешкоди для належного виконання Договору Ліцензіаром;

9.3.2. Ліцензіаром в односторонньому повідомному порядку з дати, зазначеної у такому повідомлені, без оформлення письмової згоди Сторін, якщо Ліцензіар втратив (зокрема внаслідок спливу строку чинності) майнові права на Сайт Ліцензіара та/або Сервіс – з дати спливу строку дії найдовшої за строком дії Ліцензії або з моменту повернення Ліцензіату ліцензійної винагороди пропорційно кількості календарних місяців строку дії такої Ліцензії, що залишались з дати такого припинення Договору до дати спливу строку дії такої Ліцензії;

9.3.3. Ліцензіатом в односторонньому повідомному порядку у разі незгоди зі зміною Тарифу та/або умов щодо розміру ліцензійної винагороди за Ліцензії, повідомивши про це Ліцензіара не пізніше 15 (п’ятнадцяти) календарних днів з моменту доведення до відома Ліцензіата про такі зміни, та не пізніше, ніж за 15 (п’ятнадцять) календарних днів до дати припинення Договору у зв’язку із такою відмовою Ліцензіата, із використанням до зазначеного моменту Сервісу та Сайту Ліцензіара відповідно до Тарифу та на умовах щодо розміру ліцензійної винагороди за Ліцензії, за якими було надано такі Ліцензії чи продовжено строк дії таких Ліцензій до зазначених змін;

9.3.4. за додатковою згодою Сторін шляхом укладання додаткової угоди про дострокове припинення (розірвання) Договору – із дати, визначеної такою додатковою угодою Сторін;

9.3.5. будь-якою із Сторін, в односторонньому порядку, із письмовим попередженням про це іншої Сторони не пізніше, ніж за 15 (п’ятнадцять) календарних днів до спливу строку дії найдовшої за строком дії Ліцензії, – із дати спливу строку дії такої Ліцензії;

9.3.6. будь-якою із Сторін в односторонньому порядку через дію форс-мажорних обставин згідно п.7.6. Договору, за умови письмового повідомлення іншої Сторони не пізніше ніж за 3 (три) робочих дня до дати такого припинення.

9.4. Будь-які зміни умов Договору у відношенні до окремого Ліцензіата мають бути документально оформлені у вигляді окремих договорів або додаткових угод до даного Договору на паперовому носії та власноручно підписані Сторонами або узгоджені шляхом електронного листування.

9.5. Визнання недійсним будь-якої частини Договору (умови, пункту, положення, розділу тощо) відповідно до рішення суду, що набрало законної сили, не призводить до недійсності інших частин Договору, а також Договору в цілому, а правовідносини Сторін, що було врегульовано такою визнаною недійсною частиною Договору, мають бути якнайшвидше протягом розумного строку урегульовані за додатковою угодою Сторін із поширенням на них до цього вимог чинного законодавства України та норм сталої підприємницької практики у відповідній та/або аналогічній сфері правовідносин.

 9.6. З усіх питань, що не врегульовані Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

10. РЕКВІЗИТИ

ТОВ «НЕТПІК»

Місцезнаходження: 67840, Одеська обл.,

Овідіопольський район, с. Молодіжне, ОГСТ “ЗАРЯ”,
вул. Цвіточна, буд. 73

Адреса для листування: 65023, м. Одеса, а/с 207

тел.: 0487373501

адреса електронної пошти для вхідних, вихідних

повідомлень та кореспонденції, що надається

Ліцензіаром щодо первинних документів та інших

повідомлень: accounting@ringostat.com

код ЄДРПОУ 37184690

п/р 26000312040201 в АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «ПІВДЕННИЙ»

МФО 328209

ІПН: 37184691521

Є платником податку на прибуток на загальних

підставах

 

Дата останньої зміни: 12.03.2018

ПУБЛИЧНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (ОФЕРТА)

Настоящий документ является безотзывным публичным предложением (офертой) заключить с помощью информационно-телекоммуникационных систем в качестве публичного договора от имени ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НЕТПИК», юридического лица, созданного и зарегистрированного в соответствии с законодательством Российской Федерации, в лице Генерального директора Салынина Дмитрия Олеговича, действующего на основании Устава (далее - «Лицензиар»), с одной стороны, с физическим или юридическим лицом, правомерно находящемся и действующим на территории Российской Федерации (далее - “Лицензиат"), с другой стороны, (далее вместе - «Стороны», а по отдельности - «Сторона»), лицензионный договор (далее - "Договор") на предусмотренных ниже условиях.

Если Вы не являетесь лицом, правомерно находящимся и действующим на территории Российской Федерации, но хотите заключить договор, вернитесь на предыдущую страницу нашего сайта, выберите страну вашего пребывания и осуществления деятельности и ознакомьтесь с адресованным Вам публичным предложением (офертой).

Прежде, чем продолжить и принять это предложение в предусмотренном договором порядке, настоятельно рекомендуем Вам внимательно ознакомиться с его условиями, изложенными ниже и установленными одинаковыми для всех лицензиатов.

Регистрация на Сайте Лицензиара и/или оплата лицензионного вознаграждения физическим или юридическим лицом считается безоговорочным принятием условий, изложенных в оферте, то есть акцептом настоящего Договора и является фактом его заключения, а лицо, выразившее свое согласие с настоящим Договором становится Лицензиатом.

Соглашаясь с условиями Договора путем безоговорочного принятия предложения (условий), Лицензиат подтверждает свою правоспособность и дееспособность, включая достижение 18-летнего возраста, а также осознает ответственность по обязательствам, которые возлагаются на него в результате акцепта настоящего Договора.

Эта оферта вступает в силу с момента размещения в сети Интернет по адресу: https://ringostat.com и действует до момента отзыва оферты Лицензиаром. Лицензиар вправе в любое время по своему усмотрению изменять любые условия оферты в одностороннем порядке или отозвать ее без предварительного согласования с пользователем. В случае изменения Лицензиаром условий оферты, новая редакция оферты вступает в силу с момента размещения новой оферты в сети Интернет, если иной срок не указан Лицензиаром при таком размещении.

1. ТЕРМИНЫ И ИХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1. «Сервис» – объект права интеллектуальной собственности, а именно программа для ЭВМ «RINGOSTAT», доступная для использования пользователями как сервис удаленного самообслуживания через сеть Интернет по адресу сайта Лицензиара: https://ringostat.com.

1.2. «Пользователь» – это Лицензиат, осуществивший акцепт оферты на изложенных в ней условиях и/или любой из его сотрудников и/или представителей, которым Лицензиат путем настройки Проекта и внесения соответствующих сведений о таком лице в сведения аккаунта Лицензиата, предоставил доступ к Программе и определенному набору ее функциональных возможностей.

1.3. «Сотрудники и/или представители» – лица, которые со стороны соответствующей Стороны принимают участие в заключении, исполнении, прекращении Договора, в частности, подписанты Договора и специалисты, привлеченные со стороны соответствующей Стороны для обеспечения надлежащего выполнения обязанностей и/или осуществления прав по Договору такой Стороной, которая их привлекла. Каждая из Сторон по своему усмотрению и по собственному решению, без необходимости каких-либо дополнительных согласований с другой Стороной определяет необходимость и условия привлечения своих сотрудников и/или представителей, возложение на них выполнения своих обязанностей и/или полномочия на осуществление своих прав по договору, однако такая Сторона продолжает нести перед другой Стороной полную ответственность за действия и последствия действий своих сотрудников и/или представителей, в частности по выполнению Договора, как за свои собственные действия и их последствия.

1.4. «Акцепт» - полное и безусловное, своевременное и безотзывное согласие Лицензиата с условиями публичного предложения (оферты) Лицензиара, предоставленное Лицензиатом путем совершения им действий, предусмотренных настоящей офертой.

1.5. «Аккаунт» или «учетная запись» – это инструмент полномочного использования прав доступа к Личному кабинету и Сервису через Интернет, содержащий информацию о пользователе Сервиса, который получает доступ, о средствах доступа через процедуру идентификации, аутентификации и авторизации пользователя, а также содержит идентификатор аккаунта, указание на статистическую и другую информацию об использовании Сервиса и действиях пользователя. Аккаунт создается Лицензиаром на сайте Лицензиара путем регистрации Лицензиата в предусмотренном Договором порядке.

1.6. «Идентификатор аккаунта» – это информация, которая присваивается Лицензиаром аккаунту Лицензиата и предназначена для его определения (идентификации) среди других аккаунтов на сайте Лицензиара.

1.7. «Личный кабинет» – виртуальный раздел сайта Лицензиара, через интерактивный интерфейс которого осуществляется настройка, управление и контроль использования Сервиса, с возможностями: выбора Тарифа, создания проекта и изменения его настроек, получения статистики использования Сервиса и тому подобное. Доступ к Личному кабинету предоставляется пользователю через аккаунт Лицензиата.

1.8. «Проект» – совокупность указанных пользователем сведений и выполненного им по определенному сайту Лицензиата подключения, настройки пусковых установок Сервиса в соответствии с выбранным Тарифом. Идентификация проекта в Личном кабинете осуществляется с указанием доменного имени сайта Лицензиата, в отношении которого Лицензиатом выполнено подключение и будет осуществляться использование Сервиса.

1.9. «Сайт» – любой информационный ресурс в сети Интернет, состоящий из одной или определенного количества страниц в сети Интернет, каждая из которых имеет собственные содержание (контент) и адрес в сети Интернет, и свободно или на определенных условиях доступен под определенным доменным именем лицам, которые имеют доступ к сети Интернет. Обозначение в Договоре принадлежности сайта Стороне, как «Сайт Лицензиара» или «Сайт Лицензиата», понимается как подтверждение со стороны соответствующей Стороны ее права использовать Сайт, в том числе с целью использования Сервиса по Договору, и обязанности такой Стороны самостоятельно нести любые риски и ответственность в связи с неправомерным использованием такой Стороной сайта, в том числе с указанной выше целью, а также с несоответствием содержания сайта требованиям действующего законодательства Российской Федерации, условиям Договора, в том числе о наличии на Сайте необходимой, доступной, достоверной и своевременной информации и тому подобное.

1.10. «Лицензия» – разрешение на использование Сервиса в объеме ее определенных  функциональных возможностей, полученных Лицензиатом в соответствии с Договором по каждому из Проектов. Размер лицензионного вознаграждения Лицензиара и объем функциональных возможностей Сервиса определяются по Договору в соответствии с выбранным Лицензиатом Тарифом.

1.11. «Лицензионное вознаграждение» - это оплата Лицензиару за использование объекта права интеллектуальной собственности, а именно Сервиса. Размер лицензионного вознаграждения Лицензиара и объем функциональных возможностей Сервиса определяются по Договору в соответствии с выбранным Лицензиатом Тарифом.

1.12. «Тариф» – это условия Договора, определяющие размер оплаты лицензионного вознаграждения Лицензиара за каждую лицензию, выданную по каждому проекту. Тариф по каждому проекту определяется в предусмотренном Договором порядке и подтверждается соответствующими счетами, выставленными Лицензиаром и оплаченными Лицензиатом по Договору.

1.13. «Техническая поддержка» – прием и рассмотрение службой технической поддержки Лицензиара обращений пользователей по любым вопросам использования сайта Лицензиара и/или Сервиса, и предоставление на них ответов и разъяснений, в том числе указаний по настройке и использованию Сервиса пользователями. Обращения пользователей принимаются службой технической поддержки Лицензиара через электронную переписку сторон исключительно на адрес электронной почты support@ringostat.com с 09:00 до 18:00 по киевскому времени ежедневно, кроме выходных дней (суббота и воскресенье) и праздничных или нерабочих дней по законодательству Российской Федерации. Ответы и разъяснения предоставляются службой технической поддержки Лицензиара или в сроки и порядке, аналогичные указанным выше по приему обращений пользователей, или в другие сроки и порядке, согласованные с пользователем, по обращению которого они предоставляются.

1.14. «Электронная переписка Сторон» – отправление любой из Сторон другой Стороне в предусмотренных Договором случаях электронных сообщений и/или документов (файлов) в электронном виде, через определенные Договором и/или Сайтом Лицензиара (в частности, выполненными Лицензиатом настройками Личного кабинета и/или данными, указанными Лицензиатом при регистрации и/или в Личном кабинете), адреса электронной почты (e-mail) Сторон или их сотрудников и/или представителей, и/или через интерфейс и функциональные возможности или Личный кабинет, или Интернет-сервисы «Google Docs» (https://docs.google.com/), «Google Drive» (https://drive.google.com/), к документам или таблицам любой из Сторон другой Стороне может быть предоставлен доступ через адреса электронной почты, определенные в указанном выше порядке.

Любые из указанных выше терминов могут использоваться в Договоре с большой или с маленькой буквы, в соответствующем падеже и числе в зависимости от контекста. Другие термины, употребляемые в Договоре, имеют значение и содержание в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и обычаями делового оборота в соответствующей сфере.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. Лицензиар предоставляет Лицензиату за плату согласно Тарифа Лицензию на право использования Сервиса для соответствующего Проекта, а также дает разрешение на использование Сайта Лицензиара, расположенного в сети Интернет по адресу: https://ringostat.com/ (далее - «Сайт Лицензиара"), в порядке и на условиях, определенных Договором.

2.2. По Договору и/или любой из выданных в соответствии с Договором Лицензий Лицензиар предоставляет Лицензиату неисключительные права и разрешение использовать соответственно Сайт Лицензиара и/или Сервис, в предусмотренных Договором порядке и способами в пределах соответствующего объема функциональных возможностей сайта Лицензиара и/или Сервиса, на территории Российской Федерации, в течение срока действия Договора и/или Лицензии, без права выдачи сублицензии и/или передачи третьим лицам доступов к недоступным в общем порядке разделам сайта Лицензиара (в том числе Личному кабинету) и/ или Сервису.

2.3. Права Лицензиата, возникающие на основании договора и/или Лицензии по использованию Сайта Лицензиара и/или Сервиса, также распространяются на любые изменения, обновления и дополнения на протяжении срока действия Договора и/или Лицензии соответственно тех функциональных возможностей сайта Лицензиара и/или Сервиса, которые к моменту такого изменения, обновления, дополнения уже были предусмотрены Договором и/или Лицензии и доступны Лицензиату. Новые, ранее не предусмотренные функциональные возможности сайта Лицензиара и/или Сервиса становятся доступными Лицензиату только на усмотрение и по дополнительному соглашению Лицензиара и/или при условии получения Лицензиатом новой лицензии.

2.4. Лицензиат получает указанные выше разрешение и права использования Сайта Лицензиара с момента акцепта Договора.

3. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ, СРОК ДЕЙСТВИЯ ЛИЦЕНЗИИ

3.1. Порядок получения Лицензии следующий:

3.1.1. Лицензиат регистрируется на Сайте Лицензиара:

3.1.1.1. предоставляет Лицензиару достоверную, актуальную и полную информацию о себе по вопросам, которые предлагаются в регистрационной карточке (форме);

3.1.1.2. подтверждает указанные в соответствующей регистрационной карточке (форме) ведомости путем перехода в Личный кабинет по ссылке, отправленной Лицензиаром на указанный в такой карточке (форме) адрес электронной почты Лицензиата;

3.1.1.3. самостоятельно выбирает и присваивает в Личном кабинете пароль к аккаунту Лицензиата, при условии соответствия такого пароля требованиям к нему (длина, допустимые символы и тому подобное), установленным Лицензиаром;

3.1.2. Лицензиар по факту завершения регистрации создает аккаунт Лицензиата и предоставляет Лицензиату полный доступ к Личному кабинету;

3.1.3. Лицензиат через Личный кабинет выбирает Тариф;

3.1.4. Лицензиат через Личный кабинет создает Проект:

3.1.4.1. указывает основные параметры (настройки Проекта);

3.1.4.2. определяет каналы трафика;

3.1.4.3. создает схемы переадресации;

3.1.4.4. настраивает номера;

3.1.4.5. настраивает подмену (в том числе осуществляет установку на сайте Лицензиата соответствующих скриптов).

3.1.5. Лицензиат в предусмотренные Договором сроки и порядке осуществляет первую оплату Лицензиару лицензионного вознаграждения за получение Лицензии для Проекта в соответствии с выбранным Тарифом.

3.2. С момента осуществления Лицензиатом в предусмотренные Договором сроки и порядке первой оплаты лицензионного вознаграждения за получение Лицензии для Проекта, соответствующая Лицензия считается выданной Лицензиаром Лицензиату.

3.3. Срок действия Лицензии для Проекта включает в себя пробный период, который длится 14 (четырнадцать) календарных дней с момента создания Проекта, для которого выдается такая Лицензия, и общий период, который длится с момента осуществления Лицензиатом первой оплаты лицензионного вознаграждения и на протяжении того количества календарных месяцев, за которые была осуществлена такая первая оплата. Если первая оплата лицензионного вознаграждения осуществляется после окончания пробного периода, использование Сервиса приостанавливается на время до момента осуществления соответствующей первой оплаты лицензионного вознаграждения, а такой срок приостановления не входит в срок действия Лицензии.

3.4. Срок действия Лицензии для Проекта может быть продлен на дополнительный период использования Сервиса, который не может быть меньше 1 (одного) календарного месяца, при условии осуществления в предусмотренные Договором сроки и порядке соответствующей оплаты лицензионного вознаграждения за продление действия такой Лицензии.

3.5. Неиспользование и/или не в полном объеме использование Лицензиатом функциональных возможностей Сервиса и/или Сайта Лицензиара не приводит к приостановлению и/или продлению срока действия Лицензии, а также не является основанием для возврата лицензионного вознаграждения, оплаченного за получение или продление срока действия такой Лицензии, а также не является основанием для зачисления такой оплаты в качестве оплаты за получение или продление срока действия другой Лицензии по другому Проекту.

3.6. Получение Лицензии для любого последующего за первым Проекта происходит в порядке, определенном п.3.1.3., 3.1.4., 3.1.5. Договора.

3.7. Смена выбранного Тарифа на протяжении срока действия Лицензии для Проекта возможна только по дополнительному соглашению Сторон.

4. УСЛОВИЯ ЛИЦЕНЗИИ, СПОСОБ И ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ САЙТА ЛИЦЕНЗИАРА И СЕРВИСА

4.1. По каждой Лицензии, которая выдана Лицензиаром Лицензиату в соответствии с Договором, предоставляются разрешение и право использования Сервиса, которые ограничиваются следующим способом использования Сервиса: через Интернет по адресу сайта Лицензиара через аккаунт Лицензиата, как сервисом удаленного самообслуживания, в пределах целевого назначения и доступных функциональных возможностей Сервиса и в соответствии с условиями Договора, Лицензии, а также инструкций, правил и указаний по настройке и использованию Сервиса, содержащихся на Сайте Лицензиара и/или в разъяснениях службы технической поддержки Лицензиара, предоставленных Лицензиату по его обращению в установленном Договором порядке технической поддержкой, с возможностью подключения (настройкой) и/или воспроизведением (копированием) Сервиса на неограниченном количестве компьютеров пользователей только в той части Сервиса, воспроизведение (копирование) которой является необходимым для использования доступных пользователю функциональных возможностей Сервиса.

4.2. Лицензиат уверяет, что он понимает и подтверждает свое согласие с тем, что:

4.2.1. акцепт Договора и/или выдача Лицензии не приводит к передаче Лицензиату и/или пользователю каких-либо исключительных прав интеллектуальной собственности на Сервис и/или Сайт Лицензиара в целом или в любой их части (в том числе аккаунта Лицензиата и/или Личного кабинета), а также не означает приобретение Лицензиатом и/или пользователем Сервиса и/или Сайта Лицензиара в собственность или получение Лицензиатом и/или пользователем каких-либо имущественных прав (в том числе пользование, владение и/или распоряжения) на Сервис и/или сайт Лицензиара и/или вещей, нематериальных благ (в том числе информации), в которых выражен или содержится Сервис и/или сайт Лицензиара в целом или в любой их части (разделе). Стороны подтверждают, что право, которое было передано, исключает право или возможность Лицензиата продать или осуществить отчуждение иным образом Сервиса и/или Сайта Лицензиара любому третьему лицу, а также исключает возможность Лицензиата иным образом передать Сервис и/или Сайт Лицензиара в распоряжение или собственность третьему лицу;

4.2.2. использование Лицензиатом и/или пользователем контента, а также каких-либо элементов дизайна, текста, графических изображений, иллюстраций, видео, компьютерных программ, баз данных, музыки, звука и других объектов права интеллектуальной собственности, доступных Лицензиату и/или пользователю через Сайт Лицензиара и/или Сервис, возможно только в рамках предоставленных функциональных возможностей сайта Лицензиара и/или Сервиса. Их использование любым другим способом (в том числе воспроизведение, копирование, переработка, распространение на любых основаниях, отображение во фрейме и т.д.) допускается только по предварительному разрешению лица, имеющего исключительное право разрешать использование такого объекта права интеллектуальной собственности, а в случае их использования Лицензиатом и/или пользователем в личных некоммерческих целях - при условии сохранения всех знаков охраны авторского права и/или смежных прав, знаков для товаров и услуг (торговых марок), других уведомлений об авторстве, сохранения имени (или псевдонима) автора и/или наименование лица, имеющего исключительное право разрешать использование такого объекта права интеллектуальной собственности, в неизменном виде, сохранении соответствующего объекта права интеллектуальной собственности в неизменном виде, кроме случаев, прямо предусмотренных требованиями законодательства Российской Федерации и или другими условиями Договора и/или Лицензии;

4.2.3. за исключением использования в объемах и способами, прямо предусмотренными условиями Договора и/или Лицензии или требованиями законодательства Российской Федерации, Лицензиат и/или пользователь не имеет права изменять (модифицировать), декомпилировать, дизассемблировать, дешифровать и производить другие действия с объектным кодом сайта Лицензиара и/или Сервиса, целью которых является получение информации о реализации алгоритмов, используемых на Сайте Лицензиара и/или в Сервисе, создавать производные произведения (компьютерные Сервисы) с использованием Сайта Лицензиара и/или Сервиса, а также осуществлять (разрешать осуществлять) иное использование недоступных в общем порядке частей (разделов) сайта Лицензиара (в том числе Личного кабинета) и/или Сервиса без письменного согласия Лицензиара;

4.2.4. Лицензиат и/или пользователь не имеет право воспроизводить и распространять Сервис (в том числе в личных целях или в целях обучения) в составе сборников программных продуктов (компьютерных программ), без письменного согласия Лицензиара;

4.2.5. использование Сайта Лицензиара и/или Сервиса должно осуществляться под наименованием «RINGOSTAT». Лицензиат и/или пользователь не имеет право изменять наименование сайта Лицензиара и/или Сервиса, удалить знак охраны авторского права или другие сведения о лице, которое имеет исключительное право разрешать использование такого объекта права интеллектуальной собственности;

4.2.6. использование функциональных возможностей сайта Лицензиара и/или Сервиса возможно только при наличии доступа Лицензиата и/или пользователя к сети Интернет, а по Программе также и к телекоммуникационным услугам телефонной связи по SIP-протоколу. Лицензиат и/или пользователь самостоятельно получает и оплачивает такой доступ на условиях и по тарифам своего оператора телекоммуникационных услуг и/или провайдера телекоммуникационных услуг доступа к сети Интернет. В случае предоставления на Сайте Лицензиара и/или в Сервисе функциональных возможностей для получения и/или использования Лицензиатом доступа Лицензиара и/или третьих лиц к телекоммуникационным услугам телефонной связи, условия получения и оплаты Лицензиатом такого доступа не является предметом договора и определяются по отдельному согласованию Сторон. Корректная работа и использование Личного кабинета Лицензиата возможно только при использовании Лицензиатом браузера Google Chrome, также возможно использование и других браузеров на усмотрение Лицензиата, однако в таком случае Лицензиар не несет ответственность за корректную работу всех функциональных возможностей Личного кабинета Лицензиата.

4.2.7. Лицензиат и/или пользователь самостоятельно несет ответственность перед третьими лицами за свои действия, связанные с использованием сайта Лицензиара и/или Сервиса, в том числе если такие действия приведут к нарушению прав и законных интересов третьих лиц, а также за соблюдение законодательства Российской Федерации при использовании Сервиса и/или сайта Лицензиара. В частности, использование некоторых из функциональных возможностей сайта Лицензиара и/или Сервиса предусматривает запись, хранение на веб-сервере Лицензиара и воспроизведение (копирование) Лицензиатом данных о содержании голосовых сообщений и/или телефонных переговоров, проведенных во время входящего, исходящего или переадресованных звонков с использованием любого из телефонных номеров, указанных в выполненных Лицензиатом или пользователем настройках Сервиса. Лицензиар осуществляет запись и хранение, обработку таких данных исключительно с помощью полностью автоматизированных алгоритмов, работающих без участия человека, и не использует содержание таких данных в личных целях и/или целях третьих лиц. В связи с этим Лицензиат уведомлен и согласен с тем, что он самостоятельно обеспечивает предупреждение любых лиц, создающих такие голосовые сообщения и/или участвующих в таких телефонных переговорах, о возможности записи, хранения и использования таких данных, а также, что Лицензиат самостоятельно обеспечивает и, при необходимости, подтверждает должным образом наличие такого предупреждения и/или согласия соответствующих лиц, создающих такие голосовые сообщения и/или участвующих в таких телефонных переговорах, на указанную запись, хранение, обработку и воспроизведение (копирование) таких данных. В случае отсутствия у Лицензиата возможности обеспечить указанные предупреждения и/или получение согласия соответствующих лиц, он обязан самостоятельно отключить в настройках использования Сервиса функцию «запись разговоров».

4.2.8. права использования по Договору и/или Лицензии сайта Лицензиара и/или Сервиса передаются на условиях «как есть» («as is»). Лицензиар не дает никаких гарантий в отношении безошибочной и бесперебойной работы сайта Лицензиара и/или Сервиса, отдельных их компонентов и/или функциональных возможностей, соответствия Сайта Лицензиара и/или Сервиса конкретным целям и ожиданиям Лицензиата и/или пользователя, а также не предоставляет никаких иных гарантий , прямо не указанных в Договоре.

