If you are a private entrepreneur or a legal entity of private law that has legal standing in Ukraine - check out the offer to enter into a license agreement marked with "UA" sign which is addressed to you.

If you are a private entrepreneur or a legal entity of private law that has legal standing in the Republic of Kazakhstan and going to pay license fees via wire transfers to our bank account - check out the offer to enter into a license agreement marked with "KZ" sign which is addressed to you.

If you are a private entrepreneur or a legal entity of private law that has legal standing in the Russian Federation and going to pay license fees via wire transfers to our bank account - check out the offer to enter into a license agreement marked with "RU" sign which is addressed to you.

If you are not one of the private entrepreneurs or legal entities described above and to whom one of the offers above are addressed - check out the offer to enter into Saas Agreement marked with "SA" sign which is addressed to you.

ПРОПОЗИЦІЯ (ОФЕРТА) УКЛАСТИ ЛІЦЕНЗІЙНИЙ ДОГОВІР

Цей документ є пропозицією (офертою) укласти за допомогою інформаційно-телекомунікаційних систем від імені ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «AЙТІ СОФТВЕР СОЛЮШЕНС», юридичної особи, створеної та зареєстрованої відповідно до законодавства України, ідентифікаційний код юридичної особи 42900444, місцезнаходження якої за адресою: 65013, Одеська обл., м. Одеса, вул. Лузанівська, буд. 41, адреса якого для листування: 65023, Одеса, а/c 212 (надалі - «Ліцензіар»)), з однієї сторони, та з фізичною особою-підприємцем або приватною юридичною особою, яка правомірно знаходиться і діє на території України (надалі - «Ліцензіат»), з іншої сторони, (надалі разом «Сторони», а кожна окремо «Сторона»), ліцензійний договір (надалі «Договір») на передбачених нижче умовах.

Якщо Ви не є особою, яка правомірно знаходиться і діє на території України, але бажаєте укласти Договір, оберіть на початку цієї сторінки країну вашого перебування та здійснення діяльності і ознайомтеся з належною адресованою Вам пропозицією (офертою).

Реєстрація на Сайті Ліцензіара фізичною особою-підприємцем або приватною юридичною особою вважається беззастережним прийняттям умов, викладених в оферті, тобто акцептом оферти та засвідчує факт укладання Договору, а особа, яка висловила свою згоду з цією офертою та уклала Договір стає Ліцензіатом.

Погоджуючись з умовами Договору шляхом беззастережного прийняття пропозиції (умов), Ліцензіат також підтверджує свою правоздатність і повну дієздатність, включаючи досягнення 18-річного віку (якщо Ліцензіат - фізична особа), а також усвідомлює відповідальність за зобов’язання, які покладаються на нього в результаті акцепту цієї оферти та укладання Договору.

Оскільки укладання Договору шляхом акцепту цієї оферти у будь-якому випадку здійснюватиметься Ліцензіатом виключно для потреб, безпосередньо пов’язаних з підприємницькою діяльністю або виконанням обов’язків найманого працівника, Ліцензіат акцептом цієї оферти також підтверджує, що він попереджений, розуміє та погоджується, що на будь-які правовідносини Сторін за Договором не поширюються будь-які вимоги та умови законодавства про захист прав споживачів, зокрема Закону України «Про захист прав споживачів» від 12.05.1991 р. №1023-XII в чинній редакції із змінами та доповненнями.

Умови оферти та Договору в редакції до 30.08.19: посилання.

Умови оферти та Договору в редакції до 13.04.2020: посилання.

Ця оферта набирає чинності з моменту розміщення в мережі Інтернет за адресою: https://ringostat.com і діє до моменту відкликання оферти Ліцензіаром. Ліцензіар вправі в будь-який час на свій розсуд змінювати будь-які умови оферти в односторонньому порядку або відкликати її без попереднього узгодження з користувачем. У разі зміни Ліцензіаром умов оферти, нова редакція оферти набуває чинності з моменту розміщення нової оферти в мережі Інтернет, якщо інший термін не зазначений Ліцензіаром при такому розміщенні.

Договір не є публічним договором або договором приєднання. Після укладання Договору всі попередні переговори, попередні угоди і протоколи намірів, листування тощо, що стосуються правовідносин за Договором та передують за хронологією даті його укладання, втрачають юридичну силу, але можуть бути доказом намірів та волі Сторін щодо укладання Договору.

1. ТЕРМІНИ ТА ЇХ ВИЗНАЧЕННЯ

1.1. «Сервіс» – об’єкт права інтелектуальної власності, а саме комп’ютерна програма (програмний продукт) «RINGOSTAT», що є доступною для використання користувачами як сервіс віддаленого самообслуговування через мережу Інтернет за адресою сайту Ліцензіара: https://ringostat.com.

1.2. «Користувач» – це Ліцензіат, який здійснив акцепт оферти на викладених в ній умовах, та/або будь-який з його співробітників та/або представників, яким Ліцензіат шляхом налаштування Проекту та внесення відповідних відомостей про таку особу до відомостей акаунту Ліцензіата, надав доступ до Сервісу та певного набору його функціональних можливостей.

1.3. «Співробітники та/або представники» – особи, що з боку відповідної Сторони приймають участь в укладанні, виконанні, припиненні Договору, зокрема, Сторони Договору та фахівці, що залучені з боку відповідної Сторони для забезпечення належного виконання обов’язків та/або здійснення прав за Договором такою Стороною, що їх залучила. Кожна із Сторін на власний розсуд та за власним рішенням, без необхідності будь-яких додаткових погоджень з іншою Стороною визначає необхідність та умови залучення своїх співробітників та/або представників, покладання на них виконання своїх обов’язків та/або уповноваження на здійснення своїх прав за Договором, однак така Сторона продовжує нести перед іншою Стороною повну відповідальність за дії та наслідки дій своїх співробітників та/або представників, зокрема щодо виконання Договору, як за свої власні дії та їх наслідки.

1.4. «Акаунт» або «обліковий запис» – це інструмент повноважного використання прав доступу до Особового кабінету та Сервісу через мережу Інтернет, який містить інформацію про користувача Сервісу, який отримує доступ, про засоби отримання доступу через процедуру ідентифікації, автентифікації та авторизації користувача, а також містить ідентифікатор акаунту, вказівку на статистичну та іншу інформацію про використання Сервісу і дії користувача. Акаунт створюється Ліцензіаром на сайті Ліцензіара шляхом реєстрації Ліцензіата в передбаченому Договором порядку.

1.5. «Ідентифікатор акаунту» – це інформація, що присвоюється Ліцензіаром акаунту Ліцензіата та призначена для його визначення (ідентифікації) серед інших акаунтів на сайті Ліцензіара.

1.6. «Особовий кабінет» – віртуальний розділ сайту Ліцензіара, через інтерактивний інтерфейс якого здійснюється: налаштування, управління та контроль використання Сервісу, вибір функціональних можливостей Сервісу, створення Проекту та зміна його налаштувань, отримання статистики використання Сервісу тощо. Доступ до Особового кабінету надається користувачеві через акаунт Ліцензіата.

1.7. «Проект» – сукупність зазначених користувачем відомостей та виконаного ним щодо певного сайту Ліцензіата підключення, налаштування пускових установок Сервісу. Ідентифікація Проекту в Особовому кабінеті здійснюється із зазначенням доменного імені сайту Ліцензіата, щодо якого Ліцензіатом виконано підключення та буде здійснюватися використання Сервісу.

1.8. «Сайт» – будь-який інформаційний ресурс в мережі Інтернет, що складається із однієї чи певної кількості сторінок в мережі Інтернет, кожна з яких має власні зміст (контент) та адресу в мережі Інтернет, та вільно або на певних умовах доступний за певним доменним іменем особам, що мають доступ до мережі Інтернет. Позначення в Договорі належності Сайту Стороні, як «Сайт Ліцензіара» чи «Сайт Ліцензіата», розуміється як підтвердження з боку відповідної Сторони її права використовувати Сайт, у тому числі з метою використання Сервісу за Договором, та обов’язку такої Сторони самостійно нести будь-які ризики та відповідальність у зв’язку із неправомірністю використання такою Стороною Сайту, у тому числі із зазначеною вище метою.

1.9. «Ліцензія» – дозвіл на використання Сервісу в обсязі певних його функціональних можливостей, що отримується Ліцензіатом відповідно до Договору щодо кожного із Проектів.

1.10. «Ліцензійна винагорода» – це оплата Ліцензіару за використання об’єкта права інтелектуальної власності, а саме Сервісу, а також за право використання Сайту Ліцензіара. Розмір ліцензійної винагороди Ліцензіара залежить від обраних Ліцензіатом через Особовий кабінет функціональних можливостей Сервісу, та визначається і підтверджується відповідним рахунком виставленим Ліцензіаром та оплаченим Ліцензіатом згідно Договору.

1.11. «Акт» – первинний документ бухгалтерського обліку в вигляді Акту про надання невиключних прав на використання об’єкта права інтелектуальної власності, що відповідно до вимог чинного законодавства України на підтвердження господарської операції за Договором має бути складений в формі, порядку та строки, визначені Договором у разі, якщо Ліцензіатом є юридична особа, що сплачує ліцензійну винагороду за відповідну Ліцензію шляхом безготівкового банківського переказу з поточного рахунку Ліцензіата на поточний рахунок Ліцензіара.

1.12. «Електронне листування Сторін» – надіслання будь-якою із Сторін іншій Стороні у передбачених Договором випадках електронних повідомлень та/або документів (файлів) в електронному вигляді, що відбувається через визначені Договором та/або Сайтом Ліцензіара (зокрема, виконаними Ліцензіатом налаштуваннями Особового кабінету та/або даними, зазначеними Ліцензіатом при реєстрації та/або в Особовому кабінеті), адреси електронної пошти (e-mail) Сторін чи їх співробітників та/або представників (зокрема, стосовно Ліцензіара – адреси електронної пошти в домені ringostat.com), та/або через інтерфейс та функціональні можливості Сайту Ліцензіара.

Будь-які із зазначених вище термінів можуть вживатися в Договорі з великої або з малої літери, у відповідному відмінку та числі в залежності від контексту. Інші терміни, що вживаються в Договорі, мають значення і зміст відповідно до чинного законодавства України та звичаїв ділового обороту у відповідній сфері.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Ліцензіар зобов’язується надати Ліцензіату за плату Ліцензію на право використання Сервісу для відповідного Проекту, а також надати дозвіл на використання Сайту Ліцензіара, розташованого в мережі Інтернет за адресою: https://ringostat.com/ (надалі – «Сайт Ліцензіара»), в порядку та на умовах, визначених Договором.

2.2. За Договором та/або будь-якою з виданих відповідно до Договору Ліцензій Ліцензіар зобов’язується надати Ліцензіату невиключні права та дозвіл використовувати відповідно Сайт Ліцензіара та/або Сервіс, в передбачених Договором порядку та способами в межах відповідного обсягу функціональних можливостей Сайту Ліцензіара та/або Сервісу, на території України, протягом строку дії Договору та/або Ліцензії, без права видачі субліцензії та/або передачі третім особам доступів до недоступних у загальному порядку розділів Сайту Ліцензіара (в тому числі Особового кабінету) та/або Сервісу.

2.3. Права Ліцензіата, що виникають на підставі Договору та/або Ліцензії стосовно використання Сайту Ліцензіара та/або Сервісу, також поширюються на будь-які зміни, поновлення та доповнення протягом строку дії Договору та/або Ліцензії відповідно тих функціональних можливостей Сайту Ліцензіара та/або Сервісу, що до моменту такої зміни, поновлення, доповнення вже були передбачені Договором та/або Ліцензією й доступні Ліцензіату. Нові, раніше не передбачені функціональні можливості, та/або додаткові функціональні можливості Сайту Ліцензіара та/або Сервісу стають доступними Ліцензіату шляхом отримання Ліцензіатом відповідної Ліцензії згідно з умовами Договору.

2.4. Ліцензіат отримує зазначений вище дозвіл на використання Сайту Ліцензіара з моменту укладання Договору.

3. ПОРЯДОК ОТРИМАННЯ, СТРОК ДІЇ ЛІЦЕНЗІЇ

3.1. Порядок отримання Ліцензії наступний:

3.1.1. Ліцензіат реєструється на Сайті Ліцензіара:

3.1.1.1. надає Ліцензіару достовірну, актуальну та повну інформацію про себе з питань, які пропонуються в реєстраційній картці (формі);

3.1.1.2. підтверджує зазначені у відповідній реєстраційній картці (формі) відомості шляхом переходу в Особовий кабінет по посиланню, надісланому Ліцензіаром на вказану в такій картці (формі) адресу електронної пошти Ліцензіата;

3.1.1.3. самостійно обирає і присвоює в Особовому кабінеті пароль до акаунту Ліцензіата, за умови відповідності такого пароля вимогам до нього (довжина, допустимі символи тощо), встановленим Ліцензіаром;

3.1.2. Ліцензіар за фактом завершення реєстрації створює акаунт Ліцензіата і надає Ліцензіату повний доступ до Особового кабінету;

3.1.3. Ліцензіат через Особовий кабінет обирає необхідні функціональні можливості Сервісу;

3.1.4. Ліцензіат через Особовий кабінет створює Проект:

3.1.4.1. вказує основні параметри (налаштування Проекту);

3.1.4.2. визначає канали трафіку;

3.1.4.3. створює схеми переадресації;

3.1.4.4. налаштовує номери;

3.1.4.5. налаштовує підміну (у тому числі здійснює установку на сайті Ліцензіата відповідних скриптів).

3.1.5. Ліцензіат в передбачені Договором строки та порядку здійснює першу оплату Ліцензіару ліцензійної винагороди за отримання Ліцензії для Проекту.

3.2. З моменту здійснення Ліцензіатом в передбачені Договором строки та порядку першої оплати ліцензійної винагороди за отримання Ліцензії для Проекту, відповідна Ліцензія вважається виданою Ліцензіаром Ліцензіату.

3.3. Строк дії Ліцензії для Проекту включає в себе пробний період, що триває 14 (чотирнадцять) календарних днів з моменту створення Проекту, для якого видається така Ліцензія, та загальний період, що триває з моменту здійснення Ліцензіатом першої оплати ліцензійної винагороди та протягом тієї кількості календарних днів, за які була здійснена така перша оплата. Якщо перша оплата ліцензійної винагороди здійснюється після закінчення пробного періоду, використання Сервісу призупиняється на строк до моменту здійснення відповідної першої оплати ліцензійної винагороди, а такий строк призупинення не входить до строку дії Ліцензії.

3.4. Строк дії Ліцензії для Проекту може бути продовжений на додатковий період використання Сервісу, за умови здійснення в передбачені Договором строки та порядку відповідної оплати ліцензійної винагороди за продовження строку дії такої Ліцензії.

3.5. Невикористання та/або не в повному обсязі використання Ліцензіатом функціональних можливостей Сервісу та/або Сайту Ліцензіара не призводять до призупинення та/або подовження строку дії Ліцензії, а також не є підставою для повернення ліцензійної винагороди, сплаченої за отримання чи продовження строку дії такої Ліцензії, а також не є підставою для зарахування такої оплати в якості оплати за отримання чи продовження строку дії іншої Ліцензії щодо іншого Проекту.

3.6. Отримання Ліцензії для будь-якого наступного за першим Проекту відбувається в порядку, визначеному п.3.1.3., 3.1.4., 3.1.5. Договору.

4. УМОВИ ЛІЦЕНЗІЇ, СПОСІБ ТА ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ САЙТУ ЛІЦЕНЗІАРА ТА СЕРВІСУ

4.1. По кожній Ліцензії, що видана Ліцензіаром Ліцензіату згідно з Договором, надаються дозволи та права використання Сервісу, що обмежуються наступним способом використання Сервісу: через мережу Інтернет за адресою Сайту Ліцензіара через акаунт Ліцензіата, як сервісом віддаленого самообслуговування, в межах цільового призначення та доступних функціональних можливостей Сервісу та відповідно до умов Договору, Ліцензії, а також інструкцій, правил та вказівок по налаштуванню й використанню Сервісу, що містяться на Сайті Ліцензіара та/або в роз’ясненнях Ліцензіара, які надаються Ліцензіату за його зверненням, з можливістю підключення (налаштування) та/або відтворення (копіювання) Сервісу на необмеженій кількості комп’ютерів користувачів лише в тій частині Сервісу, відтворення (копіювання) якої є необхідною для використання доступних користувачеві функціональних можливостей Сервісу.

4.2. Ліцензіат запевняє, що він розуміє та підтверджує свою згоду з тим, що:

4.2.1. укладання Договору та/або видача Ліцензії не призводить до передачі Ліцензіату та/або користувачеві будь-яких виключних прав інтелектуальної власності на Сервіс та/або Сайт Ліцензіара в цілому або в будь-якій їх частині (в тому числі щодо акаунту Ліцензіата та/або Особового кабінету), а також не означає придбання Ліцензіатом та/або користувачем Сервісу та/або Сайту Ліцензіара у власність або отримання Ліцензіатом та/або користувачем будь-яких речових прав (в тому числі користування, володіння та/або розпорядження) на Сервіс та/або Сайт Ліцензіара та/або речей, нематеріальних благ (в тому числі інформації), в яких виражено або міститься Сервіс та/або Сайт Ліцензіара в цілому або в будь-якій їх частині (розділі). Сторони підтверджують, що право, що було передано, виключає право або можливість Ліцензіата продати або здійснити відчуження в інший спосіб Сервісу та/або Сайту Ліцензіара будь-якій третій особі, а також виключає можливість Ліцензіата іншим чином передати Сервіс та/або Сайт Ліцензіара в розпорядження чи власність третій особі;

4.2.2. використання Ліцензіатом та/або користувачем контенту, а також будь-яких елементів дизайну, тексту, графічних зображень, ілюстрацій, відео, комп’ютерних програм, баз даних, музики, звуку та інших об’єктів права інтелектуальної власності, доступних Ліцензіату та/або користувачеві через Сайт Ліцензіара та/або Сервіс, можливо лише в рамках наданих функціональних можливостей Сайту Ліцензіара та/або Сервісу. Їх використання будь-яким іншим способом (у тому числі відтворення, копіювання, переробка, поширення на будь-яких підставах, відображення у фреймі тощо) допускається лише за попереднім дозволом особи, яка має виключне право дозволяти використання такого об’єкта права інтелектуальної власності, а в разі їх використання Ліцензіатом та/або користувачем в особистих некомерційних цілях – за умови збереження всіх знаків охорони авторського права та/або суміжних прав, знаків для товарів та послуг (торговельних марок), інших повідомлень про авторство, збереження імені (або псевдоніма) автора та/або найменування особи, яка має виключне право дозволяти використання такого об’єкта права інтелектуальної власності, в незмінному вигляді, збереження відповідного об’єкта права інтелектуальної власності в незмінному вигляді, крім випадків, прямо передбачених вимогами законодавства України або іншими умовами Договору та/або Ліцензії;

4.2.3. за винятком використання в обсягах і способами, прямо передбаченими умовами Договору та/або Ліцензії або вимогами законодавства України, Ліцензіат та/або користувач не має права змінювати (модифікувати), декомпілювати, дизасемблювати, дешифрувати та виконувати інші дії з об’єктним кодом Сайту Ліцензіара та/або Сервісу, метою яких є отримання інформації про реалізацію алгоритмів, використовуваних на Сайті Ліцензіара та/або в Сервісі, створювати похідні програмні продукти (комп’ютерні програми) з використанням Сайту Ліцензіара та/або Сервісу, а також здійснювати (дозволяти здійснювати) інше використання недоступних в загальному порядку частин (розділів) Сайту Ліцензіара (в тому числі Особового кабінету) та/або Сервісу без письмової згоди Ліцензіара;

4.2.4. Ліцензіат та/або користувач не має право відтворювати і поширювати Сервіс (в тому числі в особистих цілях або в цілях навчання) в складі збірників програмних продуктів (комп’ютерних програм), без письмової згоди Ліцензіара;

4.2.5. використання Сайту Ліцензіара та/або Сервісу повинно здійснюватися під найменуванням «RINGOSTAT». Ліцензіат та/або користувач не має право змінювати найменування Сайту Ліцензіара та/або Сервісу, видалити знак охорони авторського права або інші відомості про особу, яка має виключне право дозволяти використання такого об’єкта права інтелектуальної власності;

4.2.6. використання функціональних можливостей Сайту Ліцензіара та/або Сервісу можливо лише при наявності доступу Ліцензіата та/або користувача до мережі Інтернет, а щодо Сервісу також і до телекомунікаційних послуг телефонного зв’язку за SIP-протоколом. Ліцензіат та/або користувач самостійно отримує та оплачує такий доступ на умовах і за тарифами свого оператора телекомунікаційних послуг та/або провайдера телекомунікаційних послуг доступу до мережі Інтернет. У разі надання на Сайті Ліцензіара та/або в Сервісі функціональних можливостей для отримання та/або використання Ліцензіатом доступу Ліцензіара та/або третіх осіб до телекомунікаційних послуг телефонного зв’язку, умови отримання і оплати Ліцензіатом такого доступу не є предметом Договору і можуть визначатися за окремою згодою Сторін. Ліцензіат та/або користувач розуміє та погоджується, що коректне використання Особового кабінету можливе лише через Інтернет-браузер «Google Chrome», а при використанні Ліцензіатом на власний розсуд інших Інтернет-браузерів Ліцензіат самостійно несе ризики та наслідки неможливості часткового чи повного використання, некоректного використання функціональних можливостей Особового кабінету, без права пред’явлення з цього приводу будь-яких претензій та/або притягнення до відповідальності Ліцензіара.

4.2.7. Ліцензіат та/або користувач самостійно несе відповідальність перед третіми особами за свої дії, пов’язані з використанням Сайту Ліцензіара та/або Сервісу, в тому числі якщо такі дії призведуть до порушення прав і законних інтересів третіх осіб, а також за дотримання законодавства України під час використання Сервісу та/або Сайту Ліцензіара. Зокрема, виконання деяких з функціональних можливостей Сайту Ліцензіара та/або Сервісу передбачає запис, зберігання на веб-сервері Ліцензіара та відтворення (копіювання) Ліцензіатом даних про зміст голосових повідомлень та/або телефонних переговорів, здійснених під час вхідного, вихідного або переадресованого дзвінків з використанням будь-якого з телефонних номерів, вказаних в виконаних Ліцензіатом або користувачем налаштуваннях Сервісу. Ліцензіар здійснює запис та зберігання, обробку таких даних виключно за допомогою повністю автоматизованих алгоритмів, що працюють без участі людини, та не використовує зміст таких даних в особистих цілях та/або цілях третіх осіб. У зв’язку з цим Ліцензіат повідомлений і згодний з тим, що він самостійно забезпечує попередження будь-яких осіб, що створюють такі голосові повідомлення та/або беруть участь у таких телефонних переговорах, про можливість запису, зберігання та використання таких даних, зокрема шляхом використання стандартного усного попередження, доступного в Сервісі, а також, що Ліцензіат самостійно забезпечує та, за необхідності, підтверджує належним чином наявність такого попередження та/або згоди відповідних осіб, що створюють такі голосові повідомлення та/або беруть участь у таких телефонних переговорах, на зазначений запис, зберігання, обробку та відтворення (копіювання) таких даних. У разі відсутності у Ліцензіата можливості забезпечити зазначені попередження та/або отримання згоди відповідних осіб, він зобов’язаний самостійно відключити в налаштуваннях використання Сервісу функцію «запис розмов».

4.2.8. Права використання за Договором та/або Ліцензією Сайту Ліцензіара та/або Сервісу передаються на умовах «як є» («as is»). Ліцензіар не надає гарантій щодо відповідності Сайту Ліцензіара та/або Сервісу конкретним цілям й очікуванням Ліцензіата та/або користувача, а також не надає ніяких інших гарантій, прямо не вказаних в Договорі.

4.2.9. Ліцензіар не несе відповідальності за будь-які прямі або непрямі наслідки будь-якого використання або неможливості використання Сайту Ліцензіара та/або Сервісу, та/або збитки, заподіяні Ліцензіату та/або користувачеві, та/або третім особам в результаті будь-якого використання, невикористання або неможливості використання Сайту Ліцензіара та/або Сервісу, окремих їх компонентів та/або функціональних можливостей, в тому числі за можливі помилки або збої в роботі Сайту Ліцензіара та/або Сервісу, за винятком випадків, прямо передбачених законодавством України.