4.2.9. Лицензиар не несет ответственность за любые прямые или косвенные последствия какого-либо использования или невозможности использования сайта Лицензиара и/или Сервиса и/или убытки, причиненные Лицензиату  и/или пользователю и/или третьим лицам в результате любого использования, неиспользования или невозможности использования сайта Лицензиара и/или Сервиса, отдельных их компонентов и/или функциональных возможностей, в том числе за возможные ошибки или сбои в работе сайта Лицензиара и/или Сервиса, за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации.

4.3. Используя Сайт Лицензиара и/или Сервис, Лицензиат подтверждает свое полное и безусловное согласие со всеми условиями Договора и/или полученной Лицензии, а также подтверждает наличие такого согласия от любого из других пользователей, которым Лицензиат предоставил доступ к использованию недоступных в общем порядке частей (разделов) сайта Лицензиара (в том числе Личного кабинета) и/или Сервиса по Договору. Если Лицензиат или пользователь не принимает условия договора и/или полученной Лицензии в полном объеме, Лицензиат и/или такой пользователь не имеет права использовать недоступные в общем порядке части (разделы) сайта Лицензиара (в том числе Личный кабинет) и/или Сервис с какой-либо целью. Использование сайта Лицензиара и/или Сервиса с нарушением (невыполнением) какого-либо условия Договора, а также Сервиса без Лицензии (в том числе после окончания срока действия и/или прекращения (аннулирования) Лицензии) запрещено.

4.3.1. В случае выявления Лицензиаром совершения Лицензиатом и/или пользователями нарушений Договора, в том числе относительно способа и порядка использования Сайта Лицензиара и/или Сервиса, Лицензиар имеет право частично или полностью приостановить доступ Лицензиата и/или любого из пользователей к Сайту Лицензиара и/или Сервиса до момента прекращения такого нарушения и исправления его последствий или восстановления нормального состояния, предшествовавшего такому нарушению, а в случае невозможности этого - прекратить (отменить) Лицензию, а также расторгнуть Договор.

4.3.2. Указанное выше приостановление доступа и/или прекращение (аннулирование) Лицензии происходит с момента уведомления об этом Лицензиата автоматически, в порядке обеспечения выполнения обязательств Лицензиата по Договору и оперативно-хозяйственной санкции к Лицензиату, с помощью программно-технических средств Лицензиара, с использованием которых предоставляется доступ к Сайту Лицензиара и/или Сервису. Лицензиар осознает и принимает все риски, которые возникают в результате этого.

4.4. В течение срока действия Договора Лицензиар обеспечивает техническую поддержку использования Лицензиатом сайта Лицензиара и/или Сервиса при условии, что обращение в службу технической поддержки Лицензиара поступило от пользователя в предусмотренном Договором порядке и сроки, а также с указанием пользователем по требованию Лицензиара идентификатора аккаунта, проекта и/или других данных, подтверждающих право доступа пользователя к Сервису и определенному набору его функциональных возможностей.

5. ЦЕНА ДОГОВОРА, ЛИЦЕНЗИОННОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ И РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ

5.1. Цена Договора равна сумме лицензионных вознаграждений, полученных Лицензиаром в течение срока действия Договора по всем выданным в соответствии с Договором Лицензиям.

5.2. Размер лицензионного вознаграждения по каждой из выданных по Договору Лицензий определяется в соответствии с выбранным Лицензиатом на Сайте Лицензиара Тарифом для соответствующего проекта и включает в себя лицензионное вознаграждение за полученное по договору право использования Сайта Лицензиара.

5.3. Оплата лицензионного вознаграждения по каждой из выданных по Договору Лицензий осуществляется Лицензиатом в такие сроки и в следующем порядке:

5.3.1. первая оплата за выдачу Лицензии для соответствующего проекта согласно выбранному Лицензиатом в Личном кабинете Тарифу и количеству календарных месяцев общего периода срока действия Лицензии - в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения в установленном Договором порядке счета на первую оплату;

5.3.2. каждая последующая оплата за продление срока действия Лицензии для соответствующего проекта и количества календарных месяцев дополнительного периода срока действия Лицензии - в течение 3 (трех) рабочих дней с момента запроса и получения в установленном Договором порядке счета на каждую такую ​​оплату, но не позднее, чем за три рабочих дня до окончания срока действия соответствующей Лицензии.

5.3.3. Счет по каждой оплате лицензионного вознаграждения запрашивается Лицензиатом и выставляется (выписывается и предоставляется) Лицензиаром через электронную переписку сторон в течение 5 (пяти) рабочих дней.

5.4. Оплата лицензионного вознаграждения осуществляется Лицензиатом или другим лицом, на которое Лицензиатом возложено исполнение такой обязанности в порядке безналичного перевода денежных средств в национальной валюте Российской Федерации - российском рубле на текущий банковский счет Лицензиара, с обязательным указанием в расчетных документах, которые оформляются для такой оплаты, данных о Договоре (его наименование, номер и дата) и счета (номер и дата), на основании которых осуществляется оплата.

5.4.1. Оплата лицензионного вознаграждения также может быть осуществлена ​​Лицензиатом (в том числе Лицензиатом - физическим лицом) любым другим способом и с помощью других платежных систем, указанных на Сайте Лицензиара.

5.5. Оплата считается совершенной с момента зачисления денежных средств на текущий счет Лицензиара. Подтверждением для Лицензиата указанного события являются данные статистики оплат, доступные в Личном кабинете.

5.6. Оплата лицензионного вознаграждения может осуществляться путем регулярных автоматических переводов денежных средств в пользу Лицензиара с банковских карт Лицензиата (далее - «Повторные платежи»). Лицензиат гарантирует, что он является владельцем банковской карты, осознанно, корректно и полностью вводит все необходимые реквизиты банковской карты при оплате.

5.6.1. С банковской карты будут осуществляться переводы денежных средств в сроки и размерах, необходимых для надлежащего выполнения обязательств Лицензиата по Договору. В случае недостаточного количества средств на счете банковской карты Лицензиата для осуществления перевода, Лицензиар вправе повторять запрос на списание с банковской карты денежных средств.

5.6.2. Функциональная возможность Сервиса «Повторные платежи» в Личном кабинете Лицензиата активирована автоматически.

5.6.3. Отключение (отказ) Лицензиата от функциональной возможности Сервиса «Повторные платежи» происходит в следующем порядке: в «Личном кабинете» Лицензиат выбирает раздел «Средства», подраздел «Методы оплаты» и пункт «Повторные платежи» отключает переключатель и нажимает «Сохранить». При этом денежные средства, переведенные с банковской карты до отключению (отказа) Лицензиата от повторных платежей, Лицензиату не возвращаются.

5.6.4. Лицензиар не несет ответственность за неработоспособность и/или временной неработоспособность функциональной возможности Сервиса «Повторные платежи». Лицензиат самостоятельно контролирует выполнение своего обязательства по уплате по Договору. При неработоспособности и/или временной неработоспособности функциональной возможности Сервиса «Повторные платежи» Лицензиат обязан использовать другие средства оплаты по Договору.

5.7. По факту оплаты, Стороны подписывают Акт приема-передачи датой оплаты лицензионного вознаграждения (далее - «Акт») в следующем порядке и сроки:

5.7.1. Лицензиар в течение 7 (семи) рабочих дней по истечении оплаченного календарного месяца срока действия Лицензии для соответствующего Проекта составляет и отправляет Лицензиату через электронную почту Акт, а Лицензиат в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня его получения распечатывает такой Акт в двух оригинальных экземплярах без каких-либо изменений, заверяет их со своей стороны подписью, печатью (при наличии) и отправляет на почтовый адрес Лицензиара или передает ему два экземпляра оригинала заверенного со стороны Лицензиата Акта, а также его копию (скан- или фотокопию) отправляет Лицензиару через электронную почту, либо в тот же срок отправляет или передает Лицензиару письменную претензию с обоснованными замечаниями и возражениями касательно предоставленной лицензии, предусмотренной таким Актом.

5.7.2. При наличии обоснованных замечаний и возражений Лицензиата по предоставленной лицензии ответственность Лицензиара ограничивается исправлением последним за собственные средства таких замечаний и предоставления им Лицензии в полном объеме и в сроки, согласованные Сторонами через электронную переписку сторон, с повторением определенной Договором процедуры подписания Акта, а в случае, если по усмотрению Лицензиара это невозможно или нецелесообразно, - возмещением убытков Лицензиата в размере исключительно лицензионного вознаграждения, полученного Лицензиаром по такой Лицензии согласно такого Акта.

5.7.3. Заверенные со стороны Лицензиата экземпляры Акта, отправленные или переданные им Лицензиару в предусмотренные п.5.7.1. Договора сроки и порядке, Лицензиар заверяет со своей стороны подписью, печатью (при наличии) и возвращает (отправляет или передает) Лицензиату один из оригинальных экземпляров заверенного Сторонами Акта.

5.7.4. В случае нарушения Лицензиатом определенных п.5.7.1. Договора сроков и/или порядка направления или передачи удостоверенного со стороны Лицензиата Акта или претензии Лицензиата, а также в случае безосновательного отказа и/или предоставления Лицензиатом претензии по необоснованными замечаниями и возражениями относительно принятия лицензии, предусмотренной соответствующим Актом, такой Акт может быть подписан Лицензиаром в одностороннем порядке с указанием об этом в нем, а соответствующая Лицензия, предусмотрена таким актом, с момента одностороннего подписания Акта Лицензиаром считается надлежащим образом предоставленной. Акт, подписанный Лицензиаром в одностороннем порядке, может быть признан судом недействительным лишь в случае, если мотивы отказа Лицензиата от подписания Акта признаны судом обоснованными. При этом Стороны достигли согласия считать необоснованными такие замечания и возражения относительно принятия Лицензии, предусмотренной соответствующим Актом, которые: или не касаются сути обязательств Лицензиара по Договору и/или не подтверждены его условиями; или касаются тех обязательств Лицензиара по Договору, которые невозможно было выполнить должным образом из-за нарушения Лицензиатом условий Договора и/или из-за наличия обстоятельств, предусмотренных п.4.2.9., 6.2., 7.1. Договора; или полностью или частично повторяют ранее заявленные Лицензиатом и исправленные Лицензиаром замечания и возражения и/или могли быть заявлены Лицензиатом вместе с такими ранее заявленными и исправленными замечаниями и возражениями.

5.7.5. Стороны достигли согласия, что в соответствии с Федеральным законом «О бухгалтерском учете» первичные учетные документы, составленные и предоставленные какой-либо из Сторон в электронной форме при условии наличия обязательных реквизитов, являются составленными в виде электронного документа, электронной подписью в котором в том числе признается собственноручная подпись, воспроизведенная электронно-механическими средствами, при условии, что данные электронные документы отправлены и получены через определенные согласно Договору адреса электронной почты, доступ к которым имеют лишь уполномоченные представители каждой или соответствующей Стороны. При этом каждая из Сторон до момента получения соответствующего первичного учетного документа, составленного на бумажном носителе, признает такой первичный учетный документ, составленный в электронном виде, надлежащим подтверждением осуществления операции, возникновения события и основанием для их бухгалтерского учета.

5.7.6. Стороны достигли согласия, что любая электронная переписка Сторон относительно счетов и актов и/или предусмотренном Договором порядке их подписания, осуществляется Сторонами через адреса электронной почты для первичных документов, предусмотренные Договором для каждой из Сторон.

5.8. Любые дополнительные расчеты (платежи) между Сторонами, в том числе в целях возмещения затрат на использование одной из Сторон доступа другой Стороны и/или третьего лица к телекоммуникационным услугам (использование номерного ресурса (абонентских номеров), использование каналов связи для переадресации трафика голосовых сообщений и/или телефонных переговоров), осуществляются на условиях, определенных по дополнительному соглашению Сторон и не входят в состав лицензионного вознаграждения и обязательств Сторон по Договору.

5.9. Заключая Договор, Лицензиат соглашается, что тариф и/или условия о размере лицензионного вознаграждения по Лицензии, которые предоставлены или которые будут предоставляться по договору, могут быть отменены или изменены без необходимости дополнительных договоренностей Сторон и без дополнительного заключения Сторонами соглашений о внесении изменений, в случае, если такие изменения происходят и вступают в силу для Сторон на следующих условиях и в следующем порядке:

5.9.1. Лицензиар через электронную переписку сторон уведомляет Лицензиата о таких изменениях, с предоставлением последнему возможности ознакомиться с Тарифами и/или условиями о размере лицензионного вознаграждения по Лицензии в новой редакции на Сайте Лицензиара за 30 (тридцать) календарных дней до даты вступления в силу соответствующих изменений;

5.9.2. Лицензиат при несогласии с такими изменениями обязан письменно уведомить об этом Лицензиара до даты вступления в силу таких изменений в предусмотренные Договором сроки и порядке. Получение Лицензиаром уведомления Лицензиата о несогласии с изменением Тарифа и/или условий относительно размера лицензионного вознаграждения по Лицензии считается инициированием Лицензиатом предусмотренной Договором процедуры прекращения Договора и/или прекращения Лицензий, по которым происходят соответствующие изменения Тарифа и/или условий относительно размера лицензионного вознаграждения;

5.9.3. Тариф и/или условия о размере лицензионного вознаграждения по Лицензии в новой редакции считаются принятыми Лицензиатом, а Договор действует с учетом соответствующих изменений в случае: либо неполучения Лицензиаром до даты вступления в силу таких изменений уведомления от Лицензиата о несогласии с такими изменениями, или в случае продолжения использования Сервиса Лицензиатом после вступления в силу таких изменений или в случае получения Лицензии или продлении срока действия Лицензии в предусмотренном Договором порядке и в соответствии с новой редакцией Тарифа и/или условий относительно размера лицензионного вознаграждения по такой Лицензии.

5.10. Лицензиат имеет право в одностороннем порядке отказаться от Лицензии на право использования Сервиса путем отправки по электронной почте Лицензиара мотивированного уведомления об отказе от лицензии с требованием возврата уплаченного лицензионного вознаграждения в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

5.11. Лицензиар рассматривает уведомление Лицензиата о возврате уплаченного лицензионного вознаграждения в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента поступления сообщения на электронный адрес Лицензиара. По итогам рассмотрения Лицензиар принимает одно из следующих решений: 1) о несогласии с уведомлением и об отказе в возврате средств, или 2) о согласии с уведомлением и об удовлетворении требования о возврате средств.

5.12. В случае принятия решения Лицензиаром о возврате денежных средств, денежные средства возвращаются Лицензиату путем их зачисления на счет Лицензиата в платежных системах (по согласованию с Лицензиатом) в течение 45 (сорока пяти) рабочих дней с момента получения требования от Лицензиата и после подписания Сторонами Акта сверки. Денежная сумма, подлежащая возврату, рассчитывается по следующей формуле: Σвоз = Д х (Тмес х К) / 30,4 - (Тобщ х 30%), где Σвоз - сумма возврата; Д - количество дней срока действия Лицензии, оставшихся по проекту до даты «Активный до» в Личном кабинете; Тмес - стоимость тарифа в месяц; К - коэффициент скидки (если она была); 30,4 - среднее количество дней в месяце (универсальное число); Тобщ - общая стоимость Тарифа, который был оплачен; 30% - фактические расходы Лицензиара.

5.13. Сторонами безоговорочно принимается, что окончательное решение о возврате денежных средств остается в каждом конкретном случае на усмотрение Лицензиара.

5.14. В случае, если Лицензиат не использовал переданную Лицензиаром Лицензию в течение срока ее действия, но не сообщил Лицензиару об отказе от Лицензии, обязанность Лицензиара по передаче неисключительного права (Лицензии) считается в полном объеме выполненной, а возврат уплаченного Лицензиатом лицензионного вознаграждения не производится.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору в соответствии с Договором.

6.2. Лицензиат соглашается с тем, что для использования Сервиса и/или сайта Лицензиара необходимо использовать программное обеспечение (веб-браузеры, операционные системы и т.д.) и оборудование (персональные компьютеры, сетевое оборудование, телефоны и прочее) произведенное и предоставленное третьими лицами, и Лицензиар не несет ответственности за качество их работы и их пригодность для использования Сервиса и/или Сайта Лицензиара.

6.3. Лицензиар не несет ответственности за любые действия Лицензиата и/или пользователей, связанные с использованием Сервиса и/или Cайта Лицензиара, в том числе за любые вызванные этим нарушения прав и интересов третьих лиц и/или требований законодательства, применяемого в отношении таких третьих лиц или использования Сайта Лицензиара и/или Сервиса пользователями.

6.4. Лицензиар возмещает Лицензиату исключительно реальные документально подтвержденные Лицензиатом убытки, причиненные нарушением Договора по вине Лицензиара, в объеме и в размере, который не может превышать размер оплаты лицензионного вознаграждения, проведенного Лицензиатом за последний календарный месяц срока действия Лицензии, по которой в течение такого календарного месяца произошло такое нарушение Договора по вине Лицензиара.

6.5. Стороны достигли согласия, что любые обязательства по возмещению Лицензиаром любого ущерба, неустойки, компенсации или других штрафных (финансовых) санкций, индексаций и процентов - в полном размере, вместе или каждый в отдельности, - которые будут подлежать выплате Лицензиату в связи или вследствие нарушения Договора по вине Лицензиара, могут быть прекращены путем передачи Лицензиату отступного в виде выплаты Лицензиаром Лицензиату денежной суммы в размере оплаты лицензионного вознаграждения, проведенной Лицензиатом за последний календарный месяц срока действия Лицензии, по которой в течение такого календарного месяца произошло такое нарушение Договора по вине Лицензиара, в связи с которыми у Лицензиара возникли указанные обязательства, которые прекращаются.

6.5.1. Передача указанного выше отступного не требует какой-либо дополнительной согласия Сторон и осуществляется Лицензиаром в течение 3 (трех) рабочих дней с момента уведомления Лицензиаром Лицензиата о передаче отступного по Договору, но в любом случае не позднее 45 (сорока пяти) рабочих дней с момента получения Лицензиаром соответствующего требования Лицензиата по возмещению Лицензиаром любого ущерба, неустойки, компенсации или других штрафных (финансовых) санкций, индексаций и процентов, путем оплаты определенной согласно договору денежной суммы на текущий счет Лицензиата или внесением ее в депозит нотариусу (нотариальной конторы) для передачи ее Лицензиату.

6.5.2. Передачей указанного выше отступного также прекращается и Лицензия, по которой произошло нарушение Договора по вине Лицензиата, в связи с которым у Лицензиара возникли указанные выше обязательства по возмещению Лицензиатом любого ущерба, неустойки, компенсации или других штрафных (финансовых) санкций , индексаций и процентов.

6.5.3. Выполнение обязательств по Договору за счет Лицензиара не допускается.

6.6. В случае нарушения Лицензиатом своих обязательств п.5.3. Договора и при условии, что Лицензиар не осуществляет предусмотренное Договором приостановление доступа и/или прекращение (аннулирование) Лицензии, по которой произошло соответствующее нарушение Лицензиата, Лицензиат обязуется по требованию Лицензиара уплатить последнему пеню в размере 1 % за каждый день просрочки оплаты лицензионного вознаграждения по каждой из выданных по договору Лицензий.

6.7. При использовании Лицензиатом Сервиса и/или Сайта Лицензиара с нарушением Договора, он обязуется по требованию Лицензиара возместить все документально подтвержденные Лицензиаром убытки, причиненные нарушением Договора по вине Лицензиата, в полном объеме и размере, определенном согласно действующему законодательству Российской Федерации.

6.8. Лицензиар гарантирует, что ему принадлежат имущественные права интеллектуальной собственности на Сервис в объеме, необходимом для заключения и надлежащего исполнения настоящего Договора и что такие действия не нарушают прав третьих лиц.

6.9. Стороны достигли согласия, что любые претензии и/или другие требования Лицензиата относительно невыполнения, ненадлежащего выполнения Лицензиаром своих обязательств по Договору и/или ответственности по Договору предоставляются Лицензиатом и принимаются Лицензиаром к рассмотрению в случае их предоставления Лицензиатом в письменной форме по адресу для переписки, указанному в Договоре. При этом срок рассмотрения и ответ Лицензиара по результатам рассмотрения указанных претензий или иных требований Лицензиата составляет 5 (пять) рабочих дней с момента их получения Лицензиаром в указанном выше порядке.

7. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

7.1. Любая из Сторон освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, если ею будет доказано, что такое неисполнение или ненадлежащее исполнение связано с действием обстоятельств непреодолимой силы - форс-мажорных обстоятельств.

7.2. Под форс-мажорными обстоятельствами Стороны понимают чрезвычайные обстоятельства, возникновение, существование, прекращение которых не зависит от воли Стороны, и негативное влияние которых на исполнение обязательств по Договору и/или обязательства по законодательным и другим нормативным актам невозможно было ограничить и/или предупредить, а именно: угроза войны, вооруженный конфликт или серьезная угроза такого конфликта, включая, но не ограничиваясь враждебными атаками, блокадами, военным эмбарго, действия иностранного врага, всеобщая воинская мобилизация, военные действия, объявленная и необъявленная война, действия общественного врага, возмущения, акты терроризма, диверсии, беспорядки, вторжения, блокада, революция, мятеж, восстание, массовые беспорядки, введение комендантского часа, экспроприация, принудительное изъятие, захват предприятий, реквизиция, общественная демонстрация, блокада, забастовка, авария, отключение электроэнергии, повреждения телекоммуникационных сетей, действие или влияние действия вредоносных программ для электронно-вычислительных машин, противоправные действия третьих лиц, пожар, взрыв, длительные перерывы в работе транспорта, регламентированные условиями соответствующих решений и актами государственных органов власти, эмбарго, запрет (ограничение) экспорт/импорта, расчетов (платежей) и т.д., а также вызванные исключительными погодными условиями и стихийными бедствиями, а именно: эпидемия, сильный шторм, циклон, ураган, торнадо, ураган, наводнение, нагромождение снега, гололед, град, заморозки, землетрясение, молния, пожар, засуха, проседание и оползень, другие стихийные бедствия и тому подобное.

7.3. Сторона, подвергшаяся действиям форс-мажорных обстоятельств и вследствие этого была лишена возможности должным образом выполнять свои обязательства по Договору, должна немедленно, но в любом случае не позднее трех следующих рабочих дней, уведомить другую Сторону. Не информирование или несвоевременное информирование о действии форс-мажорных обстоятельств, а также отсутствие или несвоевременность их надлежащего документального подтверждения лишает соответствующую Сторону права ссылаться на их действие.

7.4. Возникновение форс-мажорных обстоятельств в момент нарушения исполнения Стороной своих обязательств по Договору лишает Сторону права ссылаться на эти обстоятельства, как на основание для освобождения от ответственности по Договору за такие нарушения.

7.5. Действие форс-мажорных обстоятельств должно быть подтверждено документами, выданными компетентными юридическими лицами частного или публичного права Российской Федерации, международными организациями или уполномоченными представителями третьих лиц, повлекших возникновение форс-мажора, или документом, предоставленным Торгово-промышленной палатой, которая ссылается на их действие. Такое документальное подтверждение должно быть предоставлено другой Стороне не позднее 7 (семи) рабочих дней с момента начала действия (влияния) форс-мажорных обстоятельств, если иной срок оформления соответствующего документа не определен лицом, выдающим такой документ.

7.6. Сроки исполнения обязательств Сторон по Договору продлеваются на срок действия форс-мажорных обстоятельств. В случае продолжительности форс-мажорных обстоятельств более 30 (тридцати) календарных дней, каждая из Сторон имеет право отказаться от договора в предусмотренном им порядке без возмещения убытков и расходов другой Стороне.

8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

8.1. Если иное не предусмотрено дополнительным соглашением Сторон, достигнутым через электронную переписку Сторон, Лицензиат путем акцепта Договора предоставляет Лицензиару свое однозначное согласие (разрешение) на:

8.1.1. размещение на Сайте Лицензиара в разделе «Клиенты» информации о Лицензиате (в частности, фирменном наименовании, коммерческом обозначении, логотипе, товарном знаке и знаке обслуживания (торговой марки), права на которые принадлежат Лицензиату, краткой информации о профессиональной деятельности Лицензиата в том виде, в котором он дает такую ​​информацию о себе на Сайте Лицензиата или в Едином государственном реестре юридических лиц, индивидуальных предпринимателей);

8.1.2. использование и публикацию (распространение, воспроизведение) обезличенной информации о результатах использования Лицензиатом Сервиса и/или Сайта Лицензиара по Договору в любых кейсах (докладах, публикациях, профессиональных и других изданиях, средствах массовой информации и в сети Интернет) без указания относительно таких результатов каких-либо упоминаний или ссылок, которые могут однозначно идентифицировать Лицензиата и его сайт.

8.1.3. Лицензиат путем акцепта Договора предоставляет Лицензиару свое однозначное согласие (разрешение) на обработку Лицензиаром персональных данных Лицензиата, его сотрудников и/или представителей, в дальнейшем вместе или по отдельности именуемых «Владелец персональных данных», в том числе, но не исключительно, любой информации по фамилии, собственному имени, отчеству, паспортных данных, удостоверения личности, индивидуального идентификационного номера налогоплательщика, даты и места рождения, гражданства, адреса проживания, адреса регистрации, номеров стационарной, мобильной телефонной связи, адрес электронной почты, аккаунтов на любых сайтах в сети Интернет, в том числе в социальных сетях и т.д., что в дальнейшем вместе или каждый по отдельности именуется «персональные данные», с целью выполнения Лицензиаром договора и надлежащего использования сайта Лицензиара и/или Сервиса, с целью расширения круга пользователей, потребителей и контрагентов Лицензиара, и оценки влияния предоставленных лицензий и технической поддержки на деятельность Лицензиара, а также в целях соблюдения Лицензиаром требований действующего законодательства Российской Федерации, защиты прав и интересов Лицензиара, которые могут быть нарушены в связи с установлением правоотношений между Лицензиаром и Лицензиатом.

8.2.1. Использование и распространение информации, составляющей персональные данные Владельца персональных данных, осуществляется в пределах, необходимых для обеспечения деятельности Лицензиара и/или защиты его интересов и/или необходимых для обеспечения выполнения Договора. Подписанием Договора Лицензиат утверждает, что вся предоставленная Лицензиару информация, в том числе составляющая персональные данные Владельца персональных данных, предоставлена Лицензиатом на законных основаниях и он имеет право ее использовать и распоряжаться ею и самостоятельно несет любые риски и ответственность за получение и обработку Лицензиаром персональных данных Владельца персональных данных, которая предоставлена в указанных выше целях в течение срока действия Договора.

8.2.2. Владелец персональных данных дает свое согласие на обработку персональных данных на срок, который необходим в целях обработки персональных данных, предусмотренных вышеуказанным согласием/ разрешением, однако в любом случае до момента прекращения деятельности Лицензиара или его правопреемников.

8.2.3. Кроме того, Владелец персональных данных дает свое согласие на то, что его персональные данные могут быть переданы и/или распространены и/или раскрыты (в том числе для их дальнейшей обработки и использовании) в связи с реализацией правоотношений в сфере использования Сайта Лицензиара и/или Сервиса между ним и Лицензиаром третьим лицам (в частности, сотрудникам и/или представителям Лицензиара, юридическим компаниям, новым кредиторам в случае уступки права требования по договору и т.д.).

8.2.4. Персональные данные передаются, в т.ч. путем трансграничной передачи персональных данных, распорядителям баз данных и третьим лицам, которых Лицензиар определяет самостоятельно. Владелец персональных данных соглашается с тем, что Лицензиар не обязан его уведомлять о такой передаче.

8.2.5. Владелец персональных данных дает свое согласие на то, что к его персональным данным может быть предоставлен доступ третьим лицам по их запросу, при условии предоставления указанными лицами обязательства по обеспечению исполнения требований Федерального закона «О персональных данных».

8.2.6. Путем заключения договора Владелец персональных данных подтверждает факт получения письменного уведомления о его правах, связанных с защитой персональных данных при их обработке, определенные ст. 14 Федерального закона «О персональных данных », цель сбора персональных данных и лиц, которым передаются его персональные данные.

8.2.7.Своей подписью под Договором Лицензиат подтверждает, что он понимает и соглашается с режимом использования информации, предусмотренным выше, а также что он надлежащим образом уведомлен о возможности включения персональных данных Владельца персональных данных, ставших или которые станут известны Лицензиару в ходе исполнения Договора, в какую-либо из баз персональных данных Лицензиара. При этом Стороны согласовали, что Лицензиат не будет иметь к Лицензиару никаких претензий в случае совершения последним какого-либо действия, указанного выше относительно персональных данных и порядке их обработки.

8.3.  Подписанием Договора Лицензиат подтверждает, что он понимает и подтверждает свое согласие с тем, что он самостоятельно в полном объеме и размере несет ответственность по закону и/или какими-либо требованиями третьих лиц по поводу обработки каких-либо персональных данных третьих лиц, которые могут произойти в результате или в ходе использования Лицензиатом и/или пользователями сайта Лицензиара и/или Сервиса, в связи с чем Лицензиат обязуется самостоятельно обеспечивать обработку и защиту таких персональных данных и законных прав и интересов третьих лиц в соответствии с действующим законодательством, которое распространяется на таких третьих лиц и обработку и защиту их персональных данных.

8.4. Лицензиат подписанием Договора свидетельствует, что он дает свое однозначное согласие на возможность аудио-фиксирования Лицензиаром любых телефонных разговоров между Сторонами, их сотрудниками и/или представителями, а также он обеспечивает наличие согласия и самостоятельно несет любые риски и ответственность за уведомление и наличие согласия своих сотрудников и/или уполномоченных представителей по указанному выше аудио-фиксированию телефонных разговоров между ними и Лицензиаром сотрудниками и/или представителями Лицензиара. Указанное аудио-фиксирование разговоров может осуществляться исключительно в целях контроля Лицензиаром выполнения Договора и имеет конфиденциальный характер, однако запись аудио-фиксирования разговоров также может быть использована в качестве доказательства в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации о предоставлении доказательств в судебном процессе.

8.5. При выполнении своих обязательств по Договору каждая из Сторон в порядке и на условиях, предусмотренных Договором или дополнительным соглашением Сторон может передать информацию, составляющую коммерческую тайну, информацию с ограниченным доступом и/или персональные данные физических лиц (далее - «Информация»), другой Стороне (далее - «Получатель»), а Получатель обязуется использовать полученную Информацию в порядке и на условиях, определенных следующими условиями Договора, с соблюдением следующих требований по ее конфиденциальности:

8.5.1. Информация Стороны, которая предоставляет Информацию (далее - «Поставщик»), может быть предоставлена ​​Получателю, сотрудникам и/или представителям Получателя в устной форме или путем предоставления доступа к любым носителям, содержащим Информацию, в частности путем передачи документов, содержащих Информацию или путем передачи Информации или предоставление доступа к Информации в электронной форме. При этом отсутствие подтверждения, отметки, прямого или косвенного указания конфиденциальности Информации и/или факта ее передачи Получателю не означает отказа Поставщика или освобождения Получателя от соблюдения предусмотренных Договором обязательств по конфиденциальности такой информации.

8.5.2. Стороны достигли согласия, что конфиденциальной является любая информация: об условиях и порядке выполнения и функционировании, доступа к Программе и/или Сайту Лицензиара, в частности к Личному кабинету и любым имеющимся данным, содержащимся в нем; об условиях доступа к аккаунтам Лицензиата в системах (сервисах) веб-аналитики Google Analytics и/или Яндекс.Метрика и любая информация, содержащаяся или которая станет доступна через доступ к указанным аккаунтам (в частности, о посещении, источниках трафика, геоданных целевой аудитории сайта Лицензиата, количестве одновременных посетителей сайта Лицензиата и т.п.); статистическая и другая информация о Программе и действиях пользователя (в частности, о содержании голосовых сообщений и/или телефонных переговоров, проведенных во время входящего, исходящего или переадресованных звонков с использованием любого из телефонных номеров, указанных в выполненных Лицензиатом или пользователем настройках Сервиса, если функция «запись разговоров» была включена для Проекта, а также об источниках указанных звонков и их соотношении с количеством онлайн-заказов на Сайте Лицензиата), о хозяйственной деятельности или коммерческих проектах и процессах Лицензиата и/или его контрагентов (клиентов), которая будет необходима для заключения Договора и/или станет известна Лицензиату или его сотрудникам и/или представителям в ходе выполнения Договора о факте, условиях и порядке каких-либо расчетов по Договору; о содержании, условиях Договора, обстоятельствах его заключения, исполнения, прекращения. Кроме этого конфиденциальной является информация, составляющая коммерческую тайну и/или персональные данные, как принадлежащие Поставщику, так и принадлежащие третьим лицам, предоставившим Поставщику такую ​​информацию.

Определения и подтверждения отнесения информации к коммерческой тайне является обязанностью Поставщика на момент передачи такой информации, и в случае нарушения такой обязанности Поставщик принимает на себя любые риски, ответственность и расходы, связанные с несоблюдением конфиденциальности такой информации Получателем.

Не является конфиденциальной в понимании Договора Информация, получение которой не от Поставщика и ранее Поставщика, будет документально подтверждено Получателем, а также информация, конфиденциальность которой прекращена вследствие ее распространения без распространения на Получателя такой Информации требований по ее конфиденциальности, в том числе путем публичного раскрытия для неограниченного доступа третьих лиц не в связи с действиями или бездействием Получателя, его сотрудников и/или представителей.

Также предусмотренные Договором условия и требования конфиденциальности Информации не распространяются на любое использование или передачу, распространение, публикацию такой Информации Исполнителем согласно п.8.1.2. Договора - обезличивание без указания относительно такой Информации любых упоминаний или ссылок, которые могут однозначно идентифицировать Лицензиата и его сайт, а также не распространяется на Информацию, подтверждающую сам факт заключения договора и/или существования обязательств и правоотношений сторон, в том числе предусмотренных п.8.1.1. Договора.

8.5.3. В случае, если в составе Информации, которая предоставляется, содержится информация, составляющая коммерческую тайну третьих лиц или персональные данные физических лиц, Поставщик гарантирует Получателю, что он имеет необходимые права на передачу такой Информации, и обязуется обеспечить соблюдение прав третьих лиц, а также соблюсти все требования законодательства, подлежащего применению, необходимые для правомерной передачи такой Информации получателю по Договору.

8.5.4. Относительно Информации, являющейся конфиденциальной и которая предоставляется по Договору, Поставщик предоставляет Получателю неисключительное право использования такой Информации с целью и в пределах, необходимых для выполнения Получателем своих обязательств и/или защиты своих прав по Договору, с соблюдением ограничений и запретов, определенных условиями и требованиями Договора.

8.5.5. Получатель должен обеспечить соблюдение режима конфиденциальности и защиты информации, не разглашать, не копировать, не воспроизводить и не передавать Информацию какому-либо третьему лицу, а также не использовать Информацию иным образом с целью, отличной от предусмотренной Договором, в том числе осуществить необходимые организационные и технические мероприятия по обеспечению защиты информации от неправомерного или случайного доступа к ней, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения и иных неправомерных действий в отношении такой полученной информации, как по защите своей собственной конфиденциальной информации, но в любом случае с достаточной степенью добросовестности и разумности для избежания нарушения условий и требований Договора о конфиденциальности.

8.5.6. Получатель имеет право передать Информацию третьим лицам при условии письменного согласия Поставщика. За действия третьих лиц по соблюдению режима коммерческой тайны или конфиденциальности персональных данных о Информации отвечает Получатель.

Указанное выше требование о получении предварительного согласия не распространяется на следующих лиц, не являющихся третьими лицами в понимании Договора относительно его условий и требований по конфиденциальности Информации, а именно на кого-либо из: a) членов группы Получателя, включая Получателя, любые предприятия со значительной долей участия в материнской компании Получателя, его филиалы и дочерние предприятия, и его совместные предприятия, подконтрольных или осуществляющих контроль юридических лиц, связанных юридических лиц, а также любые сочетания вышеупомянутого (далее - «Группа Получателя») ; или (b) представителей Получателя, включая владельцев, директоров, руководителей, работников, агентов, консультантов или представителей, подконтрольных или осуществляющих контроль физических лиц, а также связанных физическими лиц Получателя или других членов Группы Получателя (далее - «Представители Получателя») или (c) привлеченных Получателем специалистов-контрагентов Получателя, предоставляющих ему бухгалтерские и/или юридические услуги или принимающих участие в выполнении Получателем обязательств по Договору (далее - «Уполномоченные лица Получателя»), при условии, что такие указанные лица обязуются соблюдать режим конфиденциальности Информации в порядке и на условиях, аналогичных определенным Договором, а Получатель полностью несет ответственность за действия или бездействие таких лиц и их последствия для соблюдения режима конфиденциальности Информации, как за свои собственные.

8.5.7. Каждая из Сторон имеет право предоставить органам государственной власти Российской Федерации и/или их должностным лицам, работникам (служащим), полученную по Договору конфиденциальную информацию без предварительного письменного согласия другой Стороны только в случае, когда это прямо предусмотрено законодательством Российской Федерации, действующим в отношении таких органов и/или их должностных лиц, работников (служащих). В таких случаях Сторона, которая предоставляет таким органам и/или их должностным лицам, работникам (служащим) Информацию, обязана:

8.5.7.1. приложить все разумные усилия для уведомления другой Стороны до момента раскрытия такой Информации о возможных формах, сроках, характере и целях такого раскрытия или (если это невозможно) уведомить другую Сторону о всех обстоятельствах такого раскрытия немедленно после такого раскрытия Информации;

8.5.7.2. не позднее дня, следующего за днем ​​получения от указанных выше органов и/или их должностных лиц, работников (служащих) запроса (требования/приказа/решения и т.п.), в том числе устного, о предоставлении Информации, предоставить полную информацию о таком запросе (требовании/ приказе/решении и т.п.), в том числе его копию (при наличии), другой Стороне;

8.5.7.3. не позднее дня, следующего за днем ​​предоставления указанным выше органам и/или их должностным лицам, работникам (служащим) Информации, предоставить другой Стороне полный перечень Информации, предоставленной (раскрытой) таким органам и/или их должностным лицам, работникам (служащим).

8.5.8. Требования и условия Договора о конфиденциальности Информации начинают действовать с момента акцепта Договора и прекращают действие через 5 (пять) лет с момента прекращения действия Договора, а требования по соблюдению режима конфиденциальности Информации о персональных данных действуют бессрочно, независимо от прекращения действия Договора.

8.5.9. Получатель обязан в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения письменного запроса Поставщика или момента, когда ему стало известно о принятии решения о ликвидации (смерти) или реорганизации Поставщика, уничтожить или передать Поставщику все имеющиеся у Получателя документы или какие-либо другие материалы, содержащие информацию, в том числе копии таких материалов, и удалить Информацию с любых носителей данных, в том числе компьютеров или другой аппаратуры, удаленных сервисов (служб) по хранению и обработке данных через Интернет, облачных хранилищ и т.п., содержащих Информацию. Поставщик имеет право получить документальное подтверждение уничтожения Информации, надлежащим образом удостоверенное уполномоченным представителем Получателя, который осуществляет контроль за таким процессом.

Несмотря на все вышесказанное, Получатель и любой из группы Получателя, его представителей, уполномоченных лиц Получателя (соблюдая обусловленные договором обязательства по конфиденциальности) могут хранить копию Информации и любые документы, подготовленные на основе такой Информации, которую они обязаны хранить в соответствии с требованиями законодательства и нормативных актов, а также документы, подготовленные на основе Информации, которые они обязаны хранить для внутреннего учета (даже после прекращения действия Договора), при условии, что такая информация и другие документы, подготовленные на ее основе, продолжат оставаться предметом действия всех обязательств, без временных ограничений, согласно указанных  выше условий и требований Договора.

8.5.10. Сторона, нарушившая требования и условия Договора о конфиденциальности Информации, должна по требованию другой Стороны возместить последней реальные убытки таким нарушением, при условии, что сторона, которая заявляет такие требования о возмещении убытков, предоставит другой Стороне документальное подтверждение факта причинения и размера таких убытков.

8.6. Стороны путем подписания Договора подтверждают, что достижение согласия сторон по любым вопросам относительно выдачи Лицензии и/или исполнения любой из Сторон своих обязательств по Договору возможно путем предоставления предложений и ответа на каждое из них в электронном виде путем электронной переписки сторон.

8.6.1. При этом Стороны договорились, что в рамках правоотношений по договору электронная переписка Сторон, в частности сообщения (ответы) и корреспонденция (документы или файлы), направленные любой из Сторон через предусмотренные в соответствии с Договором адреса электронной почты (e-mail) соответствующей Стороны и/или через Личный кабинет, считаются совершенными в письменной форме и признаются наравне с другими документами на бумажных носителях как должное правовое основание для возникновения, изменения и прекращения правоотношений Сторон и доказательства в спорах между Сторонами.

8.6.1.1. Указанные выше сообщения (ответы) и корреспонденция (документы или файлы), которые создаются и/или направляются в электронном виде через электронную переписку Сторон, считаются подписанными электронной подписью соответствующей Стороны-отправителя, ключом к которому является средства аутентификации и получения прав авторизованного доступа (логин, пароль и т.п.) в Личном кабинете, электронной почты соответствующей Стороны, который применяется в соответствии с правилами, установленными оператором (администратором) соответствующей информационной системы сервиса электронной почты, Личного  кабинета, с использованием которой соответствующей Стороной осуществляется создание и/или предоставление (отправление) соответствующего электронного сообщения (ответа) и корреспонденции (документа или файла), при условии, что в их тексте и/или сопроводительном сообщении содержится информация о сотруднике и/или представителе соответствующей Стороны-отправителя, которой предоставляется доступ к Личному кабинету, или информация об адресе электронной почты соответствующей Стороны-отправителя, совпадает с предусмотренным по Договору адресом  электронной почты соответствующей Стороны, а такое электронное сообщение (ответ), корреспонденция (документ или файл) отправлено в адрес сотрудника и/или представителя соответствующей Стороны-получателя, которой предоставляется доступ к Личному кабинету или на адрес электронной почты Стороны-получателя, что совпадает с предусмотренным согласно Договору адресом электронной почты соответствующей Стороны-получателя.

8.6.1.2. Каждая из Сторон обязуется обеспечить конфиденциальность информации о средствах идентификации, аутентификации и получении прав авторизованного доступа (логин, пароль и т.п.) в Личном кабинете и к собственной электронной почте соответствующей Стороны, которая предусмотрена Договором. Каждая из Сторон самостоятельно несет любые риски и последствия, возникающие в результате раскрытия, распространения или неправомерного использования указанной выше конфиденциальной информации, вызванные по вине (в т.ч. неосторожности) такой Стороны, ее сотрудников и/или представителей, имеющих доступ к такой информации, кроме случаев немедленного (но в любом случае не позднее следующего рабочего дня) письменного уведомления об этом другой Стороне.

8.6.1.3. Все действия и сделки, совершенные путем электронной переписки сторон с созданием и/или предоставлением (отправлением) электронных сообщений (ответов), корреспонденции (документов или файлов) с использованием Личного Кабинета и/или электронной почты соответствующей Стороны до момента получения другой Стороной указанного в п.8.6.1.2. Договора сообщения соответствующей Стороны, считаются совершенными от имени, в интересах и по воле такой соответствующей Стороны с ее согласия.

8.6.1.4. В случае нарушения предусмотренной в п.8.6.1.2. Договора конфиденциальности информации, Сторона кроме указанного в п.8.6.1.2. Договора уведомления должно предоставить другой Стороне сведения о новом адресе электронной почты такой Стороны взамен того, который был предусмотрен Договором и в отношении которого произошло данное нарушение конфиденциальности, а также совершить все необходимые действия по замене или блокировки постороннего несанкционированного доступа к Личному кабинету.

8.7. Стороны достигли согласия, что любые сообщения (ответы) и корреспонденция (документы или файлы) и информация в письменной форме, предоставляемые любой из Сторон другой Стороне в соответствии с Договором, в частности требования, письма и т.д., считаются предоставленными должным образом, при условии, что их разборчивые экземпляры или копии поступили Стороне Получателю в предусмотренный Договором срок через электронную переписку сторон, а изложенные на бумажном носителе оригиналы или дубликаты были переданы нарочным или отправлены Стороне получателю по ее письменному требованию и за ее средства - или почтовым отправлением с уведомлением о вручении и описью вложения, либо с использованием службы курьерской доставки - не позднее десяти рабочих дней с момента получения указанного письменного требования от такой Стороны-получателя.

8.7.1. Указанные выше сообщения (ответы) и корреспонденция (документы или файлы) считаются вручеными:

8.7.1.1. в случае отправки по электронной переписке сторон - на дату отправления, при условии, что Сторона-отправитель получила ответ или автоматическое уведомление о доставке такого электронного отправления, или если такое отправленное электронное отправление или приложенные к нему сообщения (ответы) и корреспонденция (документы или файлы) в электронном виде зафиксированы и доступны к ознакомлению в интерактивном интерфейсе Личного кабинета или соответствующего почтового агента или сервиса (службы) электронной почты и электронных сообщений, как присланные сотруднику и/или представителю соответствующей Стороны-получателя, которому предоставляется доступ к Личному кабинету, или как присланные на адрес электронной почты Стороны-получателя, что совпадает с предусмотренным согласно Договору адресом электронной почты соответствующей Стороны-получателя;

8.7.1.2. в случае доставки нарочным, почтовым отправлением или с использованием службы курьерской доставки - на дату, указанную в подтверждении о вручении, при этом каждая из Сторон обязуется в момент вручения такой Стороне указанных сообщений (ответов) и корреспонденции (документов или файлов) предоставить соответствующее письменное подтверждение или проставить отметку на сопроводительных такой ​​доставки документах о ее получении с указанием даты получения, а также должности, фамилии, имя и отчество лица, которому такие сообщения (ответы) и корреспонденцию (документы или файлы) были вручены, а Сторона отказавшаяся от этого, будет считаться отказавшейся от получения соответствующих сообщений (ответов) и корреспонденции (документов или файлов) с возложением на такую ​​Сторону возможных последствий такого отказа.

8.7.2. Каждая из Сторон обязуется как можно быстрее в течение разумного срока, но в любом случае не позднее 5 (пяти) рабочих дней, уведомить другую Сторону об изменении своих реквизитов, в том числе относительно адреса для переписки и адреса электронной почты, которые предусмотрены Договором, либо самостоятельно нести риски и последствия нарушения такого обязательства.

8.8. Ни одна из Сторон не имеет права осуществлять замену Стороны в договоре, уступку прав требования, перевод долга по Договору или по любым обязательствам по Договору третьему лицу без предварительного письменного согласия другой Стороны. Любое обеспечение при участии третьего лица (поручительство, гарантия, залог и т.п.) по обязательствам любой из Сторон по Договору без предварительного письменного согласия другой Стороны не допускается и является недействительным.

9. УСЛОВИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО СРОКА ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДКА ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОГОВОР

9.1. Договор считается заключенным с момента принятия предложения (акцепта) другой стороной - Лицензиатом путем уплаты лицензионного вознаграждения согласно условиям настоящего Договора и действует до полного выполнения каждой из Сторон своих обязательств по Договору, но в любом случае до истечения срока действия имущественных прав Лицензиара на Сайте Лицензиара и/или Сервис, о чем Лицензиар должен сообщить Лицензиату не позднее, чем за один календарный месяц до истечения срока действия лицензии, а в части отдельных обязательств Сторон, прямо определенных Договором, - до истечения срока, предусмотренного Договором, в отношении таких обязательств. Датой заключения Договора является дата первой оплаты Лицензиатом лицензионного вознаграждения согласно условиям настоящего Договора.

9.2. Прекращение договора приводит к немедленному прекращению (аннулированию) всех лицензий, выданных по Договору с момента прекращения Договора.

9.3. Договор может быть досрочно прекращен Сторонами, в том числе путем его расторжения или одностороннего отказа любой из Сторон от Договора, в следующем порядке и по основаниям:

9.3.1. Лицензиаром в одностороннем уведомительном порядке с даты, указанной в таком сообщении, без оформления письменного согласия Сторон, если Лицензиат нарушает определенные Договором условия Лицензии, способ и порядок использования Сайта Лицензиара и/или Сервиса или совершил другое нарушение Договора, создает препятствия для надлежащего исполнения Договора Лицензиаром;

9.3.2. Лицензиаром в одностороннем уведомительном порядке с даты, указанной в таком сообщении, без оформления письменного согласия Сторон, если Лицензиар потерял (в частности вследствие истечения срока действия) имущественные права на Сайт Лицензиара и/или Сервис - с даты истечения срока действия самой длинной по сроку действия лицензии или с момента возвращения Лицензиату лицензионного вознаграждения пропорционально количеству календарных месяцев срока действия такой лицензии, которые оставались с даты такого прекращения Договора до даты истечения срока действия такой лицензии;

9.3.3. Лицензиатом в одностороннем уведомительном порядке в случае несогласия с изменением Тарифа и/или условий относительно размера лицензионного вознаграждения за Лицензии, сообщив об этом Лицензиару не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с момента доведения до сведения Лицензиата о таких изменениях, и не позднее, чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до даты прекращения Договора в связи с таким отказом Лицензиата, с использованием до указанного момента Сервиса и сайта Лицензиара в соответствии с Тарифом и на условиях по размеру лицензионного вознаграждения за Лицензии, по которым были предоставлены такие Лицензии или продлен срок действия таких лицензий до указанных изменений;

9.3.4. по дополнительному соглашению Сторон путем заключения дополнительного соглашения о досрочном прекращении (расторжении) Договора - с даты, определенной таким дополнительным соглашением Сторон;

9.3.5. любой из Сторон в одностороннем порядке, с письменным предупреждением об этом другой Стороны не позднее, чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до истечения срока действия самой длинной по сроку действия лицензии - с даты истечения срока действия такой лицензии;

9.3.6. любой из Сторон в одностороннем порядке из-за действия форс-мажорных обстоятельств согласно п.7.6. Договора, при условии письменного уведомления другой Стороны не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до даты такого прекращения.

9.4. Любые изменения условий Договора в отношении отдельного Лицензиата должны быть документально оформлены в виде отдельных договоров или дополнительных соглашений к настоящему Договору на бумажном носителе и собственноручно подписаны Сторонами или согласованы путем электронной переписки.

9.5. Признание недействительным любой части Договора (условия, пункта, положения, раздела и т.п.) в соответствии с решением суда, вступившим в законную силу, не приводит к недействительности других частей Договора, а также Договора в целом, а правоотношения Сторон, которые были урегулированы такой признанной недействительной частью Договора, должны быть как можно быстрее в течение разумного срока урегулированы по дополнительному соглашению Сторон с распространением на них до сих требований действующего законодательства Российской Федерации и норм постоянной предпринимательской практики в соответствующей и/или аналогичной сфере правоотношений.

9.6. По всем вопросам, которые не урегулированы Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

10. РЕКВИЗИТЫ

ЛИЦЕНЗИАР:

ООО «НЕТПИК»

Адрес места нахождения: 129085, Российская

Федерация, г. Москва, бульвар Звездный, 3а,

строение 1, пом. 3, комн. 3

Почтовый адрес: 127015, Российская Федерация,

г. Москва, ул. Новодмитровская, дом 2, корпус 4, кв. 121

ОГРН 5147746070467

ИНН/КПП 7717793878/77170100

тел.: +7 (499) 91-86-102

адрес электронной почты для исходящих, входящих

уведомлений и корреспонденции, предоставленный

Лицензиаром для первичных и других документов:

accounting@ringostat.com

Банковские реквизиты: р/с 40702810601270001350

в ТОЧКА ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»,

г. Москва, Российская Федерация

к/с 30101810845250000999

БИК 044525999

 

Дата последнего изменения: 12.03.2018

PUBLIC OFFERING (OFFER)

This document is an irrevocable public offer (offer), to conclude with the help of information and telecommunication systems as a standard form contract on behalf of NETPEAK LTD, legal entity, created and registered in accordance with the laws of Great Britain, (hereinafter referred to as the "Licensor"), as the party of the first part, with any natural or legal person (hereinafter referred to as "Licensee"), as party of the second part (hereinafter together referred to as the "Parties" and individually as the "Party"), license agreement (hereinafter referred to as the "Agreement") on the below stipulated conditions.

If you are an entity located and operating in accordance to Law on the territory of Ukraine, Russian Federation or Republic of Kazakhstan, and want to conclude an agreement, please, return to the previous page of our site, select the country of your location and operation and read the public offering (offer) addressed to you.