4.3. Використовуючи Сайт Ліцензіара та/або Сервіс, Ліцензіат підтверджує свою повну та безумовну згоду з усіма умовами Договору та/або отриманої Ліцензії, а також підтверджує наявність такої згоди від будь-якого з інших користувачів, яким Ліцензіат надав доступ до використання недоступних в загальному порядку частин (розділів) Сайту Ліцензіара (в тому числі Особового кабінету) та/або Сервісу згідно з Договором. Якщо Ліцензіат або користувач не приймає будь-які з умов Договору та/або отриманої Ліцензії в повному обсязі, Ліцензіат та/або такий користувач не має право використовувати недоступні в загальному порядку частини (розділи) Сайту Ліцензіара (в тому числі Особовий кабінет) та/або Сервіс з будь-якою метою. Використання Сайту Ліцензіара та/або Сервісу з порушенням (невиконанням) будь-якої умови Договору, а також Сервісу без Ліцензії (в тому числі після закінчення строку дії та/або припинення (анулювання) Ліцензії) заборонено.

4.3.1. У разі виявлення Ліцензіаром вчинення Ліцензіатом та/або користувачами порушень Договору, зокрема щодо способу та порядку використання Сайту Ліцензіара та/або Сервісу, Ліцензіар має право частково або повністю призупинити доступ Ліцензіата та/або будь-якого із користувачів до Сайту Ліцензіара та/або Сервісу до моменту припинення такого порушення та виправлення його наслідків чи відновлення нормального стану, що передував такому порушенню, а у разі неможливості цього – припинити (анулювати) Ліцензію, а також припинити Договір.

4.3.2. Зазначене вище призупинення доступу та/або припинення (анулювання) Ліцензії відбувається з моменту повідомлення про це Ліцензіата автоматично, в порядку забезпечення виконання зобов’язань Ліцензіата за Договором та оперативно-господарської санкції до Ліцензіата, за допомогою програмно-технічних засобів Ліцензіара, із використанням яких надається доступ до Сайту Ліцензіара та/або Сервісу. Ліцензіат усвідомлює і приймає всі ризики, які виникають внаслідок цього.

4.4. У розмір ліцензійної винагороди входить надання Ліцензіаром Ліцензіату чи користувачу Сервісу за його зверненням до Ліцензіара щодо будь-якої із виданих за Договором Ліцензій інструкцій, настанов та вказівок стосовно підключення, налаштування та належного використання Сервісу відповідно до його функціональних можливостей, зокрема тих із них, що було оновлено чи додано Ліцензіаром у передбаченому Договором порядку. При цьому будь-які послуги з технічної підтримки, забезпечення чи технічного, інформаційно-консультаційного супроводу використання Ліцензіатом чи користувачем Сервісу не входять до предмету Договору й зобов'язань Ліцензіара та можуть бути надані ним чи третьою особою виключно на підставі окремих угод (договорів), укладених із Ліцензіатом чи уповноваженою ним особою.

5. ЦІНА ДОГОВОРУ, ЛІЦЕНЗІЙНА ВИНАГОРОДА ТА РОЗРАХУНКИ ЗА ДОГОВОРОМ

5.1. Ціна Договору дорівнює сумі ліцензійних винагород, отриманих Ліцензіаром протягом строку дії Договору щодо всіх виданих відповідно до Договору Ліцензій.

5.2. Розмір ліцензійної винагороди щодо кожної з виданих за Договором Ліцензій визначається відповідно до виставленого Ліцензіаром рахунку для відповідного Проекту та включає в себе ліцензійну винагороду за отримане за Договором право використання Сайту та Сервісу Ліцензіара.

5.3. Оплата ліцензійної винагороди щодо кожної з виданих за Договором Ліцензій здійснюється Ліцензіатом у такі строки та в такому порядку:

5.3.1. перша оплата за видачу Ліцензії для відповідного Проекту згідно з обраними Ліцензіатом в Особовому кабінеті функціональними можливостями Сервісу і кількістю календарних днів загального періоду строку дії Ліцензії – протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту отримання у встановленому Договором порядку рахунку на першу оплату;

5.3.2. кожна наступна оплата за продовження строку дії Ліцензії для відповідного Проекту та кількості календарних днів додаткового періоду строку дії Ліцензії – протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту запиту та отримання у встановленому Договором порядку рахунку на кожну таку оплату, але у будь-якому випадку не пізніше, ніж за три робочих дні до закінчення строку дії відповідної Ліцензії;

5.3.3. оплата за видачу Ліцензії за додаткові, обрані в Особовому кабінеті, функціональні можливості Сервісу для відповідного Проекту та кількості календарних днів періоду строку дії такої Ліцензії - протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту запиту та отримання у встановленому Договором порядку рахунку на кожну таку оплату.

5.3.4. Рахунок щодо оплати ліцензійної винагороди запитується Ліцензіатом і виставляється (виписується і надається) Ліцензіаром щодо кожної Ліцензії для відповідного Проекту протягом 5 (п’яти) робочих днів з моменту отримання Ліцензіаром від Ліцензіата такого запиту та даних щодо реквізитів Ліцензіата, необхідних для оплати ліцензійної винагороди.

5.4. Акт складається та надається Ліцензіаром щодо кожної такої Ліцензії для відповідного Проекту в наступному порядку:

5.4.1.  Протягом 10 (десяти) робочих днів з дня оплати Ліцензіатом рахунку, Ліцензіар складає та направляє Акт датований датою оплати ліцензійної винагороди, із накладанням кваліфікованого електронного підпису та печатки (при використанні печатки у господарській діяльності) або тимчасово прирівняного до них електронного цифрового підпису Ліцензіара, через систему «1С-Звіт», що використовується Ліцензіаром, до системи «M.E.DOC» або до системи «1С-Звіт», що використовується Ліцензіатом, або через систему «Вчасно».

5.4.2.  Ліцензіат протягом 10 (десяти) робочих днів з дня отримання Акту його підписує шляхом накладання кваліфікованого електронного підпису та печатки (при використанні печатки у господарській діяльності) або тимчасово прирівняного до них електронного цифрового підпису Ліцензіата та повертає Ліцензіару примірник такого засвідченого з боку Ліцензіара Акту.

5.4.3.  У разі технічної неможливості (помилки, збою, відсутності чи невикористання кваліфікованого електронного підпису та печатки (при використанні печатки у господарській діяльності) або тимчасово прирівняного до них електронного цифрового підпису тощо) належного надіслання та/або підписання Акту в передбаченому п.5.4.1. – 5.4.2. Договору порядку кожна із Сторін зобов’язується якнайшвидше повідомити про це іншу Сторону та докласти необхідних зусиль для підписання відповідного Акту, щодо підписання якого виникла така неможливість, на паперовому носії у зазначені п.5.4.1., 5.4.2. Договору строки. При цьому Ліцензіат зобов’язується роздрукувати такий Акт, отриманий шляхом електронного листування Сторін, у двох оригінальних примірниках без жодних змін, засвідчити їх зі свого боку підписом, печаткою (за наявності та використання печатки у своїй діяльності) та надіслати чи передати Ліцензіару два примірника паперового оригіналу такого засвідченого з боку Ліцензіата Акту на адресу Ліцензіара для листування, що визначена Договором, а Ліцензіар засвідчує їх зі свого боку підписом, печаткою (за наявності та використання печатки у своїй діяльності) та повертає (надсилає чи передає) Ліцензіату один з оригінальних примірників засвідченого Сторонами Акту на паперовому носії.

5.4.4. Акт вважається підписаним і завіреним Сторонами також і в тому випадку, коли Ліцензіат хоч і не виконав або неналежним чином виконав дії за п.5.4.2. – 5.4.3. Договору, здійснив оплату ліцензійної винагороди щодо відповідної Ліцензії. В такому випадку Ліцензіар має право підписати відповідний Акт в односторонньому порядку із зазначенням про це в ньому.

5.4.5. Будь-яке електронне листування Сторін, що здійснюється щодо Актів та/або передбаченого Договором порядку їх підписання, здійснюється Сторонами на адреси електронної пошти, передбачені Договором та/або визначені рахунком, та/або у Особовому кабінеті. При цьому Сторони досягли згоди, що відповідно до ЗУ «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» первині та зведені документи, складені та надані в електронному вигляді будь-якою із Сторін через електронне листування Сторін у зазначеному вище порядку, за умови наявності обов’язкових реквізитів є складеними на машинних носіях та визнаються кожною із Сторін належним підтвердженням здійснення господарської операції й підставою для її бухгалтерського обліку.

5.5. Оплата ліцензійної винагороди здійснюється Ліцензіатом або іншою особою, на яку Ліцензіатом покладено виконання такого обов’язку, в порядку безготівкового переказу грошових коштів в національній валюті України – гривні на поточний банківський рахунок Ліцензіара, з обов’язковим зазначенням у розрахункових документах, що оформлюються для такої оплати, даних рахунку (номер та дата), на підставі якого здійснюється оплата.

5.6. Оплата вважається здійсненою з моменту зарахування грошових коштів на поточний рахунок Ліцензіара. Підтвердженням для Ліцензіата вказаної події є дані статистики оплат, доступні в Особовому кабінеті.

5.7. Сторонами беззастережно приймається, що повернення ліцензійної винагороди за видану Ліцензію не передбачено.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

6.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за Договором відповідно до Договору.

6.2. Ліцензіат ознайомлений та погоджується з тим, що для використання Сервісу та/або Сайту Ліцензіара необхідно використовувати програмне забезпечення (веб-браузери, операційні системи та інше) та обладнання (персональні комп’ютери, мережеве обладнання, телефони та інше) вироблене і надане третіми особами, і Ліцензіар не несе відповідальності за якість їх роботи та їх придатність для використання Сервісу та/або Сайту Ліцензіара.

6.3. Ліцензіар не несе відповідальності за будь-які дії Ліцензіата та/або користувачів, пов’язані з використанням Сервісу та/або Сайту Ліцензіара, у тому числі за будь-які викликані цим порушення прав та інтересів третіх осіб та/або вимог законодавства, що застосовується відносно таких третіх осіб або використання Сайту Ліцензіара та/або Сервісу користувачами.

6.4. Ліцензіар відшкодовує Ліцензіату виключно реальні документально підтверджені Ліцензіатом збитки, завдані порушенням Договору з вини Ліцензіара, в обсязі та у розмірі, що не може перевищувати розмір оплати ліцензійної винагороди за останні 30 (тридцять) календарних днів строку дії Ліцензії, щодо якої протягом такого періоду сталось таке порушення Договору з вини Ліцензіара.

6.5. Сторони досягли згоди, що будь-які зобов’язання щодо відшкодування Ліцензіаром будь-якого збитку, неустойки, компенсації чи інших штрафних (фінансових) санкцій, індексацій та процентів – в повному розмірі, разом або кожний окремо, – що підлягатимуть виплаті Ліцензіату в зв’язку або внаслідок порушення Договору з вини Ліцензіара, можуть бути припинені шляхом передання Ліцензіату відступного у вигляді виплати Ліцензіаром Ліцензіату грошової суми в розмірі оплати ліцензійної винагороди за останні 30 (тридцять) календарних днів строку дії Ліцензії, щодо якої протягом такого періоду сталось таке порушення Договору з вини Ліцензіара, у зв’язку з якими у Ліцензіара виникли зазначені зобов’язання, що припиняються.

6.5.1. Передання зазначеного вище відступного не потребує будь-якої додаткової згоди Сторін та здійснюється Ліцензіаром протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту повідомлення Ліцензіаром Ліцензіата про передачу відступного за Договором, але у будь-якому разі не пізніше 45 (сорока п’яти) робочих днів з моменту отримання Ліцензіаром відповідної вимоги Ліцензіата щодо відшкодування Ліцензіаром будь-якого збитку, неустойки, компенсації чи інших штрафних (фінансових) санкцій, індексацій та процентів, шляхом сплати визначеної згідно Договору грошової суми на поточний рахунок Ліцензіата або внесенням її в депозит нотаріусу (нотаріальної контори) для передачі її Ліцензіату.

6.5.2. Переданням зазначеного вище відступного також припиняється й Ліцензія, щодо якої сталось порушення Договору з вини Ліцензіара, у зв’язку з яким у Ліцензіара виникли зазначені вище зобов’язання щодо відшкодування Ліцензіаром будь-якого збитку, неустойки, компенсації чи інших штрафних (фінансових) санкцій, індексацій та процентів.

6.5.3. Виконання зобов’язань за Договором за рахунок Ліцензіара не допускається.

6.6. У випадку порушення Ліцензіатом своїх зобов’язань за п.5.3. Договору та за умови, що Ліцензіар не здійснює передбачене Договором призупинення доступу та/або припинення (анулювання) Ліцензії, щодо якої сталось відповідне порушення Ліцензіата, Ліцензіат зобов’язується за вимогою Ліцензіара сплатити останньому пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла у період порушення, від суми заборгованості за кожен день такого порушення.

6.7. У разі використання Ліцензіатом Сервісу та/або Сайту Ліцензіара з порушенням Договору, він зобов’язується за вимогою Ліцензіара відшкодувати всі документально підтверджені Ліцензіаром збитки, завдані порушенням Договору з вини Ліцензіата, в повному обсязі та розмірі, визначеному згідно чинного законодавства України.

6.8. Ліцензіар гарантує, що йому належать майнові права інтелектуальної власності на Сервіс в обсязі, необхідному для укладення та належного виконання Договору і що такі дії не порушують прав третіх осіб. У разі виникнення будь-яких претензій або вимог з боку третіх осіб до Ліцензіату про порушення ним авторських прав таких третіх осіб на Сервіс внаслідок його використання Ліцензіатом, Ліцензіар зобов’язується надати Ліцензіату сприяння в розгляді та вирішенні спорів з такого приводу на користь Ліцензіата, а у разі, якщо внаслідок таких суперечок Ліцензіат не зможе використовувати Сервіс та/або попри докладені Ліцензіаром наведені вище зусилля змушений буде виплатити компенсацію третім особам, як особам, які мають виключне право дозволяти використання такого об’єкта права інтелектуальної власності, Ліцензіар зобов’язується на письмову вимогу Ліцензіата компенсувати йому реальний збиток, факт заподіяння і розмір якого документально повинні бути підтверджені Ліцензіатом на момент такої вимоги.

6.9. У разі виявлення Ліцензіаром вчинення Ліцензіатом та/або користувачами протиправних дій за допомогою Сайту Ліцензіара та/або Сервісу, а саме незаконної термінації та/або маршрутизації трафіку, спам дзвінків та/або розсилок, шахрайських дій кримінального характеру, тощо, Ліцензіар має право негайно повністю призупинити доступ Ліцензіата та/або будь-якого із користувачів до Сайту Ліцензіара та/або Сервісу та припинити (анулювати) Ліцензію, а також припинити Договір.

6.9.1. Якщо такі дії Ліцензіата та/або будь-якого із користувачів призвели до порушення прав третіх осіб та виникнення будь-яких претензій або вимог з боку третіх осіб до Ліцензіара, Ліцензіат зобов’язується самостійно врегулювати такі спори та вимоги, а у тому випадку, якщо це неможливо - надати Ліцензіару сприяння в розгляді та вирішенні спорів з такого приводу на користь Ліцензіара. Якщо внаслідок таких суперечок Ліцензіар змушений буде виплатити компенсацію третім особам, Ліцензіат зобов’язується на письмову вимогу Ліцензіара компенсувати йому всі збитки та понесені витрати.

6.10. Сторони досягли згоди, що будь-які претензії та/або інші вимоги Ліцензіата щодо невиконання, неналежного виконання Ліцензіаром своїх зобов’язань за Договором та/або відповідальності за Договором надаються Ліцензіатом та приймаються Ліцензіаром до розгляду у разі їх надання Ліцензіату у письмовій формі на адресу для листування, зазначену у Договорі. При цьому строк розгляду та відповіді Ліцензіара щодо результатів розгляду зазначених претензії чи інших вимог Ліцензіата складає 15 (п’ятнадцять) робочих днів з моменту їх отримання Ліцензіатом у зазначеному вище порядку.

6.11. Усі суперечки та розбіжності, що виникають між Сторонами, в порядку досудового врегулювання вирішуються шляхом переговорів та/або надання пропозицій щодо врегулювання таких розбіжностей чи суперечок. При цьому Сторони погодилися, що строк розгляду та надання відповіді кожною із Сторін щодо результатів розгляду отриманої нею пропозиції іншої Сторони складає 7 (сім) робочих дня з моменту отримання такої пропозиції. Сторони також досягли згоди, що у спірних ситуаціях достатнім підтвердженням фактів належного чи неналежного виконання Сторонами своїх обов’язків за Договором (зокрема щодо надання Ліцензії та/або дозволу та права використання Сайту Ліцензіара) є дані статистичної та іншої інформації про використання Сервісу і дії користувача, доступні Сторонам в електронному вигляді через акаунт Ліцензіата та Особовий кабінет.

6.12. У разі недосягнення згоди та неможливості врегулювання Сторонами суперечок та розбіжностей в зазначеному досудовому порядку спір підлягає вирішенню судом відповідно до чинного законодавства України.

7. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

7.1. Будь-яка із Сторін звільняється від відповідальності за часткове або повне невиконання, або неналежне виконання зобов’язань за Договором, якщо нею буде доведено, що таке невиконання або неналежне виконання пов’язано з дією обставин непереборної сили – форс-мажорних обставин.

7.2. Під форс-мажорними обставинами Сторони розуміють надзвичайні обставини, виникнення, існування, припинення яких не залежать від волі Сторони, та негативний вплив яких на виконання зобов’язань за Договором та/або обов’язків згідно із законодавчими та іншими нормативними актами неможливо було обачливо обмежити та/або попередити, а саме: загроза війни, збройний конфлікт або серйозна погроза такого конфлікту, включаючи, але не обмежуючись ворожими атаками, блокадами, військовим ембарго, дії іноземного ворога, загальна військова мобілізація, військові дії, оголошена та неоголошена війна, дії суспільного ворога, збурення, акти тероризму, диверсії, безлади, вторгнення, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення, введення комендантської години, експропріація, примусове вилучення, захоплення підприємств, реквізиція, громадська демонстрація, блокада, страйк, аварія, відключення електроенергії, пошкодження телекомунікаційних мереж, дія чи вплив дії шкідливих програм для електронно-обчислювальних машин, протиправні дії третіх осіб, пожежа, вибух, тривалі перерви в роботі транспорту, регламентовані умовами відповідних рішень та актами державних органів влади, ембарго, заборона (обмеження) експорту/імпорту, розрахунків (платежів) тощо, а також викликані винятковими погодними умовами і стихійним лихом, а саме: епідемія, сильний шторм, циклон, ураган, торнадо, буревій, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, град, заморозки, землетрус, блискавка, пожежа, посуха, просідання і зсув ґрунту, інші стихійні лиха тощо.

7.3. Сторона, що підпала під дію форс-мажорних обставин та внаслідок цього була позбавлена можливості належним чином виконувати свої зобов’язання за Договором, повинна негайно, але у будь-якому разі не пізніше 7 (семи) наступних робочих днів, повідомити іншу Сторону. Не інформування або несвоєчасне інформування про дію форс-мажорних обставин, а також відсутність або несвоєчасність їх належного документального підтвердження позбавляє відповідну Сторону права посилатися на їх дію.

7.4. Виникнення форс-мажорних обставин в момент порушення виконання Стороною своїх зобов’язань за Договором позбавляє Сторону права посилатися на ці обставини, як на підстави для звільнення від відповідальності за Договором за такі порушення.

7.5. Дія форс-мажорних обставин повинна бути підтверджена документами, виданими компетентними юридичними особами приватного або публічного права України, міжнародними організаціями або повноважними представниками третіх осіб, що спричинили виникнення форс-мажору, або документом, що надається торгово-промисловою палатою в Україні чи її регіональним осередком за місцезнаходженням Сторони, що посилається на їх дію. Таке документальне підтвердження повинне бути надане іншій Стороні не пізніше 7 (семи) робочих днів з моменту початку дії (впливу) форс-мажорних обставин, якщо інший строк оформлення відповідного документу не визначено особою, що видає такий документ.

7.6. Строки виконання зобов’язань Сторін за Договором подовжуються на строк дії форс-мажорних обставин. У разі тривалості форс-мажорних обставин понад 30 (тридцять) календарних днів, кожна із Сторін має право відмовитись від Договору у передбаченому ним порядку без відшкодування збитків та витрат іншій Стороні.

8. ОСОБЛИВІ УМОВИ

8.1. Якщо інше не передбачено додатковою згодою Сторін, досягнутою через електронне листування Сторін, Ліцензіат підписанням Договору також надає Ліцензіару свою однозначну згоду (дозвіл) на використання Ліцензіаром комерційного (фірмового) найменування Ліцензіата, торговельні марки (знаки для товарів і послуг), права на які належать Ліцензіату, URL-адреси Сайту Ліцензіата, коротку інформацію щодо професійної діяльності Ліцензіата, для:

8.1.1. розміщення на Сайті Ліцензіара;

8.1.2. публікації у будь-яких кейсах (доповідях, публікаціях, професійних та інших виданнях, соціальних мережах, засобах масової інформації та у мережі Інтернет, тощо);

8.1.3. розміщення в промо-матеріалах Ліцензіара;

8.1.4. інших інформаційно-маркетингових цілей.

8.2. Ліцензіат забезпечує та гарантує, що використання Ліцензіаром зазначеної вище інформації у спосіб та з метою, зазначені у п.8.1. та п.п.8.1.1.- 8.1.4. Договору, не порушує прав Ліцензіата або третіх осіб щодо використання таких об'єктів права інтелектуальної власності, та не може бути підставою для притягнення Ліцензіара до відповідальності.

8.3. Сторони досягли згоди, що положення п.8.1. та п.п.8.1.1.- 8.1.4. Договору змінюються будь-які інші правочини (угоди, договори), укладені Сторонами щодо забезпечення конфіденційності інформації, таким чином, що вони діють з урахуванням умов п.8.1. та п.п.8.1.1.- 8.1.4. Договору, а у разі якщо це неможливо - такі правочини вважаються припиненими за домовленістю Сторін з моменту укладання Договору.

8.4. Ліцензіат укладаючи Договір також надає Ліцензіару свою однозначну згоду (дозвіл) на обробку Ліцензіаром персональних даних Ліцензіата, його співробітників та/або представників, що надалі разом або кожен окремо іменується «Власник персональних даних», у тому числі, але не виключно, будь-якої інформації щодо прізвища, власного імені, по-батькові, паспортних даних, номеру облікової картки платника податку, дати та місця народження, громадянства, адреси проживання, адреси реєстрації, номерів стаціонарного, мобільного телефонного зв’язку, адрес електронної пошти, акаунтів на будь-яких сайтах в мережі Інтернет, зокрема у соціальних мережах тощо, що надалі разом або кожне окремо іменується «персональні дані», з метою виконання Ліцензіаром Договору та належного використання Сайту Ліцензіара та/або Сервісу, з метою розширення кола користувачів, споживачів та контрагентів Ліцензіара, й оцінки впливу наданих Ліцензій на діяльність Ліцензіара, а також з метою дотримання Ліцензіаром вимог чинного законодавства України, захисту прав та інтересів Ліцензіара, які можуть бути порушені, в зв’язку з встановленням правовідносин між Ліцензіаром та Ліцензіатом.

8.4.1 Використання і поширення інформації, що становить персональні дані Власника персональних даних, здійснюється виключно в межах, необхідних для забезпечення діяльності Ліцензіара та/або захисту його інтересів та/або необхідних для забезпечення виконання Договору. Укладанням Договору Ліцензіат стверджує, що вся надана ним чи така, що буде надана ним, Ліцензіару інформація, в тому числі що становить персональні дані Власника персональних даних, надана Ліцензіатом на законних підставах і він має право її використовувати та розпоряджатися нею та самостійно несе будь-які ризики та відповідальність щодо отримання і обробки Ліцензіаром персональних даних Власника персональних даних, наданих протягом строку дії Договору із зазначеними вище цілями.

8.4.2 Власник персональних даних надає свою згоду на обробку персональних даних на термін, який є необхідним відповідно до мети обробки персональних даних, передбачених вище згодою/дозволом, однак у будь-якому випадку до моменту припинення Ліцензіара та/або його правонаступників.

8.4.3 Крім того, Власник персональних даних надає свою згоду на те, що його персональні дані можуть бути передані та/або поширені, та/або розкриті (у тому числі для їх подальшої обробки та використання) у зв’язку із реалізацією правовідносин у сфері використання Сайту Ліцензіара та/або Сервісу між ним та Ліцензіаром третім особам (зокрема, співробітникам та/або представникам Ліцензіара, юридичним компаніям, новим кредиторам у разі відступлення права вимоги за Договором тощо).

8.4.4 Персональні дані передаються, у т.ч. шляхом транскордонної передачі персональних даних, розпорядникам баз даних та третім особам, яких Ліцензіар визначає самостійно. Власник персональних даних погоджується з тим, що Ліцензіар не зобов’язаний його повідомляти про таку передачу.

8.4.5 Власник персональних даних надає свою згоду на те, що до його персональних даних може бути наданий доступ третім особам за їх запитом, за умови надання зазначеними особами зобов’язання щодо забезпечення виконання вимог ЗУ «Про захист персональних даних», в порядку, передбаченому ст. 16 ЗУ «Про захист персональних даних».

8.4.6 Шляхом укладення Договору Ліцензіат підтверджує факт отримання Власником персональних даних письмового повідомлення про його права, пов’язані із захистом персональних даних під час їх обробки, визначені ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних», мету збору персональних даних та осіб, яким передаються його персональні дані.

8.4.7 Шляхом укладання Договору Ліцензіат засвідчує, що він розуміє та погоджується з режимом використання інформації, що передбачено вище, а також що він належним чином повідомлений про можливість включення персональних даних Власника персональних даних, що стали або стануть відомі Ліцензіару у ході виконання Договору, до будь-якої бази персональних даних Ліцензіара. При цьому Сторони погодили, що Ліцензіат не матиме до Ліцензіара жодних претензій в разі вчинення останнім будь-якої дії, зазначеної вище стосовно персональних даних та порядку їх обробки.

8.5. Шляхом укладання Договору Ліцензіат засвідчує, що він розуміє та підтверджує свою згоду з тим, що він самостійно у повному обсязі та розмірі несе відповідальність за законом та/або будь-якими вимогами третіх осіб з приводу обробки будь-яких персональних даних третіх осіб, що може відбутися внаслідок чи в ході використання Ліцензіатом та/або користувачами Сайту Ліцензіара та/або Сервісу, у зв’язку з чим Ліцензіат зобов’язується самостійно забезпечувати обробку і захист таких персональних даних та законних прав і інтересів третіх осіб відповідно до чинного законодавства, що поширюється на таких третіх осіб та обробку і захист їх персональних даних.

8.6. Шляхом укладання Договору Ліцензіат засвідчує, що він дає свою однозначну згоду на можливість аудіо-фіксування Ліцензіаром будь-яких телефонних розмов між Сторонами, їх співробітниками та/або представниками, а також що він забезпечує наявність згоди та самостійно несе будь-які ризики та відповідальність щодо повідомлення та наявності згоди своїх співробітників та/або уповноважених представників щодо зазначеного вище аудіо-фіксування телефонних розмов між ними та Ліцензіаром, співробітниками та/або представниками Ліцензіара. Зазначене аудіо-фіксування розмов може здійснюватися виключно з метою контролю Ліцензіаром виконання Договору та має конфіденційний характер, однак запис аудіо-фіксування розмов також може бути використано як доказ в порядку, передбаченому чинним законодавством України щодо надання доказів у судовому процесі.

8.7. Сторони шляхом укладання Договору засвідчують, що досягнення згоди Сторін за будь-якими питаннями стосовно видачі Ліцензії та/або виконання будь-якою із Сторін своїх зобов’язань за Договором можливе шляхом надання пропозицій та відповіді на кожну з них в електронному вигляді шляхом електронного листування Сторін.

8.7.1. При цьому Сторони домовились, що в рамках правовідносин за Договором електронне листування Сторін, зокрема повідомлення (відповіді) та кореспонденція (документи чи файли), направлені будь-якою із Сторін через визначені Договором та/або рахунком на оплату, та/або в Особовому кабінеті адреси електронної пошти (e-mail) відповідної Сторони та/або через Особовий кабінет, вважаються вчиненими в письмовій формі та визнаються нарівні з іншими документами на паперових носіях як належна правова підстава для виникнення, зміни та припинення правовідносин Сторін та доказ у спорах між Сторонами.

8.7.2 Зазначені вище повідомлення (відповіді) та кореспонденція (документи чи файли), що створюються та/або надсилаються в електронному вигляді через електронне листування Сторін, вважаються підписаними електронним підписом відповідної Сторони-відправника, ключем до якого є засоби автентифікації та отримання прав авторизованого доступу (логін, пароль тощо) до Особового кабінету, електронної пошти відповідної Сторони, що застосовується відповідно до правил, встановлених оператором (адміністратором) відповідної інформаційної системи сервісу електронної пошти, Особового кабінету, з використанням якої відповідною Стороною здійснюється створення та/або надання (відправлення) відповідного електронного повідомлення (відповіді) та кореспонденцій (документу чи файлу), за умови, що таке електронне повідомлення (відповідь), кореспонденція (документ чи файл) надіслано на адресу співробітника та/або представника відповідної Сторони-отримувача, якому надається доступ до Особового кабінету, або на адресу електронної пошти Сторони-отримувача, що збігається із визначеною Договором та/або рахунком на оплату, та/або в Особовому кабінеті адресою електронної пошти відповідної Сторони-отримувача.

8.7.2.1. Кожна із Сторін зобов’язується забезпечити конфіденційність інформації щодо засобів ідентифікації, автентифікації та отримання прав авторизованого доступу (логін, пароль тощо) до Особового кабінету та до власної електронної пошти відповідної Сторони, що визначена Договором та/або рахунком на оплату, та/або в Особовому кабінеті. Кожна із Сторін самостійно несе будь-які ризики та наслідки, що виникають внаслідок розкриття, поширення чи неправомірного використання зазначеної вище конфіденційної інформації, спричинені з вини (у т.ч. необережності) такої Сторони, її співробітників та/або представників, що мали доступ до такої інформації, окрім випадків негайного (але у будь-якому разі не пізніше наступного робочого дня) письмового повідомлення про це іншій Стороні.

8.7.2.2. Всі дії та правочини, що були вчинені шляхом електронного листування Сторін зі створенням та/або наданням (відправленням) електронних повідомлень (відповідей), кореспонденції (документів чи файлів) з використанням Особового кабінету та/або електронної пошти відповідної Сторони до моменту отримання іншою Стороною зазначеного в п.8.7.2.1. Договору повідомлення відповідної Сторони вважаються такими, що були вчинені від імені, в інтересах та по волі такої відповідної Сторони за її згодою.

8.7.2.3. У випадку порушення передбаченої в п.8.7.2.1. Договору конфіденційності інформації, відповідна Сторона окрім зазначеного в п.8.7.2.1. Договору повідомлення має надати іншій Стороні відомості щодо нової адреси електронної пошти такої Сторони на заміну тої, що була передбачена згідно Договору та щодо якої сталося зазначене порушення конфіденційності, а також вчинити всі належні дії щодо заміни або блокування стороннього несанкціонованого доступу до Особового кабінету.

8.8. Сторони досягли згоди, що будь-які повідомлення (відповіді) та кореспонденція (документи чи файли) та інформація у письмовій формі, що надаються будь-якою із Сторін іншій Стороні відповідно до Договору, зокрема вимоги, листи тощо, вважаються наданими належним чином, за умови, що їх розбірливі примірники чи копії надійшли Стороні-отримувачу у передбачений Договором строк через електронне листування Сторін. При цьому за вимогою Сторони-отримувача та за її кошти викладені на паперовому носії оригінали чи дублікати таких повідомлень (відповідей) та кореспонденції (документів чи файлів) у письмовій формі, що були надані Стороні-отримувачу через електронне листування Сторін, мають бути Стороною-відправником передані нарочним або відправлені Стороні-отримувачу або поштовим відправленням із повідомленням про вручення та описом вкладення, або з використанням служби кур’єрської доставки, – не пізніше десяти робочих днів з моменту отримання Стороною-відправником зазначеної письмової вимоги від такої Сторони-отримувача.

8.8.1. Зазначені вище повідомлення (відповіді) та кореспонденція (документи чи файли) вважаються врученими:

8.8.1.1. у разі надсилання через електронне листування Сторін – в дату відправлення, за умови, що Сторона-відправник отримала відповідь або автоматичне повідомлення про доставку такого електронного відправлення, або якщо таке відправлене електронне відправлення чи додані до нього повідомлення (відповіді) та кореспонденція (документи чи файли) в електронному вигляді зафіксовані та доступні до ознайомлення в інтерактивному інтерфейсі Особового кабінету чи відповідного поштового агенту чи сервісу (служби) електронної пошти та електронних повідомлень, як надіслані співробітнику та/або представнику відповідної Сторони-отримувача, якому надається доступ до Особового кабінету, або як надіслані на адресу електронної пошти Сторони-отримувача, що збігається із визначеної Договором та/або рахунком на оплату, та/або у Особовому кабінеті адресою електронної пошти відповідної Сторони-отримувача;

8.8.1.2 у разі доставки нарочним, поштовим відправленням або з використанням служби кур’єрської доставки – в дату, вказану в підтверджені про вручення, при цьому кожна із Сторін зобов’язується в момент вручення такій Стороні зазначених повідомлень (відповідей) та кореспонденції (документів чи файлів) надати відповідне письмове підтвердження або проставити відмітку на супроводжувальних таку доставку документах про її отримання із зазначенням дати отримання, а також прізвища, ім’я та по-батькові особи, якій такі повідомлення (відповіді) та кореспонденцію (документи чи файли) було вручено, а Сторона, що відмовилась від цього, вважатиметься такою, що відмовилась від отримання відповідних повідомлення (відповіді) та кореспонденції (документів чи файлів) із покладенням на таку Сторону будь-яких наслідків такої відмови.

8.8.2. Кожна із Сторін зобов’язується якнайшвидше протягом розумного строку, але у будь-якому випадку не пізніше 5 (п’яти) робочих днів, повідомити іншу Сторону про зміну власних реквізитів, у тому числі щодо адреси для листування та адреси електронної пошти, що визначені Договором та/або рахунком на оплату, та/або у Особовому кабінеті, або самостійно нести ризики та наслідки порушення такого зобов’язання.

8.9. Жодна із Сторін не має права здійснювати заміну Сторони у Договорі, відступлення прав вимоги, переведення боргу за Договором або будь-якими з зобов’язань за Договором третій особі без попередньої письмової згоди на це іншої Сторони. Будь-яке забезпечення за участі третьої особи (порука, гарантія, застава тощо) щодо зобов’язань будь-якої із Сторін за Договором без попередньої письмової згоди іншої Сторони не допускається та є недійсним.

9. УМОВИ ЩОДО СТРОКУ ДІЇ, ПОРЯДКУ ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДОГОВОРУ

9.1. Договір діє до повного виконання кожною із Сторін своїх зобов’язань за Договором, але у будь-якому разі до спливу строку чинності майнових прав Ліцензіара на Сайт Ліцензіара та/або Сервіс, про що Ліцензіар має повідомити Ліцензіата не пізніше, ніж за 30 (тридцять) календарних днів до спливу строку дії Ліцензії, а в частині окремих зобов’язань Сторін, прямо визначених Договором, – до спливу строків, передбачених Договором, щодо таких зобов’язань. Датою укладання Договору є дата реєстрації Ліцензіата на Сайті Ліцензіара.

9.2. Припинення Договору призводить до негайного припинення (анулювання) з моменту припинення Договору будь-яких Ліцензій, що були видані за Договором.

9.3. Договір може бути достроково припинено Сторонами, у тому числі шляхом його розірвання або односторонньої відмови будь-якої із Сторін від Договору, в наступному порядку та на підставах:

9.3.1. Ліцензіаром в односторонньому повідомному порядку з дати, зазначеної у такому повідомлені, без оформлення письмової згоди Сторін, якщо Ліцензіат порушує визначені Договором умови Ліцензії, спосіб та порядок використання Сайту Ліцензіара та/або Сервісу або вчинив інше порушення Договору, що створює перешкоди для належного виконання Договору Ліцензіаром;

9.3.2. Ліцензіаром в односторонньому повідомному порядку з дати, зазначеної у такому повідомлені, без оформлення письмової згоди Сторін, якщо Ліцензіар втратив (зокрема внаслідок спливу строку чинності) майнові права на Сайт Ліцензіара та/або Сервіс – з дати спливу строку дії найдовшої за строком дії Ліцензії або з моменту повернення Ліцензіату ліцензійної винагороди пропорційно кількості днів строку дії такої Ліцензії, що залишались з дати такого припинення Договору до дати спливу строку дії такої Ліцензії;

9.3.3. за додатковою згодою Сторін шляхом укладання додаткової угоди про дострокове припинення (розірвання) Договору – із дати, визначеної такою додатковою угодою Сторін;

9.3.4. будь-якою із Сторін, в односторонньому порядку, із письмовим попередженням про це іншої Сторони не пізніше, ніж за 15 (п’ятнадцять) календарних днів до спливу строку дії найдовшої за строком дії Ліцензії, – із дати спливу строку дії такої Ліцензії;

9.3.5. будь-якою із Сторін в односторонньому порядку через дію форс-мажорних обставин згідно п.7.6. Договору, за умови письмового повідомлення іншої Сторони не пізніше ніж за 3 (три) робочих дня до дати такого припинення.

9.4. Визнання недійсним будь-якої частини Договору (умови, пункту, положення, розділу тощо) відповідно до рішення суду, що набрало законної сили, не призводить до недійсності інших частин Договору, а також Договору в цілому, а правовідносини Сторін, що було врегульовано такою визнаною недійсною частиною Договору, мають бути якнайшвидше протягом розумного строку урегульовані за додатковою угодою Сторін із поширенням на них до цього вимог чинного законодавства України та норм звичаїв ділового обороту у відповідній та/або аналогічній сфері правовідносин.

9.5. З усіх питань, що не врегульовані Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ (ОФЕРТА) ЗАКЛЮЧИТЬ ДОГОВОР

Данный документ является предложением (офертой) заключить между ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПЕРФОМАНС ПРОФИ», юридическим лицом, зарегистрированным и осуществляющим свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1217700026939, адрес местонахождения которого: 101000, РФ, г. Москва, Уланский пер., дом 22, строение 1, офис ЭТАЖ 6 КОМ./ОФИС 40/А1В, адрес для переписки с которым: 101000, РФ, г. Москва, Уланский пер., дом 22, строение 1, офис ЭТАЖ 6 КОМ./ОФИС 40/А1В (далее  – «Лицензиар»), с одной стороны, и индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом - коммерческой организацией, которые правомерно находятся и действуют на территории Российской Федерации, и собираются осуществлять оплату по Договору путём безналичного перевода денежных средств со своего расчётного счёта на расчётный счёт Лицензиара (далее  – «Лицензиат»), с другой стороны, (далее вместе  – «Стороны», а каждая в отдельности  – «Сторона»), Договор на условиях, описанных ниже.

Если Вы не являетесь лицом, которое правомерно находится и действует на территории Российской Федерации, и собирается осуществлять оплату по Договору путём безналичного перевода денежных средств со своего расчётного счёта на расчётный счёт Лицензиара, но хотите получить права на использование Сервиса, ознакомьтесь с надлежащим адресованным Вам предложением (офертой)  – «SaaS Agreement», которое доступно по ссылке -  https://ringostat.com/oferta/#oferta-en.

Регистрация на Сайте Лицензиара индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом - коммерческой организацией считается безоговорочным принятием условий, изложенных в оферте, то есть акцептом оферты и свидетельствует о факте заключения Договора, а лицо, которое выразило свое согласие и заключило Договор становится Лицензиатом.

Соглашаясь с условиями Договора путём безоговорочного принятия предложения (условий), Лицензиат также подтверждает свою правоспособность и полную дееспособность, наличие полномочий на заключение Договора, а также осознаёт ответственность за неисполнение обязательств, возникающих в результате акцепта настоящей оферты и заключения Договора.

Поскольку заключение Договора путем акцепта настоящей оферты в любом случае будет осуществляться Лицензиатом исключительно для нужд, непосредственно связанных с предпринимательской деятельностью, Лицензиат акцептом настоящей оферты также подтверждает, что он предупрежден, понимает и соглашается, что на любые правоотношения Сторон по Договору не распространяются любые требования и условия законодательства о защите прав потребителей, в частности Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 №2300-1 в действующей редакции с изменениями и дополнениями.

Условия оферты и Договора в редакции до 13.04.2020: ссылка.

Условия оферты и Договора в редакции до 28.05.2021: ссылка.

Эта оферта действует с момента размещения в сети Интернет по адресу:  https://ringostat.com  и действует до момента отзыва оферты Лицензиаром. Лицензиар вправе в любое время по своему усмотрению изменять любые условия оферты в одностороннем порядке или отозвать ее без предварительного согласования с пользователем. В случае изменения Лицензиаром условий оферты, новая редакция оферты вступает в силу с момента размещения новой оферты в сети Интернет, если иной срок не указан Лицензиаром при таком размещении.

Договор не является публичным договором или договором присоединения. После заключения Договора все предыдущие переговоры, предварительные соглашения и протоколы намерений, переписка и т.п., касающиеся правоотношений по Договору и предшествующие по хронологии дате его заключения, теряют юридическую силу, но могут быть доказательством намерений и воли Сторон по заключению Договора.

 

1. ТЕРМИНЫ И ИХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1. «Сервис» – результат интеллектуальной деятельности и объект права интеллектуальной собственности, а именно программа для ЭВМ (программный продукт) «RINGOSTAT», доступный для использования пользователями как сервис удаленного самообслуживания через сеть Интернет по адресу сайта Лицензиара:  https://ringostat.com.

1.2. «Пользователь» – Лицензиат, который осуществил акцепт оферты в соответствии с изложенными в ней условиями, и/или любой из его сотрудников и/или представителей, которым Лицензиат путём настройки Проекта и внесения соответствующих сведений о таком лице в данные аккаунта Лицензиата, предоставил доступ к Сервису и определенному набору его функциональных возможностей.

1.3. «Сотрудники и/или представители» – лица, которые со стороны соответствующей Стороны принимают участие в заключении, исполнении, прекращении Договора, в частности, Стороны Договора и специалисты, на которых соответствующей Стороной возложено надлежащее исполнение обязательств и/или которым поручено реализацию прав по Договору Стороной, которая их привлекла. Каждая из Сторон по своему усмотрению и по собственному решению, без необходимости каких-либо дополнительных согласований с другой Стороной, определяет необходимость и условия привлечения своих сотрудников и/или представителей, возложения на них исполнения своих обязательств и/или полномочий на реализацию своих прав по Договору, однако такая Сторона продолжает нести перед другой Стороной полную ответственность за действия и последствия действий своих сотрудников и/или представителей, в частности по исполнению Договора, как за свои собственные действия и их последствия.

1.4. «Аккаунт» или «учетная запись» – инструмент полномочного использования прав доступа к Личному кабинету и Сервису через сеть Интернет, содержащий информацию о пользователе Сервиса, который получает доступ, о средствах получения доступа через процедуру идентификации, аутентификации и авторизации пользователя, а также содержит идентификатор аккаунта, указание на статистическую и другую информацию об использовании Сервиса и действиях пользователя. Аккаунт создается Лицензиаром на Сайте Лицензиара путем регистрации Лицензиата в предусмотренном Договором порядке.

1.5. «Идентификатор аккаунта» – информация, которая присваивается Лицензиаром аккаунту Лицензиата и предназначена для его определения (идентификации) среди других аккаунтов на Сайте Лицензиара.

1.6. «Личный кабинет» – виртуальный раздел Сайта Лицензиара, через интерактивный интерфейс которого осуществляется: настройка, управление и контроль использования Сервиса, выбор функциональных возможностей Сервиса, создания Проекта и изменения его настроек, получение статистики использования Сервиса и т.д. Доступ к Личному кабинету предоставляется пользователю через аккаунт Лицензиата.

1.7. «Проект» – совокупность указанных пользователем сведений и исполненного им по определенному сайту Лицензиата подключения, настройки пусковых установок Сервиса. Идентификация Проекта в Личном кабинете осуществляется с указанием доменного имени сайта Лицензиата, в отношении которого Лицензиатом выполнено подключение и будет осуществляться использование Сервиса.

1.8. «Сайт» – любой информационный ресурс в сети Интернет, состоящий из одной или определенного количества страниц в сети Интернет, каждая из которых имеет собственные содержание (контент) и адрес в сети Интернет, и свободно или на определенных условиях доступный под определенным доменным именем лицам, которые имеют доступ к сети Интернет. Обозначение в Договоре принадлежности сайта Стороне, как «Сайт Лицензиара» или «Сайт Лицензиата», понимается как подтверждение соответствующей Стороной ее права использовать Сайт, в том числе с целью использования Сервиса по Договору, и обязанности такой Стороны самостоятельно нести любые риски и ответственность в связи с неправомерным использованием такой Стороной сайта, в том числе с указанной выше целью.

1.9. «Лицензия» – разрешение на использование Сервиса в объеме определенных его функциональных возможностей, которое Лицензиат получает в соответствии с Договором в отношении каждого из Проектов.

1.10. «Лицензионное вознаграждение» – это оплата Лицензиару за использование результата интеллектуальной деятельности, а именно Сервиса, а также за право использования Сайта Лицензиара. Размер лицензионного вознаграждения зависит от выбранных Лицензиатом через Личный кабинет функциональных возможностей Сервиса, определяется и подтверждается соответствующим счетом, выставленным Лицензиаром и оплаченным Лицензиатом по Договору.

1.11. «Услуги» – услуги по техническому обеспечению Сервиса, предоставляемые Лицензиаром Лицензиату в порядке и на условиях предусмотренных Договором.

1.12. «Акт» – первичный учетный документ бухгалтерского учета в виде Акта приема-передачи неисключительных прав на использование результата интеллектуальной деятельности и/или Акта сдачи-приемки оказанных услуг, который согласно требованиям действующего законодательства Российской Федерации в подтверждение факта хозяйственной жизни по Договору должен быть составлен в форме, порядке и сроки, предусмотренные Договором.

1.13. «Электронная переписка Сторон» – отправление любой из Сторон другой Стороне в предусмотренных Договором случаях электронных сообщений и/или документов (файлов) в электронном виде, которое происходит через определенные Договором и/или Сайтом Лицензиара (в частности, выполненными Лицензиатом настройками Личного кабинета и/или данными, указанными Лицензиатом при регистрации и/или в Личном кабинете) адреса электронной почты (e-mail) Сторон или их сотрудников и/или представителей (в частности, касательно Лицензиара  – адреса электронной почты в домене ringostat.com), и/или через интерфейс и функциональные возможности Сайта Лицензиара.

Любые из указанных выше терминов могут использоваться в Договоре с большой или с маленькой буквы, в соответствующем падеже и числе в зависимости от контекста. Другие термины, употребляемые в Договоре, имеют значение и содержание в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и обычаями делового оборота в соответствующей сфере.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1.  Лицензиар обязуется предоставить Лицензиату за плату Лицензию на право использования Сервиса для соответствующего Проекта, а также предоставить разрешение на использование Сайта Лицензиара, расположенного в сети Интернет по адресу: https://ringostat.com/  (далее - «Сайт Лицензиара»), в порядке и на условиях, определенных Договором.

2.2.  По Договору и/или любой из выданных в соответствии с Договором Лицензии Лицензиар обязуется предоставить Лицензиату неисключительные права и разрешение использовать соответственно Сайт Лицензиара и/или Сервис, в предусмотренных Договором порядке и способами в пределах соответствующего объема и количества функциональных возможностей Сайта Лицензиара и/или Сервиса, на территории Российской Федерации, в течение срока действия Договора и/или Лицензии, без права выдачи сублицензии и/или передачи третьим лицам доступов к недоступным в общем порядке разделам Сайта Лицензиара (в том числе Личного кабинета) и/или Сервиса.