Before continuing and accepting this offer in agreement-stipulated order, we strongly recommend you yo take a close look at its terms and conditions, as set out below and are establish equal for all licensees.

Registration on the Licensor's Website and / or payment of a license by an individual or a legal entity is considered to be an acceptance of conditions without modification, stated in the offer, that is the acceptance of this Agreement and is a fact of its conclusion, and the entity which signified it's consent to this Agreement becomes the Licensee.

Agreeing with the terms and conditions of the Agreement by unconditional acceptance of the offer (conditions), the licensee confirms his / her legal status and capacity, including the achievement of 18 years of age, and also aware of responsibility for obligations, which are assigned to him as a result of the acceptance of this Agreement.

This offer comes into force from the moment of its posting on the Internet at the address: https://ringostat.com and is valid until the time of the revocation of the offer by the Licensor. The licensor may at any time, at its discretion, change unilaterally any terms of the offer or withdraw it without prior agreement with the user. If the Licensor changes the terms of the offer, the new version of the offer comes into force from the moment of placing a new offer on the Internet, unless another period is specified by the Licensor in such an arrangement.

1. TERMS AND DEFINITIONS

1.1. "Service" – intellectual property, namely the software "RINGOSTAT", available for use by users as a remote selfservice via the Internet at Licensor's website: https://ringostat.com.

1.2. "User" - Licensee, who accepted the offer on the conditions set out in it and / or any of its employees and / or representatives, affiliated entities, for which Licensee, by setting up the Project and entering relevant information about such entity to the Licensee's account, have provided access to the Program and a certain set of its compatibility options.

1.3. "Employees and / or representatives" - persons who from the side of the Party concerned take part in the conclusion, execution, termination of the Agreement, in particular, the parties of the Agreement, affiliated entities, and specialists involved on the part of party concerned, to ensure proper performance of duties and / or the exercise of rights under the Agreement by such a Party that has involved them. Each of the Parties, at its own convenience and on it`s own motion, without the need for any additional approvals with other Party, determines the need and conditions for the involvement of its employees and / or representatives, imposing them with the discharge of one's functions and / or the authority to exercise one's rights under the Agreement, however, such Party continues to bear unlimited liability to the other Party for the acts and consequences of the actions of their employees and / or representatives, in particular for the implementation of the Agreement, as for one's own actions and consequences.

1.4. "Acceptance" - full and unreserved, seasonable and irrevocable consent of the Licensee with the terms and conditions of the Licensor public offer (offer), provided by the Licensee by performing actions, stipulated by this offer.

1.5. "Account" or "profile" - it is a tool for the authorization of access to the personal account and the Service through the Internet, containing information about the user of the Service, who gets access, on means of access through the identification, authentication and authorization of the user, and also contains the account ID, an indication of statistical and other information about the use of the Service and the user's actions. The account is created by the Licensor on the Licensor's site by registration of the Licensee in accordance with the procedure provided by the Agreement.

1.6. "Account ID" - this information is assigned by the Licensor to the Licensee's account and is intended for its identification (authentication) among other accounts on the Licensor's site.

1.7. "Personal account" - virtual partition of Licensor's site, through the interactive interface of which the use of the Service is configured, managed and controlled, with the following features: tariff options, create a project and change its settings, receive statistics on the use of the Service and etc. Access to the Personal account is provided to the user via the Licensee's account.

1.8. "Project" – aggregate of user-specified information and performed by him connection on a certain site of the Licensee, settings of Service launchers in accordance with the chosen Tariff. Identification of the project in the Personal account is carried out with the domain name indication of the Licensee site, to relation of which the Licensee has completed the connection and will use the Service.

1.9. "Site" - any information resource on the Internet, which consists of one or a certain number of pages on the Internet each of which has its own object-matter (content) and the Internet address, and is free or under certain conditions available under a certain domain name to entities, who have Internet access. Designation in the Agreement the Site Affiliation to the Party, as the "Licensor's Site" or the "Licensee's Site", is understood as confirmation by the Party concerned of its right to use the Site, including for the purpose of using the Service under the Agreement, and the obligations of such a Party to bear any risks and liabilities in connection with the unlawful use of such Site by the Party, including with the above-mentioned purpose, as well as the inconsistency of the content of the site with the requirements of legislation in the relevant jurisdiction, terms and conditions of the Agreement, including the availability on the Site of necessary, accessible, reliable and time-sensitive information and et-cetera.

1.10. "License" – permission to use the Service in extent of certain features, obtained by the Licensee for each Project in accordance with the Agreement. Licensor's license fee and the Service functionality are determined by the Agreement in accordance with the tariff chosen by the Licensee.

1.11. "Licence fee" is a payment to the Licensor for the use of the intellectual property, namely Service. Licensor's license fee and the Service functionality are determined by the Agreement in accordance with the tariff chosen by the Licensee.

1.12. "Tariff" - are the terms of the Agreement, determining the amount of license fee to the Licensor, for each license issued for each project. Tariff for each project is determined in accordance with the procedure provided by the Agreement and is confirmed by the relevant invoices, issued by the Licensor and paid by the Licensee under the Agreement.

1.13. "Customer support" - reception and review of user requests by the Licensor customer support service on any matters concerning the use of the Licensor's site and / or the Service, and provision of answers and explanations, including instructions for setting up and using the Service by users. User’s requests are accepted by the Licensor's customer support service through electronic correspondence of the parties solely to the e-mail address: support@ringostat.com from 09:00 to 18:00 by the Kiev GMT time zone daily, except for weekends (Saturday and Sunday) and holidays or non-working days under the legislation in the relevant jurisdiction of the Licensee. Answers and explanations are provided by the Licensor's customer support service or in terms and order, similar to those mentioned above on receiving user requests, or in other terms and order in accordance with the procedure agreed with the user, upon the reference of which they are provided.

1.14. "Email correspondence of the Parties" - in cases stipulated in the present Agreement, sending any of the Parties to the other Party electronic messages and / or documents (files) in electronic form, through the specified by the Agreement and / or the Site of the Licensor (in particular, executed by the Licensee settings of the Personal account and / or data, specified by the Licensee upon registration and / or in the Personal account), e-mail addresses of the Parties or their employees and / or representatives, and / or through the interface and functionality or the Personal account, or through such Internet services as "Google Docs" (https://docs.google.com/), «Google Drive» (https://drive.google.com/), to documents or tables of any of the Parties, the other Party may grant the access through e-mail addresses, defined in the order indicated above. Any of the above terms can be used in the Agreement with a capital or small letter, in the corresponding case and number, depending on the context. Other terms used in the Agreement, shall be defined in accordance with the applicable laws of Great Britain and Ukraine and the customs of business turnover in the relevant field.

2. SUBJECT OF THE AGREEMENT

2.1. For a fee according to the Tariff, Licensor grants Licensee the License for the right to use the Service for the relevant Project, and also authorizes the use of the Licensor's Site, located on Internet address: https://ringostat.com/ (further - "Licensor's Website"), in the manner and under the conditions specified in the Agreement.

2.2. Under the Agreement and / or any of the Licenses issued in accordance with the Agreement, Licensor provides Licensee with the non-exclusive right and permission to use the Licensor's site and / or Service, respectively by the stipulated in the present Agreement order and in ways within the appropriate scope of the functionality of the Licensor's site and / or Service, on the territory of all countries of the world, except for Ukraine, the Russian Federation, the Republic of Kazakhstan, during the term of the Agreement and / or the License, without the right to issue sub-licenses and / or transfer to third parties access to the unavailable per standard procedure website section of the Licensor site (including the Personal account) and / or the Service.

2.3. Licensee's Rights, arising out of the Agreement and / or a license for the use of the Licensor's Site and / or the Service, also apply to any changes, updates and additions during the term of the Agreement and / or the License in accordance with the functionality of the Licensor's site and / or the Service, which by the time of such changes, updates, additions have already been provided for by the Agreement and / or Licenses and are available to the Licensee. New, previously not provided functionality of the Licensor's Site and / or the Service, become available to Licensee only at the Licensor discretion and under an additional agreement and / or subject to receipt of new license by Licensee.

2.4. From the moment of acceptance of the Agreement, Licensee obtains the above permission and the rights to use the Licensor Site.

3. LICENSING PROCEDURE, PERIOD OF LICENSE VALIDITY

3.1. The licensing procedure is as follows:

3.1.1. Licensee logging on the Licensor's Website:

3.1.1.1. provides the Licensor with reliable, up-to-date and complete personal data on the questions that are offered in the registration card (form);

3.1.1.2. confirms the records indicated in the corresponding registration card (form) by clicking on the link to the Personal account, sent by the Licensor to the e-mail address of the Licensee specified in such a form (form);

3.1.1.3. independently selects and assigns the password to the Licensee's account in the Personal account, if this password is complied with the requirements (length, allowed symbols, and the like) set by the Licensor;

3.1.2. The licensor, upon completion of registration, creates a Licensee account and provides the Licensee with full access to the Personal account;

3.1.3. The licensee chooses the tariff through the Personal account;

3.1.4. The licensee creates a Project through a Personal account:

3.1.4.1. specifies the basic parameters (Project settings);

3.1.4.2. defines the traffic channels;

3.1.4.3. creates a addressing modification schema;

3.1.4.4. adjusts numbers; 

3.1.4.5. configures the substitution error (including the installation of appropriate scripts on the Licensee's website).

3.1.5. Licensee, in the terms and order stipulated by the Agreement, performs the first payment to the Licensor of the license fee for obtaining a License for the Project in accordance with the chosen Tariff.

3.2. Immediately after the Licensee fulfills the terms and order stipulated by the Agreement for the first payment of the license fee for obtaining a License for the Project, the relevant License shall be deemed to have been issued by the Licensor to the Licensee.

3.3. The term of the License for the Project includes a trial period, which lasts 14 (fourteen) calendar days from the date of the creation of the Project for which such a License is issued, and the general period that lasts from the moment when Licensee performs the first payment of the license fee and during such number of calendar months, for which such first payment was made. If the first payment of the license fee is made after the end of the trial period, the use of the Service is suspended for a time until the corresponding first payment of the license fee is made, and such a suspension period is not included in the validity period of the License.

3.4. The term of the License for the Project may be extended for an additional period of use of the Service, which can not be less than 1 (one) calendar month, subject to the implementation in accordance with the terms and order provided by the Agreement of the appropriate payment of the license fee for the extension of the validity of such License.

3.5. Failure and / or incomplete use by Licensee of the functionality of the Service and / or the Licensor Site does not lead to the suspension and / or extension of the validity period of the License, and also is not the cause for the return of license fees, paid for the receipt or extension of the validity period of such License, and also is not a cause for crediting such a payment as a payment for the receipt or extension of the term of another License under another Project.

3.6. Obtaining a License for any subsequent to the first Project occurs in the order specified in p. 3.1.3., 3.1.4., 3.1.5. of the Agreement.

3.7. Change of the chosen Tariff during the period of validity of the License for the Project is possible only under the additional agreement of the Parties.

4. LICENSE TERMS, ARRANGEMENT AND PROCEDURE OF USING THE LICENSOR'S SITE OF AND SERVICE

4.1. For each License that is issued by the Licensor to the Licensee under the Agreement, permission and the right to use the Service is granted, which are limited by the following way of using the Service: through the Internet at the Licensor website address through the Licensee's account, as a service of remote self-service, within the specified purpose and available functionality of the Service and in accordance with the terms of the Agreement, the License, as well as instructions, rules and conditions for setting up and using the Service, contained on the Licensor's site and / or in the clarifications of the customer support service of Licensor, granted by customer support to the Licensee on it resort in the manner prescribed by the Agreement, with the ability to connect (configure) and / or reproduction (copy) the Service on an unlimited number of user computers only in that part of the Service, reproduction (copying) of which is necessary to use the functionality of the Service available to the user.

4.2. The licensee claims that he understands and agrees with the fact that:

4.2.1. the acceptance of the Agreement and / or the issuance of the License does not result in the transfer to the Licensee and / or to the user of any exclusive rights of intellectual property on the Service and / or the Site of the Licensor in whole or in any part thereof (including the Licensee's account and / or the Personal Account), and does not mean that the Licensee and / or the user has acquired the Service and / or the Licensor Site in the ownership or obtaining by the Licensee and / or the user of any property rights (including use, ownership and / or disposal) to the Service and / or site of the Licensor and / or things, intangible benefits (including information) in which the Service and / or the Licensor's website in whole or in any part thereof (section) is expressed or contained. The parties confirm, that the right which has been transferred, excludes the right or ability of the Licensee to sell or otherwise dispose the Licensor Service and / or the Site to any third party, and also excludes the ability of the Licensee otherwise transfer the Service and / or the Site of the Licensor to the disposal or ownership of a third party;

4.2.2. the use by the Licensee and / or the user of the content, and also any elements of design, text, graphic images, illustrations, video, computer programs, databases, music, sound and other intellectual property accessible to the Licensee and / or the user through the Licensor's Site and / or the Service, is possible only within the scope of the provided functionality of the Licensor's site and / or Service. Their use by any other means (including reproduction, copying, processing, distribution on any grounds, displaying in a frame, etc.) is possible only upon prior permission from the entity that has the exclusive right to authorize the use of a such intellectual property, and in case of their use by the Licensee and / or the user for personal non-commercial purposes - subject to the preservation of all signs of protection of copyright and / or allied rights, signs for goods and services (brands), other notifications of authorship, preservation of the author's name (or nickname) and / or the name of the person who has the exclusive right to authorize the use of such intellectual property unchanged, preservation of the relevant intellectual property unchanged, except for cases directly provided by the requirements of the legislation and or other terms of the Agreement and / or the License;

4.2.3. except for use in volumes and methods, expressly prescribed by the terms of the Agreement and / or the License or the requirements of the legislation, the licensee and / or the user does not have the right to change (modify), decompile, disassemble, decrypt, and perform other actions with the object code of the Licensor's site and / or service, the purpose of which is to obtain information on the implementation of algorithms, used on the Licensor's Site and / or service, create derivative works (computer services) using Licensor's site and / or service, and also to carry out (allow to carry out) other use of parts (sections) of the Licensor's site (including the Personal Account) and / or service that are not available per standard procedure without the written consent of the Licensor;

4.2.4. the licensee and / or the user does not have the right to reproduce and distribute the Service (including for personal or educational purposes) in the collection of software products (computer programs), without the written consent of the Licensor;

4.2.5. use of the Licensor's Site and / or the Service should be carried out under the name "RINGOSTAT". The licensee and / or the user does not have the right to change the name of the Licensor site and / or service, to remove copyright protection symbol or other information about a entity, which has the exclusive right to authorize the use of a such intellectual property;

4.2.6. use the functionality of the Licensor's site and / or service is only possible if Licensee and / or the user have access to the Internet, and under the Program also to telecommunication services of telephone communication via SIP-protocol. The licensee and / or the user independently receives and pays for such access on the terms and conditions  of its telecommunications company and / or the provider of telecommunications services of the Internet access. If provided on the Licensor's Site and / or Service the functionality to obtain and / or use by the Licensee the Licensor's and / or the third parties access to telecommunication services of line telephony, the terms of receipt and payment by the Licensee for such access is not the subject of the agreement and are determined by a separate agreement of the Parties. Correct work and use of the Licensee's Personal account is only possible with the use of the Google Chrome browser by the Licensee, it is also possible to use other browsers at Licensee's discretion, however in this case the Licensor is not responsible for the correct operation of all the functions of the Licensee's Personal account.

4.2.7. The licensee and / or the user is solely responsible before third parties for their actions, related to the use of the Licensor's site and / or Service, including if such actions result in violation of the rights and legitimate interests of third parties, as well as for compliance with applicable laws and regulations, including, without limitation, any local laws or regulations in the country, province, state, city or other government area, resident of which the Licensee is or on the territory of which the Licensee uses the Service and / or Site of the Licensor. In particular, the use of some of the functionality of the Licensor site and /or service provides recording, storage on the Licensor's web server and reproduction (copying) by Licensee of data on the content of voice messages and / or telephone conversations, made during incoming, outgoing or diverted calls with the use of any of the phone numbers specified in the Licensee's or user's settings of the Service. The licensor records and stores, processes such data exclusively with the help of fully automated algorithms, working without human intervention, and does not use the content of such data for personal purposes and / or the purposes of third parties. In this regard, the Licensee is notified and agrees that he individually warn any person, creating such voice messages and / or participating in such telephone conversations, on the possibility of recording, storing and using such data, and that the Licensee independently provides and, if necessary, confirms, as appropriate, the existence of such a warning and / or the agreement of the respective individuals, creating such voice messages and / or participating in such telephone conversations, for the specified record, storage, processing and reproduction (copying) of such data. If the Licensee is not able to provide specified warnings and / or to obtain the agreement of the respective individuals, he must independently disable the function of "recording conversations" in the Service settings. The laws on the requirements for the prevention and notification of such records of conversations vary depending on the jurisdiction of the Licensee. The licensee is responsible for the application of local laws in the relevant jurisdiction when using the "conversation recording" function.

4.2.8. the rights of use under the Agreement and / or License of the Licensor site and / or service are transmitted on an "as is" conditions. The licensor does not give any guarantees regarding the unmistakable and failure-free operation of the Licensor's site and / or service, it's individual components and / or functionality, compliance of the Licensor Site and / or Service with the specific purposes and expectations of the Licensee and / or of the user, and also does not provide any other guarantees not expressly indicated in the Agreement.

4.2.9. The Licensor is not responsible for any direct or indirect consequences of any use or inability to use the Licensor Site and / or Service and / or losses caused to the Licensee and / or the user and / or third parties as a result of any use, non-use or inability to use the Licensor's site and / or Service, its separate components and / or functionality, including for possible errors or failures in the work of the Licensor's site and / or Service, except for cases directly provided by law.

4.3. Using the Licensor's Site and / or Service, the Licensee confirms its full and unconditional acceptance of all the terms of the Agreement and / or the obtained License, and also confirms the existence of such consent from any of the other users to which the Licensee has granted access to the use of unavailable per standard procedure parts of the Licensor's site (including the Personal Account) and / or Service under the Agreement. If the Licensee or the user does not accept the terms of the agreement and / or the received License in full, the licensee and / or such user does not have the right to use the parts (sections) of the Licensor's site that are not available per standard procedure (including the Personal account) and / or Service for any purpose. Use of the website of the Licensor and / or the Service with violation (non-fulfillment) of any provision of the Agreement, and the Service without a License (including after expiry and / or termination (cancellation) of the License) is forbidden.

4.3.1. In the event that the Licensor discovers that the Licensee and / or users have committed a breach of the Agreement, including the arrangements and procedure for using the Licensor's Site and / or Service, the licensor has the right to partially or completely suspend the access of the Licensee and / or any of the users to the Licensor Site and / or Service, until the termination of such a violation and correction of its consequences or restoration of a normal state, which preceded such a violation, and in case of impossibility to do so - to terminate (cancel) the License, and also to terminate the Agreement.

4.3.2. The above suspension of access and / or termination (cancellation) of the License occurs automatically from the moment of notification of the Licensee, in order to ensure the fulfillment of obligations of the Licensee under the Agreement and operational-economic sanctions against Licensee using the Licensor's software and hardware, with the use of which the access to the Licensor Site and / or Service is provided. The licensor understands and accepts all hazards that arise as a result of this.

4.4. During the term of the Agreement, the licensor provides customer support to the licensee for the use of the licensor site and / or service upon condition that the request to the Licensor's customer support was received from the user in accordance with the procedure and terms provided by the Agreement, and also by the request of the Licensor, the indication by the user of the account identifier, of the project and / or other data, confirming the user right of access to the Service and a certain set of its functionality.

5. PRICE OF THE AGREEMENT, LICENSE REMUNERATION AND CALCULATIONS UNDER THE CONTRACT

5.1. The price of the Agreement is equal to the amount of license fees received by the Licensor during the term of the Agreement on all Licenses issued in accordance with the Agreement.

5.2. The amount of the license fee for each of the Licenses issued under the Agreement is determined in accordance with the rate chosen by Licensee on the Licensor's Website for the relevant project and includes a license fee for the contractual right to use the Licensor's Website.

5.3. The license fee for each of the Licenses issued under the Agreement is paid by the Licensee in such terms and in the following order:

5.3.1. the first payment for the issuance of the License for the relevant project in accordance with the License chosen by the Licensee in the Personal Area and the number of calendar months of the general period of the License validity period - within 3 (three) business days from the receipt in accordance with the procedure established by the Agreement, of the bill for the first payment;

5.3.2. each subsequent payment for the extension of the validity period of the License for the respective project and the number of calendar months of the additional period of the License validity period - within 3 (three) business days from the date of request and receipt, in accordance with the procedure established by the Agreement, of the bill for each such payment, but not later than three business days before the expiry of the relevant License.

5.3.3. The bill for each payment of license fee is requested by the Licensee and displayed (issued and provided) by the Licensor through electronic correspondence of the parties within 5 (five) business days.

5.4. The license fee is paid by the Licensee or by another person who is entrusted by the License with the performance of such a duty by cashless funds transfer in dollars or euros to the Licensor’s current account, with mandatory indication in the settlement documents that are drawn up for such payment of data on the Contract (its name, number and date) and account (number and date), on the basis of which payment is made.

5.4.1. The license fee may also be paid by the Licensee in any other way and with the help of other payment systems indicated on the Licensor's Website.

5.5. Payment is considered to be committed from the moment the funds are credited to the Licensor's current account. The confirmation for the Licensee of the specified event is the payment statistics available in the Personal Area.

5.5.1. The Licensee bears full responsibility and undertakes, at the request of the Licensor, to pay all federal, state or local fees, taxes, duties related to the access and use of the Service and does not deduct (withhold) any such amounts from already paid. Licensee may provide the Licensor with a document confirming or excluding the payment of taxes. As soon as the Licensor receives and approves the exemption document, the Client will be exempt from these taxes. If the tax jurisdiction determines that the Licensee is not exempt from taxes, the latter must pay these taxes to the Licensor, plus any applicable sanctions and penalties.

5.6. The license fee may be paid by regular automatic money transfers in favor of the Licensor from Licensee's bank cards (hereinafter referred to as "Repeated payments"). The Licensee guarantees that he is the owner of the bank card, and consciously, correctly and completely enters all the necessary details of the bank card when paying.

5.6.1. The money transfers will be carried out from the bank card in the time and in amount necessary to properly fulfill the obligations of the Licensee under the Agreement. In case of insufficient amount of funds on the account of the Licensee's bank card for the transfer, the Licensor has the right to repeat the request to write off the monetary funds from the bank card.

5.6.2. The functionality of the "Repeated Payments" Service in the Licensee's Personal Area is automatically activated.

5.6.3. Disconnection (refusal) of the Licensee from the functionality of the "Repeated Payments" Service occurs in the following order: the Licensee selects the "Tools" section in the "Personal Area", the "Payment Methods" subsection and the "Repeated Payments", disables the switch and presses "Save". In this case, the funds transferred from the bank card before the Licensee's disconnection (refusal) from repeated payments are not returned to Licensee.

5.6.4. The licensor does not bear responsibility for the nonoperability and/or temporary nonoperability of the functionality of the "Repeated Payments" Service. The licensee independently monitors the performance of its obligation to pay under the Agreement. If the "Repeated payments" service functionality is nonoperable and/or temporarily nonoperable, the Licensee is obliged to use other means of payment under the Agreement.

5.7. Any additional settlements (payments) between the Parties, including in order to recover the cost of using one of the Parties to access the other Party and/or a third party to telecommunications services (use of the number resource (subscriber numbers), use of communication channels for voice messages and/or telephone conversations forwarding) are carried out according to the conditions determined by the additional agreement of the Parties and are not included in the license fees and obligations of the Parties under the Agreement.

5.8. By concluding the Agreement, the Licensee, agrees that the rate and/or conditions on the amount of license fees under the License that are provided or that will be provided under the Agreement may be canceled or changed without the need for additional agreements of the Parties and without concluding the additional agreements by the Parties on amending, in the case, if such changes occur and enter into force for the Parties on the following terms and in the following order:

5.8.1. The Licensor notifies the Licensee of such amendments through the electronic correspondence of the parties, providing the latter with an opportunity to review the Rates and/or the conditions of the license fee under the new version of the License on the Licensor's Website for 30 (thirty) calendar days before the effective date of the relevant amendments;

5.8.2. In case of disagreement with such amendments the Licensee must notify the Licensor thereof in writing before the effective date of such amendments in the terms and procedure provided by the Agreement. The receipt by the Licensor of the Licensee's notice of disagreement with the change in the Rate and/or the conditions regarding the license fee under the License is deemed to be the initiation by the Licensee of the procedure for termination of the Agreement provided for by the Agreement and/or termination of the Licenses for which relevant changes to the Rate and/or conditions regarding the amount of the license fee;

5.8.3. The Rate and/or the conditions of the license fee under the new version of the License are deemed to be accepted by the Licensee, and the Agreement is effective, subject to the relevant amendments in the event: either the Licensor does not receive prior notice to such amendments from notification of disagreement with such amendments, or if the Licensee continues to use the Service after such amendments take effect, or in the event of the receipt of a License or the renewal of the License in accordance with the procedure and in accordance with the procedure provided by the Agreement and in accordance with the new edition of the Rate and/or the conditions regarding the amount of the license fee for such licenses.

5.9. The Licensee has the right to unilaterally refuse the License for the right to use the Service by sending a motivated notification on the refusal of the license to the Licensor’s e-mail with a demand to return the paid license fee in the manner provided for in this Agreement.

5.10. The Licensor considers the notification of the Licensee about the return of the paid license fee within 30 (thirty) business days from the moment of receipt of the message to the Licensor’s e-mail address. Based on the results of consideration, the Licensor takes one of the following decisions: 1) on disagreement with the notification and refusal to return the funds, or 2) on consent with the notification and on the satisfaction of the demand for the return of funds.

5.11. In case if the Licensor makes a decision to return the funds, the funds are returned to the Licensee by crediting them to the Licensee's account in payment systems (upon agreement with the Licensee) within 45 (forty five) business days from the receipt of the claim from the Licensee and after the Parties sign the Reconciliation Act. The monetary amount to be returned is calculated according to the following formula: Σret = D x (T month x C) / 30,4 - (T total x 30%), where Σret is the return amount; D - number of days of License validity remaining on the project before the "Active before" date in the Personal Area; T month - the cost of the tariff per month; C - discount coefficient (if applicable); 30,4 - the average number of days in a month (universal number); T total - the total cost of the Tariff, which was paid; 30% - actual expenses of the Licensor.

5.12. The Parties unreservedly accept that the final decision on the return of funds remains in each case at the discretion of the Licensor.

5.13. In case if the Licensee has not used the License transferred by Licensor during the term of its validity but has not informed the Licensor of the waiver of the License, the Licensor's obligation to transfer the non-exclusive right (License) is considered to be fully performed, and the license fee paid by the Licensee is not refunded.

6. RESPONSIBILITY OF THE PARTIES AND DISPUTE SETTLEMENT PROCEDURE

6.1. The Parties are responsible for non-fulfillment or improper performance of their obligations under the Agreement in accordance with the Agreement.

6.2. The Licensee agrees that to use the Licensor's Service and/or the Website, it is necessary to use the software (web browsers, operating systems, etc.) and equipment (personal computers, network equipment, telephones, etc.) produced and provided by third parties, and the Licensor is not responsible for the quality of their work and their  suitability for using the Licensor's Service and/or the Website.

6.3. The Licensor shall not be liable for any actions by the Licensee and/or users related to the use of the Licensor's Service and/or the Website, including any consequential infringement of the rights and interests of third parties and/or legal requirements applicable to such third parties or use The Licensor's Service and/or the Website by users.

6.4. The Licensor reimburses to the Licensee only the real damages caused by the violation of the Agreement through the fault of the Licensor in the extent and amount that cannot exceed the amount of payment for the license fee carried out by the Licensee for the last calendar month of the License validity period during which such a calendar month occurred such breach of the Agreement through the fault of the Licensor.

6.5. The parties have agreed that any obligations for the reimbursement by the Licensor of any damage, penalty, compensation or other punitive (financial) sanctions, indexation and interest - in full, together or individually - that will be payable to the Licensee in connection with or as a result of a breach of the Agreement through the fault of the Licensor, can be terminated by transferring the compensation to the Licensee in the form of payment by the Licensor to the Licensee of a monetary amount in the amount of payment of the license fee spent by the Licensee for the last calendar month of the validity period of the License for which during such calendar month there was such violation of the Agreement through the fault of the Licensor, in connection with which the Licensor has had these obligations, which are terminated.

6.5.1. The transfer of the above mentioned compensation does not require any additional consent from the Parties and is carried out by the Licensor within 3 (three) business days from the time the Licensor notifies the Licensee of the transfer of the compensation under the Agreement, but in any case no later than 45 (forty five) business days from the receipt the Licensor of the relevant claim of the Licensee for the reimbursement by the Licensor of any damage, penalty, compensation or other punitive (financial) sanctions, indexation and interest, by payment of a specified amount of money in accordance with the Agreement to the current account of the Licensee or depositing it into a notary public (notary's office) for transferring it to the Licensee.

6.5.2. The transfer of the above mentioned compensation also terminates and the License for which the violation of the Agreement occurred through the fault of the Licensee, in connection with which the Licensor has the above obligations for reimbursement by the Licensee of any damage, penalty, compensation or other punitive (financial) sanctions, indexation and interest.

6.5.3. Performance of obligations under the Agreement at the Licensor’s expense is not allowed.

6.6. In the event of violation by the Licensee of its obligations of p. 5.3. of the Agreement and provided that the Licensor does not perform the suspension of access and/or termination (cancellation) of the License for which the Licensee's violation occurred, the Licensee undertakes to pay the late penalty at the rate of 1% for each day of late payment of the license fee for each Licensee from licenses issued under the agreement.

6.7. If Licensee uses the Licensor's Service and/or the Website with violation of the Agreement, he undertakes, at the request of the Licensor, to reimburse all Licensor’s document supported losses caused by the breach of the Agreement through the fault of the Licensee in full and in the amount determined in accordance with the current legislation.

6.8. The Licensor guarantees that he owns the intellectual property rights to the Service in the amount necessary to conclude and properly perform this Agreement and that such actions do not violate the rights of third parties.

6.9. The parties have agreed that any complaints and/or other claims of the Licensee regarding non-fulfillment, improper fulfillment by the Licensor of its obligations under the Contract and/or liability under the Contract are provided by the Licensee and accepted by the Licensor for consideration in the case of their provision by the Licensee in writing to the address for correspondence indicated in the Agreement. The term of consideration and the response of the Licensor following the consideration of these claims or other requirements of the Licensee is 5 (five) working days from the moment of their receipt by the Licensor in the order indicated above.

7. FORCE MAJEURE CIRCUMSTANCES

7.1. Either Party is released from liability for partial or complete non-fulfillment or improper performance of obligations under the Agreement if it proves that such non-fulfillment or improper performance is due to circumstances beyond one's reasonable control - force majeure circumstances.

7.2. The force-majeure circumstances shall mean to the Parties the extraordinary circumstances, occurrence, existence, the termination of which does not depend on the will of the Party, and whose negative impact on the performance of obligations under the Agreement and/or obligations under legislative and other regulatory acts could not be limited and/or prevented, namely: the threat of war, an armed conflict or a serious threat of such a conflict, including but not limited to adversarial attacks, blockades, military embargoes, the actions of a foreign enemy, general military  mobilization, military actions, declared and undeclared war, acts of the public enemy, indignations, acts of terrorism, sabotage, riots, invasions, blockade, revolution, insurgency, insurrection, mass disturbances, curfews, expropriation, forcible seizure, requisition, public demonstration, blockade, strike, accident, power outage, damage to telecommunications networks, the effect or influence of malicious programs on electronic computers, unlawful acts of third parties, fire, explosion, long breaks in the work of transport, regulated by the terms of the relevant decisions and acts of state authorities, embargo, export/import, settlements (payments) prohibition (restriction) etc., and also caused by exceptional weather conditions and natural disasters, namely: an epidemic, a strong storm, a cyclone, a hurricane, a tornado, a hurricane, a flood, a heap of snow, ice, hail, frost, earthquake, lightning, fire, drought, subsidence and landslide, meals etc.

7.3. The party affected by force majeure circumstances and, as a consequence, was deprived of the possibility to properly fulfill its obligations under the Agreement, should immediately, but in any case not later than the next three working days, notify the other Party. Not informing or untimely informing about the action of force majeure circumstances, as well as the absence or untimeliness of their proper documentary evidence, deprives the relevant Party of the right to refer to their action.

7.4. The occurrence of force majeure circumstances at the time of violation of the Party's performance of its obligations under the Agreement deprives the Party of the right to refer to these circumstances as a basis for exemption from liability under the Agreement for such violations.

7.5. The validity of force majeure circumstances must be confirmed by documents issued by competent legal entities of private or public law in the relevant jurisdiction, international organizations or authorized representatives of third parties that caused the occurrence of force majeure. Such documentary evidence must be provided to the other Party not later than 7 (seven) business days from the moment of the onset of (influence) of force majeure circumstances, unless another deadline for issuing the relevant document is not determined by the person issuing such document.

7.6. The terms for the fulfillment of the obligations of the Parties under the Agreement are extended for the duration of force majeure circumstances. In the event of a duration of force majeure circumstances of more than 30 (thirty) calendar days, each of the Parties has the right to refuse the agreement in accordance with the procedure provided by it without compensation for losses and expenses to the other Party.

8. SPECIAL CONDITIONS

8.1. Unless otherwise provided by an additional agreement of the Parties reached through electronic correspondence of the Parties, the Licensee by means of acceptance of the Agreement grants to the Licensor its unique consent (permission) to:

8.1.1. to publish on the Licensor's Website in the "Clients" section the information about the Licensee (in particular, the brand name, commercial designation, logo, product mark and service mark (trademark), the rights to which belong to the Licensee), brief information about Licensee's professional activities, in which he gives such information about himself on the Licensee's Website or in the Unified State Register of Legal Entities, individual entrepreneurs);

8.1.2. use and publication (distribution, reproduction) of impersonal information about the results of the use by the Licensee of the Licensor’s Service and/or the Website of the under the Agreement in any cases (reports, publications, professional and other publications, the media and the Internet) any references or links that can uniquely identify the Licensee and his site.

8.1.3. By accepting the Agreement the Licensee grants to the Licensor its unambiguous consent (authorization) for Licensor's processing of the Licensee’s personal data, its employees and/or representatives, hereinafter jointly or separately referred to as the "Personal Data Owner", including, but not limited to, any information on surname, first name, patronymic, passport data, identity card, individual taxpayer identification number, date and place of birth, citizenship, residential address, registration address, desk and mobile phone numbers, e-mail addresses, accounts on any Internet site, including social networks, etc., data on payment cards, and any other information that is considered protected information in accordance with national or international legislation on data protection, which in the future, together or individually, is each referred to as "Personal Data", for the purpose of fulfilling the contract by the Licensor and the proper use of the Licensor’s Service and/or the Website, in order to expand the range of users, consumers and contractors of the Licensor, and assess the impact of the licenses and technical support provided on Licensor's activities, and to comply with the requirements of applicable laws, and the interests of Licensor, which may be violated in connection with the establishment of legal relations between Licensor and Licensee.

8.2.1. The use and distribution of information constituting the personal data of the Personal Data Owner is carried out within the limits necessary to support the activities of the Licensor and/or to protect his interests and/or necessary to enforce the fulfillment of the Agreement. By signing the Agreement, the Licensee asserts that all information  provided to the Licensor, including the personal data of the Personal Data Owner, is provided by the Licensee on legal grounds and that it has the right to use and dispose of it and carries out independently any risks and responsibility for the receipt and processing by the Licensor of the personal data of the Personal Data Owner, which is provided for the above purposes during the term of the Agreement.

8.2.2. The Personal Data Owner gives his consent to the processing of personal data for a period that is necessary for the processing of personal data provided by the above consent/permission, however in any case until the termination of the Licensor or its successors’ activity.

8.2.3. Besides, the Personal Data Owner agrees that his personal data can be transferred and/or distributed and/or disclosed (including for further processing and use) in connection with the implementation of legal relations in the use of the Licensor’s Service and/or the Website between him and the Licensor to third parties (in particular, Licensor’s employees and/or representatives, legal companies, new creditors in case of assignment of the right of claim under the Agreement, etc.).

8.2.4. Personal data is transmitted, including through cross-border transfer of personal data, to database managers and third parties whom the Licensor determines independently. The Personal Data Owner agrees that the Licensor is not obliged to notify him of such transfer.

8.2.5. The owner of personal data gives his consent to the fact that his personal data can be granted access to third parties at their request. By accepting the contract, the owner of personal data confirms the receipt of a written notice of his rights related to the protection of personal data during processing, the purpose of collecting personal data and persons to whom his personal data are transferred.

8.2.6. By signing the Agreement, the Licensee acknowledges that it understands and agrees with the information usage regime provided for above and that it is duly notified of the possibility of including the personal data of the Personal Data Owner that has become or will become known to the Licensor during the performance of the Agreement, or from the Licensor's personal data bases. At the same time, the Parties have agreed that the Licensee will not have any claims to the Licensor in the event that the latter has committed any of the acts mentioned above regarding personal data and the procedure for their processing.

8.3. By signing the Agreement, the Licensee confirms that it understands and agrees that it is fully and independently responsible for the law and/or any claims of third parties regarding the processing of any personal data of third parties that may occur as a result of, or in the course of, the use of the Licensor’s Service and/or the Website by the Licensee and/or users, and the Licensee undertakes to ensure the processing and protection of such personal data and legal rights and interests of third parties in accordance with applicable law that applies to such third parties and the processing and protection of their personal data. The Licensee also acknowledges and warrants that the collection and use of personal data, personal information or technical data of third parties must comply with all applicable federal, provincial, state and local laws, rules and regulations of the respective jurisdiction of the Licensee.

8.4. By signing the Agreement, the Licensee shows that he expressly agrees to the possibility of audio-recording by the Licensor of any telephone conversations between the Parties, their employees and/or representatives, and he ensures the consent and bears all risks and responsibility for notifying and having the consent of his employees and/or authorized representatives on the above audio-recording of telephone conversations between them and the Licensor by the Licensor’s employees and/or representatives. Such audio recording of conversations can be carried out solely for the purpose of controlling the implementation of the Agreement by the Licensor and is confidential, however, the recording of audio recording of conversations can also be used as evidence in the trial.

8.5. While performing its obligations under the Agreement, each of the Parties may, in the manner and under the conditions provided for in the Agreement or by an additional agreement of the Parties, transfer information containing proprietory information, restricted access information and/or personal data of individuals (hereinafter referred to as "Information"), to the other Party (hereinafter referred to as the "Recipient"), and the Recipient undertakes to use the Information received in the manner and on the terms and conditions set forth in the following terms of the Agreement, subject to the following requirements for its confidentiality:

8.5.1. The information of the Party that provides the Information (hereinafter referred to as "the Provider") may be provided to the Recipient, his employees and/or representatives orally by providing access to any media containing the Information, in particular by transmitting documents containing Information or by transferring Information or provision of access to Information in electronic form. In this case, the absence of confirmation, of a mark, of direct or indirect indication of the confidentiality of the Information and/or the fact of its transfer to the Recipient does not mean the Provider’s refusal or the release of the Recipient from compliance with the confidentiality obligations of the Agreement.

8.5.2. The parties reached an agreement that any information is confidential: about the conditions and the order of performance and functioning, access to the Licensor’s Program and/or the Website, in particular to the Personal Area  and any available data contained therein; the terms of access to Licensee's accounts in Google Analytics web analytics systems and/or Yandex.Metrics and any information contained or accessible through access to the specified accounts (in particular, about visits, traffic sources, geodata of the target audience of the site Licensee, the number of simultaneous visitors to the Licensee's website, etc.); statistical and other information about the Program and the user's actions (in particular, on the content of voice messages and/or telephone conversations carried out during incoming, outgoing or forwarded calls using any of the phone numbers indicated in the Service settings executed by the Licensee or by the user, if the function "Record of conversations" was included for the Project, as well as about the sources of these calls and their relationship to the number of online orders on the Licensee's Site), about the business activities or commercial projects and processes of the Licensee and/or its counterparties (customers) that will be required to enter into the Agreement and/or become known to Licensee or his employees and/or representatives in the course of implementation of the Agreement on the fact, terms and procedure of any settlements under the Agreement; on the content, conditions of the Agreement, the circumstances of its conclusion, execution, termination. Besides, the confidential information is information constituting commercial secret and/or personal data belonging to the Provider, as well as belonging to third parties that provided the Provider with such information. Definitions and confirmation of the attribution of information to commercial secrets is the responsibility of the Provider at the time of the transfer of such information, and in the event of violation of such obligation, the Provider assumes all risks, liabilities and expenses associated with non-observance of confidentiality of such information by the Recipient.

Within the meaning of the Agreement Information the information that is received not from the Provider and formerly the Provider will be documented by the Recipient is not confidential, as well as information whose confidentiality is terminated as a result of its dissemination, without the dissemination to the Recipient of such Information of confidentiality requirements, including through public disclosure for unrestricted third party access not in connection with the actions or omissions of the Recipient, his employees and/or representatives.

Also, the conditions and confidentiality requirements of the Agreement do not apply to any use or transfer, distribution, publication of such Information by the Contractor in accordance with clause 8.1.2. of the Agreement - depersonalization without reference to such Information, any references or links that can uniquely identify the Licensee and its website, and does not cover Information confirming the sheer fact of the conclusion of the Agreement and/or the existence of obligations and legal relations of the parties, including those provided for in clause 8.1.1. of the Agreement.

8.5.3. If the Information that is provided contains information that constitutes commercial secret of third parties or personal data of individuals, the Provider guarantees to the Recipient that he has the necessary rights to transfer such Information and agrees to ensure the observance of the rights of third parties, and also to observe all requirements of the legislation subject to application, necessary for the lawful transfer of such Information to the recipient under the Agreement.

8.5.4. Regarding the Information that is confidential and that is provided under the Agreement, the Provider grants to the Recipient the non-exclusive right to use such Information for the purpose and within the limits necessary for the Recipient to perform his obligations and/or protect its rights under the Agreement, subject to restrictions and prohibitions defined by the terms and conditions of the Agreement.

8.5.5. The Recipient must ensure the confidentiality and protection of information, do not disclose, copy, reproduce or transmit the Information to any third party, or use the Information in any other way for purposes other than those provided for by the Agreement, including the necessary organizational and technical measures to ensure the protection of information from unauthorized or accidental access to it, destruction, modification, blocking, copying, distribution and other unlawful actions with respect to such information received as to protect their own confidential information, but in any case with sufficient degree of good faith and reasonableness in order to avoid violation of the terms and conditions of the Confidentiality Agreement.

8.5.6. The Recipient has the right to transfer Information to third parties provided that the Provider agrees in writing. The Recipient is responsible for the actions of third parties to comply with the regime of commercial secrecy or the confidentiality of personal information about the Information.

The above requirement to obtain prior consent does not apply to the following persons who are not third parties within the meaning of the Agreement regarding its conditions and requirements for the confidentiality of Information, namely, to any: a) of the members of the Recipient's group, including the Recipient, any entities with significant participation in the Recipient's parent company, its branches and subsidiaries, and its joint ventures, controlled or exercising control over legal entities, related legal entities, and any a combination of the above (hereinafter referred to as the "Recipient Group"); or b) the Recipient’s representatives, including owners, directors, managers, employees, agents,  consultants or representatives controlled or exercising control over individuals, as well as recipients of the Recipient or other members of the Recipient's group of individuals (hereinafter referred to as "the Recipient's Representatives"), or (c) the Recipient's counterparties engaged by the Recipient, providing him with accounting and/or legal services or participating in the fulfillment by the Recipient of the obligations under the Agreement (hereinafter referred to as "the Recipient's Authorized Persons"), provided that such specified persons undertake to maintain the confidentiality of Information in the order and under conditions similar to the one specified in the Agreement, and the Recipient is fully responsible for the acts or commission or omission of such persons and their consequences for compliance with the confidentiality regime Information, as for his own.

8.5.7. Each of the Parties has the right to provide the state authorities and/or their officials, employees (officers) received confidential information, received without the prior written consent of the other Party only if it is expressly provided for by the legislation in force in relation to such bodies and/or their officials, employees (officers). In such cases, the Party that provides such authorities and/or their officials, employees (officers) with the Information, is obliged to:

8.5.7.1. make every reasonable effort to notify the other Party prior to the disclosure of such Information on the possible forms, timing, nature and purpose of such disclosure or (if this is not possible) to notify the other Party of all circumstances of such disclosure immediately after such disclosure of the Information;

8.5.7.2. not later than the day following the day of receipt from the above-mentioned authorities and/or their officials, employees (officers) of the request (requirements / orders / decisions, etc.), including oral, about providing information, to provide full information on such request (requirement / order / decision, etc.), including a copy thereof (if any), to the other Party;

8.5.7.3. no later than the day following the day on which the above-mentioned authorities and/or their officials, employees (officers) of the Information are provided to the other Party, provide the other Party with a complete list of Information provided to such authorities an/ or their officials, employees (officers).

8.5.8. Requirements and conditions of the Confidentiality Agreement Information starts from the moment of acceptance of the Agreement and terminates in 5 (five) years from the date of termination of the Agreement, and requirements for observance of the confidentiality regime Information on personal data is valid for an indefinite period, irrespective of termination of the Agreement.

8.5.9. The Recipient is obliged within 5 (five) calendar days from the receipt of the Provider's written request or the moment when it became aware of the decision to liquidate (die) or reorganize the Provider, destroy or transfer to the Provider all documents or any other materials available to the Recipient containing information, including copies of such materials, and to delete Information from any storage media, including computers or other equipment, remote services (support units) for storing and processing data via the Internet, cloud storages, etc., containing Information. The Provider has the right to receive documentary evidence of the destruction of the Information, duly certified by the authorized representative of the Recipient, who controls such a process.

Notwithstanding all of the foregoing, the Recipient and any of the Recipient's group, its representatives, authorized Recipient's agents (subject to confidentiality obligations stipulated by the contract) may store a copy of the Information and any documents prepared on the basis of such Information which they are required to keep in accordance with the requirements of legislation and normative acts, as well as documents prepared on the basis of the Information that they are obliged to keep for internal accounting (even after the termination of the Agreement), under conditions that such information and other documents prepared on its basis will continue to be the subject of all obligations, without time limitations, in accordance with the above conditions and requirements of the Agreement.

8.5.10. A party that violates the requirements and conditions of the Information Privacy Agreement must, at the request of the other Party, reimburse the latter for real damages by such a violation, provided that the party that claims such damages claims will provide the other party with documentary evidence of the cause and amount of such damages.

8.6. By signing the Agreement, the Parties confirm that the agreement of the parties on any issues relating to the issue of the License and / or the fulfillment by any of the Parties of their obligations under the Agreement is achieved by submitting proposals and responding to each of them electronically by e-mail correspondence of the parties.

8.6.1. At the same time, the Parties agreed that, within the framework of legal relations under the agreement, electronic correspondence of the Parties, in particular communications (replies) and correspondence (documents or files) sent by either Party through the e-mail addresses of the Party concerned and in accordance with the Agreement / or through the Personal Area, shall be deemed to be committed in writing and shall be recognized on an equal basis with other documents on paper carriers as a proper legal basis for the origin, change and termination of legal relations between the Parties and of disputes between Parties.

8.6.1.1. The above messages (replies) and correspondence (documents or files) that are created and / or sent electronically via the electronic correspondence of the Parties are deemed to be signed by the electronic signature of the respective Sending Party, the key to which is the means of authentication and obtaining the rights of authorized  access (login , password, etc.) in the Personal Area, e-mail of the relevant Party, which is applied in accordance with the rules established by the operator (administrator) of the relevant information e-mail service system, Personal Area, by which the relevant Party creates and / or provides (sending) the relevant electronic message (reply) and correspondence (document or file), provided that the relevant Party carries out the creation and / or provision (sending) of the relevant electronic message (reply), provided that the text and / or cover message contains information about the employee and / or representative of the respective Sending Party, which is granted access to the Personal Area, or information on the e-mail address of the respective Sending Party, coincides with the address provided for under the Agreement of the relevant Party, and such an electronic message (reply), correspondence (document or file) was sent to the address of the employee and / or representative of the relevant Party-recipient, which is granted access to the Personal Area or to the e-mail address of the receiving Party, which coincides with in accordance with the Agreement, the e-mail address of the recipient country concerned.

8.6.1.2. Each of the Parties undertakes to ensure the confidentiality of information on the means of identification, authentication and obtaining the rights of authorized access (login, password, etc.) in the Personal Area and to the email of the respective Party provided for in the Agreement. Each Party shall bear its own risks and consequences arising from the disclosure, dissemination or misuse of the above confidential information caused by the fault (including negligence) of such a Party, its employees and / or representatives having access to such information, except in cases of immediate (but in any case not later than the next business day) written notification to the other Party.

8.6.1.3. All actions and transactions performed by electronic correspondence of parties with the creation and / or provision (sending) of electronic messages (replies), correspondence (documents or files) using the Personal Area and / or e-mail of the respective Party until the other Party receives the message indicated in p. 8.6.1.2. of the Agreement of the relevant Party shall be deemed committed on behalf of, in the interests and at the will of such an appropriate Party with its consent.

8.6.1.4. In the event of a violation of information confidentiality provided for in paragraph 8.6.1.2. of the Agreement, the Party other than the notification specified in clause 8.6.1.2 of the Agreement shall provide the other Party with information on the new e-mail address of such a Party in exchange for the one that was provided for in the Agreement and for which this confidentiality violation occurred, and also take all the necessary actions to replace or block unauthorized access to the Personal Area.

8.7. The parties have agreed that any communications (responses) and correspondence (documents or files) and information in writing provided by either Party to the other Party in accordance with the Agreement, in particular requirements, letters, etc., are deemed to be duly provided, on the condition that their legible copies or copies have been received by the Party to the Recipient within the period provided for by the Agreement through electronic correspondence of the Parties, and the originals or duplicates on paper were sent by express or sent to the Party to the recipient at its written request and at its cost - or by mail with a notice of service and a list of the investment, or using the courier service - no later than ten business days from the receipt of this written request from such Receiving Party.

8.7.1. The above messages (replies) and correspondence (documents or files) are considered delivered:

8.7.1.1. in the case of electronic correspondence sent by the parties, as on the date of departure, provided that the sending Party has received a response or automatic notification of the delivery of such electronic dispatch, or if such sent e-mail or attached messages (replies) and correspondence (documents or files) are electronically recorded and are available for review in the interactive interface of the Personal Area or the corresponding mail agent or service (support unit) of e-mail and electronic messages, as sent to the employee and/or representative of the recipient Party, that is given access to the Personal or sent to the e-mail address of the recipient Party, which coincides with the prescribed under the Agreement email address of the recipient Party;

8.7.1.2. in the case of delivery by express, postal or courier delivery service - on the date specified in the confirmation of service, with each of the Parties undertaking to provide the relevant written confirmation at the time of delivery of such messages (responses) and correspondence (documents or files) to such a Party or mark the accompanying documents for delivery with the date of receipt, as well as the position, surname, name and patronymic of the person to whom such communications (responses) and correspondence (documents and files) have been handed over, and side to abandon this will be deemed to have waived the receipt of the relevant messages (replies) and correspondence (documents or files), with the assignation on such a Party of possible consequences of such a failure.

8.7.2. Each of the Parties undertakes to notify the other Party as soon as possible within a reasonable time, but in any case no later than 5 (five) business days, of changes in its details, including the address for correspondence and the e-mail address provided for in the Agreement, or independently bear the risks and consequences of breach of such obligation. 

8.8. Neither Party shall have the right to replace the Party in the Agreement, the assignment of rights of claim, the transfer of a debt under the Agreement or any obligations under the Agreement to a third party without the prior written consent of the other Party. Any security with the participation of a third party (surety, guarantee, pledge, etc.) for the obligations of either Party under the Agreement without the prior written consent of the other Party is not allowed and is invalid.