2.3.  Права Лицензиата, возникающие на основании Договора и/или Лицензии по использованию Сайта Лицензиара и/или Сервиса, также распространяются на любые изменения, обновления и дополнения на протяжении срока действия Договора и/или Лицензии соответственно тем функциональным возможностям Сайта Лицензиара и/или Сервиса, которые к моменту такого изменения, обновления, дополнения уже были предусмотрены Договором и/или Лицензией и доступны Лицензиату. Новые, ранее не предусмотрены функциональные возможности и/или дополнительные функциональные возможности Сайта Лицензиара и/или Сервиса становятся доступными Лицензиату путем получения Лицензиатом соответствующей Лицензии по Договору.

2.4.  Лицензиат получает указанное выше разрешение на использование Сайта Лицензиара с момента заключения Договора.

2.5.  На определенных Договором условиях Лицензиат заказывает, потребляет и оплачивает, а Лицензиар предоставляет услуги по техническому обеспечению Сервиса, которые состоят из:

2.5.1.  обеспечения в процессе использования Лицензиатом Сервиса технической возможности использования абонентских номеров и настройки переадресации трафика IP-телефонии;

2.5.2.  обеспечения информирования Лицензиата о плановом и внеплановом техническом обслуживании программных средств Сайта и Сервиса;

2.5.3.  обеспечения приема, рассмотрения и предоставления ответов (консультаций) и разъяснений на обращения Лицензиата по любым вопросам использования Сервиса через онлайн-чат, который доступен в Личном кабинете и/или через электронную переписку Сторон на адрес электронной почты support@ringostat.com, с 09:00 до 18:00 по Восточноевропейскому времени (ЕЕТ) зимой и Восточноевропейскому летнему времени (ЕЕSТ) летом ежедневно, кроме выходных дней (суббота и воскресенье) и праздничных или нерабочих дней по законодательству Российской Федерации.

3. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ, СРОК ДЕЙСТВИЯ ЛИЦЕНЗИИ

3.1.  Порядок получения Лицензии следующий:

3.1.1.  Лицензиат регистрируется на Сайте Лицензиара:

3.1.1.1.  предоставляет Лицензиару достоверную, актуальную и полную информацию о себе по вопросам, которые предлагаются в регистрационной карточке (форме);

3.1.1.2.  подтверждает указанные в соответствующей регистрационной карточке (форме) сведения путем перехода в Личный кабинет по ссылке, направленной Лицензиаром на указанный в такой карточке (форме) адрес электронной почты Лицензиата;

3.1.1.3.  самостоятельно выбирает и присваивает в Личном кабинете пароль к аккаунту Лицензиата, при условии соответствия такого пароля требованиям к нему (длина, допустимые символы и тому подобное), установленным Лицензиаром;

3.1.2.  Лицензиар по факту завершения регистрации создает аккаунт Лицензиата с предоставлением Лицензиату полного доступа к Личному кабинету;

3.1.3.  Лицензиат через Личный кабинет выбирает необходимые функциональные возможности Сервиса;

3.1.4.  Лицензиат через Личный кабинет создает Проект:

3.1.4.1.  указывает основные параметры (настройки Проекта);

3.1.4.2.  определяет каналы трафика;

3.1.4.3.  создает схемы переадресации;

3.1.4.4.  настраивает номера;

3.1.4.5.  настраивает подмену (в том числе осуществляет установку на Сайте Лицензиата соответствующих скриптов).

3.1.5.  Лицензиат в предусмотренные Договором сроки и порядке осуществляет первую оплату Лицензиару лицензионного вознаграждения за получение Лицензии для Проекта.

3.2.  С момента осуществления Лицензиатом в предусмотренные Договором сроки и порядке первой оплаты лицензионного вознаграждения за получение Лицензии для Проекта, соответствующая Лицензия считается выданной Лицензиаром Лицензиату.

3.3.  Срок действия Лицензии для Проекта включает в себя пробный период, длящийся 14 (четырнадцать) календарных дней с момента создания Проекта, для которого выдается такая Лицензия, и общий период, который длится с момента осуществления Лицензиатом первой оплаты лицензионного вознаграждения и в течение такого количества календарных дней, за которые была осуществлена такая первая оплата. Если первая оплата лицензионного вознаграждения осуществляется после окончания пробного периода, использование Сервиса приостанавливается на срок до момента соответствующей первой оплаты лицензионного вознаграждения, а такой срок приостановления не входит в срок действия Лицензии.

3.4.  Срок действия Лицензии для Проекта может быть продлен на дополнительный период использования Сервиса, при условии осуществления в предусмотренные Договором сроки и порядке соответствующей оплаты лицензионного вознаграждения за продление срока действия такой Лицензии.

3.5.  Неиспользование и/или не в полном объеме использование Лицензиатом функциональных возможностей Сервиса и/или Сайта Лицензиара не приводят к приостановлению и/или продлению срока действия Лицензии, а также не являются основанием для возврата лицензионного вознаграждения, оплаченного за получение или продление срока действия такой Лицензии, а также не являются основанием для зачисления такой оплаты в качестве оплаты за получение или продление срока действия другой Лицензии относительно другого Проекта.

3.6.  Получение Лицензии для любого следующего за первым Проекта происходит в порядке, определенном п.3.1.3., 3.1.4., 3.1.5. Договора.

4. УСЛОВИЯ ЛИЦЕНЗИИ, СПОСОБ, ПОРЯДОК, ПРЕДЕЛЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ САЙТА ЛИЦЕНЗИАРА И СЕРВИСА

4.1.  По каждой Лицензии, которая выдана Лицензиаром Лицензиату согласно Договору, предоставляются разрешения и права использования Сервиса, которые ограничиваются следующим способом использования Сервиса: через сеть Интернет по адресу Сайта Лицензиара через аккаунт Лицензиата, как сервисом удаленного самообслуживания, в пределах целевого назначения и доступных функциональных возможностей Сервиса и в соответствии с условиями Договора, Лицензии, а также инструкций, правил и указаний по настройке и использованию Сервиса, содержащихся на Сайте Лицензиара и/или в разъяснениях службы поддержки Лицензиара, предоставляемых Лицензиату по его обращению в установленном Договором порядке, с возможностью подключения (настройки) и/или воспроизведением (копирования) Сервиса на неограниченном количестве ЭВМ (компьютеров) пользователей только в той части Сервиса, воспроизведение (копирование) которой является необходимым для использования доступных пользователю функциональных возможностей Сервиса.

4.2.  Лицензиат утверждает, что он понимает и подтверждает свое согласие с тем, что:

4.2.1.  заключение Договора и/или выдача Лицензии не приводит к передаче Лицензиату и/или пользователю каких-либо исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности  – Сервис и/или Сайт Лицензиара в целом или в любой их части (в том числе аккаунт Лицензиата и/или Личный кабинет), а также не означает приобретение Лицензиатом и/или пользователем Сервиса и/или Сайта Лицензиара в собственность или получение Лицензиатом и/или пользователем каких-либо имущественных прав (в том числе использования, владения и/или распоряжения) на Сервис и/или Сайт Лицензиара и/или вещи, нематериальные блага (в том числе информацию, базы данных), в которых выражен или содержится Сервис и/или Сайт Лицензиара в целом или в любой их части (разделе). Стороны подтверждают, что право, которое было передано, исключает право или возможность Лицензиата продать или осуществить отчуждение иным образом Сервиса и/или Сайта Лицензиара любому третьему лицу, а также исключает возможность Лицензиата иным образом передать Сервис и/или Сайт Лицензиара в распоряжение или собственность третьему лицу;

4.2.2.  использование Лицензиатом и/или пользователем контента, а также каких-либо элементов дизайна, текста, графических изображений, иллюстраций, видео, программ для ЭВМ, баз данных, музыки, звука и других результатов интеллектуальной деятельности, доступных Лицензиату и/или пользователю через Сайт Лицензиара и/или Сервис, возможно только в рамках предоставленных функциональных возможностей Сайта Лицензиара и/или Сервиса. Их использование любым другим способом (в том числе воспроизведение, копирование, переработка, распространение на любых основаниях, отображение во фрейме и т.д.) допускается только по предварительному разрешению лица, имеющего исключительное право разрешать использование такого результата интеллектуальной деятельности, а в случае их использования Лицензиатом и/или пользователем в личных некоммерческих целях  – при условии сохранения всех знаков охраны авторского права и/или смежных прав, знаков для товаров и услуг (торговых знаков), других уведомлений об авторстве, сохранения имени (или псевдонима) автора и/или наименование лица, имеющего исключительное право разрешать использование такого результата интеллектуальной деятельности, в неизменном виде, ссылки на Сайт Лицензиара, сохранении соответствующего результата интеллектуальной деятельности в неизменном виде, кроме случаев, прямо предусмотренных требованиями законодательства Российской Федерации или другими условиями Договора и/или Лицензии;

4.2.3.  за исключением использования в объемах и способами, прямо предусмотренных условиями Договора и/или Лицензии или требованиями законодательства Российской Федерации, Лицензиат и/или пользователь не имеет права изменять (модифицировать), декомпилировать, дизассемблировать, дешифровать и производить другие действия с объектным кодом Сайта Лицензиара и/или Сервиса, целью которых является получение информации о реализации алгоритмов, используемых на Сайте Лицензиара и/или в Сервисе, создавать производные произведения (программы для ЭВМ) с использованием Сайта Лицензиара и/или Сервиса, а также осуществлять (разрешать осуществление) иное использование недоступных в общем порядке частей (разделов) Сайта Лицензиара (в том числе Личного кабинета) и/или Сервиса без письменного согласия Лицензиара;

4.2.4.  Лицензиат и/или пользователь не имеет права воспроизводить и распространять Сервис (в том числе в личных целях или в целях обучения) в составе сборников программ для ЭВМ (программных продуктов), без письменного согласия Лицензиара;

4.2.5.  использование Сайта Лицензиара и/или Сервиса должно осуществляться под наименованием «RINGOSTAT». Лицензиат и/или пользователь не имеет права изменять наименование Сайта Лицензиара и/или Сервиса, удалить знак охраны авторского права или другие сведения о лице, которое имеет исключительное право разрешать использование такого результата интеллектуальной деятельности;

4.2.6.  использование функциональных возможностей Сайта Лицензиара и/или Сервиса возможно только при наличии доступа Лицензиата и/или пользователя к сети Интернет, а в отношении Сервиса также и к услугам телефонной связи по SIP-протоколу. Лицензиат и/или пользователь самостоятельно получает и оплачивает такой доступ на условиях и по тарифам своего оператора услуг связи. Лицензиат и/или пользователь понимает и соглашается, что корректное использование Личного кабинета возможно только через Интернет-браузер «Google Chrome», а при использовании Лицензиатом по своему усмотрению других Интернет-браузеров Лицензиат самостоятельно несет риски и последствия невозможности частичного или полного использования, некорректного использования функциональных возможностей Личного кабинета, без права предъявления по этому поводу каких-либо претензий и/или привлечения к ответственности Лицензиара.

4.2.7.  Лицензиат и/или пользователь самостоятельно несет ответственность перед третьими лицами за свои действия, связанные с использованием Сайта Лицензиара и/или Сервиса, в том числе если такие действия приведут к нарушению прав и законных интересов третьих лиц, а также за соблюдение законодательства Российской Федерации при использовании Сервиса и/или Сайта Лицензиара. В частности, выполнение некоторых из функциональных возможностей Сайта Лицензиара и/или Сервиса предусматривает запись, хранение на веб-сервере Лицензиара и воспроизведение (копирование) Лицензиатом данных о содержании голосовых сообщений и/или телефонных переговоров, совершенных во время входящего, исходящего или переадресованного звонков с использованием любого из телефонных номеров, указанных в выполненных Лицензиатом или пользователем настройках Сервиса. Лицензиар осуществляет запись и хранение, обработку таких данных исключительно с помощью полностью автоматизированных алгоритмов, работающих без участия человека, и не использует содержание таких данных в личных целях и/или целях третьих лиц. В связи с этим Лицензиат уведомлён и согласен с тем, что он самостоятельно обеспечивает предупреждение любых лиц, создающих такие голосовые сообщения и/или участвующих в таких телефонных переговорах, о возможности записи, хранения и использования таких данных, в частности путем использования стандартного устного предупреждения, доступного в Сервисе, а также, что Лицензиат самостоятельно обеспечивает и, при необходимости, подтверждает должным образом наличие такого предупреждения и/или согласия соответствующих лиц, создающих такие голосовые сообщения и или участвующих в таких телефонных переговорах, на указанные запись, хранение, обработку и воспроизведение (копирование) таких данных. В случае отсутствия у Лицензиата возможности обеспечить указанные предупреждения и/или получение согласия соответствующих лиц, он обязан самостоятельно отключить в настройках использования Сервиса функцию «запись разговоров».

4.2.8.  Права использования по Договору и/или Лицензии Сайта Лицензиара и/или Сервиса передаются на условиях «как есть» («as is»). Лицензиар не дает никаких гарантий в отношении безошибочной и бесперебойной работы Сайта Лицензиара и/или Сервиса, отдельных их компонентов и/или функциональных возможностей, соответствия Сайта Лицензиара и/или Сервиса конкретным целям и ожиданиям Лицензиата и/или пользователя, а также не предоставляет никаких иных гарантий, прямо не указанных в Договоре.

4.2.9.  Лицензиар не несет ответственности за любые прямые или косвенные последствия какого-либо использования или невозможности использования Сайта Лицензиара и/или Сервиса и/или убытки, причиненные Лицензиату и/или пользователю, и/или третьим лицам в результате любого использования, неиспользования или невозможности использования Сайта Лицензиара и/или Сервиса, отдельных их компонентов и/или функциональных возможностей, в том числе за возможные ошибки или сбои в работе Сайта Лицензиара и/или Сервиса, за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации.

4.3.  Используя Сайт Лицензиара и/или Сервис, Лицензиат подтверждает своё полное и безусловное согласие со всеми условиями Договора и/или полученной Лицензии, а также подтверждает наличие такого согласия от любого из других пользователей, которым Лицензиат предоставил доступ к использованию недоступных в общем порядке частей (разделов) Сайта Лицензиара (в том числе Личного кабинета) и/или Сервиса по Договору. Если Лицензиат или пользователь не принимает любые из условий Договора и/или полученной Лицензии в полном объеме, Лицензиат и/или такой пользователь не имеет права использовать недоступные в общем порядке части (разделы) Сайта Лицензиара (в том числе Личный кабинет) и/или Сервис с какой-либо целью. Использование Сайта Лицензиара и/или Сервиса с нарушением (невыполнением) какого-либо условия Договора, а также Сервиса без Лицензии (в том числе после окончания срока действия и/или прекращения (аннулирования) Лицензии) запрещено.

4.3.1.  В случае выявления Лицензиаром совершения Лицензиатом и/или пользователями нарушений Договора, в том числе относительно способа и порядка, пределов использования Сайта Лицензиара и/или Сервиса, Лицензиар имеет право частично или полностью приостановить доступ Лицензиата и/или любого из пользователей к Сайту Лицензиара и/или Сервиса до момента прекращения такого нарушения и исправления его последствий или восстановления нормального состояния, предшествовавшего такому нарушению, а в случае невозможности этого  – прекратить (аннулировать) Лицензию, а также расторгнуть Договор.

4.3.2.  Указанное выше приостановление доступа и/или прекращение (аннулирование) Лицензии происходит с момента уведомления об этом Лицензиата автоматически, в порядке обеспечения исполнения обязательств Лицензиата по Договору, с помощью программно-технических средств Лицензиара, с использованием которых предоставляется доступ к Сайту Лицензиара и/или Сервиса. Лицензиар осознает и принимает все риски, которые возникают в результате этого.

4.4.  Лицензиар приступает к оказанию Услуг с момента получения предоплаты стоимости Услуг согласно Договору.

4.4.1.  Лицензиар вправе по собственному решению и по своему усмотрению без необходимости каких-либо дополнительных согласований с Лицензиатом привлекать к оказанию Услуг любых третьих лиц, в том числе операторов и провайдеров связи.

5. ЛИЦЕНЗИОННОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ И РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ

5.1.  Цена Договора равняется сумме лицензионных вознаграждений, полученных Лицензиаром на протяжении срока действия Договора в отношении всех выданных по Договору Лицензий, и общей стоимости Услуг, оказанных по Договору. Общая стоимость услуг Лицензиара по Договору равняется сумме стоимости услуг за каждый месяц оказания услуг, определенной согласно Договору, и соответствующим счетам, которые выставляются Лицензиаром в течение срока действия Договора.

5.2.  Размер лицензионного вознаграждения в отношении каждой из выданных по Договору Лицензий определяется в соответствии с выставленным Лицензиаром счетом для соответствующего Проекта и включает в себя лицензионное вознаграждение за полученное по Договору право использования Сайта и Сервиса Лицензиара.

5.3.  Оплата лицензионного вознаграждения по каждой из выданных по Договору Лицензий осуществляется Лицензиатом в следующие сроки и в порядке:

5.3.1.  первая оплата за выдачу Лицензии для соответствующего Проекта согласно выбранным Лицензиатом в Личном кабинете функциональным возможностям Сервиса и количеству календарных дней общего периода срока действия Лицензии  – в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения в установленном Договором порядке счета на первую оплату;

5.3.2.  каждая последующая оплата за продление срока действия Лицензии для соответствующего Проекта и количества календарных дней дополнительного периода срока действия Лицензии  – в течение 3 (трех) рабочих дней с момента запроса и получения в установленном Договором порядке счета на каждую такую оплату, но в любом случае  – не позднее, чем за три рабочих дня до окончания срока действия соответствующей Лицензии;

5.3.3.  оплата за выдачу Лицензии за дополнительные, выбранные в Личном кабинете, функциональные возможности Сервиса для соответствующего Проекта и количества календарных дней периода срока действия такой Лицензии - в течение 3 (трех) рабочих дней с момента запроса и получения в установленном Договором порядке счета на каждую такую оплату.

5.4.  Счет на оплату лицензионного вознаграждения запрашивается Лицензиатом и выставляется (выписывается и предоставляется) Лицензиаром по каждой Лицензии для соответствующего Проекта в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Лицензиаром от Лицензиата такого запроса и данных о реквизитах Лицензиата, необходимых для оплаты лицензионного вознаграждения.

5.5.  Акт составляется и предоставляется Лицензиаром в отношении каждой выданной по Договору Лицензии в следующие сроки и порядке:

5.5.1.  В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня оплаты Лицензиатом счета, Лицензиар составляет и направляет Акт, датированный датой оплаты лицензионного вознаграждения, с наложением квалифицированной электронной подписи Лицензиара, через систему «Диадок» (https://www.diadoc.ru/) и/или «1С-ЭДО» (http://1c-edo.ru/).

5.5.2.  Лицензиат в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения Акта его подписывает путем наложения квалифицированной электронной подписи Лицензиата и возвращает Лицензиару экземпляр такого заверенного со стороны Лицензиара Акта.

5.5.3.  В случае технической невозможности (ошибки, сбоя, отсутствия и/или неиспользования квалифицированной электронной подписи и т.д.) надлежащего направления и/или подписания Акта в предусмотренном п.5.5.1.  – 5.5.2. Договора порядке каждая из Сторон обязуется как можно быстрее уведомить об этом другую Сторону и приложить необходимые усилия для подписания соответствующего Акта, при подписании которого возникла такая невозможность, на бумажном носителе в указанные п.5.5.1.  – 5.5.2. Договора сроки. При этом Лицензиат обязуется распечатать такой Акт, полученный путем электронной переписки Сторон, в двух экземплярах без изменений, удостоверить их со своей стороны подписью, печатью (при использовании печати в своей хозяйственной жизни) и отправить или передать Лицензиару два экземпляра бумажного оригинала такого заверенного со стороны Лицензиата Акта по адресу Лицензиара для переписки, определенному Договором, а Лицензиар удостоверяет их со своей стороны подписью, печатью (при использовании печати в своей хозяйственной жизни) и возвращает (направляет или передаёт) Лицензиату один из оригинальных экземпляров заверенного Сторонами Акта на бумажном носителе.

5.5.4.  Акт считается подписанным и заверенным Сторонами также и в том случае, когда Лицензиат хоть и не выполнил или ненадлежащим образом выполнил действия по п.5.5.2.  – 5.5.3. Договора, произвел оплату в соответствии с полученным от Лицензиара счетом. В таком случае Лицензиар имеет право подписать соответствующий Акт в одностороннем порядке с указанием об этом в нем.

5.6.  Стоимость Услуг определяется Сторонами через электронную переписку и фиксируется в счете, который выставляется (выписывается и предоставляется) Лицензиаром в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Лицензиаром от Лицензиата запроса на оплату Услуг и данных о реквизитах Лицензиата, необходимых для оплаты.

5.6.1.  Оплата счета осуществляется Лицензиатом в размере 100% предоплаты в течение 3 (трех) рабочих дней со дня его получения через электронную переписку Сторон, путем перечисления средств на текущий счет Лицензиара.

5.7.  Факт частичного или полного завершения оказания Услуг Лицензиаром подтверждается Актом, который составляется, подписывается и предоставляется в следующие сроки и порядке:

5.7.1.  Лицензиар в течение 7 (семи) рабочих дней после последнего календарного дня месяца, в котором предоставлялась Услуга или с момента фактического окончания оказания Услуг составляет и отправляет Лицензиату с наложением квалифицированной электронной подписи Лицензиара, через систему «Диадок» (https://www.diadoc.ru) и/или «1С-ЭДО» (http://1c-edo.ru/) проект соответствующего Акта, Лицензиат в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения проекта Акта подписывает его путем наложения квалифицированной электронной подписи Лицензиата и возвращает Лицензиару экземпляр такого подписанного Сторонами Акта через указанную систему «Диадок» и/или «1С-ЭДО», либо в тот же срок отправляет или передает Лицензиару письменную претензию с обоснованными замечаниями и возражениями касательно оказанных услуг, предусмотренных таким Актом.

5.7.2.  В случае наличия обоснованных замечаний и возражений Лицензиата касательно оказанных Услуг, Лицензиат вправе требовать исключительно исправления таких замечаний Лицензиаром и предоставления услуг в полном объеме силами Лицензиара, с последующим повторением предусмотренной Договором процедуры подписания Акта.

5.7.3.  В случае технической невозможности (ошибки, сбоя, отсутствия или невозможности использования квалифицированной электронной подписи и т.д.) надлежащего подписания и/или отправки Акта в предусмотренном п.5.7.1. Договора порядке каждая из Сторон обязуется в кратчайшие сроки уведомить об этом другую Сторону и приложить все необходимые усилия для подписания и/или отправки соответствующего Акта, в отношении подписания и/или отправки которого возникла такая невозможность, на бумажном носителе в предусмотренные п.5.7.1. Договора сроки. При этом Лицензиат обязуется при отсутствии обоснованных замечаний и возражений касательно оказанных услуг, предусмотренных таким Актом, распечатать такой Акт, полученный через электронную переписку Сторон по предусмотренным согласно Договору адресам электронной почты, в двух оригинальных экземплярах, без каких-либо изменений, заверить его со своей стороны подписью, печатью (при наличие и использовании печати в своей хозяйственной жизни) и отправить или передать Лицензиару оба экземпляра такого подписанного Лицензиатом Акта по почтовому адресу Лицензиара, определенному Договором, а Лицензиар обязуется заверить со своей стороны подписью и печатью и вернуть (отправить или передать) Лицензиату один из экземпляров заверенного и подписанного Сторонами Акта на бумажном носителе.

5.7.4.  В случае нарушения Лицензиатом определенных п.5.7.1. или п.5.7.3. Договора сроков или порядка отправки или передачи заверенного со стороны Лицензиата Акта или претензии Лицензиата, а также в случае безосновательного отказа и/или предоставления Лицензиатом претензии с необоснованными замечаниями и возражениями касательно принятия оказанных услуг, предусмотренных соответствующим Актом, или в случае осуществления Лицензиатом предоплаты за услуги, которые должны оказываться после надлежащего оказания и принятия услуг, предусмотренных соответствующим Актом, такой Акт может быть подписан Лицензиаром в одностороннем порядке с указанием об этом в нем, а соответствующие услуги с момента одностороннего подписания Акта Лицензиаром считаются надлежащим образом оказанными, переданными Лицензиаром и принятыми Лицензиатом.

5.7.5.  Стороны достигли согласия при формировании и подписании Актов по оказанным Услугам определить Стороны следующим образом: «Заказчик» и «Исполнитель» вместо «Лицензиат» и «Лицензиар» соответственно.

5.8.  Любая электронная переписка Сторон относительно счетов и Актов и/или предусмотренного Договором порядка их подписания осуществляется Сторонами через адреса электронной почты, предусмотренные Договором и/или счётом и/или в Личном кабинете. При этом Стороны достигли согласия, что в соответствии с Федеральным законом «О бухгалтерском учете» счет и Акт, как первичные учетные документы, составленные и предоставленные какой-либо из Сторон в электронном виде при условии наличия обязательных реквизитов, являются составленными в виде электронного документа, электронной подписью в котором в том числе признается собственноручная подпись, воспроизведенная электронно-механическими средствами, при условии, что данные электронные документы отправлены и получены через определенные согласно Договору адреса электронной почты Сторон. При этом каждая из Сторон до момента получения соответствующего первичного учетного документа, составленного на бумажном носителе, признает такой составленный в электронном виде первичный учетный документ надлежащим подтверждением факта хозяйственной жизни и основанием для его бухгалтерского учета.

5.9.  Оплата лицензионного вознаграждения и/или стоимости Услуг осуществляется Лицензиатом или другим лицом, на которого Лицензиатом возложено исполнение такой обязанности, в порядке безналичного перевода денежных средств на расчетный банковский счет Лицензиара, с обязательным указанием в расчетных документах, которые оформляются для такой оплаты, данных выставленного Лицензиаром счета (номер и дата), на основании которого осуществляется оплата.

5.10.  Оплата по Договору считается совершенной с момента зачисления денежных средств на текущий счет Лицензиара Подтверждением для Лицензиата указанного события являются данные статистики оплат, доступные в Личном кабинете.

5.11.  Сторонами безоговорочно принимается, что возврат лицензионного вознаграждения за выданную Лицензию не предусмотрен.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

6.1.  Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору в соответствии с Договором.

6.2.  Лицензиат ознакомлен и соглашается с тем, что для использования Сервиса и/или Сайта Лицензиара необходимо использовать программное обеспечение (программы для ЭВМ: веб-браузеры, операционные системы и т.д.) и оборудование (ЭВМ (персональные компьютеры), сетевое оборудование) произведенное и предоставленное третьими лицами, и Лицензиар не несет ответственности за качество их работы и их пригодность для использования Сервиса и/или Сайта Лицензиара.

6.3.  Лицензиар не несет ответственности за любые действия Лицензиата и/или пользователей, связанные с использованием Сервиса и/или Сайта Лицензиара, в том числе за любые вызванные этим нарушения прав и интересов третьих лиц и/или требований законодательства, применяемого в отношении таких третьих лиц или использования Сайта Лицензиара и/или Сервиса пользователями.

6.4.  Лицензиар возмещает Лицензиату исключительно реальные документально подтвержденные Лицензиатом убытки, причиненные нарушением Договора по вине Лицензиара, в объеме и в размере, который не может превышать размер оплаты лицензионного вознаграждения за последние 30 (тридцать) календарных дней срока действия Лицензии, по которой в течение такого периода произошло такое нарушение Договора по вине Лицензиара.

6.5.  Стороны достигли согласия, что любые обязательства по возмещению Лицензиаром любого ущерба, неустойки, компенсации или других штрафных (финансовых) санкций, индексаций и процентов  – в полном размере, вместе или каждый по отдельности,  – которые будут подлежать выплате Лицензиату в связи или вследствие нарушения Договора по вине Лицензиара, могут быть прекращены путем передачи Лицензиату отступного в виде выплаты Лицензиаром Лицензиату денежной суммы в размере оплаты лицензионного вознаграждения за последние 30 (тридцать) календарных дней срока действия Лицензии, по которой произошло такое нарушение Договора по вине Лицензиара, в связи с которыми у Лицензиара возникли указанные обязательства, которые прекращаются.

6.5.1.  Передача указанного выше отступного не требует какого-либо дополнительного соглашения Сторон и осуществляется Лицензиаром в течение 3 (трех) рабочих дней с момента уведомления путём электронной переписки Сторон Лицензиаром Лицензиата о передаче отступного по Договору, но в любом случае не позднее 45 (сорока пяти) рабочих дней с момента получения Лицензиаром соответствующего требования Лицензиата по возмещению Лицензиаром любого ущерба, неустойки, компенсации или других штрафных (финансовых) санкций, индексаций и процентов, путем оплаты определенной согласно Договору денежной суммы на расчетный счет Лицензиата или внесением ее в депозит нотариусу (нотариальной конторы) для передачи ее Лицензиату.

6.5.2.  Передачей указанного выше отступного также прекращается и Лицензия, по которой произошло нарушение Договора по вине Лицензиара, в связи с которым у Лицензиара возникли указанные выше обязательства по возмещению Лицензиаром какого-либо ущерба, неустойки, компенсации или других штрафных (финансовых) санкций, индексаций и процентов.

6.5.3.  Выполнение обязательств по Договору за счет Лицензиара не допускается.

6.6.  В случае нарушения Лицензиатом своих обязательств по п.5.3. Договора и при условии, что Лицензиар не осуществляет предусмотренное Договором приостановление доступа и/или прекращение (аннулирование) Лицензии, по которой произошло соответствующее нарушение Лицензиата, Лицензиат обязуется по требованию Лицензиара уплатить последнему пеню в размере 1% от суммы задолженности за каждый день нарушения.

6.7.  При использовании Лицензиатом Сервиса и/или Сайта Лицензиара с нарушением Договора, он обязуется по требованию Лицензиара возместить все документально подтвержденные Лицензиаром убытки, причиненные нарушением Договора по вине Лицензиата, в полном объеме и размере, определенном согласно действующему законодательству Российской Федерации.

6.8.  Лицензиар гарантирует, что ему принадлежат имущественные права на Сервис в объеме, необходимом для заключения и надлежащего выполнения Договора и что такие действия не нарушают прав третьих лиц. В случае возникновения каких-либо претензий или требований со стороны третьих лиц к Лицензиату о нарушении им авторских прав таких третьих лиц на Сервис вследствие его использования Лицензиатом, Лицензиар обязуется предоставить Лицензиату содействие в рассмотрении и разрешении споров по такому поводу в пользу Лицензиата, а в случае, если по итогам таких споров Лицензиат не сможет использовать Сервис и/или вынужден будет выплатить компенсацию третьим лицам, как правообладателям на Сервис, Лицензиар обязуется по письменному требованию Лицензиата компенсировать ему реальный ущерб, факт причинения и размер которого должны быть документально подтверждены Лицензиатом на момент такого требования.

6.9.  Стороны достигли согласия, что любые претензии и/или другие требования Лицензиата относительно неисполнения, ненадлежащего исполнения Лицензиаром своих обязательств по Договору и/или ответственности по Договору предъявляются Лицензиатом и принимаются Лицензиаром к рассмотрению в случае их предъявления Лицензиару в письменной форме на бумажном носителе по адресу Лицензиара для переписки, указанному в Договоре. При этом срок рассмотрения и ответа Лицензиара по результатам рассмотрения указанных претензий или иных требований Лицензиата составляет 15 (пятнадцать) рабочих дней с момента их получения Лицензиатом в указанном выше порядке.

6.10.  Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами, в порядке досудебного урегулирования решаются путем переговоров и/или предъявления предложений по урегулированию таких разногласий или споров. При этом Стороны согласились, что срок рассмотрения и предоставления ответа каждой из Сторон о результатах рассмотрения полученного ею предложения другой Стороны составляет 7 (семь) рабочих дней с момента получения такого предложения. Стороны также достигли согласия, что в спорных ситуациях достаточным подтверждением фактов надлежащего или ненадлежащего исполнения Сторонами своих обязательств по Договору (в частности, о предоставлении Лицензии) являются данные статистической и другой информации об использовании Сервиса и действия пользователя, доступные Сторонам в электронном виде через аккаунт Лицензиата и Личный кабинет.

6.11.  В случае не достижения согласия и невозможности урегулирования Сторонами споров и разногласий в указанном досудебном порядке спор подлежит разрешению судом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

7.1.  Любая из Сторон освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, если ею будет доказано, что такое неисполнение или ненадлежащее исполнение связано с действием обстоятельств непреодолимой силы  – форс-мажорных обстоятельств.

7.2.  Под форс-мажорными обстоятельствами Стороны понимают чрезвычайные обстоятельства, возникновение, существование, прекращение которых не зависит от воли Стороны, и негативное влияние которых на исполнение обязательств по Договору и/или обязательства по законодательным и другим нормативным актам невозможно было ограничить и/или предотвратить, а именно: угроза войны, вооруженный конфликт или серьезная угроза такого конфликта, включая, но не ограничиваясь враждебными атаками, блокадами, военным эмбарго, действия иностранного врага, всеобщая воинская мобилизация, военные действия, объявленная и необъявленная война, действия общественного врага, возмущения, акты терроризма, диверсии, беспорядки, вторжения, блокада, революция, мятеж, восстание, массовые беспорядки, введение комендантского часа, экспроприация, принудительное изъятие, захват предприятий, реквизиция, общественная демонстрация, блокада, забастовка, авария, отключение электроэнергии, повреждения телекоммуникационных сетей, действие или влияние действия вредоносных программ для электронно-вычислительных машин, противоправные действия третьих лиц, пожар, взрыв, длительные перерывы в работе транспорта, регламентированные условиями соответствующих решений и актами государственных органов власти, эмбарго, запрет (ограничение) экспорт/импорта, расчетов (платежей) и т.д., а также вызванные исключительными погодными условиями и стихийными бедствиями, а именно: эпидемия, сильный шторм, циклон, ураган, торнадо, ураган, наводнение, нагромождение снега, гололед, град, заморозки, землетрясение, молния, пожар, засуха, проседание и оползень, другие стихийные бедствия и тому подобное.

7.3.  Сторона, которая подверглась воздействию форс-мажорных обстоятельств и вследствие этого была лишена возможности должным образом выполнять свои обязательства по Договору, должна немедленно, но в любом случае не позднее 7 (семи) следующих рабочих дней, уведомить другую Сторону. Не информирование или несвоевременное информирование о действии форс-мажорных обстоятельств, а также отсутствие или несвоевременность их надлежащего документального подтверждения лишает соответствующую Сторону права ссылаться на их действие.

7.4.  Возникновение форс-мажорных обстоятельств в момент нарушения исполнения Стороной своих обязательств по Договору лишает Сторону права ссылаться на эти обстоятельства, как на основание для освобождения от ответственности по Договору за такие нарушения.

7.5.  Действие форс-мажорных обстоятельств должно быть подтверждено документами, выданными компетентными юридическими лицами, органами государственной власти или местного самоуправления, международными организациями или уполномоченными представителями третьих лиц, повлекших возникновение форс-мажора, или документом, предоставленным торгово-промышленной палатой Российской Федерации торгово-промышленной палатой или иным уполномоченным согласно законодательству лицом по месту нахождения Стороны, которая ссылается на их действие. Такое документальное подтверждение должно быть предоставлено другой Стороне не позднее 7 (семи) рабочих дней с момента начала действия (влияния) форс-мажорных обстоятельств, если иной срок оформления соответствующего документа не определен лицом, выдающим такой документ.

7.6.  Сроки исполнения обязательств Сторон по Договору продлеваются на срок действия форс-мажорных обстоятельств. В случае продолжительности форс-мажорных обстоятельств более 30 (тридцати) календарных дней, каждая из Сторон имеет право отказаться от Договора в предусмотренном им порядке без возмещения убытков и расходов другой Стороне.

8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

8.1. Если иное не предусмотрено дополнительным соглашением Сторон, достигнутым через электронную переписку Сторон, Лицензиат, заключая данный Договор предоставляет Лицензиару свое однозначное согласие (разрешение) на использование Лицензиаром фирменного (коммерческого) наименования Лицензиата, товарные знаки и знаки обслуживания (торговые марки), права на которые принадлежат Лицензиату, URL-адрес Сайта Лицензиата, краткую информацию о профессиональной деятельности Лицензиата в том виде, в котором Лицензиат предоставляет информацию о себе на Сайте Лицензиата или на других ресурсах в сети Интернет, для:

8.1.1. размещения на Сайте Лицензиара;

8.1.2. публикации в любых кейсах (докладах, публикациях, профессиональных и других изданиях, социальных сетях, средствах массовой информации и в сети Интернет);

8.1.3. размещения в промо-материалах Лицензиара;

8.1.4. других информационно-маркетинговых целей.

8.2. Лицензиат обеспечивает и гарантирует, что использование Лицензиаром указанной выше информации способом и с целью, указанными в п.8.1. и п.п.8.1.1.- 8.1.4. Договора, не нарушает прав Лицензиата или третьих лиц на использование таких объектов права интеллектуальной собственности, и не может быть основанием для привлечения Лицензиара к ответственности.

8.3. Стороны достигли согласия, что положения п.8.1. и п.п.8.1.1.- 8.1.4. Договора меняются любые другие сделки и/или соглашения, заключенные Сторонами по обеспечению конфиденциальности информации, таким образом, что они действуют с учетом условий п.8.1. и п.п.8.1.1.- 8.1.4. Договора, а в случае если это невозможно - такие сделки считаются прекращенными по договоренности Сторон с момента заключения Договора.

8.4. Заключая Договор, Лицензиат подтверждает, что он понимает и согласен, что он самостоятельно в полном объеме и размере несет ответственность по закону и/или какими-либо требованиями третьих лиц по поводу обработки каких-либо персональных данных третьих лиц, которые могут произойти в результате или в ходе использования Лицензиатом и/или пользователями сайта Лицензиара и/или Сервиса, в связи с чем Лицензиат обязуется самостоятельно обеспечивать обработку и защиту таких персональных данных и законных прав и интересов третьих лиц в соответствии с действующим законодательством, которое распространяется на таких третьих лиц и обработку и защиту их персональных данных.

8.5. Заключая данный Договор Лицензиат подтверждает, что он дает свое однозначное согласие на возможность аудио-фиксации Лицензиаром любых телефонных разговоров между Сторонами, их сотрудниками и/или представителями, а также он обеспечивает наличие согласия и самостоятельно несет любые риски и ответственность за уведомление и наличие согласия своих сотрудников и/или представителей в отношении указанной выше аудио-фиксации телефонных разговоров между ними и Лицензиаром, сотрудниками и/или представителями Лицензиара. Указанная аудио-фиксация разговоров может осуществляться исключительно в целях контроля Лицензиаром выполнения Договора и имеет конфиденциальный характер, однако запись аудио-фиксации разговоров также может быть использована в качестве доказательства в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации о предоставлении доказательств в судебном процессе.

8.6. Стороны путем заключения Договора подтверждают, что достижение согласия Сторон по любым вопросам относительно выдачи Лицензии и/или выполнения любой из Сторон своих обязательств по Договору возможно путем предоставления предложений и ответов на каждое из таких предложений в электронном виде путем электронной переписки Сторон.

8.6.1. При этом Стороны договорились, что в рамках правоотношений по Договору электронная переписка Сторон, в частности сообщения (ответы) и корреспонденция (документы или файлы), направленные любой из Сторон через определенные согласно Договору и/или счету на оплату, и/или в Личном кабинете адреса электронной почты (e-mail) соответствующей Стороны, считаются совершенными в письменной форме и признаются наравне с другими документами на бумажных носителях как должное правовое основание для возникновения, изменения и прекращения правоотношений Сторон и доказательства в спорах между Сторонами.

8.6.2. Указанные выше сообщения (ответы) и корреспонденция (документы или файлы), которые создаются и/или направляются в электронном виде через электронную переписку Сторон, считаются подписанными простой неквалифицированной электронной подписью соответствующей Стороны-отправителя, ключом к которой являются средства аутентификации и получения прав авторизованного доступа (логин, пароль и т.д.) к электронной почте соответствующей Стороны, которая применяется в соответствии с правилами, установленными оператором (администратором) соответствующей информационной системы сервиса электронной почты, с использованием которой соответствующей Стороной осуществляется создание и/или предоставление (отправление) соответствующего электронного сообщения (ответа) и корреспонденции (документа или файла), при условии, что такое электронное сообщение (ответ), корреспонденция (документ или файл) отправлено в адрес сотрудника и/или представителя соответствующей Стороны-получателя или на адрес электронной почты Стороны-получателя, совпадающей с определенным согласно Договору и/или счету на оплату, и/или в Личном кабинете адресом электронной почты соответствующей Стороны-получателя.

8.6.2.1. Каждая из Сторон обязуется обеспечить конфиденциальность информации о средствах идентификации, аутентификации и получения прав авторизованного доступа (логин, пароль и т.д.) к собственной электронной почте соответствующей Стороны, которая определена согласно Договору и/или счету на оплату, и/или в Личном кабинете. Каждая из Сторон самостоятельно несет любые риски и последствия, возникающие в результате раскрытия, распространения или неправомерного использования указанной выше конфиденциальной информации, вызванные по вине (в т.ч. неосторожности) такой Стороны, ее сотрудников и/или представителей, которые имели доступ к такой информации, кроме случаев немедленного (но в любом случае не позднее следующего рабочего дня) письменного уведомления об этом другой Стороны.

8.6.2.2. Все действия и сделки, совершенные путем электронной переписки Сторон с созданием и/или предоставлением (отправлением) электронных сообщений (ответов), корреспонденции (документов или файлов) с использованием электронной почты соответствующей Стороны до момента получения другой Стороной указанного в п.8.6.2.1. Договора уведомления соответствующей Стороны считаются совершенными от имени, в интересах и по воле такой соответствующей Стороны с её согласия.

8.6.2.3. В случае нарушения предусмотренной в п.8.6.2.1. Договора конфиденциальности информации, Сторона кроме указанного в п.8.6.2.1. Договора уведомления должна предоставить другой Стороне сведения о новом адресе электронной почты такой Стороны на замену тому, что был предусмотрен согласно Договору и/или счету на оплату и/или в Личном кабинете и в отношении которого произошло данное нарушение конфиденциальности, а также совершить все необходимые действия по замене или блокировке постороннего несанкционированного доступа к Личному кабинету.

8.7. Кроме случаев обмена документами через систему «Диадок» с наложением квалифицированной электронной подписи соответствующей Стороны (Сторон), Стороны достигли согласия, что любые сообщения (ответы) и корреспонденция (документы или файлы) и информация в письменной форме, предоставляемые любой из Сторон другой Стороне в соответствии с Договором, в частности уведомления, требования, письма и т.д., считаются предоставленными должным образом, при условии, что их разборчивые экземпляры или копии поступили Стороне-получателю в предусмотренный Договором срок через электронную переписку Сторон. При этом по требованию и за средства Стороны-получателя изложенные на бумажном носителе оригиналы или дубликаты таких сообщений (ответов) и корреспонденции (документов или файлов) в письменной форме, которые были предоставлены Стороне-получателю через электронную переписку Сторон, должны быть переданы или отправлены Стороне-получателю Стороной-отправителем или нарочным, или почтовым отправлением с уведомлением о вручении и описью вложения, или с использованием службы курьерской доставки – не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента получения указанного письменного требования от такой Стороны-получателя.

8.7.1. Указанные выше сообщения (ответы) и корреспонденция (документы или файлы) считаются врученными:

8.7.1.1. в случае отправки через электронную переписку Сторон – в дату отправления, при условии, что Сторона-отправитель получила ответ или автоматическое уведомление о доставке такого электронного отправления, или если такое отправленное электронное отправление или приложенные к нему сообщения (ответы) и корреспонденция (документы или файлы) в электронном виде зафиксированы и доступны к ознакомлению в интерактивном интерфейсе соответствующего почтового агента или сервиса (службы) электронной почты и электронных сообщений, как присланные на адрес электронной почты Стороны-получателя, совпадающий с определенным согласно Договору и/или счету на оплату, и/или в Личном кабинете адресом электронной почты соответствующей Стороны-получателя.

8.7.1.2. в случае доставки нарочным, почтовым отправлением или с использованием службы курьерской доставки – в дату, указанную в подтверждении о вручении, при этом каждая из Сторон обязуется в момент вручения такой Стороне указанных сообщений (ответов) и корреспонденции (документов или файлов) предоставить соответствующее письменное подтверждение или проставить отметку на сопроводительных такую доставку документах о ее получении с указанием даты получения, а также фамилии, имени и отчества лица, которому такие сообщения (ответы) и корреспонденция (документы или файлы) были вручены, а Сторона, которая отказалась от этого, будет считаться такой, что отказалась от получения соответствующих сообщений (ответов) и корреспонденции (документов или файлов) с возложением на такую Сторону каких-либо последствий такого отказа.

8.7.2. Каждая из Сторон обязуется как можно быстрее в течение разумного срока, но в любом случае не позднее 5 (пяти) рабочих дней, уведомить другую Сторону об изменении своих реквизитов, в том числе относительно адреса для переписки и адреса электронной почты, которые определены согласно Договору и/или счету на оплату, и/или в Личном кабинете, либо самостоятельно нести риски и последствия нарушения такого обязательства.

8.8. Стороны достигли согласия, что заключая этот Договор каждая из Сторон подтверждает, что обладает всеми правами и полномочиями, необходимыми для заключения и исполнения Договора.

8.9. Ни одна из Сторон не имеет права осуществлять замену Стороны в Договоре, уступку прав требования, перевод долга по Договору или любому из обязательств по Договору третьему лицу без предварительного письменного согласия другой Стороны. Любое обеспечение при участии третьего лица (поручительство, гарантия, залог и т.п.) по обязательствам любой из Сторон по Договору без предварительного письменного согласия другой Стороны не допускается и является недействительным.

9. УСЛОВИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО ЗАКЛЮЧЕНИЯ, СРОКА ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДКА ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОГОВОР

9.1.  Договор действует до полного выполнения каждой из Сторон своих обязательств по Договору, но в любом случае до истечения срока действия имущественных прав Лицензиара на Сайт Лицензиара и/или Сервис, о чем Лицензиар должен сообщить Лицензиату не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до истечения срока действия Лицензии, а в части отдельных обязательств Сторон, прямо определенных Договором,  – до истечения сроков, предусмотренных Договором в отношении таких обязательств. Датой заключения Договора является дата регистрации Лицензиата на Сайте Лицензиара.

9.2.  Прекращение Договора приводит к немедленному прекращению (аннулированию) с момента прекращения Договора любых Лицензий, которые были выданы по Договору.

9.3.  Договор может быть досрочно прекращен Сторонами, в том числе путем его расторжения или одностороннего отказа любой из Сторон от Договора, в следующем порядке и по основаниям:

9.3.1.  Лицензиаром в одностороннем уведомительном порядке с даты, указанной в таком сообщении, без оформления письменного согласия Сторон, если Лицензиат нарушает определенные Договором условия Лицензии, способ и порядок использования Сайта Лицензиара и/или Сервиса или совершил другое нарушение Договора, создающее препятствия для надлежащего исполнения Договора Лицензиаром;

9.3.2.  Лицензиаром в одностороннем уведомительном порядке с даты, указанной в таком сообщении, без оформления письменного согласия Сторон, если Лицензиар утратил (в частности вследствие истечения срока действия) имущественные права на Сервис  – с даты истечения срока наиболее длительной по сроку действия Лицензии или с момента возвращения Лицензиату лицензионного вознаграждения пропорционально количеству дней срока действия такой Лицензии, которые оставались с даты такого прекращения Договора до даты истечения срока действия такой Лицензии;

9.3.3.  по дополнительному соглашению Сторон путем заключения дополнительного соглашения о досрочном прекращении (расторжении) Договора  – с даты, определенной таким дополнительным соглашением Сторон;

9.3.4.  любой из Сторон в одностороннем порядке, с письменным уведомлением об этом другой Стороны не позднее, чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до истечения срока действия самой длительной по сроку действия Лицензии  – с даты истечения срока действия такой Лицензии;

9.3.5.  любой из Сторон в одностороннем порядке из-за действия форс-мажорных обстоятельств в соответствии п.7.6. Договора, при условии письменного уведомления другой Стороны не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты такого прекращения.