9. CONDITIONS REGARDING THE VALIDITY PERIOD, THE PROCEDURE FOR AMENDING THE AGREEMENT

9.1. The Contract shall be deemed concluded from the moment the adoption of the offer (acceptance) by the other party - the Licensee - by paying a license fee in accordance with the terms of this Agreement and is valid until the fulfillment by each of the Parties of its obligations under the Agreement, but in any case before the expiry of the Licensor's property rights on the Licensor's Website and/or Service, about which the Licensor shall notify the Licensee not later than one calendar month before the expiration of the license, and in respect of certain obligations of the Parties, ditrectly defined by the Agreement - before the expiry of the period provided for by the Agreement, in respect of such liabilities. The date of conclusion of the Agreement is the date of the first payment by the Licensee of the license fee in accordance with the terms of this Agreement.

9.2. Termination of the contract results to the immediate termination (cancellation) of all licenses issued under the Agreement from the moment of termination of the Agreement.

9.3. The Agreement may be terminated by the Parties before expiry, including through its cancellation or unilateral refusal by either of the Parties to the Agreement, in the following manner and on the grounds:

9.3.1. by the Licensor shall, in a unilateral notification procedure from the date specified in such message, without the written consent of the Parties, if the Licensee violates the terms of the License specified in the Agreement, the manner and procedure for using the Licensor’s Website and/or the Service, or has committed another breach of the Agreement, which creates obstacles to the proper performance of the Agreement by the Licensor;

9.3.2. by the Licensor in the unilateral notification procedure from the date specified in such communication, without the written consent of the Parties, if the Licensor has lost (in particular due to the expiry) the property rights to the Licensor’s Website and/or the Service from the expiry date of the longest validity period of the license or from the moment of returning to the Licensee the license fee in proportion to the number of calendar months of the validity period of such license that remained from the date of such termination of the Agreement to the date expiry of the license;

9.3.3. by the Licensee in a unilateral notification procedure in case of disagreement with the change in the Rate and/or conditions regarding the license fee for the License, notifying the Licensor thereof no later than 15 (fifteen) calendar days from the date of bringing to the attention of the Licensee about such changes, and no later than 15 (fifteen) calendar days prior to the termination date of the Agreement in connection with such a Licensee's refusal, using the Service and the Licensor's site in accordance with the Rate and up to the license terms fee for the Licenses for which such Licenses have been granted or the term of validity of such licenses has been extended to the specified changes;

9.3.4. under the supplementary agreement of the Parties by concluding an supplementary agreement on before expiry termination (cancellation) of the Agreement - from the date determined by such supplementary agreement of the Parties;

9.3.5. by any one of the Parties unilaterally, with a written warning of this to the other Party not later than 15 (fifteen) calendar days before the expiration of the longest validity period of the license - from the expiry date of such license;

9.3.6. by any of the Parties unilaterally due to force majeure circumstances in accordance with paragraph 7.6. of the Agreement, subject to written notification to the other Party, no later than 3 (three) business days before the date of such termination.

9.4. Any changes in the terms of the Agreement in relation to a particular Licensee must be documented in the form of separate contracts or additional agreements to this Agreement on paper and signed by the Parties personally or agreed by electronic correspondence.

9.5. Recognition of any part of the Agreement as invalid (conditions, clause, provision, section, etc.) in accordance with a court decision that has entered into force does not lead to invalidity of other parts of the Agreement, as well as of the Agreement as a whole, and legal relations of the Parties that were settled by such a part of the Agreement recognized as invalid, must be settled as soon as possible within a reasonable time by an additional agreement of the Parties with the extension to them of these requirements of the current legislation and norms of permanent practice in the relevant and/or similar sphere of legal relations.

9.6. The Parties are guided by the current legislation of Ukraine on all issues that are not regulated by the Agreement. 

Hereby, the Licensee unconditionally agrees to the exclusive jurisdiction of the state courts of Ukraine, in all disputes related to the use of the Service and the Website.

10. DETAILS

Licensor:

NETPEAK LTD

Legal address: Office 7, 35-37 Ludgate Hill, London, EC4M7JN, United Kingdom

company registered in United Kingdom under number 08991979

Bank requisites:

LV66LATB0006020201584

JSC “NORVIK BANKA”, Riga, Latvia

SWIFT: LATBLV22

400886625300USD

Commerzbank AG, Frankfurt/Main, Germany

SWIFT: COBADEFF

 

e-mail: accounting@ringostat.com

 

Director/Robert Michael Friedberg

 

The date of the last change: 12.03.2018

ПУБЛИЧНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (ОФЕРТА)

Настоящий документ является безотзывным публичным предложением (офертой) заключить с помощью информационно-телекоммуникационных систем в качестве публичного договора от имени ТОВАРИЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НЕТПИК», юридического лица, созданного и зарегистрированного в соответствии с законодательством Республики Казахстан, в лице директора Девивье Ольги Анатольевны, действующей на основании Устава (далее - «Лицензиар»), с одной стороны, с физическим или юридическим лицом, правомерно находящемся и действующим на территории Республики Казахстан (далее - “Лицензиат"), с другой стороны, (далее вместе - «Стороны», а по отдельности - «Сторона»), лицензионный договор (далее - "Договор") на предусмотренных ниже условиях.

Если Вы не являетесь лицом, правомерно находящимся и действующим на территории Республики Казахстан, но хотите заключить договор, вернитесь на предыдущую страницу нашего сайта, выберите страну вашего пребывания и осуществления деятельности и ознакомьтесь с адресованным Вам публичным предложением (офертой).

Прежде, чем продолжить и принять это предложение в предусмотренном договором порядке, настоятельно рекомендуем Вам внимательно ознакомиться с его условиями, изложенными ниже и установленными одинаковыми для всех лицензиатов.

Регистрация на Сайте Лицензиара и/или оплата лицензионного вознаграждения физическим или юридическим лицом считается безоговорочным принятием условий, изложенных в оферте, то есть акцептом настоящего Договора и является фактом его заключения, а лицо, выразившее свое согласие с настоящим Договором становится Лицензиатом.

Соглашаясь с условиями Договора путем безоговорочного принятия предложения (условий), Лицензиат подтверждает свою правоспособность и дееспособность, включая достижение 18-летнего возраста, а также осознает ответственность по обязательствам, которые возлагаются на него в результате акцепта настоящего Договора.

Эта оферта вступает в силу с момента размещения в сети Интернет по адресу: https://ringostat.com и действует до момента отзыва оферты Лицензиаром. Лицензиар вправе в любое время по своему усмотрению изменять любые условия оферты в одностороннем порядке или отозвать ее без предварительного согласования с пользователем. В случае изменения Лицензиаром условий оферты, новая редакция оферты вступает в силу с момента размещения новой оферты в сети Интернет, если иной срок не указан Лицензиаром при таком размещении.

1. ТЕРМИНЫ И ИХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1. «Сервис» – объект права интеллектуальной собственности, а именно программа для ЭВМ «RINGOSTAT», доступная для использования пользователями как сервис удаленного самообслуживания через сеть Интернет по адресу сайта Лицензиара: https://ringostat.com.

1.2. «Пользователь» – это Лицензиат, осуществивший акцепт оферты на изложенных в ней условиях и/или любой из его сотрудников и/или представителей, которым Лицензиат путем настройки Проекта и внесения соответствующих сведений о таком лице в сведения аккаунта Лицензиата, предоставил доступ к Программе и определенному набору ее функциональных возможностей.

1.3. «Сотрудники и/или представители» – лица, которые со стороны соответствующей Стороны принимают участие в заключении, исполнении, прекращении Договора, в частности, подписанты Договора и специалисты, привлеченные со стороны соответствующей Стороны для обеспечения надлежащего выполнения обязанностей и/или осуществления прав по Договору такой Стороной, которая их привлекла. Каждая из Сторон по своему усмотрению и по собственному решению, без необходимости каких-либо дополнительных согласований с другой Стороной определяет необходимость и условия привлечения своих сотрудников и/или представителей, возложение на них выполнения своих обязанностей и/или полномочия на осуществление своих прав по договору, однако такая Сторона продолжает нести перед другой Стороной полную ответственность за действия и последствия действий своих сотрудников и/или представителей, в частности по выполнению Договора, как за свои собственные действия и их последствия.

1.4. «Акцепт» - полное и безусловное, своевременное и безотзывное согласие Лицензиата с условиями публичного предложения (оферты) Лицензиара, предоставленное Лицензиатом путем совершения им действий, предусмотренных настоящей офертой.

1.5. «Аккаунт» или «учетная запись» – это инструмент полномочного использования прав доступа к Личному кабинету и Сервису через Интернет, содержащий информацию о пользователе Сервиса, который получает доступ, о средствах доступа через процедуру идентификации, аутентификации и авторизации пользователя, а также содержит идентификатор аккаунта, указание на статистическую и другую информацию об использовании Сервиса и действиях пользователя. Аккаунт создается Лицензиаром на сайте Лицензиара путем регистрации Лицензиата в предусмотренном Договором порядке.

1.6. «Идентификатор аккаунта» – это информация, которая присваивается Лицензиаром аккаунту Лицензиата и предназначена для его определения (идентификации) среди других аккаунтов на сайте Лицензиара.

1.7. «Личный кабинет» – виртуальный раздел сайта Лицензиара, через интерактивный интерфейс которого осуществляется настройка, управление и контроль использования Сервиса, с возможностями: выбора Тарифа, создания проекта и изменения его настроек, получения статистики использования Сервиса и тому подобное. Доступ к Личному кабинету предоставляется пользователю через аккаунт Лицензиата.

1.8. «Проект» – совокупность указанных пользователем сведений и выполненного им по определенному сайту Лицензиата подключения, настройки пусковых установок Сервиса в соответствии с выбранным Тарифом. Идентификация проекта в Личном кабинете осуществляется с указанием доменного имени сайта Лицензиата, в отношении которого Лицензиатом выполнено подключение и будет осуществляться использование Сервиса.

1.9. «Сайт» – любой информационный ресурс в сети Интернет, состоящий из одной или определенного количества страниц в сети Интернет, каждая из которых имеет собственные содержание (контент) и адрес в сети Интернет, и свободно или на определенных условиях доступен под определенным доменным именем лицам, которые имеют доступ к сети Интернет. Обозначение в Договоре принадлежности сайта Стороне, как «Сайт Лицензиара» или «Сайт Лицензиата», понимается как подтверждение со стороны соответствующей Стороны ее права использовать Сайт, в том числе с целью использования Сервиса по Договору, и обязанности такой Стороны самостоятельно нести любые риски и ответственность в связи с неправомерным использованием такой Стороной сайта, в том числе с указанной выше целью, а также с несоответствием содержания сайта требованиям действующего законодательства Республики Казахстан, условиям Договора, в том числе о наличии на Сайте необходимой, доступной, достоверной и своевременной информации и тому подобное.

1.10. «Лицензия» – разрешение на использование Сервиса в объеме ее определенных  функциональных возможностей, полученных Лицензиатом в соответствии с Договором по каждому из Проектов. Размер лицензионного вознаграждения Лицензиара и объем функциональных возможностей Сервиса определяются по Договору в соответствии с выбранным Лицензиатом Тарифом.

1.11. «Лицензионное вознаграждение» - это оплата Лицензиару за использование объекта права интеллектуальной собственности, а именно Сервиса. Размер лицензионного вознаграждения Лицензиара и объем функциональных возможностей Сервиса определяются по Договору в соответствии с выбранным Лицензиатом Тарифом.

1.12. «Тариф» – это условия Договора, определяющие размер оплаты лицензионного вознаграждения Лицензиара за каждую лицензию, выданную по каждому проекту. Тариф по каждому проекту определяется в предусмотренном Договором порядке и подтверждается соответствующими счетами, выставленными Лицензиаром и оплаченными Лицензиатом по Договору.

1.13. «Техническая поддержка» – прием и рассмотрение службой технической поддержки Лицензиара обращений пользователей по любым вопросам использования сайта Лицензиара и/или Сервиса, и предоставление на них ответов и разъяснений, в том числе указаний по настройке и использованию Сервиса пользователями. Обращения пользователей принимаются службой технической поддержки Лицензиара через электронную переписку сторон исключительно на адрес электронной почты support@ringostat.com с 09:00 до 18:00 по киевскому времени ежедневно, кроме выходных дней (суббота и воскресенье) и праздничных или нерабочих дней по законодательству Республики Казахстан. Ответы и разъяснения предоставляются службой технической поддержки Лицензиара или в сроки и порядке, аналогичные указанным выше по приему обращений пользователей, или в другие сроки и порядке, согласованные с пользователем, по обращению которого они предоставляются.

1.14. «Электронная переписка Сторон» – отправление любой из Сторон другой Стороне в предусмотренных Договором случаях электронных сообщений и/или документов (файлов) в электронном виде, через определенные Договором и/или Сайтом Лицензиара (в частности, выполненными Лицензиатом настройками Личного кабинета и/или данными, указанными Лицензиатом при регистрации и/или в Личном кабинете), адреса электронной почты (e-mail) Сторон или их сотрудников и/или представителей, и/или через интерфейс и функциональные возможности или Личный кабинет, или Интернет-сервисы «Google Docs» (https://docs.google.com/), «Google Drive» (https://drive.google.com/), к документам или таблицам любой из Сторон другой Стороне может быть предоставлен доступ через адреса электронной почты, определенные в указанном выше порядке.

Любые из указанных выше терминов могут использоваться в Договоре с большой или с маленькой буквы, в соответствующем падеже и числе в зависимости от контекста. Другие термины, употребляемые в Договоре, имеют значение и содержание в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан и обычаями делового оборота в соответствующей сфере.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. Лицензиар предоставляет Лицензиату за плату согласно Тарифа Лицензию на право использования Сервиса для соответствующего Проекта, а также дает разрешение на использование Сайта Лицензиара, расположенного в сети Интернет по адресу: https://ringostat.com/ (далее - «Сайт Лицензиара"), в порядке и на условиях, определенных Договором.

2.2. По Договору и/или любой из выданных в соответствии с Договором Лицензий Лицензиар предоставляет Лицензиату неисключительные права и разрешение использовать соответственно Сайт Лицензиара и/или Сервис, в предусмотренных Договором порядке и способами в пределах соответствующего объема функциональных возможностей сайта Лицензиара и/или Сервиса, на территории Республики Казахстан, в течение срока действия Договора и/или Лицензии, без права выдачи сублицензии и/или передачи третьим лицам доступов к недоступным в общем порядке разделам сайта Лицензиара (в том числе Личному кабинету) и/ или Сервису.

2.3. Права Лицензиата, возникающие на основании договора и/или Лицензии по использованию Сайта Лицензиара и/или Сервиса, также распространяются на любые изменения, обновления и дополнения на протяжении срока действия Договора и/или Лицензии соответственно тех функциональных возможностей сайта Лицензиара и/или Сервиса, которые к моменту такого изменения, обновления, дополнения уже были предусмотрены Договором и/или Лицензии и доступны Лицензиату. Новые, ранее не предусмотренные функциональные возможности сайта Лицензиара и/или Сервиса становятся доступными Лицензиату только на усмотрение и по дополнительному соглашению Лицензиара и/или при условии получения Лицензиатом новой лицензии.

2.4. Лицензиат получает указанные выше разрешение и права использования Сайта Лицензиара с момента акцепта Договора.

3. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ, СРОК ДЕЙСТВИЯ ЛИЦЕНЗИИ

3.1. Порядок получения Лицензии следующий:

3.1.1. Лицензиат регистрируется на Сайте Лицензиара:

3.1.1.1. предоставляет Лицензиару достоверную, актуальную и полную информацию о себе по вопросам, которые предлагаются в регистрационной карточке (форме);

3.1.1.2. подтверждает указанные в соответствующей регистрационной карточке (форме) ведомости путем перехода в Личный кабинет по ссылке, отправленной Лицензиаром на указанный в такой карточке (форме) адрес электронной почты Лицензиата;

3.1.1.3. самостоятельно выбирает и присваивает в Личном кабинете пароль к аккаунту Лицензиата, при условии соответствия такого пароля требованиям к нему (длина, допустимые символы и тому подобное), установленным Лицензиаром;

3.1.2. Лицензиар по факту завершения регистрации создает аккаунт Лицензиата и предоставляет Лицензиату полный доступ к Личному кабинету;

3.1.3. Лицензиат через Личный кабинет выбирает Тариф;

3.1.4. Лицензиат через Личный кабинет создает Проект:

3.1.4.1. указывает основные параметры (настройки Проекта);

3.1.4.2. определяет каналы трафика;

3.1.4.3. создает схемы переадресации;

3.1.4.4. настраивает номера;

3.1.4.5. настраивает подмену (в том числе осуществляет установку на сайте Лицензиата соответствующих скриптов).

3.1.5. Лицензиат в предусмотренные Договором сроки и порядке осуществляет первую оплату Лицензиару лицензионного вознаграждения за получение Лицензии для Проекта в соответствии с выбранным Тарифом.

3.2. С момента осуществления Лицензиатом в предусмотренные Договором сроки и порядке первой оплаты лицензионного вознаграждения за получение Лицензии для Проекта, соответствующая Лицензия считается выданной Лицензиаром Лицензиату.

3.3. Срок действия Лицензии для Проекта включает в себя пробный период, который длится 14 (четырнадцать) календарных дней с момента создания Проекта, для которого выдается такая Лицензия, и общий период, который длится с момента осуществления Лицензиатом первой оплаты лицензионного вознаграждения и на протяжении того количества календарных месяцев, за которые была осуществлена такая первая оплата. Если первая оплата лицензионного вознаграждения осуществляется после окончания пробного периода, использование Сервиса приостанавливается на время до момента осуществления соответствующей первой оплаты лицензионного вознаграждения, а такой срок приостановления не входит в срок действия Лицензии.

3.4. Срок действия Лицензии для Проекта может быть продлен на дополнительный период использования Сервиса, который не может быть меньше 1 (одного) календарного месяца, при условии осуществления в предусмотренные Договором сроки и порядке соответствующей оплаты лицензионного вознаграждения за продление действия такой Лицензии.

3.5. Неиспользование и/или не в полном объеме использование Лицензиатом функциональных возможностей Сервиса и/или Сайта Лицензиара не приводит к приостановлению и/или продлению срока действия Лицензии, а также не является основанием для возврата лицензионного вознаграждения, оплаченного за получение или продление срока действия такой Лицензии, а также не является основанием для зачисления такой оплаты в качестве оплаты за получение или продление срока действия другой Лицензии по другому Проекту.

3.6. Получение Лицензии для любого последующего за первым Проекта происходит в порядке, определенном п.3.1.3., 3.1.4., 3.1.5. Договора.

3.7. Смена выбранного Тарифа на протяжении срока действия Лицензии для Проекта возможна только по дополнительному соглашению Сторон.

4. УСЛОВИЯ ЛИЦЕНЗИИ, СПОСОБ И ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ САЙТА ЛИЦЕНЗИАРА И СЕРВИСА

4.1. По каждой Лицензии, которая выдана Лицензиаром Лицензиату в соответствии с Договором, предоставляются разрешение и право использования Сервиса, которые ограничиваются следующим способом использования Сервиса: через Интернет по адресу сайта Лицензиара через аккаунт Лицензиата, как сервисом удаленного самообслуживания, в пределах целевого назначения и доступных функциональных возможностей Сервиса и в соответствии с условиями Договора, Лицензии, а также инструкций, правил и указаний по настройке и использованию Сервиса, содержащихся на Сайте Лицензиара и/или в разъяснениях службы технической поддержки Лицензиара, предоставленных Лицензиату по его обращению в установленном Договором порядке технической поддержкой, с возможностью подключения (настройкой) и/или воспроизведением (копированием) Сервиса на неограниченном количестве компьютеров пользователей только в той части Сервиса, воспроизведение (копирование) которой является необходимым для использования доступных пользователю функциональных возможностей Сервиса.

4.2.   Лицензиат уверяет, что он понимает и подтверждает свое согласие с тем, что:

4.2.1 акцепт Договора и/или выдача Лицензии не приводит к передаче Лицензиату и/или пользователю каких-либо исключительных прав интеллектуальной собственности на Сервис и/или Сайт Лицензиара в целом или в любой их части (в том числе аккаунта Лицензиата и/или Личного кабинета), а также не означает приобретение Лицензиатом и/или пользователем Сервиса и/или Сайта Лицензиара в собственность или получение Лицензиатом и/или пользователем каких-либо имущественных прав (в том числе пользование, владение и/или распоряжения) на Сервис и/или сайт Лицензиара и/или вещей, нематериальных благ (в том числе информации), в которых выражен или содержится Сервис и/или сайт Лицензиара в целом или в любой их части (разделе). Стороны подтверждают, что право, которое было передано, исключает право или возможность Лицензиата продать или осуществить отчуждение иным образом Сервиса и/или Сайта Лицензиара любому третьему лицу, а также исключает возможность Лицензиата иным образом передать Сервис и/или Сайт Лицензиара в распоряжение или собственность третьему лицу;

4.2.2 использование Лицензиатом и/или пользователем контента, а также каких-либо элементов дизайна, текста, графических изображений, иллюстраций, видео, компьютерных программ, баз данных, музыки, звука и других объектов права интеллектуальной собственности, доступных Лицензиату и/или пользователю через Сайт Лицензиара и/или Сервис, возможно только в рамках предоставленных функциональных возможностей сайта Лицензиара и/или Сервиса. Их использование любым другим способом (в том числе воспроизведение, копирование, переработка, распространение на любых основаниях, отображение во фрейме и т.д.) допускается только по предварительному разрешению лица, имеющего исключительное право разрешать использование такого объекта права интеллектуальной собственности, а в случае их использования Лицензиатом и/или пользователем в личных некоммерческих целях - при условии сохранения всех знаков охраны авторского права и/или смежных прав, знаков для товаров и услуг (торговых марок), других уведомлений об авторстве, сохранения имени (или псевдонима) автора и/или наименование лица, имеющего исключительное право разрешать использование такого объекта права интеллектуальной собственности, в неизменном виде, сохранении соответствующего объекта права интеллектуальной собственности в неизменном виде, кроме случаев, прямо предусмотренных требованиями законодательства Республики Казахстан и или другими условиями Договора и/или Лицензии;

4.2.3. за исключением использования в объемах и способами, прямо предусмотренными условиями Договора и/или Лицензии или требованиями законодательства Республики Казахстан, Лицензиат и/или пользователь не имеет права изменять (модифицировать), декомпилировать, дизассемблировать, дешифровать и производить другие действия с объектным кодом сайта Лицензиара и/или Сервиса, целью которых является получение информации о реализации алгоритмов, используемых на Сайте Лицензиара и/или в Сервисе, создавать производные произведения (компьютерные Сервисы) с использованием Сайта Лицензиара и/или Сервиса, а также осуществлять (разрешать осуществлять) иное использование недоступных в общем порядке частей (разделов) сайта Лицензиара (в том числе Личного кабинета) и/или Сервиса без письменного согласия Лицензиара;

4.2.4.Лицензиат и/или пользователь не имеет право воспроизводить и распространять Сервис (в том числе в личных целях или в целях обучения) в составе сборников программных продуктов (компьютерных программ), без письменного согласия Лицензиара;

4.2.5.использование Сайта Лицензиара и/или Сервиса должно осуществляться под наименованием «RINGOSTAT». Лицензиат и/или пользователь не имеет право изменять наименование сайта Лицензиара и/или Сервиса, удалить знак охраны авторского права или другие сведения о лице, которое имеет исключительное право разрешать использование такого объекта права интеллектуальной собственности;

4.2.6.использование функциональных возможностей сайта Лицензиара и/или Сервиса возможно только при наличии доступа Лицензиата и/или пользователя к сети Интернет, а по Программе также и к телекоммуникационным услугам телефонной связи по SIP-протоколу. Лицензиат и/или пользователь самостоятельно получает и оплачивает такой доступ на условиях и по тарифам своего оператора телекоммуникационных услуг и/или провайдера телекоммуникационных услуг доступа к сети Интернет. В случае предоставления на Сайте Лицензиара и/или в Сервисе функциональных возможностей для получения и/или использования Лицензиатом доступа Лицензиара и/или третьих лиц к телекоммуникационным услугам телефонной связи, условия получения и оплаты Лицензиатом такого доступа не является предметом договора и определяются по отдельному согласованию Сторон. Корректная работа и использование Личного кабинета Лицензиата возможно только при использовании Лицензиатом браузера Google Chrome, также возможно использование и других браузеров на усмотрение Лицензиата, однако в таком случае Лицензиар не несет ответственность за корректную работу всех функциональных возможностей Личного кабинета Лицензиата.

4.2.7.Лицензиат и/или пользователь самостоятельно несет ответственность перед третьими лицами за свои действия, связанные с использованием сайта Лицензиара и/или Сервиса, в том числе если такие действия приведут к нарушению прав и законных интересов третьих лиц, а также за соблюдение законодательства Республики Казахстан при использовании Сервиса и/или сайта Лицензиара. В частности, использование некоторых из функциональных возможностей сайта Лицензиара и/или Сервиса предусматривает запись, хранение на веб-сервере Лицензиара и воспроизведение (копирование) Лицензиатом данных о содержании голосовых сообщений и/или телефонных переговоров, проведенных во время входящего, исходящего или переадресованных звонков с использованием любого из телефонных номеров, указанных в выполненных Лицензиатом или пользователем настройках Сервиса. Лицензиар осуществляет запись и хранение, обработку таких данных исключительно с помощью полностью автоматизированных алгоритмов, работающих без участия человека, и не использует содержание таких данных в личных целях и/или целях третьих лиц. В связи с этим Лицензиат уведомлен и согласен с тем, что он самостоятельно обеспечивает предупреждение любых лиц, создающих такие голосовые сообщения и/или участвующих в таких телефонных переговорах, о возможности записи, хранения и использования таких данных, а также, что Лицензиат самостоятельно обеспечивает и, при необходимости, подтверждает должным образом наличие такого предупреждения и/или согласия соответствующих лиц, создающих такие голосовые сообщения и/или участвующих в таких телефонных переговорах, на указанную запись, хранение, обработку и воспроизведение (копирование) таких данных. В случае отсутствия у Лицензиата возможности обеспечить указанные предупреждения и/или получение согласия соответствующих лиц, он обязан самостоятельно отключить в настройках использования Сервиса функцию «запись разговоров».