9.4.  Признание недействительным любой части Договора (условия, пункта, положения, раздела и т.п.) в соответствии с решением суда, вступившим в законную силу, не приводит к недействительности других частей Договора, а также Договора в целом, а правоотношения Сторон, урегулированные такой признанной недействительной частью Договора, должны быть как можно быстрее в течение разумного срока урегулированы по дополнительному соглашению Сторон, с распространением на них требований действующего законодательства Российской Федерации и норм обычаев в соответствующей и/или аналогичной сфере правоотношений.

9.5.  По всем вопросам, которые не урегулированы Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

SAAS AGREEMENT

This SOFTWARE AS A SERVICE LICENSE AGREEMENT (this "Agreement"), is between Netpeak LTD, a limited liability company, having its principal place of business Unit 2000, 2nd Floor, 6 Market Place, Fitzrovia, London, United Kingdom, W1W 8AF, hereinafter referred to “Company”, “We” or “Us” (or otherwise as the context may require) and each individual or legal entity which is a subscriber to, or user of the “Software” (as defined below), except those who should enter into another agreement of the ones that are available via the link - https://ringostat.com/oferta/, referred to hereinafter as “You” or “Customer” (or otherwise as the context may require). If you register on our Website or take any other affirmative action indicating your acceptance of this Agreement, then you have agreed to these terms. If you are an agent or employee of the intended subscriber or user, you individually represent and warrant to Netpeak that you are authorized to bind that party to this Agreement.

1. ACCEPTANCE OF TERMS

1.1. You must either: (i) enter into a separate agreement with us describing the specific terms and conditions of the Services to be provided to you, or (ii) complete the registration process made available to you by us or by our partner(s), and such registration must be approved by us. Such separate agreement or registration process may be in one or more different formats and may be made available to you either online or offline, subject to change without prior notice.

1.2. Our Services are offered only to parties that can legally enter into and sign binding contracts. By accepting the terms of this Agreement, you represent and warrant to us that you are age eighteen (18) or older and the authorized signatory.

2. DEFINITIONS

2.1. Software — the software service that consists of different products and features for which Customer has paid, including any Updates relating thereto that may be provided hereunder or thereunder, and any derivative works of the foregoing.

2.2. Update — any patch, bug fix, release, version, modification or successor to the Software.

2.3. User — you or a named individual to whom you have granted access to use the Ringostat on Customer’s behalf, regardless of whether or not the User actually accesses the Software. Users may be Customer's employees, consultants, contractors or agents.

2.4. Ringostat — the specific internet-accessible service via the Website that provides usage of the Software that available to Customer over a network on a term-use basis and any related services.

2.5. Websitehttps://ringostat.com, including subdomains and related Websites, as well as any information, texts, graphical, video, and other materials, placed on the mentioned above Internet site or associated with the brand and Ringostat trademark.

2.6. Price page — the web-page on the Website accessible via the link - https://billing.ringostat.com/, which contains information about the Plans and terms of Subscription to Ringostat.

2.7. Project services management — terms of the Agreement which are accessible on the Price page, which determine the number of features/products and limits of the Ringostat and the cost of Subscription.

2.8. Subscription — shall mean that paid period during which Customer has online access and right to use of each Ringostat product/feature for the one Project on the conditions according to the Project services management for the one Project. Each Project correspond to one separate Subscription.

2.9. Support — the ongoing services by Company to support Ringostat.

2.10. User Account — a virtual part of the Website that provides access to the lawful use of Ringostat, setting up, managing and monitoring the personal use of Ringostat, with the capabilities according to the Project services management, Subscription, etc. Each User Account is assigned a unique number (User id). User Account contains the information about the User, means of access and authorization of the User, etc.

2.11. Project – set of data specified by the User and the connection made by him for a customer’s Site, settings of Ringostat launchers and|of products/features according to the Project services management. Identification of the Project in the User account is carried out with the domain name indication of the Customer's site, to the relation of which the User has completed the connection and will use the Ringostat. The User may have more than one Project.

3. CALL RECORDING

3.1. Ringostat makes available technology that offers Users the ability to record incoming and/or outgoing telephone calls. When a calling party initiates a call to a tracking phone number, Ringostat will, at your discretion, create a digital audio recording of the telephone call. The laws regarding the notice and notification requirements of such recorded conversations vary by jurisdiction. You are responsible for applying the local laws in the relevant jurisdiction when using this feature. Ringostat provides the ability to play a customizable voice message at the beginning of each call to alert callers that the call will be recorded. If you choose to record telephone calls, you expressly agree and acknowledge that:

3.2. you authorize Ringostat to make incoming and/or outgoing call recordings on your behalf.

3.3. you either:

3.3.1. authorize Ringostat to play a voice message notifying the caller that the call is being recorded prior to the call being connected to the party answering the call; OR

3.3.2. make the necessary arrangements to ensure that the caller and/or call recipient is provided with the necessary warning about the presence of any recordings made of a call in accordance with the law;

3.3.3. you must notify your employee, contractor, officer, agent, authorized representative or other third parties that their telephone conversation with a caller and/or call recipient is being recorded by Ringostat; and

3.4. Company shall have no liability whatsoever in respect of any use made by you, your employee, contractor, officer, agent, authorized representative or other third parties, of the recordings and its contents, and/or of any personal information.

4. REGISTRATION AND FEES

4.1. The Company requires registration and subscription as will be indicated on the Price page.

4.1.1. Each User wishes to join Ringostat will have to register (create a User Account) and create through the Website at no cost.

4.1.1.1. You hereby confirm that (a) your details provided therein are true and accurate details in the registration form. (b) you will maintain the accuracy of such information; (c) you are at least eighteen (18) years of age and have the capacity and authority to enter into this Agreement, and (d) your use of the Ringostat does not violate any applicable law or regulation.

4.1.2. After registration, you become a Registrant and will have the ability to create a Project to participate in some, but not all, of the features and services available within the Ringostat. We reserve the right to deny or refuse any registration form or to cancel any existing accounts.

4.1.3. During the creation of the Project, you will have the ability to choose the Ringostat products/features for this Project with the Project services management. Upon the completion of Project creation, you will have a 14-days free trial period of Project usage with settings and launches set on the Project creation phase.

4.2. Only after creating a Project and making the first fee payment using the payment methods accessible on the Website and in an amount that depends on Ringostat products you choose, you become a Subscriber and will be able to use the Ringostat in accordance with your Subscription.

4.3. Any and all payments made in connection with the Ringostat shall be non-refundable for any reason whether you used the Ringostat in whole or in part of have not used it at all.

4.4. Concerning registration to Ringostat, you will be required to provide your own valid payment means that will be charged according to the following rules: We will calculate the average daily expenses for the last 7 days and request payment in the amount that would be enough for a term that was set at the previous payment. In this case, the amount will be formed and requested if the account balance is less than the spending for the previous 7 days.

4.5. We will continue to charge your payment (renewal) on your Subscription basis unless you disable this function in your User’s account. You are responsible for taking action prior to renewal if you do not want your Subscription to renew automatically. You may not receive further notice of your renewal after signing up for a Subscription.

4.5.1. You are responsible for ensuring that the credit card associated with your account or subscription is up to date, that information posted in connection with it is accurate, and that you are authorized to use that credit card.

4.6. If your Subscription payment for the next Subscription period is not received, your Subscription will be canceled.

4.7. Confirmation of the payment received is the statistics accessible in the User Account.

4.8. While Ringostat may be paid for via invoice, We reserve the right to quote additional fees for invoiced accounts.

4.8.1. If We have entered into an invoicing relationship with you, the following terms apply unless superseded by written agreement:

4.8.1.1. You agree to pay all undisputed invoices within seven (7) days;

4.8.1.2. Payment shall be made in the currency of the country of your residence or registration of the legal entity/ or in EURO and/or USD, in the amount equal to the cost according to the Price page;

4.8.1.3. If you fail to pay an invoice, We reserve the right to cancel your Subscription, access to Ringostat, and any data associated with your Subscription.

4.9. Depending on the country, a rate of foreign exchange and choose kind of payment you can be additionally charged commission fees when paying for the Services. The tax rate depends on the payment information, which you shall give while paying for the Services.

5. RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE COMPANY

5.1. The Company is obligated to provide Users with Support during eight (8) hours Monday through Friday, except public holidays. You can submit an unlimited number of requests for technical support per day. Request processing standard time from the date of its submission by the User of Ringostat shall be twenty-four (24) hours on workdays.

5.2. The Company has a right to unilaterally change the cost of Ringostat products.

5.3. We can unilateral cancel your User Account and terminate this Agreement in case of:

5.3.1. Breaking the conditions of this Agreement.

5.3.2. Diversions from the normal usage patterns established by Company.

5.3.3. Attempts to inflict damages on the reputation or normal work of Ringostat and the Website.

5.3.4. Creation of legal risks for the Company.

6. PERMITTED USE

6.1. We grant you a limited, revocable, non-exclusive license to access and make personal use of the Ringostat and the Software in accordance with your Subscroption. The Ringostat and the Software, in whole or in part, may not be reproduced, republished, downloaded, uploaded, duplicated, copied, sold, resold, visited, or otherwise exploited for any commercial purpose without our prior written express consent. The User login credentials may not be shared with anyone.

6.2. You will not:

6.2.1. Use the Ringostat for any purposes other than the purpose expressly allowed by us herein;

6.2.2. Rent, lease, loan, sell, resell, sublicense, distribute or otherwise transfer the licenses granted herein or any materials contained in the Ringostat;

6.2.3. Use the Ringostat for any illegal purpose, harmful manner, or in violation of any local, state, national, or international law, including, without limitation, laws governing intellectual property and other proprietary rights, and data protection and privacy;

6.2.4. Remove, circumvent, disable, damage or otherwise interfere with security-related features of the Ringostat, features that prevent or restrict use or copying of any content accessible through the Ringostat, or features that enforce limitations on the use of the Ringostat;

6.2.5. Reverse engineer, decompile, disassemble or otherwise attempt to discover the source code of the Software, Website or any part thereof;

6.2.6. Modify, adapt, translate or create derivative works based upon the Ringostat; the content of the Services or any part thereof, except and only to the extent the foregoing restriction is expressly prohibited by applicable law; or

6.2.7. Intentionally interfere with or damage operation of the Ringostat or any user’s enjoyment of them, by any means, including uploading or otherwise disseminating viruses, adware, spyware, worms, or other malicious code;

6.2.8. Use the Ringostat in order to provide similar services to any third party or for competing with our Service;

6.2.9. Use Ringostat or content on any platform or website not provided and approved by us, make any misrepresentations or abuse Ringostat, or otherwise violate anyone’s rights or any applicable laws. Failure to abide by any of these rules may bring us to cancel your account and stop providing you services with Ringostat.

6.3. Without limitation, We may refuse, suspend or terminate a Subscription (or any renewal thereof) if User violates, threatens to violate, or reasonably appears to carry a significant danger of violating, this Agreement (or any other our policy or agreement) in any manner, and We reserve any and all other rights available at law or in equity with respect thereto.

7. THIRD PARTY SERVICES

7.1. Ringostat may provide, or users may provide, links to World Wide Web sites or resources (“Third Party Material”). Because we have no control over such Third Party Material, you acknowledge and agree that we are not responsible for the availability of such Third Party Material, and do not endorse and are not responsible or liable for any Third Party Material, advertising, products, or other materials on or available from such Third Party Material. You further acknowledge and agree that we shall not be responsible or liable, directly or indirectly, for any damage or loss caused or alleged to be caused by or in connection with the use of or reliance on any such Third Party Material, goods or services available on or through any such Third Party Material. ACCESS AND USE OF THIRD PARTY MATERIALS, INCLUDING THE INFORMATION, MATERIALS, AND SERVICES ON OR AVAILABLE THROUGH THIRD PARTY MATERIALS IS SOLELY AT YOUR OWN RISK.

8. ELECTRONIC COMMUNICATIONS

8.1. When you use Ringostat or send e-mails to us, you are communicating with us electronically. We, therefore, take this as your consent to receive communications from us electronically. By doing so you agree that all agreements, notices, disclosures and other communications that we provide to you electronically satisfy any and all legal requirements that such communications be in writing.

9. DISCLAIMER OF WARRANTIES AND LIMITATION OF LIABILITY

WE MAKE NO REPRESENTATIONS OR WARRANTIES OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, AS TO THE OPERATION OF THIS SITE AND/OR SERVICES OR THE INFORMATION, CONTENT, MATERIALS, OR APPLICATIONS INCLUDED ON THE SERVICES, AND YOU EXPRESSLY AGREE THAT YOUR USE OF THESE SERVICES IS AT YOUR SOLE RISK. WE DO NOT GUARANTEE THAT RINGOSTAT AND SOFTWARE WILL BE ERROR-FREE, UNINTERRUPTED, OR THAT IT WILL PROVIDE SPECIFIC RESULTS FROM USE OF RINGOSTAT AND SOFTWARE OR ANY CONTENT, SEARCH OR LINK ON IT. RINGOSTAT AND SOFTWARE AND THE CONTENT THEREIN ARE DELIVERED ON AN “AS-IS” AND “AS-AVAILABLE” BASIS. WE WILL NOT BE LIABLE FOR ANY DAMAGES OF ANY KIND ARISING FROM THE USE OF RINGOSTAT AND SOFTWARE, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, PUNITIVE AND CONSEQUENTIAL, SPECIAL OR PUNITIVE DAMAGES OR FOR LOST PROFITS, REVENUES OR BUSINESS OPPORTUNITIES, EVEN IF WE HAVE BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. TO THE FULL EXTENT PERMISSIBLE BY APPLICABLE LAW, WE DISCLAIM ALL WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, NONINFRINGEMENT, SYSTEM INTEGRATION, DATA ACCURACY, QUIET ENJOYMENT, AND FREEDOM FROM VIRUSES OR OTHER HARMFUL CODE. WE WILL NOT BE LIABLE FOR ANY DELAY, DIFFICULTY IN USE, INACCURACY OF INFORMATION, DEVICE VIRUSES, MALICIOUS CODE OR OTHER DEFECT IN OUR RINGOSTAT AND SOFTWARE. NO LICENSE TO THE USER IS IMPLIED IN THESE DISCLAIMERS. CERTAIN PROVINCIAL AND/OR STATE LAWS DO NOT ALLOW LIMITATIONS ON IMPLIED WARRANTIES OR THE EXCLUSION OR LIMITATION OF CERTAIN DAMAGES. IF THESE LAWS APPLY TO YOU, SOME OR ALL OF THE ABOVE DISCLAIMERS, EXCLUSIONS, OR LIMITATIONS MAY NOT APPLY TO YOU, AND YOU MIGHT HAVE ADDITIONAL RIGHTS.

10. INTRODUCTION OF AMENDMENTS

10.1. Ringostat shall reserve the right unilaterally to change, supplement, or replace some or all Conditions of this Agreement, having come into force from the date of its placement on Website, including, but not limited to, commission fees related to the use of Ringostat. The further use of Ringostat after such changes has been made shall mean, that you accept them. For all active Subscribers, changes shall have no retroactive effect and come into force no earlier than the thirtieth day after publication.

10.2. Every provision of this Agreement shall be independent and have legal force. If one of the provisions of these conditions becomes invalid, this will not influence the legitimacy of the other provisions.

11. TERMINATION OF THE AGREEMENT

11.1. This Agreement terminates after the cancellation of User Account and/or Subscription.

12. OTHER TERMS

12.1. This Agreement shall be governed by the laws of England and Wales.

12.2. Any dispute arising out of or in connection with this contract, including any question regarding its existence, validity or termination, shall be referred to and finally resolved by arbitration under the LCIA Rules, which Rules are deemed to be incorporated by reference into this clause. This agreement shall represent the full scope of terms between Consultant and Client related to the services described therein. Any addition or modification to this agreement shall require written approval by both parties.

The date of the last change: 13.04.2020. Review the previous version (link).

ПРЕДЛОЖЕНИЕ (ОФЕРТА) ЗАКЛЮЧИТЬ ДОГОВОР

Данный документ является предложением (офертой) заключить между ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НЕТПИК», юридическим лицом, зарегистрированным и осуществляющим свою деятельность в соответствии с законодательством Республики Казахстан, БИН 140540022096, адрес местонахождения которого: 050013, Казахстан, г. Алматы, Бостандыкский район, пр. Н. Назарбаева, 193, адрес для переписки с которым: 050013, Казахстан, г. Алматы, Бостандыкский район, пр. Н. Назарбаева, 193, «Les Office» (далее – «Лицензиар»), с одной стороны, и индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом - коммерческой организацией, которые правомерно находятся и действуют на территории Республики Казахстан, и собираются осуществлять оплату по Договору путём безналичного перевода денежных средств со своего текущего счёта на текущий счёт Лицензиара (далее – «Лицензиат»), с другой стороны, (далее вместе – «Стороны», а каждая в отдельности – «Сторона»), Договор на условиях, описанных ниже.

Если Вы не являетесь лицом, которое правомерно находится и действует на территории Республики Казахстан, и собирается осуществлять оплату по Договору путём безналичного перевода денежных средств со своего текущего счёта на текущий счёт Лицензиара, но хотите получить права на использование Сервиса, ознакомьтесь с надлежащим адресованным Вам предложением (офертой) – «SaaS Agreement», которое доступно выше, под знаком «SA».

Регистрация на Сайте Лицензиара индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом - коммерческой организацией считается безоговорочным принятием условий, изложенных в оферте, то есть акцептом оферты и свидетельствует о факте заключения Договора, а лицо, которое выразило свое согласие и заключило Договор становится Лицензиатом.

Соглашаясь с условиями Договора путём безоговорочного принятия предложения (условий), Лицензиат также подтверждает свою правоспособность и полную дееспособность, наличие полномочий на заключение Договора, а также осознаёт ответственность за неисполнение обязательств, возникающих в результате акцепта настоящей оферты и заключения Договора.

Поскольку заключение Договора путем акцепта настоящей оферты в любом случае будет осуществляться Лицензиатом исключительно для нужд, непосредственно связанных с предпринимательской деятельностью, Лицензиат акцептом настоящей оферты также подтверждает, что он предупрежден, понимает и соглашается, что на любые правоотношения Сторон по Договору не распространяются любые требования и условия законодательства о защите прав потребителей, в частности Закона Республики Казахстан «О защите прав потребителей» 4 мая 2010 года №274-IV в действующей редакции с изменениями и дополнениями.

Условия оферты и Договора в редакции до 13.04.2020: ссылка.

Условия оферты и Договора в редакции до 13.08.2021: ссылка.

Эта оферта действует с момента размещения в сети Интернет по адресу: https://ringostat.com и действует до момента отзыва оферты Лицензиаром. Лицензиар вправе в любое время по своему усмотрению изменять любые условия оферты в одностороннем порядке или отозвать ее без предварительного согласования с пользователем. В случае изменения Лицензиаром условий оферты, новая редакция оферты вступает в силу с момента размещения новой оферты в сети Интернет, если иной срок не указан Лицензиаром при таком размещении.

Договор не является публичным договором или договором присоединения. После заключения Договора все предыдущие переговоры, предварительные соглашения и протоколы намерений, переписка и т.п., касающиеся правоотношений по Договору и предшествующие по хронологии дате его заключения, теряют юридическую силу, но могут быть доказательством намерений и воли Сторон по заключению Договора.

1. ТЕРМИНЫ И ИХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1. «Сервис» – объект права интеллектуальной собственности, а именно программа для ЭВМ (программный продукт) «RINGOSTAT», доступный для использования пользователями как сервис удаленного самообслуживания через сеть Интернет по адресу сайта Лицензиара: https://ringostat.com.

1.2. «Пользователь» – Лицензиат, который осуществил акцепт оферты в соответствии с изложенными в ней условиями, и/или любой из его сотрудников и/или представителей, которым Лицензиат путём настройки Проекта и внесения соответствующих сведений о таком лице в данные аккаунта Лицензиата, предоставил доступ к Сервису и определенному набору его функциональных возможностей.

1.3. «Сотрудники и/или представители» – лица, которые со стороны соответствующей Стороны принимают участие в заключении, исполнении, прекращении Договора, в частности, Стороны Договора и специалисты, на которых соответствующей Стороной возложено надлежащее исполнение обязательств и/или которым поручено реализацию прав по Договору Стороной, которая их привлекла. Каждая из Сторон по своему усмотрению и по собственному решению, без необходимости каких-либо дополнительных согласований с другой Стороной, определяет необходимость и условия привлечения своих сотрудников и/или представителей, возложения на них исполнения своих обязательств и/или полномочий на реализацию своих прав по Договору, однако такая Сторона продолжает нести перед другой Стороной полную ответственность за действия и последствия действий своих сотрудников и/или представителей, в частности по исполнению Договора, как за свои собственные действия и их последствия.

1.4. «Аккаунт» или «учетная запись» – инструмент полномочного использования прав доступа к Личному кабинету и Сервису через сеть Интернет, содержащий информацию о пользователе Сервиса, который получает доступ, о средствах получения доступа через процедуру идентификации, аутентификации и авторизации пользователя, а также содержит идентификатор аккаунта, указание на статистическую и другую информацию об использовании Сервиса и действиях пользователя. Аккаунт создается Лицензиаром на Сайте Лицензиара путем регистрации Лицензиата в предусмотренном Договором порядке.

1.5. «Идентификатор аккаунта» – информация, которая присваивается Лицензиаром аккаунту Лицензиата и предназначена для его определения (идентификации) среди других аккаунтов на Сайте Лицензиара.

1.6. «Личный кабинет» – виртуальный раздел Сайта Лицензиара, через интерактивный интерфейс которого осуществляется: настройка, управление и контроль использования Сервиса, выбор функциональных возможностей Сервиса, создания Проекта и изменения его настроек, получение статистики использования Сервиса и т.д. Доступ к Личному кабинету предоставляется пользователю через аккаунт Лицензиата.

1.7. «Проект» – совокупность указанных пользователем сведений и исполненного им по определенному сайту Лицензиата подключения, настройки пусковых установок Сервиса. Идентификация Проекта в Личном кабинете осуществляется с указанием доменного имени сайта Лицензиата, в отношении которого Лицензиатом выполнено подключение и будет осуществляться использование Сервиса.

1.8. «Сайт» – любой информационный ресурс в сети Интернет, состоящий из одной или определенного количества страниц в сети Интернет, каждая из которых имеет собственные содержание (контент) и адрес в сети Интернет, и свободно или на определенных условиях доступный под определенным доменным именем лицам, которые имеют доступ к сети Интернет. Обозначение в Договоре принадлежности сайта Стороне, как «Сайт Лицензиара» или «Сайт Лицензиата», понимается как подтверждение соответствующей Стороной ее права использовать Сайт, в том числе с целью использования Сервиса по Договору, и обязанности такой Стороны самостоятельно нести любые риски и ответственность в связи с неправомерным использованием такой Стороной сайта, том числе с указанной выше целью.

1.9. «Лицензия» – разрешение на использование Сервиса в объеме определенных его функциональных возможностей, которое Лицензиат получает в соответствии с Договором в отношении каждого из Проектов.

1.10. «Лицензионное вознаграждение» – это оплата Лицензиару за использование объекта права интеллектуальной собственности, а именно Сервиса, а также за право использования Сайта Лицензиара. Размер лицензионного вознаграждения зависит от выбранных Лицензиатом через Личный кабинет функциональных возможностей Сервиса, определяется и подтверждается соответствующим счетом, выставленным Лицензиаром и оплаченным Лицензиатом по Договору.

1.11. «Услуги» – услуги по техническому обеспечению Сервиса, предоставляемые Лицензиаром Лицензиату в порядке и на условиях предусмотренных Договором.

1.12. «Акт» – первичный учетный документ бухгалтерского учета в виде Акта приема-передачи неисключительных прав на использование объекта права интеллектуальной собственности и/или Акта приемки-передачи выполненных работ (оказанных услуг), который согласно требованиям действующего законодательства Республики Казахстан в подтверждение факта хозяйственной жизни по Договору должен быть составлен в форме, порядке и сроки, предусмотренные Договором.