4.2.8.права использования по Договору и/или Лицензии сайта Лицензиара и/или Сервиса передаются на условиях «как есть» («as is»). Лицензиар не дает никаких гарантий в отношении безошибочной и бесперебойной работы сайта Лицензиара и/или Сервиса, отдельных их компонентов и/или функциональных возможностей, соответствия Сайта Лицензиара и/или Сервиса конкретным целям и ожиданиям Лицензиата и/или пользователя, а также не предоставляет никаких иных гарантий , прямо не указанных в Договоре.

4.2.9.Лицензиар не несет ответственность за любые прямые или косвенные последствия какого-либо использования или невозможности использования сайта Лицензиара и/или Сервиса и/или убытки, причиненные Лицензиату  и/или пользователю и/или третьим лицам в результате любого использования, неиспользования или невозможности использования сайта Лицензиара и/или Сервиса, отдельных их компонентов и/или функциональных возможностей, в том числе за возможные ошибки или сбои в работе сайта Лицензиара и/или Сервиса, за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

4.3. Используя Сайт Лицензиара и/или Сервис, Лицензиат подтверждает свое полное и безусловное согласие со всеми условиями Договора и/или полученной Лицензии, а также подтверждает наличие такого согласия от любого из других пользователей, которым Лицензиат предоставил доступ к использованию недоступных в общем порядке частей (разделов) сайта Лицензиара (в том числе Личного кабинета) и/или Сервиса по Договору. Если Лицензиат или пользователь не принимает условия договора и/или полученной Лицензии в полном объеме, Лицензиат и/или такой пользователь не имеет права использовать недоступные в общем порядке части (разделы) сайта Лицензиара (в том числе Личный кабинет) и/или Сервис с какой-либо целью. Использование сайта Лицензиара и/или Сервиса с нарушением (невыполнением) какого-либо условия Договора, а также Сервиса без Лицензии (в том числе после окончания срока действия и/или прекращения (аннулирования) Лицензии) запрещено.

4.3.1.В случае выявления Лицензиаром совершения Лицензиатом и/или пользователями нарушений Договора, в том числе относительно способа и порядка использования Сайта Лицензиара и/или Сервиса, Лицензиар имеет право частично или полностью приостановить доступ Лицензиата и/или любого из пользователей к Сайту Лицензиара и/или Сервиса до момента прекращения такого нарушения и исправления его последствий или восстановления нормального состояния, предшествовавшего такому нарушению, а в случае невозможности этого - прекратить (отменить) Лицензию, а также расторгнуть Договор.

4.3.2.Указанное выше приостановление доступа и/или прекращение (аннулирование) Лицензии происходит с момента уведомления об этом Лицензиата автоматически, в порядке обеспечения выполнения обязательств Лицензиата по Договору и оперативно-хозяйственной санкции к Лицензиату, с помощью программно-технических средств Лицензиара, с использованием которых предоставляется доступ к Сайту Лицензиара и/или Сервису. Лицензиар осознает и принимает все риски, которые возникают в результате этого.

4.4. В течение срока действия Договора Лицензиар обеспечивает техническую поддержку использования Лицензиатом сайта Лицензиара и/или Сервиса при условии, что обращение в службу технической поддержки Лицензиара поступило от пользователя в предусмотренном Договором порядке и сроки, а также с указанием пользователем по требованию Лицензиара идентификатора аккаунта, проекта и/или других данных, подтверждающих право доступа пользователя к Сервису и определенному набору его функциональных возможностей.

5. ЦЕНА ДОГОВОРА, ЛИЦЕНЗИОННОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ И РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ

5.1. Цена Договора равна сумме лицензионных вознаграждений, полученных Лицензиаром в течение срока действия Договора по всем выданным в соответствии с Договором Лицензиям.

5.2. Размер лицензионного вознаграждения по каждой из выданных по Договору Лицензий определяется в соответствии с выбранным Лицензиатом на Сайте Лицензиара Тарифом для соответствующего проекта и включает в себя лицензионное вознаграждение за полученное по договору право использования Сайта Лицензиара.

5.3. Оплата лицензионного вознаграждения по каждой из выданных по Договору Лицензий осуществляется Лицензиатом в такие сроки и в следующем порядке:

5.3.1. первая оплата за выдачу Лицензии для соответствующего проекта согласно выбранному Лицензиатом в Личном кабинете Тарифу и количеству календарных месяцев общего периода срока действия Лицензии - в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения в установленном Договором порядке счета на первую оплату;

5.3.2. каждая последующая оплата за продление срока действия Лицензии для соответствующего проекта и количества календарных месяцев дополнительного периода срока действия Лицензии - в течение 3 (трех) рабочих дней с момента запроса и получения в установленном Договором порядке счета на каждую такую ​​оплату, но не позднее, чем за три рабочих дня до окончания срока действия соответствующей Лицензии.

5.3.3. Счет по каждой оплате лицензионного вознаграждения запрашивается Лицензиатом и выставляется (выписывается и предоставляется) Лицензиаром через электронную переписку сторон в течение 5 (пяти) рабочих дней.

5.4. Оплата лицензионного вознаграждения осуществляется Лицензиатом или другим лицом, на которое Лицензиатом возложено исполнение такой обязанности в порядке безналичного перевода денежных средств в национальной валюте Республики Казахстан - тенге на текущий банковский счет Лицензиара, с обязательным указанием в расчетных документах, которые оформляются для такой оплаты, данных о Договоре (его наименование, номер и дата) и счета (номер и дата), на основании которых осуществляется оплата.

5.4.1 Оплата лицензионного вознаграждения также может быть осуществлена ​​Лицензиатом (в том числе Лицензиатом - физическим лицом) любым другим способом и с помощью других платежных систем, указанных на Сайте Лицензиара.

5.5. Оплата считается совершенной с момента зачисления денежных средств на текущий счет Лицензиара. Подтверждением для Лицензиата указанного события являются данные статистики оплат, доступные в Личном кабинете.

5.6. Оплата лицензионного вознаграждения может осуществляться путем регулярных автоматических переводов денежных средств в пользу Лицензиара с банковских карт Лицензиата (далее - «Повторные платежи»). Лицензиат гарантирует, что он является владельцем банковской карты, осознанно, корректно и полностью вводит все необходимые реквизиты банковской карты при оплате.

5.6.1.С банковской карты будут осуществляться переводы денежных средств в сроки и размерах, необходимых для надлежащего выполнения обязательств Лицензиата по Договору. В случае недостаточного количества средств на счете банковской карты Лицензиата для осуществления перевода, Лицензиар вправе повторять запрос на списание с банковской карты денежных средств.

5.6.2.Функциональная возможность Сервиса «Повторные платежи» в Личном кабинете Лицензиата активирована автоматически.

5.6.3.Отключение (отказ) Лицензиата от функциональной возможности Сервиса «Повторные платежи» происходит в следующем порядке: в «Личном кабинете» Лицензиат выбирает раздел «Средства», подраздел «Методы оплаты» и пункт «Повторные платежи» отключает переключатель и нажимает «Сохранить». При этом денежные средства, переведенные с банковской карты до отключению (отказа) Лицензиата от повторных платежей, Лицензиату не возвращаются.

5.6.4.Лицензиар не несет ответственность за неработоспособность и/или временной неработоспособность функциональной возможности Сервиса «Повторные платежи». Лицензиат самостоятельно контролирует выполнение своего обязательства по уплате по Договору. При неработоспособности и/или временной неработоспособности функциональной возможности Сервиса «Повторные платежи» Лицензиат обязан использовать другие средства оплаты по Договору.

5.7. По факту оплаты, Стороны подписывают Акт приема-передачи датой оплаты лицензионного вознаграждения (далее - «Акт») в следующем порядке и сроки:

5.7.1.Лицензиар в течение 7 (семи) рабочих дней по истечении оплаченного календарного месяца срока действия Лицензии для соответствующего Проекта составляет и отправляет Лицензиату через электронную почту Акт, а Лицензиат в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня его получения распечатывает такой Акт в двух оригинальных экземплярах без каких-либо изменений, заверяет их со своей стороны подписью, печатью (при наличии) и отправляет на почтовый адрес Лицензиара или передает ему два экземпляра оригинала заверенного со стороны Лицензиата Акта, а также его копию (скан- или фотокопию) отправляет Лицензиару через электронную почту, либо в тот же срок отправляет или передает Лицензиару письменную претензию с обоснованными замечаниями и возражениями касательно предоставленной лицензии, предусмотренной таким Актом.

5.7.2. При наличии обоснованных замечаний и возражений Лицензиата по предоставленной лицензии ответственность Лицензиара ограничивается исправлением последним за собственные средства таких замечаний и предоставления им Лицензии в полном объеме и в сроки, согласованные Сторонами через электронную переписку сторон, с повторением определенной Договором процедуры подписания Акта, а в случае, если по усмотрению Лицензиара это невозможно или нецелесообразно, - возмещением убытков Лицензиата в размере исключительно лицензионного вознаграждения, полученного Лицензиаром по такой Лицензии согласно такого Акта.

5.7.3. Заверенные со стороны Лицензиата экземпляры Акта, отправленные или переданные им Лицензиару в предусмотренные п.5.7.1. Договора сроки и порядке, Лицензиар заверяет со своей стороны подписью, печатью (при наличии) и возвращает (отправляет или передает) Лицензиату один из оригинальных экземпляров заверенного Сторонами Акта.

5.7.4. В случае нарушения Лицензиатом определенных п.5.7.1. Договора сроков и/или порядка направления или передачи удостоверенного со стороны Лицензиата Акта или претензии Лицензиата, а также в случае безосновательного отказа и/или предоставления Лицензиатом претензии по необоснованными замечаниями и возражениями относительно принятия лицензии, предусмотренной соответствующим Актом, такой Акт может быть подписан Лицензиаром в одностороннем порядке с указанием об этом в нем, а соответствующая Лицензия, предусмотрена таким актом, с момента одностороннего подписания Акта Лицензиаром считается надлежащим образом предоставленной. Акт, подписанный Лицензиаром в одностороннем порядке, может быть признан судом недействительным лишь в случае, если мотивы отказа Лицензиата от подписания Акта признаны судом обоснованными. При этом Стороны достигли согласия считать необоснованными такие замечания и возражения относительно принятия Лицензии, предусмотренной соответствующим Актом, которые: или не касаются сути обязательств Лицензиара по Договору и/или не подтверждены его условиями; или касаются тех обязательств Лицензиара по Договору, которые невозможно было выполнить должным образом из-за нарушения Лицензиатом условий Договора и/или из-за наличия обстоятельств, предусмотренных п.4.2.9., 6.2., 7.1. Договора; или полностью или частично повторяют ранее заявленные Лицензиатом и исправленные Лицензиаром замечания и возражения и/или могли быть заявлены Лицензиатом вместе с такими ранее заявленными и исправленными замечаниями и возражениями.

5.7.5. Стороны достигли согласия, что в соответствии с Законом Республики Казахстан «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности» первичные учетные документы, составленные и предоставленные какой-либо из Сторон в электронной форме при условии наличия обязательных реквизитов, являются составленными в виде электронного документа, электронной подписью в котором в том числе признается собственноручная подпись, воспроизведенная электронно-механическими средствами, при условии, что данные электронные документы отправлены и получены через определенные согласно Договору адреса электронной почты, доступ к которым имеют лишь уполномоченные представители каждой или соответствующей Стороны. При этом каждая из Сторон до момента получения соответствующего первичного учетного документа, составленного на бумажном носителе, признает такой первичный учетный документ, составленный в электронном виде, надлежащим подтверждением осуществления операции, возникновения события и основанием для их бухгалтерского учета.

5.7.6. Стороны достигли согласия, что любая электронная переписка Сторон относительно счетов и актов и/или предусмотренном Договором порядке их подписания, осуществляется Сторонами через адреса электронной почты для первичных документов, предусмотренные Договором для каждой из Сторон.

5.8. Любые дополнительные расчеты (платежи) между Сторонами, в том числе в целях возмещения затрат на использование одной из Сторон доступа другой Стороны и/или третьего лица к телекоммуникационным услугам (использование номерного ресурса (абонентских номеров), использование каналов связи для переадресации трафика голосовых сообщений и/или телефонных переговоров), осуществляются на условиях, определенных по дополнительному соглашению Сторон и не входят в состав лицензионного вознаграждения и обязательств Сторон по Договору.

5.9. Заключая Договор, Лицензиат соглашается, что тариф и/или условия о размере лицензионного вознаграждения по Лицензии, которые предоставлены или которые будут предоставляться по договору, могут быть отменены или изменены без необходимости дополнительных договоренностей Сторон и без дополнительного заключения Сторонами соглашений о внесении изменений, в случае, если такие изменения происходят и вступают в силу для Сторон на следующих условиях и в следующем порядке:

5.9.1. Лицензиар через электронную переписку сторон уведомляет Лицензиата о таких изменениях, с предоставлением последнему возможности ознакомиться с Тарифами и/или условиями о размере лицензионного вознаграждения по Лицензии в новой редакции на Сайте Лицензиара за 30 (тридцать) календарных дней до даты вступления в силу соответствующих изменений;

5.9.2. Лицензиат при несогласии с такими изменениями обязан письменно уведомить об этом Лицензиара до даты вступления в силу таких изменений в предусмотренные Договором сроки и порядке. Получение Лицензиаром уведомления Лицензиата о несогласии с изменением Тарифа и/или условий относительно размера лицензионного вознаграждения по Лицензии считается инициированием Лицензиатом предусмотренной Договором процедуры прекращения Договора и/или прекращения Лицензий, по которым происходят соответствующие изменения Тарифа и/или условий относительно размера лицензионного вознаграждения;

5.9.3. Тариф и/или условия о размере лицензионного вознаграждения по Лицензии в новой редакции считаются принятыми Лицензиатом, а Договор действует с учетом соответствующих изменений в случае: либо неполучения Лицензиаром до даты вступления в силу таких изменений уведомления от Лицензиата о несогласии с такими изменениями, или в случае продолжения использования Сервиса Лицензиатом после вступления в силу таких изменений или в случае получения Лицензии или продлении срока действия Лицензии в предусмотренном Договором порядке и в соответствии с новой редакцией Тарифа и/или условий относительно размера лицензионного вознаграждения по такой Лицензии.

5.10. Лицензиат имеет право в одностороннем порядке отказаться от Лицензии на право использования Сервиса путем отправки по электронной почте Лицензиара мотивированного уведомления об отказе от лицензии с требованием возврата уплаченного лицензионного вознаграждения в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

5.11. Лицензиар рассматривает уведомление Лицензиата о возврате уплаченного лицензионного вознаграждения в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента поступления сообщения на электронный адрес Лицензиара. По итогам рассмотрения Лицензиар принимает одно из следующих решений: 1) о несогласии с уведомлением и об отказе в возврате средств, или 2) о согласии с уведомлением и об удовлетворении требования о возврате средств.

5.12. В случае принятия решения Лицензиаром о возврате денежных средств, денежные средства возвращаются Лицензиату путем их зачисления на счет Лицензиата в платежных системах (по согласованию с Лицензиатом) в течение 45 (сорока пяти) рабочих дней с момента получения требования от Лицензиата и после подписания Сторонами Акта сверки. Денежная сумма, подлежащая возврату, рассчитывается по следующей формуле: Σвоз = Д х (Тмес х К) / 30,4 - (Тобщ х 30%), где Σвоз - сумма возврата; Д - количество дней срока действия Лицензии, оставшихся по проекту до даты «Активный до» в Личном кабинете; Тмес - стоимость тарифа в месяц; К - коэффициент скидки (если она была); 30,4 - среднее количество дней в месяце (универсальное число); Тобщ - общая стоимость Тарифа, который был оплачен; 30% - фактические расходы Лицензиара.

5.13. Сторонами безоговорочно принимается, что окончательное решение о возврате денежных средств остается в каждом конкретном случае на усмотрение Лицензиара.

5.14. В случае, если Лицензиат не использовал переданную Лицензиаром Лицензию в течение срока ее действия, но не сообщил Лицензиару об отказе от Лицензии, обязанность Лицензиара по передаче неисключительного права (Лицензии) считается в полном объеме выполненной, а возврат уплаченного Лицензиатом лицензионного вознаграждения не производится.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору в соответствии с Договором.

6.2. Лицензиат соглашается с тем, что для использования Сервиса и/или сайта Лицензиара необходимо использовать программное обеспечение (веб-браузеры, операционные системы и т.д.) и оборудование (персональные компьютеры, сетевое оборудование, телефоны и прочее) произведенное и предоставленное третьими лицами, и Лицензиар не несет ответственности за качество их работы и их пригодность для использования Сервиса и/или Сайта Лицензиара.

6.3. Лицензиар не несет ответственности за любые действия Лицензиата и/или пользователей, связанные с использованием Сервиса и/или Cайта Лицензиара, в том числе за любые вызванные этим нарушения прав и интересов третьих лиц и/или требований законодательства, применяемого в отношении таких третьих лиц или использования Сайта Лицензиара и/или Сервиса пользователями.

6.4. Лицензиар возмещает Лицензиату исключительно реальные документально подтвержденные Лицензиатом убытки, причиненные нарушением Договора по вине Лицензиара, в объеме и в размере, который не может превышать размер оплаты лицензионного вознаграждения, проведенного Лицензиатом за последний календарный месяц срока действия Лицензии, по которой в течение такого календарного месяца произошло такое нарушение Договора по вине Лицензиара.

6.5. Стороны достигли согласия, что любые обязательства по возмещению Лицензиаром любого ущерба, неустойки, компенсации или других штрафных (финансовых) санкций, индексаций и процентов - в полном размере, вместе или каждый в отдельности, - которые будут подлежать выплате Лицензиату в связи или вследствие нарушения Договора по вине Лицензиара, могут быть прекращены путем передачи Лицензиату отступного в виде выплаты Лицензиаром Лицензиату денежной суммы в размере оплаты лицензионного вознаграждения, проведенной Лицензиатом за последний календарный месяц срока действия Лицензии, по которой в течение такого календарного месяца произошло такое нарушение Договора по вине Лицензиара, в связи с которыми у Лицензиара возникли указанные обязательства, которые прекращаются.

6.5.1.Передача указанного выше отступного не требует какой-либо дополнительной согласия Сторон и осуществляется Лицензиаром в течение 3 (трех) рабочих дней с момента уведомления Лицензиаром Лицензиата о передаче отступного по Договору, но в любом случае не позднее 45 (сорока пяти) рабочих дней с момента получения Лицензиаром соответствующего требования Лицензиата по возмещению Лицензиаром любого ущерба, неустойки, компенсации или других штрафных (финансовых) санкций, индексаций и процентов, путем оплаты определенной согласно договору денежной суммы на текущий счет Лицензиата или внесением ее в депозит нотариусу (нотариальной конторы) для передачи ее Лицензиату.

6.5.2.Передачей указанного выше отступного также прекращается и Лицензия, по которой произошло нарушение Договора по вине Лицензиата, в связи с которым у Лицензиара возникли указанные выше обязательства по возмещению Лицензиатом любого ущерба, неустойки, компенсации или других штрафных (финансовых) санкций , индексаций и процентов.

6.5.3.Выполнение обязательств по Договору за счет Лицензиара не допускается.

6.6. В случае нарушения Лицензиатом своих обязательств п.5.3. Договора и при условии, что Лицензиар не осуществляет предусмотренное Договором приостановление доступа и/или прекращение (аннулирование) Лицензии, по которой произошло соответствующее нарушение Лицензиата, Лицензиат обязуется по требованию Лицензиара уплатить последнему пеню в размере 1 % за каждый день просрочки оплаты лицензионного вознаграждения по каждой из выданных по договору Лицензий.

6.7. При использовании Лицензиатом Сервиса и/или Сайта Лицензиара с нарушением Договора, он обязуется по требованию Лицензиара возместить все документально подтвержденные Лицензиаром убытки, причиненные нарушением Договора по вине Лицензиата, в полном объеме и размере, определенном согласно действующему законодательству Республики Казахстан.

6.8. Лицензиар гарантирует, что ему принадлежат имущественные права интеллектуальной собственности на Сервис в объеме, необходимом для заключения и надлежащего исполнения настоящего Договора и что такие действия не нарушают прав третьих лиц.

6.9. Стороны достигли согласия, что любые претензии и/или другие требования Лицензиата относительно невыполнения, ненадлежащего выполнения Лицензиаром своих обязательств по Договору и/или ответственности по Договору предоставляются Лицензиатом и принимаются Лицензиаром к рассмотрению в случае их предоставления Лицензиатом в письменной форме по адресу для переписки, указанному в Договоре. При этом срок рассмотрения и ответ Лицензиара по результатам рассмотрения указанных претензий или иных требований Лицензиата составляет 5 (пять) рабочих дней с момента их получения Лицензиаром в указанном выше порядке.

7. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

7.1. Любая из Сторон освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, если ею будет доказано, что такое неисполнение или ненадлежащее исполнение связано с действием обстоятельств непреодолимой силы - форс-мажорных обстоятельств.

7.2. Под форс-мажорными обстоятельствами Стороны понимают чрезвычайные обстоятельства, возникновение, существование, прекращение которых не зависит от воли Стороны, и негативное влияние которых на исполнение обязательств по Договору и/или обязательства по законодательным и другим нормативным актам невозможно было ограничить и/или предупредить, а именно: угроза войны, вооруженный конфликт или серьезная угроза такого конфликта, включая, но не ограничиваясь враждебными атаками, блокадами, военным эмбарго, действия иностранного врага, всеобщая воинская мобилизация, военные действия, объявленная и необъявленная война, действия общественного врага, возмущения, акты терроризма, диверсии, беспорядки, вторжения, блокада, революция, мятеж, восстание, массовые беспорядки, введение комендантского часа, экспроприация, принудительное изъятие, захват предприятий, реквизиция, общественная демонстрация, блокада, забастовка, авария, отключение электроэнергии, повреждения телекоммуникационных сетей, действие или влияние действия вредоносных программ для электронно-вычислительных машин, противоправные действия третьих лиц, пожар, взрыв, длительные перерывы в работе транспорта, регламентированные условиями соответствующих решений и актами государственных органов власти, эмбарго, запрет (ограничение) экспорт/импорта, расчетов (платежей) и т.д., а также вызванные исключительными погодными условиями и стихийными бедствиями, а именно: эпидемия, сильный шторм, циклон, ураган, торнадо, ураган, наводнение, нагромождение снега, гололед, град, заморозки, землетрясение, молния, пожар, засуха, проседание и оползень, другие стихийные бедствия и тому подобное.

7.3. Сторона, подвергшаяся действиям форс-мажорных обстоятельств и вследствие этого была лишена возможности должным образом выполнять свои обязательства по Договору, должна немедленно, но в любом случае не позднее трех следующих рабочих дней, уведомить другую Сторону. Не информирование или несвоевременное информирование о действии форс-мажорных обстоятельств, а также отсутствие или несвоевременность их надлежащего документального подтверждения лишает соответствующую Сторону права ссылаться на их действие.

7.4. Возникновение форс-мажорных обстоятельств в момент нарушения исполнения Стороной своих обязательств по Договору лишает Сторону права ссылаться на эти обстоятельства, как на основание для освобождения от ответственности по Договору за такие нарушения.

7.5. Действие форс-мажорных обстоятельств должно быть подтверждено документами, выданными компетентными юридическими лицами частного или публичного права Республики Казахстан, международными организациями или уполномоченными представителями третьих лиц, повлекших возникновение форс-мажора, или документом, предоставленным Национальной палатой предпринимателей, которая ссылается на их действие. Такое документальное подтверждение должно быть предоставлено другой Стороне не позднее 7 (семи) рабочих дней с момента начала действия (влияния) форс-мажорных обстоятельств, если иной срок оформления соответствующего документа не определен лицом, выдающим такой документ.

7.6. Сроки исполнения обязательств Сторон по Договору продлеваются на срок действия форс-мажорных обстоятельств. В случае продолжительности форс-мажорных обстоятельств более 30 (тридцати) календарных дней, каждая из Сторон имеет право отказаться от договора в предусмотренном им порядке без возмещения убытков и расходов другой Стороне.

8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

8.1. Если иное не предусмотрено дополнительным соглашением Сторон, достигнутым через электронную переписку Сторон, Лицензиат путем акцепта Договора предоставляет Лицензиару свое однозначное согласие (разрешение) на:

8.1.1. размещение на Сайте Лицензиара в разделе «Клиенты» информации о Лицензиате (в частности, фирменном наименовании, коммерческом обозначении, логотипе, товарном знаке и знаке обслуживания (торговой марки), права на которые принадлежат Лицензиату, краткой информации о профессиональной деятельности Лицензиата в том виде, в котором он дает такую ​​информацию о себе на Сайте Лицензиата или в Едином государственном реестре юридических лиц, индивидуальных предпринимателей);

8.1.2. использование и публикацию (распространение, воспроизведение) обезличенной информации о результатах использования Лицензиатом Сервиса и/или Сайта Лицензиара по Договору в любых кейсах (докладах, публикациях, профессиональных и других изданиях, средствах массовой информации и в сети Интернет) без указания относительно таких результатов каких-либо упоминаний или ссылок, которые могут однозначно идентифицировать Лицензиата и его сайт.

8.1.3. Лицензиат путем акцепта Договора предоставляет Лицензиару свое однозначное согласие (разрешение) на обработку Лицензиаром персональных данных Лицензиата, его сотрудников и/или представителей, в дальнейшем вместе или по отдельности именуемых «Владелец персональных данных», в том числе, но не исключительно, любой информации по фамилии, собственному имени, отчеству, паспортных данных, удостоверения личности, индивидуального идентификационного номера налогоплательщика, даты и места рождения, гражданства, адреса проживания, адреса регистрации, номеров стационарной, мобильной телефонной связи, адрес электронной почты, аккаунтов на любых сайтах в сети Интернет, в том числе в социальных сетях и т.д., что в дальнейшем вместе или каждый по отдельности именуется «персональные данные», с целью выполнения Лицензиаром договора и надлежащего использования сайта Лицензиара и/или Сервиса, с целью расширения круга пользователей, потребителей и контрагентов Лицензиара, и оценки влияния предоставленных лицензий и технической поддержки на деятельность Лицензиара, а также в целях соблюдения Лицензиаром требований действующего законодательства Республики Казахстан, защиты прав и интересов Лицензиара, которые могут быть нарушены в связи с установлением правоотношений между Лицензиаром и Лицензиатом.

8.2.1. Использование и распространение информации, составляющей персональные данные Владельца персональных данных, осуществляется в пределах, необходимых для обеспечения деятельности Лицензиара и/или защиты его интересов и/или необходимых для обеспечения выполнения Договора. Подписанием Договора Лицензиат утверждает, что вся предоставленная Лицензиару информация, в том числе составляющая персональные данные Владельца персональных данных, предоставлена Лицензиатом на законных основаниях и он имеет право ее использовать и распоряжаться ею и самостоятельно несет любые риски и ответственность за получение и обработку Лицензиаром персональных данных Владельца персональных данных, которая предоставлена в указанных выше целях в течение срока действия Договора.

8.2.2. Владелец персональных данных дает свое согласие на обработку персональных данных на срок, который необходим в целях обработки персональных данных, предусмотренных вышеуказанным согласием/ разрешением, однако в любом случае до момента прекращения деятельности Лицензиара или его правопреемников.

8.2.3. Кроме того, Владелец персональных данных дает свое согласие на то, что его персональные данные могут быть переданы и/или распространены и/или раскрыты (в том числе для их дальнейшей обработки и использовании) в связи с реализацией правоотношений в сфере использования Сайта Лицензиара и/или Сервиса между ним и Лицензиаром третьим лицам (в частности, сотрудникам и/или представителям Лицензиара, юридическим компаниям, новым кредиторам в случае уступки права требования по договору и т.д.).

8.2.4. Персональные данные передаются, в т.ч. путем трансграничной передачи персональных данных, распорядителям баз данных и третьим лицам, которых Лицензиар определяет самостоятельно. Владелец персональных данных соглашается с тем, что Лицензиар не обязан его уведомлять о такой передаче.

8.2.5. Владелец персональных данных дает свое согласие на то, что к его персональным данным может быть предоставлен доступ третьим лицам по их запросу, при условии предоставления указанными лицами обязательства по обеспечению исполнения требований Закона Республики Казахстан «О персональных данных  и их защите».

8.2.6. Путем заключения договора Владелец персональных данных подтверждает факт получения письменного уведомления о его правах, связанных с защитой персональных данных при их обработке, определенные ст. 24-25 Закона Республики Казахстан «О персональных данных  и их защите», цель сбора персональных данных и лиц, которым передаются его персональные данные.

8.2.7.Своей подписью под Договором Лицензиат подтверждает, что он понимает и соглашается с режимом использования информации, предусмотренным выше, а также что он надлежащим образом уведомлен о возможности включения персональных данных Владельца персональных данных, ставших или которые станут известны Лицензиару в ходе исполнения Договора, в какую-либо из баз персональных данных Лицензиара. При этом Стороны согласовали, что Лицензиат не будет иметь к Лицензиару никаких претензий в случае совершения последним какого-либо действия, указанного выше относительно персональных данных и порядке их обработки.

8.3.  Подписанием Договора Лицензиат подтверждает, что он понимает и подтверждает свое согласие с тем, что он самостоятельно в полном объеме и размере несет ответственность по закону и/или какими-либо требованиями третьих лиц по поводу обработки каких-либо персональных данных третьих лиц, которые могут произойти в результате или в ходе использования Лицензиатом и/или пользователями сайта Лицензиара и/или Сервиса, в связи с чем Лицензиат обязуется самостоятельно обеспечивать обработку и защиту таких персональных данных и законных прав и интересов третьих лиц в соответствии с действующим законодательством, которое распространяется на таких третьих лиц и обработку и защиту их персональных данных.

8.4. Лицензиат подписанием Договора свидетельствует, что он дает свое однозначное согласие на возможность аудио-фиксирования Лицензиаром любых телефонных разговоров между Сторонами, их сотрудниками и/или представителями, а также он обеспечивает наличие согласия и самостоятельно несет любые риски и ответственность за уведомление и наличие согласия своих сотрудников и/или уполномоченных представителей по указанному выше аудио-фиксированию телефонных разговоров между ними и Лицензиаром сотрудниками и/или представителями Лицензиара. Указанное аудио-фиксирование разговоров может осуществляться исключительно в целях контроля Лицензиаром выполнения Договора и имеет конфиденциальный характер, однако запись аудио-фиксирования разговоров также может быть использована в качестве доказательства в порядке, предусмотренном действующим законодательством Республики Казахстан о предоставлении доказательств в судебном процессе.

8.5. При выполнении своих обязательств по Договору каждая из Сторон в порядке и на условиях, предусмотренных Договором или дополнительным соглашением Сторон может передать информацию, составляющую коммерческую тайну, информацию с ограниченным доступом и/или персональные данные физических лиц (далее - «Информация»), другой Стороне (далее - «Получатель»), а Получатель обязуется использовать полученную Информацию в порядке и на условиях, определенных следующими условиями Договора, с соблюдением следующих требований по ее конфиденциальности:

8.5.1. Информация Стороны, которая предоставляет Информацию (далее - «Поставщик»), может быть предоставлена ​​Получателю, сотрудникам и/или представителям Получателя в устной форме или путем предоставления доступа к любым носителям, содержащим Информацию, в частности путем передачи документов, содержащих Информацию или путем передачи Информации или предоставление доступа к Информации в электронной форме. При этом отсутствие подтверждения, отметки, прямого или косвенного указания конфиденциальности Информации и/или факта ее передачи Получателю не означает отказа Поставщика или освобождения Получателя от соблюдения предусмотренных Договором обязательств по конфиденциальности такой информации.

8.5.2. Стороны достигли согласия, что конфиденциальной является любая информация: об условиях и порядке выполнения и функционировании, доступа к Программе и/или Сайту Лицензиара, в частности к Личному кабинету и любым имеющимся данным, содержащимся в нем; об условиях доступа к аккаунтам Лицензиата в системах (сервисах) веб-аналитики Google Analytics и/или Яндекс.Метрика и любая информация, содержащаяся или которая станет доступна через доступ к указанным аккаунтам (в частности, о посещении, источниках трафика, геоданных целевой аудитории сайта Лицензиата, количестве одновременных посетителей сайта Лицензиата и т.п.); статистическая и другая информация о Программе и действиях пользователя (в частности, о содержании голосовых сообщений и/или телефонных переговоров, проведенных во время входящего, исходящего или переадресованных звонков с использованием любого из телефонных номеров, указанных в выполненных Лицензиатом или пользователем настройках Сервиса, если функция «запись разговоров» была включена для Проекта, а также об источниках указанных звонков и их соотношении с количеством онлайн-заказов на Сайте Лицензиата), о хозяйственной деятельности или коммерческих проектах и процессах Лицензиата и/или его контрагентов (клиентов), которая будет необходима для заключения Договора и/или станет известна Лицензиату или его сотрудникам и/или представителям в ходе выполнения Договора о факте, условиях и порядке каких-либо расчетов по Договору; о содержании, условиях Договора, обстоятельствах его заключения, исполнения, прекращения. Кроме этого конфиденциальной является информация, составляющая коммерческую тайну и/или персональные данные, как принадлежащие Поставщику, так и принадлежащие третьим лицам, предоставившим Поставщику такую ​​информацию.

Определения и подтверждения отнесения информации к коммерческой тайне является обязанностью Поставщика на момент передачи такой информации, и в случае нарушения такой обязанности Поставщик принимает на себя любые риски, ответственность и расходы, связанные с несоблюдением конфиденциальности такой информации Получателем.

Не является конфиденциальной в понимании Договора Информация, получение которой не от Поставщика и ранее Поставщика, будет документально подтверждено Получателем, а также информация, конфиденциальность которой прекращена вследствие ее распространения без распространения на Получателя такой Информации требований по ее конфиденциальности, в том числе путем публичного раскрытия для неограниченного доступа третьих лиц не в связи с действиями или бездействием Получателя, его сотрудников и/или представителей.

Также предусмотренные Договором условия и требования конфиденциальности Информации не распространяются на любое использование или передачу, распространение, публикацию такой Информации Исполнителем согласно п.8.1.2. Договора - обезличивание без указания относительно такой Информации любых упоминаний или ссылок, которые могут однозначно идентифицировать Лицензиата и его сайт, а также не распространяется на Информацию, подтверждающую сам факт заключения договора и/или существования обязательств и правоотношений сторон, в том числе предусмотренных п.8.1.1. Договора.

8.5.3. В случае, если в составе Информации, которая предоставляется, содержится информация, составляющая коммерческую тайну третьих лиц или персональные данные физических лиц, Поставщик гарантирует Получателю, что он имеет необходимые права на передачу такой Информации, и обязуется обеспечить соблюдение прав третьих лиц, а также соблюсти все требования законодательства, подлежащего применению, необходимые для правомерной передачи такой Информации получателю по Договору.

8.5.4. Относительно Информации, являющейся конфиденциальной и которая предоставляется по Договору, Поставщик предоставляет Получателю неисключительное право использования такой Информации с целью и в пределах, необходимых для выполнения Получателем своих обязательств и/или защиты своих прав по Договору, с соблюдением ограничений и запретов, определенных условиями и требованиями Договора.

8.5.5. Получатель должен обеспечить соблюдение режима конфиденциальности и защиты информации, не разглашать, не копировать, не воспроизводить и не передавать Информацию какому-либо третьему лицу, а также не использовать Информацию иным образом с целью, отличной от предусмотренной Договором, в том числе осуществить необходимые организационные и технические мероприятия по обеспечению защиты информации от неправомерного или случайного доступа к ней, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения и иных неправомерных действий в отношении такой полученной информации, как по защите своей собственной конфиденциальной информации, но в любом случае с достаточной степенью добросовестности и разумности для избежания нарушения условий и требований Договора о конфиденциальности.

8.5.6. Получатель имеет право передать Информацию третьим лицам при условии письменного согласия Поставщика. За действия третьих лиц по соблюдению режима коммерческой тайны или конфиденциальности персональных данных о Информации отвечает Получатель.

Указанное выше требование о получении предварительного согласия не распространяется на следующих лиц, не являющихся третьими лицами в понимании Договора относительно его условий и требований по конфиденциальности Информации, а именно на кого-либо из: a) членов группы Получателя, включая Получателя, любые предприятия со значительной долей участия в материнской компании Получателя, его филиалы и дочерние предприятия, и его совместные предприятия, подконтрольных или осуществляющих контроль юридических лиц, связанных юридических лиц, а также любые сочетания вышеупомянутого (далее - «Группа Получателя»); или (b) представителей Получателя, включая владельцев, директоров, руководителей, работников, агентов, консультантов или представителей, подконтрольных или осуществляющих контроль физических лиц, а также связанных физическими лиц Получателя или других членов Группы Получателя (далее - «Представители Получателя») или (c) привлеченных Получателем специалистов-контрагентов Получателя, предоставляющих ему бухгалтерские и/или юридические услуги или принимающих участие в выполнении Получателем обязательств по Договору (далее - «Уполномоченные лица Получателя»), при условии, что такие указанные лица обязуются соблюдать режим конфиденциальности Информации в порядке и на условиях, аналогичных определенным Договором, а Получатель полностью несет ответственность за действия или бездействие таких лиц и их последствия для соблюдения режима конфиденциальности Информации, как за свои собственные.

8.5.7. Каждая из Сторон имеет право предоставить органам государственной власти Республики Казахстан и/или их должностным лицам, работникам (служащим), полученную по Договору конфиденциальную информацию без предварительного письменного согласия другой Стороны только в случае, когда это прямо предусмотрено законодательством Республики Казахстан, действующим в отношении таких органов и/или их должностных лиц, работников (служащих). В таких случаях Сторона, которая предоставляет таким органам и/или их должностным лицам, работникам (служащим) Информацию, обязана:

8.5.7.1. приложить все разумные усилия для уведомления другой Стороны до момента раскрытия такой Информации о возможных формах, сроках, характере и целях такого раскрытия или (если это невозможно) уведомить другую Сторону о всех обстоятельствах такого раскрытия немедленно после такого раскрытия Информации;

8.5.7.2. не позднее дня, следующего за днем ​​получения от указанных выше органов и/или их должностных лиц, работников (служащих) запроса (требования/приказа/решения и т.п.), в том числе устного, о предоставлении Информации, предоставить полную информацию о таком запросе (требовании/ приказе/решении и т.п.), в том числе его копию (при наличии), другой Стороне;

8.5.7.3. не позднее дня, следующего за днем ​​предоставления указанным выше органам и/или их должностным лицам, работникам (служащим) Информации, предоставить другой Стороне полный перечень Информации, предоставленной (раскрытой) таким органам и/или их должностным лицам, работникам (служащим).

8.5.8. Требования и условия Договора о конфиденциальности Информации начинают действовать с момента акцепта Договора и прекращают действие через 5 (пять) лет с момента прекращения действия Договора, а требования по соблюдению режима конфиденциальности Информации о персональных данных действуют бессрочно, независимо от прекращения действия Договора.

8.5.9. Получатель обязан в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения письменного запроса Поставщика или момента, когда ему стало известно о принятии решения о ликвидации (смерти) или реорганизации Поставщика, уничтожить или передать Поставщику все имеющиеся у Получателя документы или какие-либо другие материалы, содержащие информацию, в том числе копии таких материалов, и удалить Информацию с любых носителей данных, в том числе компьютеров или другой аппаратуры, удаленных сервисов (служб) по хранению и обработке данных через Интернет, облачных хранилищ и т.п., содержащих Информацию. Поставщик имеет право получить документальное подтверждение уничтожения Информации, надлежащим образом удостоверенное уполномоченным представителем Получателя, который осуществляет контроль за таким процессом.

Несмотря на все вышесказанное, Получатель и любой из группы Получателя, его представителей, уполномоченных лиц Получателя (соблюдая обусловленные договором обязательства по конфиденциальности) могут хранить копию Информации и любые документы, подготовленные на основе такой Информации, которую они обязаны хранить в соответствии с требованиями законодательства и нормативных актов, а также документы, подготовленные на основе Информации, которые они обязаны хранить для внутреннего учета (даже после прекращения действия Договора), при условии, что такая информация и другие документы, подготовленные на ее основе, продолжат оставаться предметом действия всех обязательств, без временных ограничений, согласно указанных  выше условий и требований Договора.

8.5.10. Сторона, нарушившая требования и условия Договора о конфиденциальности Информации, должна по требованию другой Стороны возместить последней реальные убытки таким нарушением, при условии, что сторона, которая заявляет такие требования о возмещении убытков, предоставит другой Стороне документальное подтверждение факта причинения и размера таких убытков.

8.6. Стороны путем подписания Договора подтверждают, что достижение согласия сторон по любым вопросам относительно выдачи Лицензии и/или исполнения любой из Сторон своих обязательств по Договору возможно путем предоставления предложений и ответа на каждое из них в электронном виде путем электронной переписки сторон.

8.6.1. При этом Стороны договорились, что в рамках правоотношений по договору электронная переписка Сторон, в частности сообщения (ответы) и корреспонденция (документы или файлы), направленные любой из Сторон через предусмотренные в соответствии с Договором адреса электронной почты (e-mail) соответствующей Стороны и/или через Личный кабинет, считаются совершенными в письменной форме и признаются наравне с другими документами на бумажных носителях как должное правовое основание для возникновения, изменения и прекращения правоотношений Сторон и доказательства в спорах между Сторонами.

8.6.1.1. Указанные выше сообщения (ответы) и корреспонденция (документы или файлы), которые создаются и/или направляются в электронном виде через электронную переписку Сторон, считаются подписанными электронной подписью соответствующей Стороны-отправителя, ключом к которому является средства аутентификации и получения прав авторизованного доступа (логин, пароль и т.п.) в Личном кабинете, электронной почты соответствующей Стороны, который применяется в соответствии с правилами, установленными оператором (администратором) соответствующей информационной системы сервиса электронной почты, Личного  кабинета, с использованием которой соответствующей Стороной осуществляется создание и/или предоставление (отправление) соответствующего электронного сообщения (ответа) и корреспонденции (документа или файла), при условии, что в их тексте и/или сопроводительном сообщении содержится информация о сотруднике и/или представителе соответствующей Стороны-отправителя, которой предоставляется доступ к Личному кабинету, или информация об адресе электронной почты соответствующей Стороны-отправителя, совпадает с предусмотренным по Договору адресом  электронной почты соответствующей Стороны, а такое электронное сообщение (ответ), корреспонденция (документ или файл) отправлено в адрес сотрудника и/или представителя соответствующей Стороны-получателя, которой предоставляется доступ к Личному кабинету или на адрес электронной почты Стороны-получателя, что совпадает с предусмотренным согласно Договору адресом электронной почты соответствующей Стороны-получателя.

8.6.1.2. Каждая из Сторон обязуется обеспечить конфиденциальность информации о средствах идентификации, аутентификации и получении прав авторизованного доступа (логин, пароль и т.п.) в Личном кабинете и к собственной электронной почте соответствующей Стороны, которая предусмотрена Договором. Каждая из Сторон самостоятельно несет любые риски и последствия, возникающие в результате раскрытия, распространения или неправомерного использования указанной выше конфиденциальной информации, вызванные по вине (в т.ч. неосторожности) такой Стороны, ее сотрудников и/или представителей, имеющих доступ к такой информации, кроме случаев немедленного (но в любом случае не позднее следующего рабочего дня) письменного уведомления об этом другой Стороне.

8.6.1.3. Все действия и сделки, совершенные путем электронной переписки сторон с созданием и/или предоставлением (отправлением) электронных сообщений (ответов), корреспонденции (документов или файлов) с использованием Личного Кабинета и/или электронной почты соответствующей Стороны до момента получения другой Стороной указанного в п.8.6.1.2. Договора сообщения соответствующей Стороны, считаются совершенными от имени, в интересах и по воле такой соответствующей Стороны с ее согласия.

8.6.1.4. В случае нарушения предусмотренной в п.8.6.1.2. Договора конфиденциальности информации, Сторона кроме указанного в п.8.6.1.2. Договора уведомления должно предоставить другой Стороне сведения о новом адресе электронной почты такой Стороны взамен того, который был предусмотрен Договором и в отношении которого произошло данное нарушение конфиденциальности, а также совершить все необходимые действия по замене или блокировки постороннего несанкционированного доступа к Личному кабинету.

8.7. Стороны достигли согласия, что любые сообщения (ответы) и корреспонденция (документы или файлы) и информация в письменной форме, предоставляемые любой из Сторон другой Стороне в соответствии с Договором, в частности требования, письма и т.д., считаются предоставленными должным образом, при условии, что их разборчивые экземпляры или копии поступили Стороне Получателю в предусмотренный Договором срок через электронную переписку сторон, а изложенные на бумажном носителе оригиналы или дубликаты были переданы нарочным или отправлены Стороне получателю по ее письменному требованию и за ее средства - или почтовым отправлением с уведомлением о вручении и описью вложения, либо с использованием службы курьерской доставки - не позднее десяти рабочих дней с момента получения указанного письменного требования от такой Стороны-получателя.

8.7.1. Указанные выше сообщения (ответы) и корреспонденция (документы или файлы) считаются вручеными:

8.7.1.1. в случае отправки по электронной переписке сторон - на дату отправления, при условии, что Сторона-отправитель получила ответ или автоматическое уведомление о доставке такого электронного отправления, или если такое отправленное электронное отправление или приложенные к нему сообщения (ответы) и корреспонденция (документы или файлы) в электронном виде зафиксированы и доступны к ознакомлению в интерактивном интерфейсе Личного кабинета или соответствующего почтового агента или сервиса (службы) электронной почты и электронных сообщений, как присланные сотруднику и/или представителю соответствующей Стороны-получателя, которому предоставляется доступ к Личному кабинету, или как присланные на адрес электронной почты Стороны-получателя, что совпадает с предусмотренным согласно Договору адресом электронной почты соответствующей Стороны-получателя;

8.7.1.2. в случае доставки нарочным, почтовым отправлением или с использованием службы курьерской доставки - на дату, указанную в подтверждении о вручении, при этом каждая из Сторон обязуется в момент вручения такой Стороне указанных сообщений (ответов) и корреспонденции (документов или файлов) предоставить соответствующее письменное подтверждение или проставить отметку на сопроводительных такой ​​доставки документах о ее получении с указанием даты получения, а также должности, фамилии, имя и отчество лица, которому такие сообщения (ответы) и корреспонденцию (документы или файлы) были вручены, а Сторона отказавшаяся от этого, будет считаться отказавшейся от получения соответствующих сообщений (ответов) и корреспонденции (документов или файлов) с возложением на такую ​​Сторону возможных последствий такого отказа.

8.7.2. Каждая из Сторон обязуется как можно быстрее в течение разумного срока, но в любом случае не позднее 5 (пяти) рабочих дней, уведомить другую Сторону об изменении своих реквизитов, в том числе относительно адреса для переписки и адреса электронной почты, которые предусмотрены Договором, либо самостоятельно нести риски и последствия нарушения такого обязательства.

8.8. Ни одна из Сторон не имеет права осуществлять замену Стороны в договоре, уступку прав требования, перевод долга по Договору или по любым обязательствам по Договору третьему лицу без предварительного письменного согласия другой Стороны. Любое обеспечение при участии третьего лица (поручительство, гарантия, залог и т.п.) по обязательствам любой из Сторон по Договору без предварительного письменного согласия другой Стороны не допускается и является недействительным.

9. УСЛОВИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО СРОКА ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДКА ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОГОВОР

9.1. Договор считается заключенным с момента принятия предложения (акцепта) другой стороной - Лицензиатом путем уплаты лицензионного вознаграждения согласно условиям настоящего Договора и действует до полного выполнения каждой из Сторон своих обязательств по Договору, но в любом случае до истечения срока действия имущественных прав Лицензиара на Сайте Лицензиара и/или Сервис, о чем Лицензиар должен сообщить Лицензиату не позднее, чем за один календарный месяц до истечения срока действия лицензии, а в части отдельных обязательств Сторон, прямо определенных Договором, - до истечения срока, предусмотренного Договором, в отношении таких обязательств. Датой заключения Договора является дата первой оплаты Лицензиатом лицензионного вознаграждения согласно условиям настоящего Договора.

9.2. Прекращение договора приводит к немедленному прекращению (аннулированию) всех лицензий, выданных по Договору с момента прекращения Договора.

9.3. Договор может быть досрочно прекращен Сторонами, в том числе путем его расторжения или одностороннего отказа любой из Сторон от Договора, в следующем порядке и по основаниям:

9.3.1. Лицензиаром в одностороннем уведомительном порядке с даты, указанной в таком сообщении, без оформления письменного согласия Сторон, если Лицензиат нарушает определенные Договором условия Лицензии, способ и порядок использования Сайта Лицензиара и/или Сервиса или совершил другое нарушение Договора, создает препятствия для надлежащего исполнения Договора Лицензиаром;

9.3.2. Лицензиаром в одностороннем уведомительном порядке с даты, указанной в таком сообщении, без оформления письменного согласия Сторон, если Лицензиар потерял (в частности вследствие истечения срока действия) имущественные права на Сайт Лицензиара и/или Сервис - с даты истечения срока действия самой длинной по сроку действия лицензии или с момента возвращения Лицензиату лицензионного вознаграждения пропорционально количеству календарных месяцев срока действия такой лицензии, которые оставались с даты такого прекращения Договора до даты истечения срока действия такой лицензии;

9.3.3. Лицензиатом в одностороннем уведомительном порядке в случае несогласия с изменением Тарифа и/или условий относительно размера лицензионного вознаграждения за Лицензии, сообщив об этом Лицензиару не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с момента доведения до сведения Лицензиата о таких изменениях, и не позднее, чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до даты прекращения Договора в связи с таким отказом Лицензиата, с использованием до указанного момента Сервиса и сайта Лицензиара в соответствии с Тарифом и на условиях по размеру лицензионного вознаграждения за Лицензии, по которым были предоставлены такие Лицензии или продлен срок действия таких лицензий до указанных изменений;

9.3.4. по дополнительному соглашению Сторон путем заключения дополнительного соглашения о досрочном прекращении (расторжении) Договора - с даты, определенной таким дополнительным соглашением Сторон;

9.3.5. любой из Сторон в одностороннем порядке, с письменным предупреждением об этом другой Стороны не позднее, чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до истечения срока действия самой длинной по сроку действия лицензии - с даты истечения срока действия такой лицензии;

9.3.6. любой из Сторон в одностороннем порядке из-за действия форс-мажорных обстоятельств согласно п.7.6. Договора, при условии письменного уведомления другой Стороны не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до даты такого прекращения.

9.4. Любые изменения условий Договора в отношении отдельного Лицензиата должны быть документально оформлены в виде отдельных договоров или дополнительных соглашений к настоящему Договору на бумажном носителе и собственноручно подписаны Сторонами или согласованы путем электронной переписки.

9.5. Признание недействительным любой части Договора (условия, пункта, положения, раздела и т.п.) в соответствии с решением суда, вступившим в законную силу, не приводит к недействительности других частей Договора, а также Договора в целом, а правоотношения Сторон, которые были урегулированы такой признанной недействительной частью Договора, должны быть как можно быстрее в течение разумного срока урегулированы по дополнительному соглашению Сторон с распространением на них до сих требований действующего законодательства Республики Казахстан и норм постоянной предпринимательской практики в соответствующей и/или аналогичной сфере правоотношений.

9.6. По всем вопросам, которые не урегулированы Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Республики Казахстан.

10. РЕКВИЗИТЫ

ЛИЦЕНЗИАР:

ТОО «НЕТПИК»

Юридический адрес: 050013, Республика

Казахстан, г. Алматы, Бостандыкский район,

проспект Н. Назарбаева, дом 193

БИН 140540022096

 

адрес электронной почты для исходящих, входящих

уведомлений и корреспонденции, предоставленный

Лицензиаром для первичных и других документов:

accounting@ringostat.com

Банковские реквизиты: KZ859261802173658004

АО “Казкоммерцбанк”, г. Алматы, Республика Казахстан

КБЕ 17, БИК KZKOKZKX

БИН БАНКА 911040000021

 

Дата последнего изменения: 12.03.2018