1.13. «Электронная переписка Сторон» – отправление любой из Сторон другой Стороне в предусмотренных Договором случаях электронных сообщений и/или документов (файлов) в электронном виде, которое происходит через определенные Договором и/или Сайтом Лицензиара (в частности, выполненными Лицензиатом настройками Личного кабинета и/или данными, указанными Лицензиатом при регистрации и/или в Личном кабинете) адреса электронной почты (e-mail) Сторон или их сотрудников и/или представителей (в частности, касательно Лицензиара – адреса электронной почты в домене ringostat.com), и/или через интерфейс и функциональные возможности Сайта Лицензиара.

Любые из указанных выше терминов могут использоваться в Договоре с большой или с маленькой буквы, в соответствующем падеже и числе в зависимости от контекста. Другие термины, употребляемые в Договоре, имеют значение и содержание в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан и обычаями делового оборота в соответствующей сфере.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. Лицензиар обязуется предоставить Лицензиату за плату Лицензию на право использования Сервиса для соответствующего Проекта, а также предоставить разрешение на использование Сайта Лицензиара, расположенного в сети Интернет по адресу: https://ringostat.com/ (далее - «Сайт Лицензиара»), в порядке и на условиях, определенных Договором.

2.2. По Договору и/или любой из выданных в соответствии с Договором Лицензии Лицензиар обязуется предоставить Лицензиату неисключительные права и разрешение использовать соответственно Сайт Лицензиара и/или Сервис, в предусмотренных Договором порядке и способами в пределах соответствующего объема и количества функциональных возможностей Сайта Лицензиара и/или Сервиса, на территории Республики Казахстан, в течение срока действия Договора и/или Лицензии, без права выдачи сублицензии и/или передачи третьим лицам доступов к недоступным в общем порядке разделам Сайта Лицензиара (в том числе Личного кабинета) и/или Сервиса.

2.3. Права Лицензиата, возникающие на основании Договора и/или Лицензии по использованию Сайта Лицензиара и/или Сервиса, также распространяются на любые изменения, обновления и дополнения на протяжении срока действия Договора и/или Лицензии соответственно тем функциональным возможностям Сайта Лицензиара и/или Сервиса, которые к моменту такого изменения, обновления, дополнения уже были предусмотрены Договором и/или Лицензией и доступны Лицензиату. Новые, ранее не предусмотрены функциональные возможности и/или дополнительные функциональные возможности Сайта Лицензиара и/или Сервиса становятся доступными Лицензиату путем получения Лицензиатом соответствующей Лицензии по Договору.

2.4. Лицензиат получает указанное выше разрешение на использование Сайта Лицензиара с момента заключения Договора.

2.5. На определенных Договором условиях Лицензиат заказывает, потребляет и оплачивает, а Лицензиар предоставляет услуги по техническому обеспечению Сервиса.

2.6. Услуги состоят из:

2.6.1. обеспечения в процессе использования Лицензиатом Сервиса технической возможности использования абонентских номеров и переадресации трафика IP-телефонии;

2.6.2. обеспечения приема, рассмотрение и предоставление ответов (консультаций) и разъяснений на обращения Лицензиата по любым вопросам использования Сервиса через онлайн-чат, который доступен в интерактивном интерфейсе Сервиса и/или через электронную переписку Сторон на адрес электронной почты support@ringostat.com, с 09:00 до 18:00 по Восточноевропейскому времени (ЕЕТ) зимой и Восточноевропейскому летнему времени (ЕЕSТ) летом ежедневно, кроме выходных дней (суббота и воскресенье) и праздничных или нерабочих дней по законодательству Республики Казахстан и Украины.

3. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ, СРОК ДЕЙСТВИЯ ЛИЦЕНЗИИ

3.1. Порядок получения Лицензии следующий:

3.1.1. Лицензиат регистрируется на Сайте Лицензиара:

3.1.1.1. предоставляет Лицензиару достоверную, актуальную и полную информацию о себе по вопросам, которые предлагаются в регистрационной карточке (форме);

3.1.1.2. подтверждает указанные в соответствующей регистрационной карточке (форме) сведения путем перехода в Личный кабинет по ссылке, направленной Лицензиаром на указанный в такой карточке (форме) адрес электронной почты Лицензиата;

3.1.1.3. самостоятельно выбирает и присваивает в Личном кабинете пароль к аккаунту Лицензиата, при условии соответствия такого пароля требованиям к нему (длина, допустимые символы и тому подобное), установленным Лицензиаром;

3.1.2. Лицензиар по факту завершения регистрации создает аккаунт Лицензиата с предоставлением Лицензиату полного доступа к Личному кабинету;

3.1.3. Лицензиат через Личный кабинет выбирает необходимые функциональные возможности Сервиса;

3.1.4. Лицензиат через Личный кабинет создает Проект:

3.1.4.1. указывает основные параметры (настройки Проекта);

3.1.4.2. определяет каналы трафика;

3.1.4.3. создает схемы переадресации;

3.1.4.4. настраивает номера;

3.1.4.5. настраивает подмену (в том числе осуществляет установку на Сайте Лицензиата соответствующих скриптов).

3.1.5. Лицензиат в предусмотренные Договором сроки и порядке осуществляет первую оплату Лицензиару лицензионного вознаграждения за получение Лицензии для Проекта.

3.2. С момента осуществления Лицензиатом в предусмотренные Договором сроки и порядке первой оплаты лицензионного вознаграждения за получение Лицензии для Проекта, соответствующая Лицензия считается выданной Лицензиаром Лицензиату.

3.3. Срок действия Лицензии для Проекта включает в себя пробный период, длящийся 14 (четырнадцать) календарных дней с момента создания Проекта, для которого выдается такая Лицензия, и общий период, который длится с момента осуществления Лицензиатом первой оплаты лицензионного вознаграждения и в течение такого количества календарных дней, за которые была осуществлена такая первая оплата. Если первая оплата лицензионного вознаграждения осуществляется после окончания пробного периода, использование Сервиса приостанавливается на срок до момента соответствующей первой оплаты лицензионного вознаграждения, а такой срок приостановления не входит в срок действия Лицензии.

3.4. Срок действия Лицензии для Проекта может быть продлен на дополнительный период использования Сервиса, при условии осуществления в предусмотренные Договором сроки и порядке соответствующей оплаты лицензионного вознаграждения за продление срока действия такой Лицензии.

3.5. Неиспользование и/или не в полном объеме использование Лицензиатом функциональных возможностей Сервиса и/или Сайта Лицензиара не приводят к приостановлению и/или продлению срока действия Лицензии, а также не являются основанием для возврата лицензионного вознаграждения, оплаченного за получение или продление срока действия такой Лицензии, а также не являются основанием для зачисления такой оплаты в качестве оплаты за получение или продление срока действия другой Лицензии относительно другого Проекта.

3.6. Получение Лицензии для любого следующего за первым Проекта происходит в порядке, определенном п.3.1.3., 3.1.4., 3.1.5. Договора.

4. УСЛОВИЯ ЛИЦЕНЗИИ, СПОСОБ, ПОРЯДОК, ПРЕДЕЛЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ САЙТА ЛИЦЕНЗИАРА И СЕРВИСА

4.1. По каждой Лицензии, которая выдана Лицензиаром Лицензиату согласно Договору, предоставляются разрешения и права использования Сервиса, которые ограничиваются следующим способом использования Сервиса: через сеть Интернет по адресу Сайта Лицензиара через аккаунт Лицензиата, как сервисом удаленного самообслуживания, в пределах целевого назначения и доступных функциональных возможностей Сервиса и в соответствии с условиями Договора, Лицензии, а также инструкций, правил и указаний по настройке и использованию Сервиса, содержащихся на Сайте Лицензиара и/или в разъяснениях службы поддержки Лицензиара, предоставляемых Лицензиату по его обращению в установленном Договором порядке, с возможностью подключения (настройки) и/или воспроизведением (копирования) Сервиса на неограниченном количестве ЭВМ (компьютеров) пользователей только в той части Сервиса, воспроизведение (копирование) которой является необходимым для использования доступных пользователю функциональных возможностей Сервиса.

4.2. Лицензиат утверждает, что он понимает и подтверждает свое согласие с тем, что:

4.2.1. заключение Договора и/или выдача Лицензии не приводит к передаче Лицензиату и/или пользователю каких-либо исключительных прав на объекты права интеллектуальной собственности – Сервис и/или Сайт Лицензиара в целом или в любой их части (в том числе аккаунт Лицензиата и/или Личный кабинет), а также не означает приобретение Лицензиатом и/или пользователем Сервиса и/или Сайта Лицензиара в собственность или получение Лицензиатом и/или пользователем каких-либо имущественных прав (в том числе использования, владения и/или распоряжения) на Сервис и/или Сайт Лицензиара и/или вещи, нематериальные блага (в том числе информацию, базы данных), в которых выражен или содержится Сервис и/или Сайт Лицензиара в целом или в любой их части (разделе). Стороны подтверждают, что право, которое было передано, исключает право или возможность Лицензиата продать или осуществить отчуждение иным образом Сервиса и/или Сайта Лицензиара любому третьему лицу, а также исключает возможность Лицензиата иным образом передать Сервис и/или Сайт Лицензиара в распоряжение или собственность третьему лицу;

4.2.2. использование Лицензиатом и/или пользователем контента, а также каких-либо элементов дизайна, текста, графических изображений, иллюстраций, видео, программ для ЭВМ, баз данных, музыки, звука и других объектов права интеллектуальной собственности, доступных Лицензиату и/или пользователю через Сайт Лицензиара и/или Сервис, возможно только в рамках предоставленных функциональных возможностей Сайта Лицензиара и/или Сервиса. Их использование любым другим способом (в том числе воспроизведение, копирование, переработка, распространение на любых основаниях, отображение во фрейме и т.д.) допускается только по предварительному разрешению лица, имеющего исключительное право разрешать использование такого объекта права интеллектуальной собственности, а в случае их использования Лицензиатом и/или пользователем в личных некоммерческих целях – при условии сохранения всех знаков охраны авторского права и/или смежных прав, знаков для товаров и услуг (торговых знаков), других уведомлений об авторстве, сохранения имени (или псевдонима) автора и/или наименование лица, имеющего исключительное право разрешать использование такого объекта права интеллектуальной собственности, в неизменном виде, ссылки на Сайт Лицензиара, сохранении соответствующего объекта права интеллектуальной собственности в неизменном виде, кроме случаев, прямо предусмотренных требованиями законодательства Республики Казахстан или другими условиями Договора и/или Лицензии;

4.2.3. за исключением использования в объемах и способами, прямо предусмотренных условиями Договора и/или Лицензии или требованиями законодательства Республики Казахстан, Лицензиат и/или пользователь не имеет права изменять (модифицировать), декомпилировать, дизассемблировать, дешифровать и производить другие действия с объектным кодом Сайта Лицензиара и/или Сервиса, целью которых является получение информации о реализации алгоритмов, используемых на Сайте Лицензиара и/или в Сервисе, создавать производные произведения (программы для ЭВМ) с использованием Сайта Лицензиара и/или Сервиса, а также осуществлять (разрешать осуществление) иное использование недоступных в общем порядке частей (разделов) Сайта Лицензиара (в том числе Личного кабинета) и/или Сервиса без письменного согласия Лицензиара;

4.2.4. Лицензиат и/или пользователь не имеет права воспроизводить и распространять Сервис (в том числе в личных целях или в целях обучения) в составе сборников программ для ЭВМ (программных продуктов), без письменного согласия Лицензиара;

4.2.5. использование Сайта Лицензиара и/или Сервиса должно осуществляться под наименованием «RINGOSTAT». Лицензиат и/или пользователь не имеет права изменять наименование Сайта Лицензиара и/или Сервиса, удалить знак охраны авторского права или другие сведения о лице, которое имеет исключительное право разрешать использование такого объекта права интеллектуальной собственности;

4.2.6. использование функциональных возможностей Сайта Лицензиара и/или Сервиса возможно только при наличии доступа Лицензиата и/или пользователя к сети Интернет, а в отношении Сервиса также и к услугам телефонной связи по SIP-протоколу. Лицензиат и/или пользователь самостоятельно получает и оплачивает такой доступ на условиях и по тарифам своего оператора услуг связи. Лицензиат и/или пользователь понимает и соглашается, что корректное использование Личного кабинета возможно только через Интернет-браузер «Google Chrome», а при использовании Лицензиатом по своему усмотрению других Интернет-браузеров Лицензиат самостоятельно несет риски и последствия невозможности частичного или полного использования, некорректного использования функциональных возможностей Личного кабинета, без права предъявления по этому поводу каких-либо претензий и/или привлечения к ответственности Лицензиара.

4.2.7. Лицензиат и/или пользователь самостоятельно несет ответственность перед третьими лицами за свои действия, связанные с использованием Сайта Лицензиара и/или Сервиса, в том числе если такие действия приведут к нарушению прав и законных интересов третьих лиц, а также за соблюдение законодательства Республики Казахстан при использовании Сервиса и/или Сайта Лицензиара. В частности, выполнение некоторых из функциональных возможностей Сайта Лицензиара и/или Сервиса предусматривает запись, хранение на веб-сервере Лицензиара и воспроизведение (копирование) Лицензиатом данных о содержании голосовых сообщений и/или телефонных переговоров, совершенных во время входящего, исходящего или переадресованного звонков с использованием любого из телефонных номеров, указанных в выполненных Лицензиатом или пользователем настройках Сервиса. Лицензиар осуществляет запись и хранение, обработку таких данных исключительно с помощью полностью автоматизированных алгоритмов, работающих без участия человека, и не использует содержание таких данных в личных целях и/или целях третьих лиц. В связи с этим Лицензиат уведомлён и согласен с тем, что он самостоятельно обеспечивает предупреждение любых лиц, создающих такие голосовые сообщения и/или участвующих в таких телефонных переговорах, о возможности записи, хранения и использования таких данных, в частности путем использования стандартного устного предупреждения, доступного в Сервисе, а также, что Лицензиат самостоятельно обеспечивает и, при необходимости, подтверждает должным образом наличие такого предупреждения и/или согласия соответствующих лиц, создающих такие голосовые сообщения и или участвующих в таких телефонных переговорах, на указанные запись, хранение, обработку и воспроизведение (копирование) таких данных. В случае отсутствия у Лицензиата возможности обеспечить указанные предупреждения и/или получение согласия соответствующих лиц, он обязан самостоятельно отключить в настройках использования Сервиса функцию «запись разговоров».

4.2.8. Права использования по Договору и/или Лицензии Сайта Лицензиара и/или Сервиса передаются на условиях «как есть» («as is»). Лицензиар не дает никаких гарантий в отношении безошибочной и бесперебойной работы Сайта Лицензиара и/или Сервиса, отдельных их компонентов и/или функциональных возможностей, соответствия Сайта Лицензиара и/или Сервиса конкретным целям и ожиданиям Лицензиата и/или пользователя, а также не предоставляет никаких иных гарантий, прямо не указанных в Договоре.

4.2.9. Лицензиар не несет ответственности за любые прямые или косвенные последствия какого-либо использования или невозможности использования Сайта Лицензиара и/или Сервиса и/или убытки, причиненные Лицензиату и/или пользователю, и/или третьим лицам в результате любого использования, неиспользования или невозможности использования Сайта Лицензиара и/или Сервиса, отдельных их компонентов и/или функциональных возможностей, в том числе за возможные ошибки или сбои в работе Сайта Лицензиара и/или Сервиса, за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

4.3. Используя Сайт Лицензиара и/или Сервис, Лицензиат подтверждает своё полное и безусловное согласие со всеми условиями Договора и/или полученной Лицензии, а также подтверждает наличие такого согласия от любого из других пользователей, которым Лицензиат предоставил доступ к использованию недоступных в общем порядке частей (разделов) Сайта Лицензиара (в том числе Личного кабинета) и/или Сервиса по Договору. Если Лицензиат или пользователь не принимает любые из условий Договора и/или полученной Лицензии в полном объеме, Лицензиат и/или такой пользователь не имеет права использовать недоступные в общем порядке части (разделы) Сайта Лицензиара (в том числе Личный кабинет) и/или Сервис с какой-либо целью. Использование Сайта Лицензиара и/или Сервиса с нарушением (невыполнением) какого-либо условия Договора, а также Сервиса без Лицензии (в том числе после окончания срока действия и/или прекращения (аннулирования) Лицензии) запрещено.

4.3.1. В случае выявления Лицензиаром совершения Лицензиатом и/или пользователями нарушений Договора, в том числе относительно способа и порядка, пределов использования Сайта Лицензиара и/или Сервиса, Лицензиар имеет право частично или полностью приостановить доступ Лицензиата и/или любого из пользователей к Сайту Лицензиара и/или Сервиса до момента прекращения такого нарушения и исправления его последствий или восстановления нормального состояния, предшествовавшего такому нарушению, а в случае невозможности этого – прекратить (аннулировать) Лицензию, а также расторгнуть Договор.

4.3.2. Указанное выше приостановление доступа и/или прекращение (аннулирование) Лицензии происходит с момента уведомления об этом Лицензиата автоматически, в порядке обеспечения исполнения обязательств Лицензиата по Договору, с помощью программно-технических средств Лицензиара, с использованием которых предоставляется доступ к Сайту Лицензиара и/или Сервиса. Лицензиар осознает и принимает все риски, которые возникают в результате этого.

4.4. Лицензиар приступает к оказанию Услуг с момента получения предоплаты стоимости Услуг согласно Договору.

4.4.1. Лицензиар вправе по собственному решению и по своему усмотрению без необходимости каких-либо дополнительных согласований с Лицензиатом привлекать к оказанию Услуг любых третьих лиц, в том числе операторов и провайдеров связи.

5. ЛИЦЕНЗИОННОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ И РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ

5.1. Цена Договора равняется сумме лицензионных вознаграждений, полученных Лицензиаром на протяжении срока действия Договора в отношении всех выданных по Договору Лицензий, и общей стоимости Услуг, оказанных по Договору. Общая стоимость услуг Лицензиара по Договору равняется сумме стоимости услуг за каждый месяц оказания услуг, определенной согласно Договору, и соответствующим счетам, которые выставляются Лицензиаром в течение срока действия Договора.

5.2. Размер лицензионного вознаграждения в отношении каждой из выданных по Договору Лицензий определяется в соответствии с выставленным Лицензиаром счетом для соответствующего Проекта и включает в себя лицензионное вознаграждение за полученное по Договору право использования Сайта и Сервиса Лицензиара.

5.3. Оплата лицензионного вознаграждения по каждой из выданных по Договору Лицензий осуществляется Лицензиатом в следующие сроки:

5.3.1. первая оплата за выдачу Лицензии для соответствующего Проекта согласно выбранным Лицензиатом в Личном кабинете функциональным возможностям Сервиса и количеству календарных дней общего периода срока действия Лицензии – в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения в установленном Договором порядке счета на первую оплату;

5.3.2. каждая последующая оплата за продление срока действия Лицензии для соответствующего Проекта и количества календарных дней дополнительного периода срока действия Лицензии – в течение 3 (трех) рабочих дней с момента запроса и получения в установленном Договором порядке счета на каждую такую оплату, но в любом случае – не позднее, чем за три рабочих дня до окончания срока действия соответствующей Лицензии;

5.3.3. оплата за выдачу Лицензии за дополнительные, выбранные в Личном кабинете, функциональные возможности Сервиса для соответствующего Проекта и количества календарных дней периода срока действия такой Лицензии - в течение 3 (трех) рабочих дней с момента запроса и получения в установленном Договором порядке счета на каждую такую оплату.

5.4. Счет на оплату лицензионного вознаграждения запрашивается Лицензиатом и выставляется (выписывается и предоставляется) Лицензиаром по каждой Лицензии для соответствующего Проекта в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Лицензиаром от Лицензиата такого запроса и данных о реквизитах Лицензиата, необходимых для оплаты лицензионного вознаграждения.

5.5. Стоимость Услуг определяется Сторонами через электронную переписку и фиксируется в счете, который выставляется (выписывается и предоставляется) Лицензиаром в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Лицензиаром от Лицензиата запроса на оплату Услуг и данных о реквизитах Лицензиата, необходимых для оплаты.

5.5.1. Оплата счета осуществляется Лицензиатом в размере 100% предоплаты в течение 3 (трех) рабочих дней со дня его получения через электронную переписку Сторон, путем перечисления средств на текущий счет Лицензиара.

5.6. Акт составляется и предоставляется Лицензиаром в отношении каждой выданной по Договору Лицензии в следующие сроки и порядке:

5.6.1. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня оплаты Лицензиатом счета, Лицензиар составляет и направляет через электронную переписку Сторон Акт, датированный датой оплаты лицензионного вознаграждения.

5.6.2. Лицензиат в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения по электронной переписке Сторон Акта, обязуется распечатать его в двух экземплярах без изменений, удостоверить их со своей стороны подписью, печатью (при наличии и использовании печати в предпринимательской деятельности) и отправить или передать Лицензиару два экземпляра бумажного оригинала такого заверенного со стороны Лицензиата Акта по адресу Лицензиара для переписки, определенному Договором, а Лицензиар удостоверяет их со своей стороны подписью, печатью (при наличии использовании печати в предпринимательской деятельности) и возвращает (направляет или передаёт) Лицензиату один из оригинальных экземпляров заверенного Сторонами Акта на бумажном носителе.

5.6.3. Акт считается подписанным и заверенным Сторонами также и в том случае, когда Лицензиат хоть и не выполнил или ненадлежащим образом выполнил действия по п.5.6.2. Договора, произвел оплату в соответствии с полученным от Лицензиара счетом. В таком случае Лицензиар имеет право подписать соответствующий Акт в одностороннем порядке с указанием об этом в нем.

5.7. Факт частичного или полного завершения оказания Услуг Лицензиаром подтверждается Актом, проект которого составляется и предоставляется Лицензиату в течение 7 (семи) рабочих дней после последнего календарного дня месяца, по которому предоставлялась Услуга или с момента фактического окончания оказания Услуг, через электронную переписку Сторон.

5.7.1. Лицензиат в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения проекта Акта распечатывает его в двух оригинальных экземплярах без каких-либо изменений, заверяет их со своей стороны подписью, печатью (при наличии) и отправляет на почтовый адрес Лицензиара или передает ему два экземпляра оригинала заверенного со стороны Лицензиата Акта, а также его копию (скан- или фотокопию) отправляет Лицензиару через электронную почту, либо в тот же срок отправляет или передает Лицензиару письменную претензию с обоснованными замечаниями и возражениями касательно оказанных Услуг, предусмотренных таким Актом.

5.7.2. В случае наличия обоснованных замечаний и возражений Лицензиата касательно оказанных Услуг, Лицензиат вправе требовать исключительно исправления таких замечаний Лицензиаром и предоставления услуг в полном объеме силами Лицензиара, с последующим повторением предусмотренной Договором процедуры подписания Акта.

5.7.3. Заверенные со стороны Лицензиата экземпляры Акта, отправленные или переданные им Лицензиару в предусмотренные Договором сроки и порядке, Лицензиар заверяет со своей стороны подписью, печатью (при наличии) и возвращает (отправляет или передает) Лицензиату один из оригинальных экземпляров заверенного Сторонами Акта.

5.7.4. В случае нарушения Лицензиатом определенных Договором сроков или порядка отправки или передачи заверенного со стороны Лицензиата Акта или претензии Лицензиата, а также в случае безосновательного отказа и/или предоставления Лицензиатом претензии с необоснованными замечаниями и возражениями касательно принятия оказанных услуг, предусмотренных соответствующим Актом, или в случае осуществления Лицензиатом предоплаты за дополнительные Услуги, предусмотренных соответствующим Актом, такой Акт может быть подписан Лицензиаром в одностороннем порядке с указанием об этом в нем, а соответствующие услуги с момента одностороннего подписания Акта Лицензиаром считаются надлежащим образом оказанными, переданными Лицензиаром и принятыми Лицензиатом.

5.7.5. Стороны достигли согласия при формировании и подписании Актов по оказанным Услугам определить Стороны следующим образом: «Заказчик» и «Исполнитель» вместо «Лицензиат» и «Лицензиар» соответственно.

5.8. Стороны достигли согласия, что в соответствии с Законом Республики Казахстан «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности» первичные учетные документы, составленные и предоставленные какой-либо из Сторон в электронном виде при наличии обязательных реквизитов, подписью в которых в том числе признается собственноручная подпись, воспроизведенная электронно-механическими средствами, являются приемлемыми к применению и достаточными для целей ведения бухгалтерского учета каждой из Сторон, при условии, что данные первичные учетные документы отправлены и получены через определенные согласно Договору адреса электронной почты и/или сервис «Личный Кабинет», доступ к которым имеют лишь представители и/или сотрудники каждой или соответствующей Стороны. При этом каждая из Сторон до момента получения соответствующего первичного учетного документа, составленного на бумажном носителе, признает такой первичный учетный документ, составленный в электронном виде, надлежащим подтверждением осуществления операции, возникновения события и основанием для их бухгалтерского учета.

5.9. Оплата лицензионного вознаграждения и/или стоимости Услуг осуществляется Лицензиатом или другим лицом, на которого Лицензиатом возложено исполнение такой обязанности, в порядке безналичного перевода денежных средств на текущий банковский счет Лицензиара, с обязательным указанием в расчетных документах, которые оформляются для такой оплаты, данных выставленного Лицензиаром счета (номер и дата), на основании которого осуществляется оплата.

5.10. Оплата по Договору считается совершенной с момента зачисления денежных средств на текущий счет Лицензиара Подтверждением для Лицензиата указанного события являются данные статистики оплат, доступные в Личном кабинете.

5.11. Сторонами безоговорочно принимается, что возврат лицензионного вознаграждения за выданную Лицензию не предусмотрен.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору в соответствии с Договором.

6.2. Лицензиат ознакомлен и соглашается с тем, что для использования Сервиса и/или Сайта Лицензиара необходимо использовать программное обеспечение (программы для ЭВМ: веб-браузеры, операционные системы и т.д.) и оборудование (ЭВМ (персональные компьютеры), сетевое оборудование) произведенное и предоставленное третьими лицами, и Лицензиар не несет ответственности за качество их работы и их пригодность для использования Сервиса и/или Сайта Лицензиара.

6.3. Лицензиар не несет ответственности за любые действия Лицензиата и/или пользователей, связанные с использованием Сервиса и/или Сайта Лицензиара, в том числе за любые вызванные этим нарушения прав и интересов третьих лиц и/или требований законодательства, применяемого в отношении таких третьих лиц или использования Сайта Лицензиара и/или Сервиса пользователями.

6.4. Лицензиар возмещает Лицензиату исключительно реальные документально подтвержденные Лицензиатом убытки, причиненные нарушением Договора по вине Лицензиара, в объеме и в размере, который не может превышать размер оплаты лицензионного вознаграждения за последние 30 (тридцать) календарных дней срока действия Лицензии, по которой в течение такого месяца произошло такое нарушение Договора по вине Лицензиара.

6.5. Стороны достигли согласия, что любые обязательства по возмещению Лицензиаром любого ущерба, неустойки, компенсации или других штрафных (финансовых) санкций, индексаций и процентов – в полном размере, вместе или каждый по отдельности, – которые будут подлежать выплате Лицензиату в связи или вследствие нарушения Договора по вине Лицензиара, могут быть прекращены путем передачи Лицензиату отступного в виде выплаты Лицензиаром Лицензиату денежной суммы в размере оплаты лицензионного вознаграждения за последние 30 (тридцать) календарных дней срока действия Лицензии, по которой произошло такое нарушение Договора по вине Лицензиара, в связи с которыми у Лицензиара возникли указанные обязательства, которые прекращаются.

6.5.1. Передача указанного выше отступного не требует какого-либо дополнительного соглашения Сторон и осуществляется Лицензиаром в течение 3 (трех) рабочих дней с момента уведомления путём электронной переписки Сторон Лицензиаром Лицензиата о передаче отступного по Договору, но в любом случае не позднее 45 (сорока пяти) рабочих дней с момента получения Лицензиаром соответствующего требования Лицензиата по возмещению Лицензиаром любого ущерба, неустойки, компенсации или других штрафных (финансовых) санкций, индексаций и процентов, путем оплаты определенной согласно Договору денежной суммы на текущий счет Лицензиата или внесением ее в депозит нотариусу (нотариальной конторы) для передачи ее Лицензиату.

6.5.2. Передачей указанного выше отступного также прекращается и Лицензия, по которой произошло нарушение Договора по вине Лицензиара, в связи с которым у Лицензиара возникли указанные выше обязательства по возмещению Лицензиаром какого-либо ущерба, неустойки, компенсации или других штрафных (финансовых) санкций, индексаций и процентов.

6.5.3. Выполнение обязательств по Договору за счет Лицензиара не допускается.

6.6. В случае нарушения Лицензиатом своих обязательств по п.5.3. Договора и при условии, что Лицензиар не осуществляет предусмотренное Договором приостановление доступа и/или прекращение (аннулирование) Лицензии, по которой произошло соответствующее нарушение Лицензиата, Лицензиат обязуется по требованию Лицензиара уплатить последнему пеню в размере 1% от суммы задолженности за каждый день нарушения.

6.7. При использовании Лицензиатом Сервиса и/или Сайта Лицензиара с нарушением Договора, он обязуется по требованию Лицензиара возместить все документально подтвержденные Лицензиаром убытки, причиненные нарушением Договора по вине Лицензиата, в полном объеме и размере, определенном согласно действующему законодательству Республики Казахстан.

6.8. Лицензиар гарантирует, что ему принадлежат имущественные права на Сервис в объеме, необходимом для заключения и надлежащего выполнения Договора и что такие действия не нарушают прав третьих лиц. В случае возникновения каких-либо претензий или требований со стороны третьих лиц к Лицензиату о нарушении им авторских прав таких третьих лиц на Сервис вследствие его использования Лицензиатом, Лицензиар обязуется предоставить Лицензиату содействие в рассмотрении и разрешении споров по такому поводу в пользу Лицензиата, а в случае, если по итогам таких споров Лицензиат не сможет использовать Сервис и/или вынужден будет выплатить компенсацию третьим лицам, как правообладателям на Сервис, Лицензиар обязуется по письменному требованию Лицензиата компенсировать ему реальный ущерб, факт причинения и размер которого должны быть документально подтверждены Лицензиатом на момент такого требования.

6.9. Стороны достигли согласия, что любые претензии и/или другие требования Лицензиата относительно неисполнения, ненадлежащего исполнения Лицензиаром своих обязательств по Договору и/или ответственности по Договору предъявляются Лицензиатом и принимаются Лицензиаром к рассмотрению в случае их предъявления Лицензиару в письменной форме на бумажном носителе по адресу Лицензиара для переписки, указанному в Договоре. При этом срок рассмотрения и ответа Лицензиара по результатам рассмотрения указанных претензий или иных требований Лицензиата составляет 15 (пятнадцать) рабочих дней с момента их получения Лицензиатом в указанном выше порядке.

6.10. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами, в порядке досудебного урегулирования решаются путем переговоров и/или предъявления предложений по урегулированию таких разногласий или споров. При этом Стороны согласились, что срок рассмотрения и предоставления ответа каждой из Сторон о результатах рассмотрения полученного ею предложения другой Стороны составляет 7 (семь) рабочих дней с момента получения такого предложения. Стороны также достигли согласия, что в спорных ситуациях достаточным подтверждением фактов надлежащего или ненадлежащего исполнения Сторонами своих обязательств по Договору (в частности, о предоставлении Лицензии) являются данные статистической и другой информации об использовании Сервиса и действия пользователя, доступные Сторонам в электронном виде через аккаунт Лицензиата и Личный кабинет.

6.11. В случае не достижения согласия и невозможности урегулирования Сторонами споров и разногласий в указанном досудебном порядке спор подлежит разрешению судом в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

7. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

7.1. Любая из Сторон освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, если ею будет доказано, что такое неисполнение или ненадлежащее исполнение связано с действием обстоятельств непреодолимой силы – форс-мажорных обстоятельств.

7.2. Под форс-мажорными обстоятельствами Стороны понимают чрезвычайные обстоятельства, возникновение, существование, прекращение которых не зависит от воли Стороны, и негативное влияние которых на исполнение обязательств по Договору и/или обязательства по законодательным и другим нормативным актам невозможно было ограничить и/или предотвратить, а именно: угроза войны, вооруженный конфликт или серьезная угроза такого конфликта, включая, но не ограничиваясь враждебными атаками, блокадами, военным эмбарго, действия иностранного врага, всеобщая воинская мобилизация, военные действия, объявленная и необъявленная война, действия общественного врага, возмущения, акты терроризма, диверсии, беспорядки, вторжения, блокада, революция, мятеж, восстание, массовые беспорядки, введение комендантского часа, экспроприация, принудительное изъятие, захват предприятий, реквизиция, общественная демонстрация, блокада, забастовка, авария, отключение электроэнергии, повреждения телекоммуникационных сетей, действие или влияние действия вредоносных программ для электронно-вычислительных машин, противоправные действия третьих лиц, пожар, взрыв, длительные перерывы в работе транспорта, регламентированные условиями соответствующих решений и актами государственных органов власти, эмбарго, запрет (ограничение) экспорт/импорта, расчетов (платежей) и т.д., а также вызванные исключительными погодными условиями и стихийными бедствиями, а именно: эпидемия, сильный шторм, циклон, ураган, торнадо, ураган, наводнение, нагромождение снега, гололед, град, заморозки, землетрясение, молния, пожар, засуха, проседание и оползень, другие стихийные бедствия и тому подобное.

7.3. Сторона, которая подверглась воздействию форс-мажорных обстоятельств и вследствие этого была лишена возможности должным образом выполнять свои обязательства по Договору, должна немедленно, но в любом случае не позднее 7 (семи) следующих рабочих дней, уведомить другую Сторону. Не информирование или несвоевременное информирование о действии форс-мажорных обстоятельств, а также отсутствие или несвоевременность их надлежащего документального подтверждения лишает соответствующую Сторону права ссылаться на их действие.

7.4. Возникновение форс-мажорных обстоятельств в момент нарушения исполнения Стороной своих обязательств по Договору лишает Сторону права ссылаться на эти обстоятельства, как на основание для освобождения от ответственности по Договору за такие нарушения.

7.5. Действие форс-мажорных обстоятельств должно быть подтверждено документами, выданными компетентными юридическими лицами, органами государственной власти или местного самоуправления, международными организациями или уполномоченными представителями третьих лиц, повлекших возникновение форс-мажора, или документом, предоставленным Внешнеторговой палатой Казахстана или иным уполномоченным согласно законодательству лицом по месту нахождения Стороны, которая ссылается на их действие. Такое документальное подтверждение должно быть предоставлено другой Стороне не позднее 7 (семи) рабочих дней с момента начала действия (влияния) форс-мажорных обстоятельств, если иной срок оформления соответствующего документа не определен лицом, выдающим такой документ.

7.6. Сроки исполнения обязательств Сторон по Договору продлеваются на срок действия форс-мажорных обстоятельств. В случае продолжительности форс-мажорных обстоятельств более 30 (тридцати) календарных дней, каждая из Сторон имеет право отказаться от Договора в предусмотренном им порядке без возмещения убытков и расходов другой Стороне.

8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

8.1. Если иное не предусмотрено дополнительным соглашением Сторон, достигнутым через электронную переписку Сторон, Лицензиат, заключая данный Договор предоставляет Лицензиару свое однозначное согласие (разрешение) на использование Лицензиаром фирменного (коммерческого) наименования Лицензиата, товарные знаки и знаки обслуживания (торговые марки), права на которые принадлежат Лицензиату, URL-адрес Сайта Лицензиата, краткую информацию о профессиональной деятельности Лицензиата в том виде, в котором Лицензиат предоставляет информацию о себе на Сайте Лицензиата или на других ресурсах в сети Интернет, для:

8.1.1. размещения на Сайте Лицензиара;

8.1.2. публикации в любых кейсах (докладах, публикациях, профессиональных и других изданиях, социальных сетях, средствах массовой информации и в сети Интернет);

8.1.3. размещения в промо-материалах Лицензиара;

8.1.4. других информационно-маркетинговых целей.

8.2. Лицензиат обеспечивает и гарантирует, что использование Лицензиаром указанной выше информации способом и с целью, указанными в п.8.1. и п.п.8.1.1.- 8.1.4. Договора, не нарушает прав Лицензиата или третьих лиц на использование таких объектов права интеллектуальной собственности, и не может быть основанием для привлечения Лицензиара к ответственности.

8.3. Стороны достигли согласия, что положения п.8.1. и п.п.8.1.1.- 8.1.4. Договора меняются любые другие сделки и/или соглашения, заключенные Сторонами по обеспечению конфиденциальности информации, таким образом, что они действуют с учетом условий п.8.1. и п.п.8.1.1.- 8.1.4. Договора, а в случае если это невозможно - такие сделки считаются прекращенными по договоренности Сторон с момента заключения Договора.

8.4. Заключая Договор, Лицензиат подтверждает, что он понимает и согласен, что он самостоятельно в полном объеме и размере несет ответственность по закону и/или какими-либо требованиями третьих лиц по поводу обработки каких-либо персональных данных третьих лиц, которые могут произойти в результате или в ходе использования Лицензиатом и/или пользователями сайта Лицензиара и/или Сервиса, в связи с чем Лицензиат обязуется самостоятельно обеспечивать обработку и защиту таких персональных данных и законных прав и интересов третьих лиц в соответствии с действующим законодательством, которое распространяется на таких третьих лиц и обработку и защиту их персональных данных.

8.5. Заключая данный Договор Лицензиат подтверждает, что он дает свое однозначное согласие на возможность аудио-фиксации Лицензиаром любых телефонных разговоров между Сторонами, их сотрудниками и/или представителями, а также он обеспечивает наличие согласия и самостоятельно несет любые риски и ответственность за уведомление и наличие согласия своих сотрудников и/или представителей в отношении указанной выше аудио-фиксации телефонных разговоров между ними и Лицензиаром, сотрудниками и/или представителями Лицензиара. Указанная аудио-фиксация разговоров может осуществляться исключительно в целях контроля Лицензиаром выполнения Договора и имеет конфиденциальный характер, однако запись аудио-фиксации разговоров также может быть использована в качестве доказательства в порядке, предусмотренном действующим законодательством Республики Казахстан о предоставлении доказательств в судебном процессе.

8.6. Стороны путем заключения Договора подтверждают, что достижение согласия Сторон по любым вопросам относительно выдачи Лицензии и/или выполнения любой из Сторон своих обязательств по Договору возможно путем предоставления предложений и ответов на каждое из таких предложений в электронном виде путем электронной переписки Сторон.

8.6.1. При этом Стороны договорились, что в рамках правоотношений по Договору электронная переписка Сторон, в частности сообщения (ответы) и корреспонденция (документы или файлы), направленные любой из Сторон через определенные согласно Договору и/или счету на оплату, и/или в Личном кабинете адреса электронной почты (e-mail) соответствующей Стороны, считаются совершенными в письменной форме и признаются наравне с другими документами на бумажных носителях как должное правовое основание для возникновения, изменения и прекращения правоотношений Сторон и доказательства в спорах между Сторонами.

8.6.2. Указанные выше сообщения (ответы) и корреспонденция (документы или файлы), которые создаются и/или направляются в электронном виде через электронную переписку Сторон, считаются подписанными простой неквалифицированной электронной подписью соответствующей Стороны-отправителя, ключом к которой являются средства аутентификации и получения прав авторизованного доступа (логин, пароль и т.д.) к электронной почте соответствующей Стороны, которая применяется в соответствии с правилами, установленными оператором (администратором) соответствующей информационной системы сервиса электронной почты, с использованием которой соответствующей Стороной осуществляется создание и/или предоставление (отправление) соответствующего электронного сообщения (ответа) и корреспонденции (документа или файла), при условии, что такое электронное сообщение (ответ), корреспонденция (документ или файл) отправлено в адрес сотрудника и/или представителя соответствующей Стороны-получателя или на адрес электронной почты Стороны-получателя, совпадающей с определенным согласно Договору и/или счету на оплату, и/или в Личном кабинете адресом электронной почты соответствующей Стороны-получателя.

8.6.2.1. Каждая из Сторон обязуется обеспечить конфиденциальность информации о средствах идентификации, аутентификации и получения прав авторизованного доступа (логин, пароль и т.д.) к собственной электронной почте соответствующей Стороны, которая определена согласно Договору и/или счету на оплату, и/или в Личном кабинете. Каждая из Сторон самостоятельно несет любые риски и последствия, возникающие в результате раскрытия, распространения или неправомерного использования указанной выше конфиденциальной информации, вызванные по вине (в т.ч. неосторожности) такой Стороны, ее сотрудников и/или представителей, которые имели доступ к такой информации, кроме случаев немедленного (но в любом случае не позднее следующего рабочего дня) письменного уведомления об этом другой Стороны.

8.6.2.2. Все действия и сделки, совершенные путем электронной переписки Сторон с созданием и/или предоставлением (отправлением) электронных сообщений (ответов), корреспонденции (документов или файлов) с использованием электронной почты соответствующей Стороны до момента получения другой Стороной указанного в п.8.6.2.1. Договора уведомления соответствующей Стороны считаются совершенными от имени, в интересах и по воле такой соответствующей Стороны с её согласия.

8.6.2.3. В случае нарушения предусмотренной в п.8.6.2.1. Договора конфиденциальности информации, Сторона кроме указанного в п.8.6.2.1. Договора уведомления должна предоставить другой Стороне сведения о новом адресе электронной почты такой Стороны на замену тому, что был предусмотрен согласно Договору и/или счету на оплату и/или в Личном кабинете и в отношении которого произошло данное нарушение конфиденциальности, а также совершить все необходимые действия по замене или блокировке постороннего несанкционированного доступа к Личному кабинету.

8.7. Стороны достигли согласия, что любые сообщения (ответы) и корреспонденция (документы или файлы) и информация в письменной форме, предоставляемые любой из Сторон другой Стороне в соответствии с Договором, в частности уведомления, требования, письма и т.д., считаются предоставленными должным образом, при условии, что их разборчивые экземпляры или копии поступили Стороне-получателю в предусмотренный Договором срок через электронную переписку Сторон. При этом по требованию и за средства Стороны-получателя изложенные на бумажном носителе оригиналы или дубликаты таких сообщений (ответов) и корреспонденции (документов или файлов) в письменной форме, которые были предоставлены Стороне-получателю через электронную переписку Сторон, должны быть переданы или отправлены Стороне-получателю Стороной-отправителем или нарочным, или почтовым отправлением с уведомлением о вручении и описью вложения, или с использованием службы курьерской доставки – не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента получения указанного письменного требования от такой Стороны-получателя.

8.7.1. Указанные выше сообщения (ответы) и корреспонденция (документы или файлы) считаются врученными:

8.7.1.1. в случае отправки через электронную переписку Сторон – в дату отправления, при условии, что Сторона-отправитель получила ответ или автоматическое уведомление о доставке такого электронного отправления, или если такое отправленное электронное отправление или приложенные к нему сообщения (ответы) и корреспонденция (документы или файлы) в электронном виде зафиксированы и доступны к ознакомлению в интерактивном интерфейсе соответствующего почтового агента или сервиса (службы) электронной почты и электронных сообщений, как присланные на адрес электронной почты Стороны-получателя, совпадающий с определенным согласно Договору и/или счету на оплату, и/или в Личном кабинете адресом электронной почты соответствующей Стороны-получателя.

8.7.1.2. в случае доставки нарочным, почтовым отправлением или с использованием службы курьерской доставки – в дату, указанную в подтверждении о вручении, при этом каждая из Сторон обязуется в момент вручения такой Стороне указанных сообщений (ответов) и корреспонденции (документов или файлов) предоставить соответствующее письменное подтверждение или проставить отметку на сопроводительных такую доставку документах о ее получении с указанием даты получения, а также фамилии, имени и отчества лица, которому такие сообщения (ответы) и корреспонденция (документы или файлы) были вручены, а Сторона, которая отказалась от этого, будет считаться такой, что отказалась от получения соответствующих сообщений (ответов) и корреспонденции ( документов или файлов) с возложением на такую Сторону каких-либо последствий такого отказа.

8.7.2. Каждая из Сторон обязуется как можно быстрее в течение разумного срока, но в любом случае не позднее 5 (пяти) рабочих дней, уведомить другую Сторону об изменении своих реквизитов, в том числе относительно адреса для переписки и адреса электронной почты, которые определены согласно Договору и/или счету на оплату, и/или в Личном кабинете, либо самостоятельно нести риски и последствия нарушения такого обязательства.

8.8. Стороны достигли согласия, что заключая этот Договор каждая из Сторон подтверждает, что обладает всеми правами и полномочиями, необходимыми для заключения и исполнения Договора.

8.9. Ни одна из Сторон не имеет права осуществлять замену Стороны в Договоре, уступку прав требования, перевод долга по Договору или любому из обязательств по Договору третьему лицу без предварительного письменного согласия другой Стороны. Любое обеспечение при участии третьего лица (поручительство, гарантия, залог и т.п.) по обязательствам любой из Сторон по Договору без предварительного письменного согласия другой Стороны не допускается и является недействительным.

9. УСЛОВИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО ЗАКЛЮЧЕНИЯ, СРОКА ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДКА ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОГОВОР

9.1. Договор действует до полного выполнения каждой из Сторон своих обязательств по Договору, но в любом случае до истечения срока действия имущественных прав Лицензиара на Сайт Лицензиара и/или Сервис, о чем Лицензиар должен сообщить Лицензиату не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до истечения срока действия Лицензии, а в части отдельных обязательств Сторон, прямо определенных Договором, – до истечения сроков, предусмотренных Договором в отношении таких обязательств. Датой заключения Договора является дата регистрации Лицензиата на Сайте Лицензиара.

9.2. Прекращение Договора приводит к немедленному прекращению (аннулированию) с момента прекращения Договора любых Лицензий, которые были выданы по Договору.

9.3. Договор может быть досрочно прекращен Сторонами, в том числе путем его расторжения или одностороннего отказа любой из Сторон от Договора, в следующем порядке и по основаниям:

9.3.1. Лицензиаром в одностороннем уведомительном порядке с даты, указанной в таком сообщении, без оформления письменного согласия Сторон, если Лицензиат нарушает определенные Договором условия Лицензии, способ и порядок использования Сайта Лицензиара и/или Сервиса или совершил другое нарушение Договора, создающее препятствия для надлежащего исполнения Договора Лицензиаром;

9.3.2. Лицензиаром в одностороннем уведомительном порядке с даты, указанной в таком сообщении, без оформления письменного согласия Сторон, если Лицензиар утратил (в частности вследствие истечения срока действия) имущественные права на Сервис – с даты истечения срока наиболее длительной по сроку действия Лицензии или с момента возвращения Лицензиату лицензионного вознаграждения пропорционально количеству дней срока действия такой Лицензии, которые оставались с даты такого прекращения Договора до даты истечения срока действия такой Лицензии;

9.3.3. по дополнительному соглашению Сторон путем заключения дополнительного соглашения о досрочном прекращении (расторжении) Договора – с даты, определенной таким дополнительным соглашением Сторон;

9.3.4. любой из Сторон в одностороннем порядке, с письменным уведомлением об этом другой Стороны не позднее, чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до истечения срока действия самой длительной по сроку действия Лицензии – с даты истечения срока действия такой Лицензии;

9.3.5. любой из Сторон в одностороннем порядке из-за действия форс-мажорных обстоятельств в соответствии п.7.6. Договора, при условии письменного уведомления другой Стороны не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты такого прекращения.

9.4. Признание недействительным любой части Договора (условия, пункта, положения, раздела и т.п.) в соответствии с решением суда, вступившим в законную силу, не приводит к недействительности других частей Договора, а также Договора в целом, а правоотношения Сторон, урегулированные такой признанной недействительной частью Договора, должны быть как можно быстрее в течение разумного срока урегулированы по дополнительному соглашению Сторон, с распространением на них требований действующего законодательства Республики Казахстан и обычаями делового оборота в соответствующей и/или аналогичной сфере правоотношений.

9.5. По всем вопросам, которые не урегулированы Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Республики Казахстан.